Search result for

neglected

(32 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neglected-, *neglected*, neglect, neglecte
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neglected childเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can see it now. The father that neglected me, the brothers that died.เข้าใจแล้วล่ะ พ่อทิ้งผมไป พี่น้องตาย Frost/Nixon (2008)
Neglected to mention my smart boys reversed that crack the Humanz worked for you.ลืมบอกไปว่า คนของฉัน.. ย้อนรอย crack... ที่ฮิวแมนซ์ ใช้กับนายไปแล้วนะ Gamer (2009)
Well, Bradley had been working around the clock, and I was feeling neglected.ก็แบรดทำงานตลอดเวลา แล้วฉันก็รู้สึกถูกทอดทิ้ง In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Hasn't been a man around in a while, certain things have become, ahem neglected.ไม่มีผู้ชายไปแถวนั้น มานานแล้ว แล้วสิ่งต่างๆ ก็กลายเป็นว่าถูก\(กระแอม) ละเลยไป Chuck Versus the Beefcake (2009)
Since you've abused, neglected, betrayed and forsaken her love since the moment she could feel.ทั้งๆที่คุณทั้งทำร้าย ทิ้งขว้าง หักหลัง และละเลยความรักจากเธอ ตั้งแต่เธอเริ่มจำความได้ Nothing But the Blood (2009)
I've neglected who his victim might be.ฉันพบคนที่ไม่น่าสนใจ คนที่น่าจะเป็นเหยื่อของเค้า Dirty Harry (2009)
I neglected to tell you that Bauer made contact with a journalist.ผมเกรงว่าต้องบอกกับท่าน ว่าบาวเออร์ติดต่อกับสื่อมวลชนคนนึง Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Ilithyia neglected to mention she was acquaintedWith the wife of good batiatus. Mark of the Brotherhood (2010)
You neglected to mention this was a theme party.นายลืมบอกว่า มันเป็นธีมปาร์ตี้นะเนี่ย Unpleasantville (2010)
Well, seeing as you also neglected to invite me,อืม เห็นว่านายลืมที่จะชวนฉัน Unpleasantville (2010)
It seems that you have neglected to include a sample of the evidence that I could have tested independently.ดูเหมือนว่าคุณได้เพิกเฉย ไม่ได้นำ ตัวอย่างหลักฐานที่ได้ ไปทดสอบโดยหน่วยงาน ที่เป็นอิสระ The Boy with the Answer (2010)
Neglected.-ถูกละเลย Furt (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neglectedHe neglected his duties.
neglectedHe neglected his health and now he's sick in bed.
neglectedHe neglected to write her.
neglectedHe regret having neglected his studies in his school days.
neglectedI have neglected you so long that I feel a bit shy in visiting you.
neglectedI neglected to note it in my calendar.
neglectedI regret having neglected my health.
neglectedThat old house has been neglected for years.
neglectedThe boy had bad teeth because he neglected to brush them.
neglectedThe boy neglected to water the plants, and he was scolded.
neglectedThe public neglected his genius for many years.
neglectedThese children are neglected by their parents.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกร้าง[ADJ] neglected and unoccupied, See also: untidy and deserted, Example: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน, Thai definition: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGLECTED    N AH0 G L EH1 K T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neglected    (v) (n i1 g l e1 k t i d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungepflegt {adj} | ungepflegter | am ungepflegtestenneglected | more neglected | most neglected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃園[はいえん, haien] (n,vs) neglected or abandoned garden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neglect \Neg*lect"\, v. t. [imp. & p. p. {Neglected}; p. pr. &
   vb. n. {Neglecting}.] [L. neglectus, p. p. of neglegere
   (negligere) to disregard, neglect, the literal sense prob.
   being, not to pick up; nec not, nor (fr. ne not + -que, a
   particle akin to Goth. -h, -uh, and prob. to E. who; cf.
   Goth. nih nor) + L. legere to pick up, gather. See {No},
   adv., {Legend}, {Who}.]
   1. Not to attend to with due care or attention; to forbear
    one's duty in regard to; to allow to pass unimproved,
    unheeded, undone, etc.; to omit; to disregard; to slight;
    as, to neglect duty or business; to neglect to pay debts.
    [1913 Webster]
 
       I hope
       My absence doth neglect no great designs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This, my long suffering and my day of grace,
       Those who neglect and scorn shall never taste.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To omit to notice; to forbear to treat with attention or
    respect; to slight; as, to neglect strangers.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To slight; overlook; disregard; disesteem; contemn. See
     {Slight}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neglected
   adj 1: disregarded; "his cries were unheeded"; "Shaw's neglected
       one-act comedy, `A Village Wooing'"; "her ignored advice"
       [syn: {ignored}, {neglected}, {unheeded}]
   2: lacking a caretaker; "a neglected child"; "many casualties
     were lying unattended" [syn: {neglected}, {unattended}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top