Search result for

naked

(78 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naked-, *naked*, nak, nake
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
naked[ADJ] เปลือยกาย, See also: ล่อนจ้อน, เปลือยเปล่า, ไม่ใส่เสื้อผ้า, Syn. unclad, unclothed, undressed
naked[ADJ] เรียบง่าย, See also: พื้นๆ, ง่ายๆ, ทั่วๆ ไป
naked[ADJ] ซึ่งไม่มีการป้องกัน, Syn. helpless
naked[ADJ] โล่ง, See also: ว่าง, ไม่ปกปิด, Syn. bare, denuded, exposed, peeled
nakedly[ADV] อย่างเปลือยเปล่า
nakedly[ADV] อย่างโล่งๆ อย่างว่างเปล่า
naked eye[IDM] (มองด้วย) ตาเปล่า
nakedness[N] ความเปลือยเปล่า, Syn. bareness, nudity, undress
nakedness[N] ความว่างเปล่า, See also: ความเปลือยเปล่า, ความล่อนจ้อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
naked(เน'คิด) adj. เปลือย,เปลือยกาย,ไม่นุ่งผ้า,เปล่า,ไม่มีอะไร,ล่อนจ้อน,ไม่มีต้นไม้,ไร้ใบ,ไร้ขน, See also: nakedness n., Syn. nude
stark-naked(สทาร์ค'เนคิด) adj. เปลือยเปล่า

English-Thai: Nontri Dictionary
naked(adj) เปลือยกาย,ล่อนจ้อน,ไม่นุ่งผ้า
nakedness(n) ความเปลือยเปล่า,การเปลือยกาย,การล่อนจ้อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
naked budตาเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
naked contractสัญญาที่ไม่มีสินจ้าง [ดู nude contract; nudum pactum] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naked flowerดอกเปลือย, ดอกไร้กลีบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
naked possessionการครอบครองโดยไม่มีสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
naked seedเมล็ดเปลือย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You haven't seen naked women before?เจ้าเคยเห็นผู้หญิงเปลือยไหม Portrait of a Beauty (2008)
Why were you naked in a motel with me?ทำไมนายถึงมาแก้ผ้าอยู่ในโรงแรมกับชั้นได้? อะไรนะ? My Sassy Girl (2008)
When a sexy woman is naked.ตอนที่เปลือยอยู่น่ะสิ My Sassy Girl (2008)
I can imagine dancing completely naked.ฉันจินตนาการถึงการเต้นร่างกายเปลือยเปล่าสมบรูณ์ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Wow. Stop it. I feel naked.ว้าว พอเถอะ ฉันรู้สึกราวกับเปลือยอยู่อย่างนั้นแหละ New York, I Love You (2008)
We'd stand naked before each other, and we'd kiss.เราก็จะยืนเปลือยกายเข้าหากัน จากนั้นเราก็จูบกัน ผมว่า ... New York, I Love You (2008)
I'm just calling to let you know that there's a naked woman in your bed.ฉันแค่โทรมาบอกว่า ตอนนี้มีผู้หญิงคนนึงนอนเปลือยอยู่บนเตียงคุณ Marley & Me (2008)
It says, "I'm naked in the middle of a magazine.มันหมายความว่าว่า \ \"ฉันได้แก้ผ้าในหน้ากลางของแมกกาซีน\\\" The House Bunny (2008)
I don't think that some of the girls in this house... have even seen their own bodies naked... so they probably don't really want to see your perfectly engineered boobs.ฉันไม่คิดว่าสาวๆที่นี่... ... จะเคยเห็นใครโป๊มาก่อน.. The House Bunny (2008)
or why John Birt felt moved to strip naked and rush into the ocean to celebrate.หรือทำไม จอห์น เบิร์ทถึงได้ลิงโลด จนเปลือยกาย, แล้ววิ่งลงมหาสมุทรเพื่อฉลอง, Frost/Nixon (2008)
"Lady Chatterley felt his naked flesh against her as he came into her.เลดี้ชัทเทอลีย์รู้สึกถึงเนื้อกาย เปลือยเปล่าของเขาแนบกับตัวเธอ ระหว่างที่เขากำลังเข้ามาในตัวเธอ The Reader (2008)
Sir, you are a grown naked man around showing...คนมันต้องเข้า โอเค๊ ยังไม่สุดด้วย Transformers: Revenge of the Fallen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nakedA small, naked bulb gave the only illumination.
nakedBacteria are invisible to the naked eye.
nakedCraft must have clothes, but truth loves to go naked.
nakedDuring the orgy Megumi ran naked round the lawn.
nakedHis naked back and arms were beaded with sweat.
nakedHowever, Vince, on Jen's house's veranda, was naked from the waist up. He might even have been starkers!
nakedI saw a man standing naked under the waterfall.
nakedIt's still impossible with the naked eye. With binoculars you might be able to glimpse it ...
nakedMinute particles are hardly visible to the naked eye.
nakedNaked as a jaybird.
nakedNaked boys were swimming in the river.
nakedSome stars are hardly visible to the naked eye.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปล่า[ADJ] bare, See also: naked, nude, Syn. เปลือย, เปลือยเปล่า, เปล่าเปลือย, Example: สมัยผมเด็กๆ ผมเดินไปโรงเรียนด้วยเท้าเปล่าเป็นประจำ, Thai definition: ไม่มีสิ่งปกคลุมเช่น เท้าเปล่า, ไม่ได้ตกแต่ง เช่น ผนังเปล่า
โล้งโต้ง[ADJ] naked, See also: nude, bare, Syn. โล่งโต้ง, โล่งโจ้ง, ล่อนจ้อน, เปล่าเปลือย, Example: เขาพากายโล้งโต้งวิ่งไปทั่วห้องอย่างไม่สนใจสายตานับสิบคู่ที่มองมา, Thai definition: เปิดเผยชัดเจน, โล่งจนเห็นได้ทั่ว
ตาเปล่า[N] naked eye, Example: เชื้อโรคที่มีขนาดเล็กมากมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ขยายให้ใหญ่ขึ้น, Thai definition: ใช้สายตาปกติในการมองไม่ใช้เครื่องช่วยใดๆ ให้มองเห็นชัดยิ่งขึ้น
โทงๆ[ADJ] naked, See also: unclothed, undressed, nude, stripped, unclad, disrobed, unrobed, Syn. โล่งโจ้ง, Thai definition: ที่ไม่มีอะไรปกปิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อน[v.] (lǿn) EN: come off easily ; be stripped naked   FR: se détacher facilement
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed   FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
ลุ่น[adj.] (lun) EN: cut short ; stumped ; stumpy ; bare ; naked ; unadorned ; frilless ; undecorated ; straight ; brusque   FR: dénudé ; dépouillé ; nu ; direct
เปล่า[adj.] (plāo) EN: bare ; naked ; nude   FR: nu ; sans rien
เปล่าเปลือย[adj.] (plāopleūay) EN: naked   
เปลือย[adj.] (pleūay) EN: naked, nude   FR: nu ; dénudé
เปลือยกาย[v.] (pleūaykāi) EN: be naked ; be nude ; undress ; unclothe   FR: se dévêtir ; se dénuder
ตาเปล่า[X] (tā plāo) EN: naked eyes   FR: à l'oeil nu

CMU English Pronouncing Dictionary
NAKED    N EY1 K AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
naked    (j) (n ei1 k i d)
nakedly    (a) (n ei1 k i d l ii)
nakedness    (n) (n ei1 k i d n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
すっぽんぽん[, supponpon] (adj-na,n) utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
オールヌード[, o-runu-do] (n) totally naked (wasei [Add to Longdo]
ネイキッド[, neikiddo] (n) naked; (P) [Add to Longdo]
フルヌード[, furunu-do] (n) (See オールヌード) totally naked (wasei [Add to Longdo]
一糸まとわぬ[いっしまとわぬ, isshimatowanu] (n) stark naked [Add to Longdo]
一糸も纏わず[いっしもまとわず, isshimomatowazu] (exp) stark-naked; without a stitch of clothing on [Add to Longdo]
一糸纏わず[いっしまとわず, isshimatowazu] (adv) stark-naked [Add to Longdo]
丸裸[まるはだか, maruhadaka] (adj-na,n) nude; utterly stark naked; wearing only one's birthday suit [Add to Longdo]
犬サフラン[いぬサフラン;イヌサフラン, inu safuran ; inusafuran] (n) (uk) meadow saffron (Colchicum autumnale); autumn crocus; naked lady [Add to Longdo]
上半身裸[じょうはんしんはだか, jouhanshinhadaka] (n,adj-no) (top) half naked; naked above the waist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白刃[bái rèn, ㄅㄞˊ ㄖㄣˋ, ] naked sword [Add to Longdo]
肉眼[ròu yǎn, ㄖㄡˋ ㄧㄢˇ, ] naked eye; layman's eyes [Add to Longdo]
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, ] naked [Add to Longdo]
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, ] naked [Add to Longdo]
裸体[luǒ tǐ, ㄌㄨㄛˇ ㄊㄧˇ, / ] naked [Add to Longdo]
赤裸[chì luǒ, ㄔˋ ㄌㄨㄛˇ, ] naked; bare [Add to Longdo]
赤身[chì shēn, ㄔˋ ㄕㄣ, ] naked [Add to Longdo]
露体[lù tǐ, ㄌㄨˋ ㄊㄧˇ, / ] naked [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Naked \Na"ked\ (n[=a]"k[e^]d), a. [AS. nacod; akin to D. naakt,
   G. nackt, OHG. nacchot, nahhot, Icel. n["o]kvi[eth]r, nakinn,
   Sw. naken, Dan. n["o]gen, Goth. naqa[thorn]s, Lith. n[*u]gas,
   Russ. nagii, L. nudus, Skr. nagna. [root]266. Cf. {Nude}.]
   [1913 Webster]
   1. Having no clothes on; uncovered; nude; bare; as, a naked
    body; a naked limb; a naked sword.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no means of defense or protection; open; unarmed;
    defenseless; as, naked to invasion.
    [1913 Webster]
 
       Had I but served my God with half the zeal
       I served my king, he would not in mine age
       Have left me naked to mine enemies.  --King Henry
                          VIII., Act
                          iii. sc. 2
                          (Shakespeare)
    [PJC]
 
       Thy power is full naked.       --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Behold my bosom naked to your swords. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Unprovided with needful or desirable accessories, means of
    sustenance, etc.; destitute; unaided; bare.
    [1913 Webster]
 
       Patriots who had exposed themselves for the public,
       and whom they saw now left naked.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. Without addition, exaggeration, or excuses; not concealed
    or disguised; open to view; manifest; plain.
    [1913 Webster]
 
       The truth appears so naked on my side, That any
       purblind eye may find it out.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       All things are naked and opened unto the eyes of him
       with whom we have to do.       --Heb. iv. 13.
    [1913 Webster]
 
   5. Mere; simple; plain; as, the naked truth.
    [1913 Webster]
 
       The very naked name of love.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Bot.) Without pubescence; as, a naked leaf or stem; bare,
    or not covered by the customary parts, as a flower without
    a perianth, a stem without leaves, seeds without a
    pericarp, buds without bud scales.
    [1913 Webster]
 
   7. (Mus.) Not having the full complement of tones; -- said of
    a chord of only two tones, which requires a third tone to
    be sounded with them to make the combination pleasing to
    the ear; as, a naked fourth or fifth.
    [1913 Webster]
 
   {Naked bed}, a bed the occupant of which is naked, no night
    linen being worn in ancient times. --Shak.
 
   {Naked eye}, the eye alone, unaided by eyeglasses, or by
    telescope, microscope, or other magnifying device.
 
   {Naked-eyed medusa}. (Zool.) See {Hydromedusa}.
 
   {Naked flooring} (Carp.), the timberwork which supports a
    floor. --Gwilt.
 
   {Naked mollusk} (Zool.), a nudibranch.
 
   {Naked wood} (Bot.), a large rhamnaceous tree ({Colibrina
    reclinata}) of Southern Florida and the West Indies,
    having a hard and heavy heartwood, which takes a fine
    polish. --C. S. Sargent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Nude; bare; denuded; uncovered; unclothed; exposed;
     unarmed; plain; defenseless.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 naked
   adj 1: completely unclothed; "bare bodies"; "naked from the
       waist up"; "a nude model" [syn: {bare}, {au naturel(p)},
       {naked}, {nude}]
   2: having no protecting or concealing cover; "naked to mine
     enemies"- Shakespeare [syn: {naked}, {defenseless}]
   3: (of the eye or ear e.g.) without the aid of an optical or
     acoustical device or instrument; "visible to the naked eye"
   4: devoid of elaboration or diminution or concealment; bare and
     pure; "naked ambition"; "raw fury"; "you may kill someone
     someday with your raw power" [syn: {naked}, {raw}]
   5: lacking any cover; "naked branches of the trees"; "lie on the
     naked rock"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top