หรือคุณหมายถึง nearneß?
Search result for

nearness

(10 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nearness-, *nearness*, nearnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nearness[N] การเข้าใกล้, Syn. closeness, Ant. farawayne, farness, remoteness

English-Thai: Nontri Dictionary
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
and never knew the nearness of the wild inhabitants of the Heights... until today.และไม่เคยได้รู้จักกับ ผู้อาศัยอันโหดเหี้ยม ที่บ้านใกล้เรือนเคียง จนกระทั่งวันนี้ Wuthering Heights (1992)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nearness    (n) (n i@1 n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nähe {f}; Nahesein {n} | in der Nähe | in meiner Nähenearness | near by | near me [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間近(P);真近(iK)[まぢか, madika] (adj-na,n-adv,n) proximity; nearness; soon; nearby; (P) [Add to Longdo]
近々(P);近近;近ぢか[ちかぢか(P);きんきん(近々;近近), chikadika (P); kinkin ( chikadika ; kin kin )] (n-adv,n-t) soon; nearness; before long; (P) [Add to Longdo]
無常迅速[むじょうじんそく, mujoujinsoku] (n) the (fast) pace at which life passes, and thus the nearness of death; promptitude of the changes of the times [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nearness \Near"ness\, n.
   The state or quality of being near; -- used in the various
   senses of the adjective.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nearness
   n 1: the spatial property resulting from a relatively small
      distance; "the sudden closeness of the dock sent him into
      action" [syn: {nearness}, {closeness}] [ant: {farawayness},
      {farness}, {remoteness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top