Search result for

nachvollziehbar

(55 entries)
(0.0165 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nachvollziehbar-, *nachvollziehbar*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา nachvollziehbar มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *nachvollziehbar*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It goes against the grain to see a man rewarded for insubordination.Eine Auszeichnung für Befehlsverweigerung ist einfach nicht nachvollziehbarGive Me Liberty... or Give Me Death (1983)
- That's understandable.- Das ist nachvollziehbarThe Man Who Loved Women (1983)
But if he just flew in from Central America, I guess that's understandable.Aber wenn er gerade erst aus Mittel- amerika kam, ist das nachvollziehbarUtopia Now (1985)
- Monsieur, I'm only being reasonable.- Das ist doch nachvollziehbar, Monsieur. Steele at Your Service (1986)
I can relate.Klingt nachvollziehbarAir America (1990)
It's perfectly understandable.Das ist absolut nachvollziehbarStop the Presses (1996)
As hard as it may be for you to understand, that did not require any feelings on my part.Es mag für Sie nicht nachvollziehbar sein, aber das erforderte keine Gefühle. Meld (1996)
Got it, Dr. Roth?Ist das für Sie nachvollziehbar, Frau Dr. Roth? Bandits (1997)
It's perfectly understandable.Das ist absolut nachvollziehbarFaster Than a Speeding Vixen (1997)
Counsellor, it's very difficult to believe that a man with these assets had no will.Ich finde es schwer nachvollziehbar, dass ein Mann mit so viel Grundbesitz kein Testament hat. The Gingerbread Man (1998)
Except for her recent e-mails, her entire Internet history's been wiped out.Ihre Internetverbindungen sind nicht nachvollziehbar, außer den letzten Mails. Pilot (2002)
- It's not strange. Strange is a little out of the ordinary, but still plausible.Nein. ""Sonderbar"" ist etwas Ungewöhnliches aber Nachvollziehbares. Paycheck (2003)
An error that is understandable, n'est-ce pas?Ein nachvollziehbarer Irrtum, n'est-ce pas? Five Little Pigs (2003)
I've rarely found a record as well-documented as yours.Selten waren die Schritte einer Person so gut nachvollziehbarA Higher Echelon (2003)
The way things are, no one would blame you if the two of you hate each other.Es wäre nachvollziehbar, wenn ihr zwei euch hasst. Reunion (2003)
No one would blame us if we hated each other.Es wäre nachvollziehbar, wenn wir zwei uns hassen. Reunion (2003)
Miss Sharp, I can't pretend to understand... why you prefer the post of a country governess to your position here. - Can you not, Miss Pinkerton?Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Sie die Stellung einer Gouvernante... auf dem Land dieser Position vorziehen. Vanity Fair (2004)
Are the routeing numbers traceable?- Ist die Route nachvollziehbarLegacy (2004)
This is a hard one for anybody to understand.Das wird jetzt schwer nachvollziehbar sein. All Due Respect (2004)
It's counterintuitive.Das ist nicht nachvollziehbarSo... Good Talk (2005)
Feeding the poor is foolish but understandable.Die Armen zu füttern ist dumm, aber nachvollziehbarParent Hood (2006)
The villagers enjoy films with familiar themes.Die Dorfbewohner mögen pathetische Filme, nachvollziehbare Themen. Comrades in Dreams (2006)
She called my vanity license plate inscrutable!Sie hat mein Nummernschild als nicht nachvollziehbar bezeichnet. Jack Gets in the Game (2007)
Totally legitimate argument.Ein sehr nachvollziehbares Argument. My Hard Labor (2007)
I'm sure she has a perfectly reasonable explanation for this.Ich bin mir sicher, dass sie eine perfekt nachvollziehbare Erklärung dafür hat. Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
It's perfectly understandable.Es ist völlig nachvollziehbarFlirting with Disaster (2007)
We understand your viewpoint, and how you see the situation.Das können wir verstehen, Ihre Einschätzung. Das ist ja auch nachvollziehbar, dass Sie das so sehen. Yella (2007)
Fog was in the city, not exactly nearby.Fog war in der Stadt, nicht gerade in der Nähe. Das ist nicht nachvollziehbarThe Reunion (2007)
The rules don't track.Die Regeln sind nicht nachvollziehbarHollywood Babylon (2007)
She made a reasonable assumption about our relationship and you had a seizure.Sie hat eine nachvollziehbare Vermutung über unsere Beziehung geäußert, und du hattest praktisch einen Herzinfarkt. Atonement (2008)
Understandable, yes.Nachvollziehbar? Ja. Verzeihlich? Who Shot Jay Arnstein? (2008)
It makes sense that there would be a period of time like this.COBURN: Ja, so eine Phase ist nachvollziehbarTruth Will Out (2008)
There's an unresolved chapter in the story.Es gibt da ein Kapitel, das nicht nachvollziehbar ist. Stalags (2008)
It makes sense, teach.Das ist nachvollziehbarChe: Part One (2008)
Sweetie... Joyce... You're sitting on my shirt.Es ist nachvollziehbar, vor allem, da wir zwei gerade diesen kleinen Triumph erleben durften, und wenn man bedenkt, welch heiße Kämpfe wir uns in der Kiste lieferten, ist es nachvollziehbar, dass du im Moment vielleicht ein kleines bisschen verliebt in mich bist. Liquid Heat (2008)
Right?Ich glaube, dass diese Transgender-Sache viel schwerer nachvollziehbar ist. Liquid Heat (2008)
It jumped out at roger, too, for obvious reasons, and digging deeper, he uncovered other blind accounts that were copying the bank's trades.Es sprang Roger auch ins Auge, aus nachvollziehbaren Gründen, und als er dann weiter nachforschte, entdeckte er noch mehr Depotkonten, die die Geschäfte der Bank kopierten. Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2009)
First, the company lawyers are gonna come to all the executives with a list of attorneys to pick from.Das ist für jeden absolut nachvollziehbarThe Informant! (2009)
I understand that you see it that way, but I assure you: everything is true.Das ist nachvollziehbar, aber ich versichere Ihnen, es ist wahr. The Girl Who Kicked the Hornet's Nest (2009)
There's kind of an elemental quality to it. Ultimately, anybody could crash on an island like this, And the idea of being surrounded by strangersIm Grunde kann ja jeder auf einer Insel abstürzen, und die Idee, von Fremden umgeben zu sein und sich selbst auf gewisse Weise neu erfinden zu müssen ist schon leicht nachvollziehbarLost: Destiny Calls (2009)
- I think that's reasonable.- Das ist doch wohl nachvollziehbarI Will Rise Up (2009)
Very understanding attitude.Ein gut nachvollziehbarer Standpunkt. Broken (2009)
I think that is an understandable request, Mr. Ericcson.Ich glaube das ist ein nachvollziehbarer Wunsch. Herr Ericcson? Stripped (2009)
I see why my brother's so smitten.Dass er verliebt ist, ist nachvollziehbarThe Night of the Comet (2009)
Understandable.NachvollziehbarHarry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
That's not within any reasonable range of human behavior I'm aware of.Das liegt in keiner nachvollziehbaren Spanne von menschlichem Verhalten, die mir bekannt ist. Dr. Griffin (2010)
And it would have been a lark perfectly understandable if the doctor had known the butler.Ein nachvollziehbarer Flachs, wenn der Doktor den Butler kannte. Three Act Tragedy (2010)
Totally understandable if the butler was indeed...Ein nachvollziehbarer Flachs, wenn der Butler in Wirklichkeit... Three Act Tragedy (2010)
I know you may find this hard to comprehend, But some things are more important Than your social-Climbing agenda.Ich weiß, du findest das schwer nachvollziehbar, aber einige Dinge sind wichtiger als deine Plan, gesellschaftlich aufzusteigen. The Hurt Locket (2010)
- Understood.NachvollziehbarAnd This Little Piggy Had Money (2010)

German-Thai: Longdo Dictionary
nachvollziehbar(adj) ที่เป็นไปได้,ที่มีเหตุผล,ที่คิดตามได้, See also: S. logisch,rational, A. unlogisch,unnachvolziehbar,unrational,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nachvollziehbar {adj}understandable; comprehensible [Add to Longdo]
Es ist mir nicht nachvollziehbar.I can't understand it. [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top