Search result for

named

(54 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -named-, *named*, nam, name
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forenamed(ฟอร์'เนมดฺ) adj. ซึ่งตั้งชื่อมาก่อน,ซึ่งได้กล่าวมาแล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
named insuredผู้เอาประกันภัยที่ระบุชื่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
named policyกรมธรรม์แบบระบุชื่อเรือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
named steamerเรือที่ระบุชื่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I heard Marc Jacobs named a purse after her.ดิฉันได้ยินมาว่า กระเป๋ารุ่นใหม่ของ มารค์ เจคอบ ใช้ชื่อคุณ เซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
With some guy named George?กับคนชื่อ จอร์จ New Haven Can Wait (2008)
A hot girl named George. She dressed like a maสาวฮอท ชื่อ จอร์จ.แต่งตัวเหมือนผู้ชาย New Haven Can Wait (2008)
My nana, my dog mookie, named by nana.นานา หมาของของฉัน Pret-a-Poor-J (2008)
A terrible brother duo named Abo and Cado are terrorizing my planet-มีพี่น้องหมากาฬชื่อ อาโบ กับ คาโด มาทำร้ายดาวของเรา Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
That dark side's a psycho killer named Jessica.ด้านมืดของเธอนั้นคือ เจสสิกาผู้เป็นโรคจิตและนักฆ่า Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
No, it means 'be gentle' in Korean. My mom named me.แม่ฉันตั้งชื่อนี้ให้ฉันค่ะ มันหมายถึง "เป็นใครสักคน" (โด่งดัง) Scandal Makers (2008)
He says he ran from some reporter named Bong?ผมแน่ใจว่าเขาบอกว่า เขาเห็นนักข่าว บง ตอนที่เขาอยู่ที่นั่น Scandal Makers (2008)
Excuse me. I'm looking for a student named Han Joon-Soo.ขอโทษน่ะค่ะ ชั้นมาหาเด็กนักเรียนที่ชื่อ ฮานจุนซู Baby and I (2008)
They were put up to the job by a woman named Martine Love.พวกมันได้รับการเสนองาน จากผู้หญิงที่ชื่อมาร์ทีน เลิฟ The Bank Job (2008)
Do you know someone named SUH Min-Kyung?คุณรู้จักคนชื่อชู มิน คยุง มั้ย Heartbreak Library (2008)
Hey, you ever hang out down on 14th Street with a stray named Kelvin?นี่ .. นายเคยออกไปเดินแถวถนนหมายเลขสิบสี่\ กับหมาจรจัดที่ชื่อ เควินหรือเปล่า? Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
namedA girl named Kate came to see you.
namedA man named Carlos came to a mountain village looking for that old man.
namedA man named George was staying at a hotel.
namedAt home, because of his reddish hair and freckles, his mother scornfully named him "carrot" and had everybody else call him that.
namedFather named me after his aunt.
namedFather named me Kazunari.
namedHave you named your new born baby?
namedHe is named Jim after his uncle.
namedHe is the first national politician to be named in a widening corruption scandal.
namedHe must have been named after his grand father.
namedHe named his dog Popeye.
namedHe named his puppy Pooch.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุรุษนิรนาม [n. exp.] (burut niranām) EN: unnamed person   FR: personne anonyme [f]
ชื่อ [v.] (cheū) EN: be named ; be called   FR: s'appeler ; se nommer
คือ[adj.] (kheū) EN: named   FR: appelé ; nommé
มีชื่อ[v. exp.] (mī cheū) EN: be named   FR: s'appeler ; avoir pour nom
นิรนาม [adj.] (niranām) EN: nameless ; anonymous ; unnamed   FR: anonyme

CMU English Pronouncing Dictionary
NAMED    N EY1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
named    (v) (n ei1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
に因んで[にちなんで, nichinande] (exp) (uk) (See 因む) named after; associated with; connected with [Add to Longdo]
カチューシャ[, kachu-sha] (n) (1) (named after a character in Tolstoy's novel "Resurrection") Alice band (rus [Add to Longdo]
ドリア[, doria] (n) (1) (named after the Doria family of Genoa) pilaf topped with bechemal or other cheese-based sauce, then oven baked (ita [Add to Longdo]
ネームドパイプ[, ne-mudopaipu] (n) {comp} named pipe [Add to Longdo]
ヘボン[, hebon] (n) Hepburn (James Curtis), after whom Hepburn romanization is named [Add to Longdo]
ホチキス;ホッチキス[, hochikisu ; hocchikisu] (n) (named after the inventor, Hotchkiss) stapler; paper fastener [Add to Longdo]
五右衛門風呂[ごえもんぶろ, goemonburo] (n) bath heated directly from beneath, with a floating wooden lid on which the bather sits causing it to sink (named after the robber Goemon Ishikawa, who was boiled to death in one) [Add to Longdo]
肖る(oK)[あやかる, ayakaru] (v5r,vi) (1) to share good luck; to follow (someone's) example; (2) to be named after [Add to Longdo]
前掲[ぜんけい, zenkei] (n,adj-no) above-named [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
名从主人[míng cóng zhǔ rén, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄨㄥˊ ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, / ] named after (the original owner) [Add to Longdo]
名为[míng wèi, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄟˋ, / ] named as [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ネームドパイプ[ねーむどぱいぷ, ne-mudopaipu] named pipe [Add to Longdo]
名前指定実体参照[なまえしていじったいさんしょう, namaeshiteijittaisanshou] named entity reference [Add to Longdo]
名前指定文字参照[なまえしていもじさんしょう, namaeshiteimojisanshou] named character reference [Add to Longdo]
名前付き[なまえつき, namaetsuki] named [Add to Longdo]
名前付き定数[なまえつきていすう, namaetsukiteisuu] named constant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 named \named\ adj.
   1. given or having a specified name; as, an actor named
    Harold Lloyd; a building in Cardiff named the Temple of
    Peace. Contrasted to {unnamed}.
 
   Syn: called.
     [WordNet 1.5]
 
   2. bearing the author's name; as, a named source. Opposite of
    {anonymous}.
    [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Name \Name\ (n[=a]m), v. t. [imp. & p. p. {Named} (n[=a]md); p.
   pr. & vb. n. {Naming}.] [AS. namian. See {Name}, n.]
   1. To give a distinctive name or appellation to; to entitle;
    to denominate; to style; to call.
    [1913 Webster]
 
       She named the child Ichabod.     --1 Sam. iv.
                          21.
    [1913 Webster]
 
       Thus was the building left
       Ridiculous, and the work Confusion named. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To mention by name; to utter or publish the name of; to
    refer to by distinctive title; to mention.
    [1913 Webster]
 
       None named thee but to praise.    --Halleck.
    [1913 Webster]
 
       Old Yew, which graspest at the stones
       That name the underlying dead.    --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. To designate by name or specifically for any purpose; to
    nominate; to specify; to appoint; as, to name a day for
    the wedding; to name someone as ambassador.
    [1913 Webster]
 
       Whom late you have named for consul. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. (House of Commons) To designate (a member) by name, as the
    Speaker does by way of reprimand.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To denominate; style; term; call; mention; specify;
     designate; nominate.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top