Search result for

narcotic

(49 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narcotic-, *narcotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narcotic[N] ยาเสพย์ติด
narcotic[ADJ] ซึ่งทำให้เสพย์ติด
narcotic[ADJ] เกี่ยวกับยาหรือสารเสพย์ติด, Syn. hypnotic, opiate, somnifacient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
narcotic(นาร์คอท'ทิค) n. สารที่ทำให้เกิดอาการง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก,สารเสพติด adj. เกี่ยวกับสารหรือยาดังกล่าว.

English-Thai: Nontri Dictionary
narcotic(adj) ทำให้มึนเมา,ทำให้หมดความรู้สึก,ง่วงนอน
narcotic(n) ยานอนหลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narcotic๑. สารเสพติด, ยาเสพติด๒. ยาง่วงซึม [มีความหมายเหมือนกับ stupefacient ๒]๓. -ทำให้ง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcoticยาง่วงซึม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narcotic lawsกฎหมายยาเสพติด [TU Subject Heading]
Narcoticsยาเสพติด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
His business is narcotics.ธุรกิจของเขาเป็นยาเสพติด The Godfather (1972)
He's known as a top narcotics man.เขาเป็นที่รู้จักกันเป็นคนยาเสพติดด้านบน The Godfather (1972)
Yes. There's more money in narcotics than anything else.ใช่ มีเงินมากขึ้นในยาเสพติดกว่าสิ่งอื่น The Godfather (1972)
Now we have unions and gambling, and that's great, but narcotics is the future.ตอนนี้เรามีสหภาพแรงงานและการเล่นการพนันและที่ดี แต่ยาเสพติดเป็นอนาคต The Godfather (1972)
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics. The Godfather (1972)
He was working Narcotics before that.ก่อนหน้านั้นอยู่ ปปส. Heat (1995)
Who gave you the narcotics?ใครให้ Narcotics (ยาเสพย์ติดชนิดหนึ่ง) คุณมา? Brokedown Palace (1999)
All that narcotic in that little backpack.Narcotic ทั้งหมดในกระเป๋าใบเล็กๆ Brokedown Palace (1999)
"Customs was told Davis and Marano carried narcotics by an anonymous informant's phone call."ทางกงสุลได้รับแจ้งเรื่องเดวิสและมาราโนขน Narcotics... ... โดยบุคคลนิรนามทางโทรศัพท์ Brokedown Palace (1999)
No pardon: Narcotic offender.ไม่มีการอภัยโทษผู้กระทำผิดคดียาเสพติด Brokedown Palace (1999)
I'm sorry. They are narcotics smugglers.ผมขออภัย ผู้กระทำผิดคดียาเสพติด Brokedown Palace (1999)
- Undercover narcotics!- ยาเสพติดเผย! Showtime (2002)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, Syn. สารเสพติด
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, dope, opiate, stimulant, Syn. สารเสพติด, ยาเสพย์ติด, Example: วัยรุ่นตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดในรูปต่างๆ นับแต่กัญชาจนกระทั่งเฮโรอีน, Count unit: ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
ยาเสพติด[N] drug, See also: narcotic, dope, opiate, Syn. สิ่งเสพติด, สารเสพติด, Example: วัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุและเหตุผลแตกต่างกันไป, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
สารเสพติด[N] addictive substance, See also: narcotic, habit-forming substance, Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด, Example: ผลการตรวจปัสสาวะของเธอพบว่าไม่มีสารเสพติดใดๆ เจือปนอยู่, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง
ยา[N] drug, See also: narcotic, Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด, Example: เขาเป็นเด็กดี เรื่องเหล้าเรื่องยาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว
ยา[N] drug, See also: narcotic, Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด, Example: เขาเป็นเด็กดี เรื่องเหล้าเรื่องยาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว

CMU English Pronouncing Dictionary
NARCOTIC    N AA0 R K AA1 T IH0 K
NARCOTICS    N AA0 R K AA1 T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
narcotic    (n) (n aa1 k o1 t i k)
narcotics    (n) (n aa1 k o1 t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betäubungsmittel {n}; Narkotikum {n} | Betäubungsmittel {pl}narcotic | narcotics [Add to Longdo]
Rauschgift {n}narcotic drug; drug; narcotic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
麻酔剤[ますいざい, masuizai] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic [Add to Longdo]
麻酔薬[ますいやく, masuiyaku] (n) anesthetic; anaesthetic; narcotic [Add to Longdo]
麻薬(P);痲薬[まやく, mayaku] (n,adj-no) narcotic drugs; narcotic; opium; dope; (P) [Add to Longdo]
麻薬及び向精神薬取締法[まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう, mayakuoyobikouseishinyakutorishimarihou] (n) Narcotics and Psychotropics Control Law [Add to Longdo]
麻薬取締班[まやくとりしまりはん, mayakutorishimarihan] (n) narcotics squad; narc squad [Add to Longdo]
麻薬取締法[まやくとりしまりほう, mayakutorishimarihou] (n) (Japanese) Narcotics Control Law [Add to Longdo]
麻薬常用[まやくじょうよう, mayakujouyou] (n) narcotic addiction [Add to Longdo]
麻薬性鎮痛薬[まやくせいちんつうやく, mayakuseichintsuuyaku] (n) narcotic analgesic [Add to Longdo]
眠り薬[ねむりぐすり, nemurigusuri] (n) sleeping powder; sleeping drug; narcotic; anaesthetic; anesthetic [Add to Longdo]
[やく, yaku] (n) (1) (sl) (See 麻薬) dope; narcotics; drugs; (n-suf) (2) medication; drug; treatment; anti- [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麻醉剂[má zuì jì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] narcotic [Add to Longdo]
麻醉药品[má zuì yào pǐn, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] narcotic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narcotic \Nar*cot"ic\ (n[aum]r*k[o^]t"[i^]k), a. [F. narcotique,
   Gr. narkwtiko`s, fr. narkoy^n to benumb, na`rkh numbness,
   torpor.] (Med.)
   Having the properties of a narcotic; operating as a narcotic.
   [1913 Webster] -- {Nar*cot"ic*ness}, n.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Narcotic \Nar*cot"ic\ (n[aum]r*k[o^]t"[i^]k), n. (Med.)
   A drug which, in medicinal doses, generally allays morbid
   susceptibility, relieves pain, and produces sleep; but which,
   in poisonous doses, produces stupor, coma, or convulsions,
   and, when given in sufficient quantity, causes death. The
   best examples are opium (with morphine), belladonna (with
   atropine), and conium.
   [1913 Webster]
 
      Nercotykes and opye (opium) of Thebes.  --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 narcotic
   adj 1: of or relating to or designating narcotics; "narcotic
       addicts"; "narcotic stupor"
   2: inducing stupor or narcosis; "narcotic drugs" [syn:
     {narcotic}, {narcotizing}, {narcotising}]
   3: inducing mental lethargy; "a narcotic speech" [syn:
     {narcotic}, {soporiferous}, {soporific}]
   n 1: a drug that produces numbness or stupor; often taken for
      pleasure or to reduce pain; extensive use can lead to
      addiction

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top