Search result for

natural selection

(22 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -natural selection-, *natural selection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
natural selection[N] กระบวนการที่สัตว์หรือพืชปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
natural selectionการคัดเลือกโดยธรรมชาติ, การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้  ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His half-baked theory is based on nothing more than the concept of natural selection, but his Sea of Life seminars are packed.ทฤษฎีครึ่งๆกลางๆของเขา พื้นฐานไม่มีอะไรมาก กว่าความคิดของการเลือกสรรตามธรรมชาติ The Predator in the Pool (2010)
Natural selection.การเลือกของธรรมชาติ In Time (2011)
We use it to sweet-talk our way around natural selection.เราใช้มันพูดจาหวานๆหว่านล้อมไปทั่ว Critical Film Studies (2011)
Today's lesson, natural selection.บทเรียนวันนี้ การคัดเลือกตามธรรมชาติ Bombshells (2011)
That my darling is all what natural selection is all aboutนั่นละที่รัก ใครแข็งแกร่งกว่าก็รอด Piranha 3DD (2012)
Natural selection would have weeded out the weak, but only over the course of time.การเลือกสรรของธรรมชาติจะ กำจัดคนที่อ่อนแอ\แต่ก็เป็นไปตามเวลาที่ผ่านไป The Origins of Monstrosity (2012)
Natural selection, I suppose.การเลือกสรรตามธรรมชาติ คิดว่า Red in Tooth and Claw (2013)
If artificial selection can work such profound changes in only 10 or 15,000 years, what can natural selection do operating over billions of years?หากการเลือกเทียมสามารถทำงาน ได้เช่นการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้ง ในเพียง 10,000 หรือ 15,000 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่คัดเลือกโดย ธรรมชาติสามารถทำได้ Some of the Things That Molecules Do (2014)
This is evolution by natural selection the most revolutionary concept in the history of science.นี่คือวิวัฒนาการโดย การคัดเลือกโดยธรรมชาติ แนวคิดการปฏิวัติมากที่สุดใน ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Within other species, the genetic differences provide the raw material for natural selection.ภายในสายพันธุ์อื่น ๆ ที่แตกต่างทางพันธุกรรม ให้วัตถุดิบในการคัด เลือกโดยธรรมชาติ Some of the Things That Molecules Do (2014)
This is the awesome shape-shifting power of natural selection.นี้จะน่ากลัว รูปร่างขยับอำนาจในการคัดเลือก โดยธรรมชาติ Some of the Things That Molecules Do (2014)
Over thousands of generations natural selection was slowly sculpting the eye.กว่าหลายพันรุ่น การคัดเลือกโดยธรรมชาติ ได้รับการตบแต่งอย่างช้าๆตา Some of the Things That Molecules Do (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナチュラルセレクション[, nachuraruserekushon] (n) natural selection [Add to Longdo]
自然選択[しぜんせんたく, shizensentaku] (n) natural selection [Add to Longdo]
自然淘汰[しぜんとうた, shizentouta] (n,vs) natural selection [Add to Longdo]
淘汰[とうた, touta] (n,vs) (1) selection; weeding out; elimination (e.g. of unneeded employees); (2) (See 自然淘汰・しぜんとうた) natural selection [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自然选择[zì rán xuǎn zé, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] natural selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Selection \Se*lec"tion\, n. [L. selectio: cf. F. s['e]lection.]
   .
   The act of selecting, or the state of being selected; choice,
   by preference.
   [1913 Webster]
 
   2. That which is selected; a collection of things chosen; as,
    a choice selection of books.
    [1913 Webster]
 
   {Natural selection}. (Biol.) See under {Natural}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Natural \Nat"u*ral\ (?; 135), a. [OE. naturel, F. naturel, fr.
   L. naturalis, fr. natura. See {Nature}.]
   1. Fixed or determined by nature; pertaining to the
    constitution of a thing; belonging to native character;
    according to nature; essential; characteristic; innate;
    not artificial, foreign, assumed, put on, or acquired; as,
    the natural growth of animals or plants; the natural
    motion of a gravitating body; natural strength or
    disposition; the natural heat of the body; natural color.
    [1913 Webster]
 
       With strong natural sense, and rare force of will.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Conformed to the order, laws, or actual facts, of nature;
    consonant to the methods of nature; according to the
    stated course of things, or in accordance with the laws
    which govern events, feelings, etc.; not exceptional or
    violent; legitimate; normal; regular; as, the natural
    consequence of crime; a natural death; anger is a natural
    response to insult.
    [1913 Webster]
 
       What can be more natural than the circumstances in
       the behavior of those women who had lost their
       husbands on this fatal day?      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Having to do with existing system to things; dealing with,
    or derived from, the creation, or the world of matter and
    mind, as known by man; within the scope of human reason or
    experience; not supernatural; as, a natural law; natural
    science; history, theology.
    [1913 Webster]
 
       I call that natural religion which men might know .
       . . by the mere principles of reason, improved by
       consideration and experience, without the help of
       revelation.              --Bp. Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformed to truth or reality; as:
    (a) Springing from true sentiment; not artificial or
      exaggerated; -- said of action, delivery, etc.; as, a
      natural gesture, tone, etc.
    (b) Resembling the object imitated; true to nature;
      according to the life; -- said of anything copied or
      imitated; as, a portrait is natural.
      [1913 Webster]
 
   5. Having the character or sentiments properly belonging to
    one's position; not unnatural in feelings.
    [1913 Webster]
 
       To leave his wife, to leave his babes, . . .
       He wants the natural touch.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. Connected by the ties of consanguinity. especially,
    Related by birth rather than by adoption; as, one's
    natural mother. "Natural friends." --J. H. Newman.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. Hence: Begotten without the sanction of law; born out of
    wedlock; illegitimate; bastard; as, a natural child.
    [1913 Webster]
 
   8. Of or pertaining to the lower or animal nature, as
    contrasted with the higher or moral powers, or that which
    is spiritual; being in a state of nature; unregenerate.
    [1913 Webster]
 
       The natural man receiveth not the things of the
       Spirit of God.            --1 Cor. ii.
                          14.
    [1913 Webster]
 
   9. (Math.) Belonging to, to be taken in, or referred to, some
    system, in which the base is 1; -- said of certain
    functions or numbers; as, natural numbers, those
    commencing at 1; natural sines, cosines, etc., those taken
    in arcs whose radii are 1.
    [1913 Webster]
 
   10. (Mus.)
     (a) Produced by natural organs, as those of the human
       throat, in distinction from instrumental music.
     (b) Of or pertaining to a key which has neither a flat
       nor a sharp for its signature, as the key of C major.
     (c) Applied to an air or modulation of harmony which
       moves by easy and smooth transitions, digressing but
       little from the original key.
     (d) Neither flat nor sharp; -- of a tone.
     (e) Changed to the pitch which is neither flat nor sharp,
       by appending the sign [natural]; as, A natural.
       --Moore (Encyc. of Music).
       [1913 Webster +PJC]
 
   11. Existing in nature or created by the forces of nature, in
     contrast to production by man; not made, manufactured, or
     processed by humans; as, a natural ruby; a natural
     bridge; natural fibers; a deposit of natural calcium
     sulfate. Opposed to {artificial}, {man-made},
     {manufactured}, {processed} and {synthetic}. [WordNet
     sense 2]
     [PJC]
 
   12. Hence: Not processed or refined; in the same statre as
     that existing in nature; as, natural wood; natural foods.
     [PJC]
 
   {Natural day}, the space of twenty-four hours. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Natural fats}, {Natural gas}, etc. See under {Fat}, {Gas}.
    etc.
 
   {Natural Harmony} (Mus.), the harmony of the triad or common
    chord.
 
   {Natural history}, in its broadest sense, a history or
    description of nature as a whole, including the sciences
    of {botany}, {Zoology}, {geology}, {mineralogy},
    {paleontology}, {chemistry}, and {physics}. In recent
    usage the term is often restricted to the sciences of
    botany and Zoology collectively, and sometimes to the
    science of zoology alone.
 
   {Natural law}, that instinctive sense of justice and of right
    and wrong, which is native in mankind, as distinguished
    from specifically revealed divine law, and formulated
    human law.
 
   {Natural modulation} (Mus.), transition from one key to its
    relative keys.
 
   {Natural order}. (Nat. Hist.) See under {order}.
 
   {Natural person}. (Law) See under {person}, n.
 
   {Natural philosophy}, originally, the study of nature in
    general; the natural sciences; in modern usage, that
    branch of physical science, commonly called {physics},
    which treats of the phenomena and laws of matter and
    considers those effects only which are unaccompanied by
    any change of a chemical nature; -- contrasted with
    {mental philosophy} and {moral philosophy}.
 
   {Natural scale} (Mus.), a scale which is written without
    flats or sharps.
 
   Note: Model would be a preferable term, as less likely to
      mislead, the so-called artificial scales (scales
      represented by the use of flats and sharps) being
      equally natural with the so-called natural scale.
 
   {Natural science}, the study of objects and phenomena
    existing in nature, especially biology, chemistry, physics
    and their interdisciplinary related sciences; {natural
    history}, in its broadest sense; -- used especially in
    contradistinction to {social science}, {mathematics},
    {philosophy}, {mental science} or {moral science}.
 
   {Natural selection} (Biol.), the operation of natural laws
    analogous, in their operation and results, to designed
    selection in breeding plants and animals, and resulting in
    the survival of the fittest; the elimination over time of
    species unable to compete in specific environments with
    other species more adapted to survival; -- the essential
    mechanism of evolution. The principle of natural selection
    is neutral with respect to the mechanism by which
    inheritable changes occur in organisms (most commonly
    thought to be due to mutation of genes and reorganization
    of genomes), but proposes that those forms which have
    become so modified as to be better adapted to the existing
    environment have tended to survive and leave similarly
    adapted descendants, while those less perfectly adapted
    have tended to die out through lack of fitness for the
    environment, thus resulting in the survival of the
    fittest. See {Darwinism}.
 
   {Natural system} (Bot. & Zool.), a classification based upon
    real affinities, as shown in the structure of all parts of
    the organisms, and by their embryology.
 
       It should be borne in mind that the natural system
       of botany is natural only in the constitution of its
       genera, tribes, orders, etc., and in its grand
       divisions.              --Gray.
    
 
   {Natural theology}, or {Natural religion}, that part of
    theological science which treats of those evidences of the
    existence and attributes of the Supreme Being which are
    exhibited in nature; -- distinguished from {revealed
    religion}. See Quotation under {Natural}, a., 3.
 
   {Natural vowel}, the vowel sound heard in urn, furl, sir,
    her, etc.; -- so called as being uttered in the easiest
    open position of the mouth organs. See {Neutral vowel},
    under {Neutral} and Guide to Pronunciation, [sect] 17.
    [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: See {Native}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 natural selection
   n 1: a natural process resulting in the evolution of organisms
      best adapted to the environment [syn: {survival}, {survival
      of the fittest}, {natural selection}, {selection}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top