Search result for

neglect

(84 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neglect-, *neglect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neglect[VT] ไม่สนใจ, See also: เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, ละเลย, ทิ้งขว้าง, ปล่อยปละละเลย, ทอดทิ้ง, มองข้าม
neglect[VT] พลาด (เพราะประมาทหรือเลินเล่อ)
neglect[N] การละเลย, See also: การเพิกเฉย, การถูกทอดทิ้ง
neglecter[N] คนที่ไม่สนใจ, See also: คนเพิกเฉย, คนสะเพร่า, คนละเลย
neglector[N] คนที่ไม่สนใจ, See also: คนที่ไม่สนใจ, คนสะเพร่า
neglectful[ADJ] ที่สะเพร่า, See also: ที่ไม่แยแส, ที่ไม่ใส่ใจ, ที่ละเลย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neglect(นิเกลคทฺ') vt.,n. (การ) ไม่สนใจ,ไม่เอาใจใส่,ทอดทิ้ง., See also: neglectedness n. neglectter, neglector n.
neglectful(นิเกลคทฺ'ฟูล) adj. ละเลย,ไม่สนใจ,ทอดทิ้ง., See also: neglectly adv. neglectness n., Syn. disregardful

English-Thai: Nontri Dictionary
neglect(vt) ละเลย,ทอดทิ้ง,ไม่สนใจ
neglectful(adj) ซึ่งละเลย,ซึ่งทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neglectเพิกเฉย, ละเลย, ทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neglected childเด็กที่ถูกทอดทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have they been neglecting their feet?มีคุณ? How I Won the War (1967)
- Losing by neglect, sir.การสูญเสียจากการถูกทอดทิ้ง ครับ How I Won the War (1967)
Walter, you're neglecting your guests.วอลเตอร์ , คุณคงไม่ได้ทอดทิ้งแขกของคุณนะ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
For best effect, deplore neglect, demand respect.เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุด ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก Mannequin: On the Move (1991)
"Deplore neglect, demand respect. "ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก Mannequin: On the Move (1991)
I'm so sorry. I'm neglecting you. How can you play with no one to turn the pages.ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้เอาใจใส่คุณ คุณจะเล่นได้ยังไงถ้าไม่มีคนเปลี่ยนหน้าโน๊ตเพลงให้ Episode #1.5 (1995)
I am sure there was some great neglect on their part, for she is not the kind of girl to do that sort of thing, if she had been properly looked after!หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่จะทำอะไรแบบนั้น ถ้าเพียงหล่อนมีคนดูแลที่เหมาะสม Episode #1.5 (1995)
It's like an expression of rage... by people who feel neglected and turned away by the system.เป็นเหมือนกับการแสดงออก / เวลาที่เราโกรธ... การแสดงออกของคนที่รู้สึกถูกทอดทิ้ง / และหันหลังกลับไปตามสัญชาติญาณ American History X (1998)
Longbottom's been neglecting his earmuffs.คุณลองบัตท่อมคงใส่ที่ปิดหูไม่แน่น Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You can't go neglecting your work.นายทิ้งงานของนายไม่ได้นะ Yomigaeri (2002)
Just because I give a little fledgling some encouragement does not mean that I am neglecting you.ผมมาสนับสนุนเด็กใหม่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทอดทิ้งคุณนะ Swimming Pool (2003)
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neglectDon't neglect your business.
neglectHe blamed his son for neglecting his duty.
neglectHe blamed me for neglecting my duty.
neglectHe is neglecting his research these days.
neglectHe neglected his duties.
neglectHe neglected his health and now he's sick in bed.
neglectHe neglected to write her.
neglectHe regret having neglected his studies in his school days.
neglectHe taxed me with neglect of duty.
neglectHe was accused of being neglectful of his duties.
neglectHe was blamed for neglect of duty.
neglectHowever the duty of a student is to study so if you neglect the end of term test that's a 'No!'.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอดธุระ[V] leave one's business or duty, See also: neglect, relinquish responsibility, Example: ความพร้อมหมายถึงความตื่นตัวที่จะกระตือรือร้นเร่งรัดจัดทำการต่างๆ ด้วยจิตสำนึกต่อกาลเวลา ไม่ปล่อยปละละเลย ทอดธุระปล่อยเวลาล่วงเปล่า, Thai definition: ไม่เอาเป็นธุระ
ละเลย[V] neglect, See also: ignore, overlook, be remiss, omit, Ant. ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: เราเน้นความรู้ความเชี่ยวชาญมาก จนกระทั่งละเลยตัวแปรอื่นๆ ไป, Thai definition: ไม่ทำหรือไม่เอาใจใส่ด้วยถือว่าไม่สำคัญ
วางธุระ[V] neglect, See also: ignore, overlook, be inattentive, pay no heed, keep out of the business, Syn. เพิกเฉย, Example: เรื่องนี้สำคัญมาก เราจะวางธุระหรือเพิกเฉยไม่ได้, Thai definition: ไม่ทำหน้าที่การงานที่พึงกระทำ
ปล่อยทิ้ง[V] neglect, See also: skimp, omit, be remiss, Syn. ละเลย, Example: เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตาและโรคตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาเองควรรีบไปหาแพทย์ทันที
ปล่อยปละละเลย[V] neglect, See also: abandon, leave, be careless, Syn. เพิกเฉย, ทอดทิ้ง, Example: ถ้าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเด็ก เด็กจะสามารถสร้างความรู้สึกว่าตนเองเป็นอิสระ, Thai definition: ไม่เอาใจใส่
เรื้อ[V] neglect, See also: be out of practice, Syn. ห่าง, ห่างเหิน, Thai definition: ห่างเหินเสียนาน
ทอดทิ้ง[V] neglect, See also: abandon, desert, forsake, Syn. ละเลย, ทิ้งขว้าง, ละทิ้ง, ไม่เอาใจใส่, ไม่รับผิดชอบ, Ant. ดูแล, ใส่ใจ, เอาใจใส่, Example: แม่ใจร้ายทอดทิ้งลูกสาววัย 5 เดือน ให้อยู่กับพี่สาววัย 5 ขวบตามลำพัง
รกร้าง[ADJ] neglected and unoccupied, See also: untidy and deserted, Example: กำนันประกาศว่า จะสร้างสนามฟุตบอลบนเนื้อที่รกร้างบริเวณรอยต่อวัดกับโรงเรียน, Thai definition: รก เพราะปล่อยทิ้งไว้
การทอดทิ้ง[N] desertion, See also: neglect, abandonment, Syn. การละทิ้ง, การละเลย, การทิ้ง, การทิ้งขว้าง, Ant. การเอาใจใส่, การดูแล, Example: การทอดทิ้งบุตรหลานให้อยู่โดยลำพัง อาจก่อให้เกิดอันตรายได้, Thai definition: การไม่เอาเป็นธุระ, การไม่เอาใจใส่, การไม่นำพา
ดาย[ADV] ignore, See also: neglect, pay no attention to, Syn. เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่, Example: แม่ทิ้งลูกไว้อย่างไม่ดูดาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
ความละเลย[n.] (khwām laloēi) EN: neglect ; negligence   FR: négligence [f]
ความเพิกเฉย[n.] (khwām phoēkchoēi) EN: neglect   FR: incurie [f]
ละเลย[v.] (laloēi) EN: neglect ; ignore ; overlook ; be remiss ; omit   FR: négliger ; abandonner ; omettre ; ignorer
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person   FR: abandonner ; déserter ; négliger
ลืม [v.] (leūm) EN: forget ; slip one's memory ; leave behind ; neglect ; omit   FR: oublier ; omettre ; négliger ; perdre de vue
หลงลืม [v.] (longleūm) EN: forget ; overlook ; omit ; neglect   FR: être distrait ; être oublieux (litt.)
มองข้าม[v.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate   FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
นอนหลับทับสิทธิ์[v.] (nønlapthapsit) EN: be neglectful in one's rights ; sleep on one's rights ; fail to excercise one's rights   
ปล่อยปละละเลย[v.] (plǿiplalaloēi) EN: neglect ; abandon ; leave ; be careless ; be negligent in the discharge of one's duty   FR: délaisser ; négliger

CMU English Pronouncing Dictionary
NEGLECT    N AH0 G L EH1 K T
NEGLECTS    N IH0 G L EH1 K T S
NEGLECTED    N AH0 G L EH1 K T AH0 D
NEGLECTFUL    N IH0 G L EH1 K T F AH0 L
NEGLECTING    N IH0 G L EH1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neglect    (v) (n i1 g l e1 k t)
neglects    (v) (n i1 g l e1 k t s)
neglected    (v) (n i1 g l e1 k t i d)
neglectful    (j) (n i1 g l e1 k t f @ l)
neglecting    (v) (n i1 g l e1 k t i ng)
neglectfully    (a) (n i1 g l e1 k t f @ l ii)
neglectfulness    (n) (n i1 g l e1 k t f @ l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お草々;お草草;御草々;御草草[おそうそう, osousou] (adj-na) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
お草々様;お草草様;御草々様;御草草様[おそうそうさま, osousousama] (adj-na) (pol) neglectful (i.e. in the treatment of one's guests) [Add to Longdo]
ご無沙汰(P);御無沙汰(P);ご不沙汰;御不沙汰[ごぶさた, gobusata] (n,vs) (See 無沙汰) not writing or contacting for a while; neglecting (failing) to write (call, visit, etc.); long silence; (P) [Add to Longdo]
すっぽかす[, suppokasu] (v5s,vt) to stand (someone) up; to leave (something) undone; to neglect (a duty) [Add to Longdo]
ほかっておく[, hokatteoku] (v5k) (col) (See 放っておく) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect [Add to Longdo]
ほっぽらかす[, hopporakasu] (v5s,vt) to neglect; to abandon [Add to Longdo]
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ネグる[, negu ru] (v5r,vt) to neglect [Add to Longdo]
ネグレクト[, negurekuto] (n,vs) neglect [Add to Longdo]
ムスカリ[, musukari] (n) grape hyacinth (esp. the starch grape hyacinth, Muscari neglectum) (lat [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忽视[hū shì, ㄏㄨ ㄕˋ, / ] neglect; ignore, #5,047 [Add to Longdo]
疏忽[shū hū, ㄕㄨ ㄏㄨ, ] neglect; negligence, #15,963 [Add to Longdo]
荒疏[huāng shū, ㄏㄨㄤ ㄕㄨ, ] neglect [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neglect \Neg*lect"\, v. t. [imp. & p. p. {Neglected}; p. pr. &
   vb. n. {Neglecting}.] [L. neglectus, p. p. of neglegere
   (negligere) to disregard, neglect, the literal sense prob.
   being, not to pick up; nec not, nor (fr. ne not + -que, a
   particle akin to Goth. -h, -uh, and prob. to E. who; cf.
   Goth. nih nor) + L. legere to pick up, gather. See {No},
   adv., {Legend}, {Who}.]
   1. Not to attend to with due care or attention; to forbear
    one's duty in regard to; to allow to pass unimproved,
    unheeded, undone, etc.; to omit; to disregard; to slight;
    as, to neglect duty or business; to neglect to pay debts.
    [1913 Webster]
 
       I hope
       My absence doth neglect no great designs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       This, my long suffering and my day of grace,
       Those who neglect and scorn shall never taste.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To omit to notice; to forbear to treat with attention or
    respect; to slight; as, to neglect strangers.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To slight; overlook; disregard; disesteem; contemn. See
     {Slight}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neglect \Neg*lect"\, n. [L. neglectus. See {Neglect}, v.]
   1. Omission of proper attention; avoidance or disregard of
    duty, from heedlessness, indifference, or willfulness;
    failure to do, use, or heed anything; culpable disregard;
    as, neglect of business, of health, of economy.
    [1913 Webster]
 
       To tell thee sadly, shepherd, without blame,
       Or our neglect, we lost her as we came. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Omission of attention or civilities; slight; as, neglect
    of strangers.
    [1913 Webster]
 
   3. Habitual carelessness; negligence.
    [1913 Webster]
 
       Age breeds neglect in all.      --Denham.
    [1913 Webster]
 
   4. The state of being disregarded, slighted, or neglected.
    [1913 Webster]
 
       Rescue my poor remains from vile neglect. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Negligence; inattention; disregard; disesteem;
     remissness; indifference. See {Negligence}.
     [1913 Webster]
 
   {benign neglect} A deliberate policy of minimizing public
    discussion of a controversial issue [e.g. by the
    president] on the theory that excessive discussion in
    itself is harmful or counterproductive.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neglect
   n 1: lack of attention and due care [syn: {disregard},
      {neglect}]
   2: the state of something that has been unused and neglected;
     "the house was in a terrible state of neglect" [syn:
     {neglect}, {disuse}]
   3: willful lack of care and attention [syn: {disregard},
     {neglect}]
   4: the trait of neglecting responsibilities and lacking concern
     [syn: {negligence}, {neglect}, {neglectfulness}]
   5: failure to act with the prudence that a reasonable person
     would exercise under the same circumstances [syn:
     {negligence}, {carelessness}, {neglect}, {nonperformance}]
   v 1: leave undone or leave out; "How could I miss that typo?";
      "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
      [syn: {neglect}, {pretermit}, {omit}, {drop}, {miss},
      {leave out}, {overlook}, {overleap}] [ant: {attend to},
      {take to heart}]
   2: fail to do something; leave something undone; "She failed to
     notice that her child was no longer in his crib"; "The
     secretary failed to call the customer and the company lost
     the account" [syn: {fail}, {neglect}]
   3: fail to attend to; "he neglects his children"
   4: give little or no attention to; "Disregard the errors" [syn:
     {neglect}, {ignore}, {disregard}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top