Search result for

navigate

(37 entries)
(0.0867 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -navigate-, *navigate*
Possible hiragana form: なう゛ぃがて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
navigate[VI] หาเส้นทาง, See also: หาตำแหน่ง
navigate[VI] เดินเรือ (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้ว), See also: ควบคุมเรือ, ล่องเรือ, แล่นเรือ, เดินทางด้วยเรือ, Syn. cruise, sail, Ant. The captain couldn't navigate the ship during the storm.
navigate[VT] หาหนทางจัดการกับสิ่งยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
navigate(แนฟ'วิเกท) vt. เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำทาง,นำวิถี, Syn. sail,guide
circumnavigatevt. แล่นไปรอบ ๆ ,เดินเรือรอบโลก, See also: circumnavigable adj. circumnavigator,circumnavigation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
navigate(vi) เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำวิถี,นำทาง
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
navigateนำทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
navigateนำทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Master, you'll need a droid to help you navigate.อาจารย์ ท่านต้องการดรอยด์ซักตัว ที่จะช่วยนำทางนะ Downfall of a Droid (2008)
Okay, if we can just manage to navigate through my shortcut, we'll be all right.โอเค ถ้าเราสามารถหาเส้นทางลัดได้ เราก็ไม่เป็นไร Shadow of Malevolence (2008)
She'll help you navigate the course, reload your weapons, and help with the running of the car.เธอจะคอยบอกทางแก แล้วก็ควบคุมอาวุธให้ Death Race (2008)
It's an honor to navigate for you Sir.เป็นเกียรติที่ได้นำทางให้ท่านครับ ผมชื่อ... Death Race (2008)
Give me the wheel! Navigate!ระวัง Quantum of Solace (2008)
We can navigate now.ไปต่อได้แล้วล่ะ! Ponyo (2008)
You'dbetterbereal careful how you navigate around this one.คำพูดของนายรอบๆตัว เรื่องนี้จะดีกว่า Albification (2009)
It's pretty easy to navigate.มันง่ายมากๆ เลย ที่จะค้นหา You're Undead to Me (2009)
You're gonna need someone to navigate you through that storm.เธอต้องการเนวิเกเตอร์.. เพื่อผ่านพายุนั่น Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
No, you taught me to navigate people's minds.ไม่มีคุณสอนให้ฉันนำทางจิตใจของผู้คน Inception (2010)
I'm gonna grab one of the Irish, have him navigate.ฉันจะไปตามหาตัวคนไอริช คนที่เอาตัวเขาไป Bainne (2010)
So I'm thinking, he needs a vessel that can navigate canals in Birmingham. That cuts the list.ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าเขาต้องการเรือที่แล่น อยู่ในคลองเบอร์มิ่งแฮมได้ Episode #1.3 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินเรือ[V] sail, See also: navigate, Syn. ออกเรือ, Example: บริษัทของเราเดินเรือเพื่อไปส่งสินค้าสำเร็จรูปยังประเทศต่างๆ, Thai definition: ประกอบกิจการขนส่งทางเรือ
นำร่อง[V] navigate, See also: pilot a ship, direct, Example: เรือลำนี้ทำหน้าที่นำร่องเรือใหญ่เข้าท่า, Thai definition: นำเรือใหญ่และกินน้ำลึกเข้าหรือออกจากท่าเรือในระยะซึ่งอาจมีอันตรายแก่การเดินเรือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินเรือ[v.] (doēnreūa) EN: navigate ; sail   FR: naviguer
นักเดินเรือ[n.] (nakdoēnreūa) FR: navigateur [m]
นำร่อง[v.] (namrǿng) EN: navigate ; pilot a ship ; direct   FR: piloter ; naviguer
ต้นหน[n.] (ton hon) EN: navigator   FR: navigateur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NAVIGATE    N AE1 V AH0 G EY2 T
NAVIGATED    N AE1 V AH0 G EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
navigate    (v) (n a1 v i g ei t)
navigated    (v) (n a1 v i g ei t i d)
navigates    (v) (n a1 v i g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナビる[, nabi ru] (v5r) (abbr) (sl) to navigate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナビゲータ[なびげーた, nabige-ta] Navigater [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Navigate \Nav"i*gate\, v. t.
   1. To pass over in ships; to sail over or on; as, to navigate
    the Atlantic.
    [1913 Webster]
 
   2. To steer, direct, or manage in sailing; to conduct (ships)
    upon the water by the art or skill of seamen; as, to
    navigate a ship.
    [1913 Webster]
 
   3. To pass through, over, or around; -- used especially of a
    course having obstacles; as, to navigate all the randomly
    scattered tables to the far side of the room.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Navigate \Nav"i*gate\, v. i. [imp. & p. p. {Navigated}; p. pr. &
   vb. n. {Navigating}.] [L. navigatus, p. p. of navigare, v.t.
   & i.; navis ship + agere to move, direct. See {Nave}, and
   {Agent}.]
   1. To journey by water; to go in a vessel or ship; to perform
    the duties of a navigator; to use the waters as a highway
    or channel for commerce or communication; to sail.
    [1913 Webster]
 
       The Phenicians navigated to the extremities of the
       Western Ocean.            --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   2. To direct or operate a vehicle, especially a ship or
    aircraft.
    [PJC]
 
   3. To pass through, over, or around; -- used especially of a
    course having obstacles; as, to navigate around all the
    randomly scattered tables to the far side of the room.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 navigate
   v 1: travel on water propelled by wind or by other means; "The
      QE2 will sail to Southampton tomorrow" [syn: {voyage},
      {sail}, {navigate}]
   2: act as the navigator in a car, plane, or vessel and plan,
     direct, plot the path and position of the conveyance; "Is
     anyone volunteering to navigate during the trip?"; "Who was
     navigating the ship during the accident?" [syn: {navigate},
     {pilot}]
   3: direct carefully and safely; "He navigated his way to the
     altar"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top