Search result for

narc

(107 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -narc-, *narc*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Narcissus (n ) The son of the Athenian river-god Cephisus, fabled to have fallen in love with his reflection.

English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
narc[SL] รบกวน
narcotic[N] ยาเสพย์ติด
narcotic[ADJ] ซึ่งทำให้เสพย์ติด
narcotic[ADJ] เกี่ยวกับยาหรือสารเสพย์ติด, Syn. hypnotic, opiate, somnifacient
narcissus[N] ต้นนาซีซัสมีกลีบดอกด้านนอกสีขาวและตรงกลางสีเหลือง
narcissism[N] การหลงตัวเอง, See also: การรักตัวเองมากเกินไป, การชื่นชมตัวเองมากเกินไป, Syn. egocentrism, self-admiration, self-centeredness, Ant. modesty, humility
narcolepsy[N] การหลับอย่างควบคุมไม่ได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบาย
narcissistic[N] ซึ่งหลงตัวเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
narcissism(นาร์'ซิซิส ซึม) n. ความรักตัวเอง,ความชื่นชมในลักษณะทางกายและ ใจของตัวเอง
narcissus(นาร์ซิส'ซัส) n. พืชไม้ดอก เหมือนถ้วย
narco-Pref. "ภาวะคล้ายกับหมดความรูสึก"
narcosis(นาร์โค'ซิส) n. ภาวะง่วงหลับ
narcotic(นาร์คอท'ทิค) n. สารที่ทำให้เกิดอาการง่วงหลับหรือใกล้หมดความรู้สึก,สารเสพติด adj. เกี่ยวกับสารหรือยาดังกล่าว.
absolute monarchyราชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราช (not limited by laws)
anarcartharsisการอาเจียน,การขับเสมหะออก
anarch(แอน' อาร์ค) n. = anarchist
anarchism(แอน' นะคิสซีม) n. ลัทธิที่เห็นว่าบ้านเมืองไม่ควรมีกฎหมายหรือรัฐบาล, ลัทธิไม่มีรัฐบาล, อนาธิปไตย
anarcho-S..dicalism (แอน' นะโคซิน' ดิคัลลิสซึม) n. = syndicalism

English-Thai: Nontri Dictionary
narcissus(n) ดอกนาซิสซัส
narcosis(n) การทำให้มึนเมา,การหมดความรู้สึก,การง่วงนอน
narcotic(adj) ทำให้มึนเมา,ทำให้หมดความรู้สึก,ง่วงนอน
narcotic(n) ยานอนหลับ
anarchist(n) ผู้นิยมอนาธิปไตย
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
monarch(n) กษัตริย์,ราชา,ราชินี,ราชวงศ์,ผีเสื้อขนาดใหญ่
monarchical(adj) เกี่ยวกับราชาธิปไตย,เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์,เกี่ยวกับราชวงศ์
monarchist(n) ผู้นิยมระบอบราชาธิปไตย
monarchy(n) การปกครองระบอบราชาธิปไตย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
narcissismความหลงตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcissistic-หลงตนเอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcoanalysisการสอบสวนโดยทำให้ง่วงซึม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narcohypniaอาการชาเมื่อตื่นนอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcolepsyภาวะง่วงเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcose; narcousง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcosisการง่วงซึมเหตุยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcotic๑. สารเสพติด, ยาเสพติด๒. ยาง่วงซึม [มีความหมายเหมือนกับ stupefacient ๒]๓. -ทำให้ง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
narcoticยาง่วงซึม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
narcous; narcoseง่วงซึม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Narcissismความหลงตนเอง [TU Subject Heading]
Narcotic lawsกฎหมายยาเสพติด [TU Subject Heading]
Narcoticsยาเสพติด [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
narc (n slang) ตํารวจนอกเครื่องแบบ, ตํารวจปราบยาเสพติด
narcissists[นา ซิส สิทซ] (n ) การหลงตัวเอง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because you're a control seeking narcissist.เพราะคุณควบคุมการหาการหลงตัวเอง Joy (2008)
Could be some sort of narcolepsy.อาจเป็นบางอาการของnarcolepsy. Joy (2008)
Coke explains the narcolepsy. Narcolepsy explains the sleepwalking.โรคนอนหลับไม่เลือกที่อธิบายถึงโรคเดินละเมอ Joy (2008)
Fits. Cocaine explains the narcolepsy.โคเคนอธิบายถึงโรคหลับไม่เลือกที่ Joy (2008)
Narcolepsy explains the sleepwalking.โรคหลับไม่เลือกที่อธิบายถึงโรคละเมอเดิน มีอะไรบางอย่างในโคเคนนี้ที่ไม่เหมือนโคเคนทั่วไป Joy (2008)
Classic narcissist.พวกหลงอำนาจเก่าๆ And How Does That Make You Kill? (2008)
Sir, Matthew Perry over here thinks that I have illegal narcotics on me... because I'm a minority.คุณครับ แมทธิว เพอร์รี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ คิดว่าผมมียาเสพติดในครอบครอง เพราะว่าผมเป็นเชื้อชาติกลุ่มน้อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He says, "I read your piece on Gadhafi... and I think you captured his narcissism perfectly. "เค้าพูดว่า "ฉันว่าฉันเห็นส่วนของกัดดาฟี่ในตัวนาย" "และฉันคิดว่านายหลงตัวเองเหมือนเค้าเปี๊ยบ" Marley & Me (2008)
Look, selling narcotics to my students is not decriminalized. - Okay.การขายสารเสพติดให้นักเรียน ไม่ใช่สิ่งที่จะนิรโทษกรรมให้ได้ Pineapple Express (2008)
Okay, maybe I'm being a little narcissistic.โอเค ฉันอาจจะหลงตัวเองไปนิดหน่อย Julie & Julia (2009)
Arthur Frobisher is a narcissistic dipshit who stumbled his way into billions.อาเธอร์ โฟรบิเชอร์เป็นคนหลงตัวเอง ที่เดินสะดุดขาตัวเอง A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Codependent girls, unfaithful girls depressed girls, narcissistic girls, phony girls.ผู้หญิงที่ควบคุมไม่ได้ ไว้ใจไม่ได้บ้างละ.. ..หดหู่ หลงตัวเอง หลอกลวงบ้าง The Ugly Truth (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, Syn. สารเสพติด
สิ่งเสพติด[N] narcotic, See also: drug, dope, opiate, stimulant, Syn. สารเสพติด, ยาเสพย์ติด, Example: วัยรุ่นตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดในรูปต่างๆ นับแต่กัญชาจนกระทั่งเฮโรอีน, Count unit: ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
ยาเสพติด[N] drug, See also: narcotic, dope, opiate, Syn. สิ่งเสพติด, สารเสพติด, Example: วัยรุ่นที่ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดล้วนมีสาเหตุและเหตุผลแตกต่างกันไป, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพหรือฉีดเข้าสู่ร่างกายติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง ทำให้ร่างกายและจิตใจเสื่อมโทรม
สารเสพติด[N] addictive substance, See also: narcotic, habit-forming substance, Syn. สิ่งเสพติด, ยาเสพติด, Example: ผลการตรวจปัสสาวะของเธอพบว่าไม่มีสารเสพติดใดๆ เจือปนอยู่, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่งก็จะติด ก่อให้เกิดพิษเรื้อรัง
ยา[N] drug, See also: narcotic, Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด, Example: เขาเป็นเด็กดี เรื่องเหล้าเรื่องยาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว
ยา[N] drug, See also: narcotic, Syn. ยาเสพติด, สารเสพติด, Example: เขาเป็นเด็กดี เรื่องเหล้าเรื่องยาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อธิป[n.] (athip) EN: king; monarch; sovereign   FR: souverain [m] ; roi [m]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler ; the first Hindu caste   FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlahon) EN: confusion ; chaos ; anarchy   FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
มหากษัตริย์[n.] (mahākasatri) EN: king ; emperor ; monarch   
นกจับแมลงจุกดำ[n. prop.] (nok jap malaēng juk dam) EN: Black-naped Monarch   FR: Tchitrec azuré [m] ; Gobemouche azuré [m] ; Gobemouche monarque azuré [m] ; Monarque azuré [m]
นกจับแมลงคิ้วเหลือง[n. exp.] (nok jap malaēng khiu leūang) EN: Narcissus Flycatcher   FR: Gobemouche narcisse [m]
นกแซวสวรรค์[n.] (nok saēo sawan) EN: monarch   
นกแซวสวรรค์[n.] (nok saēo sawan) EN: Monarchidae   
ภาวะง่วงหลับ[n.] (phawā ngūang lap) EN: narcolepsy   FR: narcolepsie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NARC    N AA1 R K
NARCO    N AA1 R K OW0
NARCOS    N AA1 R K OW0 S
NARCISO    N AA0 R CH IY1 S OW0
NARCISSE    N AA1 R S IH2 S
NARCOTIC    N AA0 R K AA1 T IH0 K
NARCISSUS    N AA0 R S IH1 S AH0 S
NARCOTICS    N AA0 R K AA1 T IH0 K S
NARCOLEPSY    N AA1 R K AH0 L EH2 P S IY0
NARCISSISM    N AA1 R S AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
narcissi    (n) (n aa1 s i1 s ai)
narcotic    (n) (n aa1 k o1 t i k)
narcissus    (n) (n aa1 s i1 s @ s)
narcotics    (n) (n aa1 k o1 t i k s)
narcissism    (n) (n aa1 s i s i z @ m)
narcissuses    (n) (n aa1 s i1 s @ s i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
schnarchen(vi) |schnarchte, hat geschnarcht| (นอน) กรน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Narcondamhornvogel {m} [ornith.]Narcondam Hornbill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
7月王政[しちがつおうせい, shichigatsuousei] (n) (French) July Monarchy [Add to Longdo]
アナーキー[, ana-ki-] (n,adj-na) anarchy [Add to Longdo]
アナーキスト;アナキスト[, ana-kisuto ; anakisuto] (n) anarchist [Add to Longdo]
アナーキズム;アナキズム[, ana-kizumu ; anakizumu] (n) anarchism [Add to Longdo]
アナルコサンディカリスム;アナルコ・サンディカリスム[, anarukosandeikarisumu ; anaruko . sandeikarisumu] (n) anarcho-syndicalism [Add to Longdo]
ジムナーカス[, jimuna-kasu] (n) aba (Gymnarchus niloticus) (lat [Add to Longdo]
ナル[, naru] (n,adj-na) (abbr) (sl) (See ナルシシスト) narcissistic [Add to Longdo]
ナルキッソス[, narukissosu] (n) Narcissus (gre [Add to Longdo]
ナルコチン[, narukochin] (n) narcotine [Add to Longdo]
ナルコレプシー[, narukorepushi-] (n) narcolepsy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, ] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return, #22,974 [Add to Longdo]
麻醉剂[má zuì jì, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] narcotic, #52,747 [Add to Longdo]
麻醉药品[má zuì yào pǐn, ㄇㄚˊ ㄗㄨㄟˋ ㄧㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] narcotic, #538,115 [Add to Longdo]
自恋[zì liàn, ㄗˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] narcissism [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナーキー[あなーきー, ana-ki-] Anarchie [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  narc
      n 1: a lawman concerned with narcotics violations [syn: {narc},
           {nark}, {narcotics agent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top