Search result for

near

(145 entries)
(0.2351 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -near-, *near*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
near[ADJ] ใกล้, See also: ใกล้ๆ, ที่มีระยะทางใกล้กัน, Syn. close, adjacent, neighboring
near[ADJ] ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด, See also: ใกล้ชิด, Syn. affecting, touching
near[ADV] ในระยะเวลาอันใกล้, Syn. next, nearby, at hand
near[VT] ใกล้เข้ามา, See also: เข้ามาใกล้, ใกล้, Syn. approach, Ant. leave, withdraw
nearby[ADJ] แค่เอื้อม, See also: ใกล้มือ, เกือบถึง, Syn. close, handy, next, Ant. distant
nearby[ADV] ใกล้เคียง, See also: ใกล้ๆ, รอบๆ, Syn. close by, Ant. far
nearly[ADV] เกือบ, See also: ไม่ทั้งหมด, Syn. about, almost, approximately
nearest[PREP] ใกล้ที่สุด
nearness[N] การเข้าใกล้, Syn. closeness, Ant. farawayne, farness, remoteness
nearside[ADJ] เกือบถึงขอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
near(เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา., See also: nearness n., Syn. close
near-letter qualityคุณภาพเกือบคมชัดใช้ตัวย่อว่า NLQ แปลตามตัวอักษรว่า เกือบเหมือนตัวพิมพ์ดีด ใช้เป็นคำอธิบายถึงคุณภาพของเครื่องพิมพ์ว่า มีคุณภาพเกือบคมชัด หรือใกล้เคียงตัวพิมพ์ดีด เครื่องพิมพ์ที่มีคุณภาพ จะมองดูเหมือนการนำจุดมาเรียงกันให้เป็นรูปตัวอักษร ฉะนั้น เครื่องพิมพ์ชนิดที่มีจุดมาก ๆ ติด ๆ กัน จะทำให้ดูมีความคมชัด (high resolution) ตัวอักษรที่พิมพ์ออกมา จะดูสวยและประณีต เหมือนตัวพิมพ์ดีด การวัดคุณภาพของเครื่องพิมพ์ จึงวัดเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว เช่น 600 จุดต่อนิ้ว ย่อมดีกว่า 300 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น (300 จุดต่อนิ้ว พอจะเรียกได้ว่า คุณภาพเกือบคมชัด) ดู printer และ letter quality ประกอบ
near-term(เนีย'เทิร์ม) adj. เกี่ยวกับอนาคตอันใกล้
nearby(เนียร์'ไบ') adj.,adv. ใกล้เคียง,ถัดไป,ใกล้ชิด., Syn. adjacent
nearly(เนียร์'ลี) adv. เกือบทั้งหมด,ประมาณ,เกือบเหมือน,ใกล้ชิด,ตระหนี่, Syn. almost
nearsighted(เนียร์ไซ'ทิด) adj. สายตาสั้น., See also: nearsightedly adv. nearsightedness n.
anear(อะเนียร์') adv., prep. ใกล้
curvilinearadj. ซึ่งเกี่ยวกับเส้นโค้ง,
inearth(อินเอิร์ธ') vt. ฝัง,ใส่ใน
linear(ลิน' เนียร์) adj. เป็นแนวตรง, ตามระยะยาว,เป็นแนวยาว,ลายเส้นตรง, See also: linearity n. ดูlinear linearly adv. ดูlinear

English-Thai: Nontri Dictionary
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
near(pre) ใกล้,เกือบจะ,แทบ,จวน,เร็วๆนี้
near(vi,vt) เข้ามาใกล้,ใกล้เข้ามา
nearby(adj) ใกล้ชิด,ถัดไป,ใกล้เคียง
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
nearness(n) ความใกล้,ความใกล้ชิด,ความใกล้เคียง,ความจวนเจียน
nearsighted(adj) สายตาสั้น
linear(adj) เป็นเส้นตรง,ตามเส้น,ตามทางยาว,เป็นแนวยาว
unearth(vt) พบ,เปิดโปง,เปิดเผย,ขุดขึ้นมา
unearthly(adj) พิสดาร,ประหลาด,น่ากลัว,เหมือนผี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
near letter quality (NLQ)คุณภาพเกือบคมชัด (เอ็นแอลคิว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
near-sight; myopia; nearsightednessสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nearshoreชายทะเลใกล้ฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
nearsighted; myopic-สายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nearsightedness; myopia; near-sightสายตาสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Near Letter Quality คุณภาพใกล้เคียงจดหมาย [คอมพิวเตอร์]
near pointจุดใกล้, ตำแหน่งวัตถุใกล้ที่สุดที่ตาจะมองเห็นได้ชัด  สำหรับตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุใกล้สุดได้ชัดที่ระยะ 25 เซนติเมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
near-sightedness [myopia]สายตาสั้น, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตายาว (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาห่างกว่า ปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนกว่าปกติ จึงทำให้มองดูวัตถุระยะไกลไม่ชัด เพราะภาพของวัตถุไปตกหน้าจอตา แต่มองดูวัตถุระยะใกล้ได้ชัด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nearest neighbor analysis (Statistics)การวิเคราะห์เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (สถิติ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We nearly put one over on that old gypsy that time.เราเกือบใส่หนึ่งมากกว่า ว่ายิปซีเก่าเวลานั้น Pinocchio (1940)
Oh, no, don't look at it. It's not nearly good enough.อย่าเพิ่งดูค่ะ มันยังไม่ดีพอเลย Rebecca (1940)
She was drowned, poor dear, while she was sailing near Manderley.หล่อนจมนํ้าตายตอนที่เเล่นเรืออยู่ใกล้ๆ แมนเดอเลย์ Rebecca (1940)
Fact is, that empty house got on his nerves to such an extent, he nearly went off his head.ความจริงคือบ้านที่ว่างเปล่านั่น ทําให้เขาประสาทเสียเเทบบ้า Rebecca (1940)
The boat used to be moored near there.- เรือเคยจอดเทียบท่าใกล้เเถวนั้น Rebecca (1940)
Near Edgecombe, about 40 miles up channel about two months afterwards.ใกล้เอ็ดจ์คอมบ์เหนือขึ้นไปทางช่องแคบราว 40 ไมล์ หลังจากนั้นราว 2 เดือน Rebecca (1940)
I nearly did sometimes, but you never seemed close enough.ผมเกือบจะบอกอยู่หลายครั้ง แต่คุณไม่เคยเข้าใกล้ชิดพอ Rebecca (1940)
And I must be near you so that no matter what happens, we won't be separated for a moment.ฉันจะอยู่ใกล้คุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะไม่เเยกจากกัน Rebecca (1940)
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง Night and Fog (1956)
Now let me ask you this. Has anyone here ever lived near the el tracks?ตอนนี้ให้ฉันขอให้คุณนี้ มีใครที่นี่เคยอาศัยอยู่ใกล้กับเอลแทร็ค? 12 Angry Men (1957)
I lived in an apartment near the el line once.ฉันอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นใกล้กับเอลสายหนึ่งครั้ง 12 Angry Men (1957)
I nearly bawled. Just...ฉันเกือบ bawled เพียงแค่ ... 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nearThe most instinctive act of nearly every creature is to protect its young, and with humans this response persists for a lifetime.
nearWhere is nearest American Express office?
nearI'd like to know the phone number of the nearest American Express office.
nearLast night someone broke into the small shop near my house.
nearThe man who nearly drowned began to breathe.
nearIt's nearly noon and he's still in bed.
nearHe lives near my house.
nearThere is a boy near the door.
nearI wish I would live near your house.
nearIn the Carteret Islands, near Papua New Guinea, some people have already had to leave their homes because the sea water is washing around their houses.
nearThere is a school near my house.
nearWhere the nearest gas station around here?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แทบจะ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ[ADV] almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
จวนเจียนจะ[AUX] nearly, See also: almost, just about, approximately, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ค่อนข้างจะ, จวนจะ, เจียนจะ, ใกล้จะ, Example: ฟ้าอุ้มเมฆสีเทาหนาทึบจวนเจียนจะตกเป็นเม็ดฝนในไม่กี่นาทีข้างหน้า, Thai definition: คำช่วยกริยามีความหมายว่า เกือบจะเป็นหรือใกล้จะเป็น
ร่วม[ADV] almost, See also: nearly, just about, Example: ผมทำงานที่นี่มาร่วมเดือนแล้ว, Thai definition: ล่วงไปมากจวนถึงที่หมาย, ล่วงไปมากจวนครบรอบ
เกือบ[ADV] nearly, See also: almost, shortly, closely, Syn. แทบ, เจียน, จวน, หวิด, เกือบจะ, Example: ขั้นตอนระหว่างกระบวนการแปลจะมีการแก้ไขแทรกอยู่ด้วยเกือบทุกขั้นตอน
ข้างเคียง[ADJ] adjacent, See also: nearby, adjoining, close, near, next, Syn. ข้างๆ, ใกล้กัน, Example: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพักในห้องข้างเคียงกับห้องของท่านรองผู้ว่าฯ, Thai definition: ที่อยู่ชิดกัน, ที่อยู่ใกล้กันโดยไม่มีสิ่งอื่นคั่น
ค่อน[ADV] almost, See also: nearly, mostly, approximately, Syn. เกือบเต็ม, Example: พอเขาสามารถหาขี้ยางได้ครึ่งค่อนตะกร้า เขาก็หยุดพักเหนื่อย, Thai definition: เกินกว่าครึ่ง, มากกว่าครึ่ง
ไล่เลี่ย[ADV] nearly, See also: almost, equally, Syn. สูสี, คู่คี่, เท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ใกล้เคียง, Example: ทั้งสองคนเข้าเส้นชัยไล่เลี่ยกัน
คู่คี่[ADV] nearly, See also: almost, equally, Syn. สูสี, ไล่เลี่ย, Example: ข่าวจากวงในระบุมาว่า ผู้สมัครทั้งสองมีคะแนนมาคู่คี่กันตลอด
เคียง[ADV] closely, See also: near, adjacently, Syn. เคียงคู่, เคียงข้าง, ใกล้, ใกล้ชิด, Ant. ห่าง, ห่างไกล, Example: เจ้าบ่าวเดินเคียงเจ้าสาวขึ้นเวทีเพื่อกล่าวคำขอบคุณ, Thai definition: ชิดกันโดยเรียงข้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near   FR: frôler ; effleurer
เฉียด[adv.] (chīet) EN: nearly ; almost   
ชิด[v.] (chit) EN: near ; get close (to) ; get near (to) ; be close ; be near ; be immediate ; adjoin ; be adjacent to   FR: se rapprocher (de) ; serrer ; approcher au plus près
ชิด[X] (chit) EN: close ; near ; nearby ; touching   FR: près de ; proche ; voisin ; contre ; auprès de ; contigu ; tout près ; très proche
เชิงเส้น[adj.] (choēngsen) EN: linear   FR: linéaire
แจ[adv.] (jaē) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere   FR: de près ; partout
เจียน[X] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of   FR: presque ; sur le point de
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon   FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually   FR: sur le point de
จวบจวน[prep.] (jūapjūan) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEAR    N IH1 R
NEARS    N IH1 R Z
NEARY    N IH1 R IY0
NEARER    N IH1 R ER0
NEARED    N IH1 R D
NEARLY    N IH1 R L IY0
NEARBY    N IH1 R B AY1
NEAREST    N IH1 R AH0 S T
NEARING    N IH1 R IH0 NG
NEARHOOD    N IH1 R HH UH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
near    (v) (n i@ r)
nears    (v) (n i@1 z)
nearby    (j) (n i@1 b ai)
neared    (v) (n i@1 d)
nearer    (j) (n i@1 r @ r)
nearly    (a) (n i@1 l ii)
nearest    (j) (n i@1 r i s t)
nearing    (v) (n i@1 r i ng)
nearness    (n) (n i@1 n @ s)
nearside    (n) (n i@1 s ai d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
in Alpennähenear the Alps [Add to Longdo]
Vordertiefe {f}near limit [Add to Longdo]
beimnear the [Add to Longdo]
dabeinear by [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
あげ間[あげまん, ageman] (n) (uk) (col) woman purported to bring good luck to the man she is near [Add to Longdo]
いつかそのうち[, itsukasonouchi] (exp) one of these days; before very long; in the near future [Add to Longdo]
おっつかっつ[, ottsukattsu] (adj-no) much the same; nearly equal [Add to Longdo]
すぐ側(P);直ぐそば;直ぐ側[すぐそば, sugusoba] (n) (uk) near; immediately; (P) [Add to Longdo]
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly [Add to Longdo]
せん状骨[せんじょうこつ, senjoukotsu] (n) scaphoid bone (in wrist near thumb) [Add to Longdo]
そうになった[, souninatta] (exp) almost (did); nearly (did) [Add to Longdo]
その辺;其の辺[そのへん, sonohen] (n,adj-no) (1) around there; near there; (2) or thereabouts; or so; (3) such a matter; such a thing [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bàng, ㄅㄤˋ, ] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4 [Add to Longdo]
傍边[bàng biān, ㄅㄤˋ ㄅㄧㄢ, / ] near; beside [Add to Longdo]
四旁[sì páng, ㄙˋ ㄆㄤˊ, ] nearby regions [Add to Longdo]
四近[sì jìn, ㄙˋ ㄐㄧㄣˋ, ] nearby [Add to Longdo]
在附近[zài fù jìn, ㄗㄞˋ ㄈㄨˋ ㄐㄧㄣˋ, ] nearby [Add to Longdo]
就近[jiù jìn, ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧㄣˋ, ] nearby; in a close neighborhood [Add to Longdo]
接近[jiē jìn, ㄐㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ, ] near; close to [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] near [Add to Longdo]
[bīn, ㄅㄧㄣ, / ] near [Add to Longdo]
濒于[bīn yú, ㄅㄧㄣ ㄩˊ, / ] near to; approaching (collapse) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ノンリニア[のんりにあ, nonrinia] nonlinear [Add to Longdo]
局所線形計画法[きょくしょせんけいけいかくほう, kyokushosenkeikeikakuhou] local linear programming [Add to Longdo]
行列代数[ぎょうれつだいすう, gyouretsudaisuu] linear algebra, matrix algebra [Add to Longdo]
順序探索[じゅんじょたんさく, junjotansaku] linear search [Add to Longdo]
線形システム[せんけいシステム, senkei shisutemu] linear system [Add to Longdo]
線形リスト[せんけいリスト, senkei risuto] linear list [Add to Longdo]
線形計画法[せんけいけいかくほう, senkeikeikakuhou] linear programming [Add to Longdo]
線形代数[せんけいだいすう, senkeidaisuu] linear algebra [Add to Longdo]
線形探索[せんけいたんさく, senkeitansaku] linear search [Add to Longdo]
線形独立[せんけいどくりつ, senkeidokuritsu] linearly independent (e.g. equations) (an) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Near \Near\, a. [Compar. {Nearer}; superl. {Nearest}.] [See
   {Near}, adv.]
   1. Not far distant in time, place, or degree; not remote;
    close at hand; adjacent; neighboring; nigh. "As one near
    death." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He served great Hector, and was ever near,
       Not with his trumpet only, but his spear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Closely connected or related.
    [1913 Webster]
 
       She is thy father's near kinswoman.  --Lev. xviii.
                          12.
    [1913 Webster]
 
   3. Close to one's interests, affection, etc.; touching, or
    affecting intimately; intimate; dear; as, a near friend.
    [1913 Webster]
 
   4. Close to anything followed or imitated; not free, loose,
    or rambling; as, a version near to the original.
    [1913 Webster]
 
   5. So as barely to avoid or pass injury or loss; close;
    narrow[3]; as, a near escape; a near miss.
    [1913 Webster]
 
   6. Next to the driver, when he is on foot; in the Unted
    States, on the left of an animal or a team; as, the near
    ox; the near leg. See {Off side}, under {Off}, a.
    [1913 Webster]
 
   7. Immediate; direct; close; short. "The nearest way."
    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   8. Close-fisted; parsimonious. [Obs. or Low, Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Note: Near may properly be followed by to before the thing
      approached; but more frequently to is omitted, and the
      adjective or the adverb is regarded as a preposition.
      The same is also true of the word nigh.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Nigh; close; adjacent; proximate; contiguous; present;
     ready; intimate; familiar; dear.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Near \Near\ (n[=e]r), adv. [AS. ne['a]r, compar. of ne['a]h
   nigh. See {Nigh}.]
   1. At a little distance, in place, time, manner, or degree;
    not remote; nigh.
    [1913 Webster]
 
       My wife! my traitress! let her not come near me.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Nearly; almost; well-nigh. "Near twenty years ago."
    --Shak. "Near a fortnight ago." --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Near about the yearly value of the land. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Closely; intimately. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Far and near}, at a distance and close by; throughout a
    whole region.
 
   {To come near to}, to want but little of; to approximate to.
    "Such a sum he found would go near to ruin him."
    --Addison.
 
   {Near the wind} (Naut.), close to the wind; closehauled.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Near \Near\, prep.
   Adjacent to; close by; not far from; nigh; as, the ship
   sailed near the land. See the Note under {near}, a.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Near \Near\, v. t. [imp. & p. p. {Neared}; p. pr. & vb. n
   {Nearing}.] [See {Near}, adv.]
   To approach; to come nearer; as, the ship neared the land.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Near \Near\, v. i.
   To draw near; to approach.
   [1913 Webster]
 
      A speck, a mist, a shape, I wist!
      And still it neared, and neared.     --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 near
   adv 1: near in time or place or relationship; "as the wedding
       day drew near"; "stood near the door"; "don't shoot until
       they come near"; "getting near to the true explanation";
       "her mother is always near"; "The end draws nigh"; "the
       bullet didn't come close"; "don't get too close to the
       fire" [syn: {near}, {nigh}, {close}]
   2: (of actions or states) slightly short of or not quite
     accomplished; all but; "the job is (just) about done"; "the
     baby was almost asleep when the alarm sounded"; "we're almost
     finished"; "the car all but ran her down"; "he nearly
     fainted"; "talked for nigh onto 2 hours"; "the recording is
     well-nigh perfect"; "virtually all the parties signed the
     contract"; "I was near exhausted by the run"; "most everyone
     agrees" [syn: {about}, {almost}, {most}, {nearly}, {near},
     {nigh}, {virtually}, {well-nigh}]
   adj 1: not far distant in time or space or degree or
       circumstances; "near neighbors"; "in the near future";
       "they are near equals"; "his nearest approach to
       success"; "a very near thing"; "a near hit by the bomb";
       "she was near tears"; "she was close to tears"; "had a
       close call" [syn: {near}, {close}, {nigh}] [ant: {far}]
   2: being on the left side; "the near or nigh horse is the one on
     the left"; "the animal's left side is its near or nigh side"
     [syn: {near(a)}, {nigh(a)}]
   3: closely resembling the genuine article; "near beer"; "a dress
     of near satin"
   4: giving or spending with reluctance; "our cheeseparing
     administration"; "very close (or near) with his money"; "a
     penny-pinching miserly old man" [syn: {cheeseparing},
     {close}, {near}, {penny-pinching}, {skinny}]
   5: with or in a close or intimate relationship; "a good friend";
     "my sisters and brothers are near and dear" [syn: {dear},
     {good}, {near}]
   6: very close in resemblance; "sketched in an approximate
     likeness"; "a near likeness" [syn: {approximate}, {near}]
   v 1: move towards; "We were approaching our destination"; "They
      are drawing near"; "The enemy army came nearer and nearer"
      [syn: {approach}, {near}, {come on}, {go up}, {draw near},
      {draw close}, {come near}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NEAR
     National Electronic Accounting and Reporting
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top