Search result for

nach

(87 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nach-, *nach*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nachos[N] อาหารเม็กซิกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anachronism(อะแนค' โรนิสซึม) n. บุคคลหรือสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่ผิดยุคสมัย, การผิดยุคสมัย -anachronistic, anachronous adj.
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
monachal(มอน'นะคัล) adj. เกี่ยวกับพระ
panachen. ช่อขนนกประดับบนหมวก,ท่าทางโอ้อวด ,การโอ้อวด
spinach(สพิน'นิจ) n. ผักขม,ใบของพืชดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
spinach(n) ผักขม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nachteilig; ungünstig {adj} (n adj pron. ) คู่แข่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What is it, Gha Nachkt?มีอะไรรึ, การ์นัค? Duel of the Droids (2008)
What is it, Gha Nachkt?อะไรน่ะ การ์นัค Duel of the Droids (2008)
Layered, like nachos.เหมือนกับการทำข้าวโพดแผ่นอบกรอบ เจริญเติบโตขึ้น Negro Y Azul (2009)
Buenos nachos, Mr. Shue.หวัดดีครับ คุณชูส์ Showmance (2009)
And ken tanaka is raiding the nacho bar.ส่วนเคน ทานากะ ถล่มนาโช่อยู่ Acafellas (2009)
I could eat my weight in nachos.กับเอ็กส์ตร้า ชีส The Night of the Comet (2009)
Delight in our nacho-cheese hot springs.เชิญจุ่มตัวลงในสระนาโชชีส.. Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Just a moment ago, I had a minor epiphany regarding polymer degradation phenomenon while scraping congealed nachos off a plate.งั้นเหรอ เมื่อกี้นี้เอง ผมเพิ่งรู้แจ้งปรากฎการณ์ การเสื่อมสภาพของโพลิเมอร์ The Einstein Approximation (2010)
- Chill. I gotta fix this cheese pump or you're all gonna have dry nachos.-ใจเย็น ผมต้องซ่อมเครื่องนี้ก่อน A Birthday Story (2010)
Oh, nacho cheese. I'm practically running that place.ชีสหน่ะครับ ผมไปยกของจากที่นั่นมา A Birthday Story (2010)
I'm gonna skip a starter because I had those nachos, but you go ahead.ผมจะข้ามพวกอาหารเรียกน้ำย่อยนะ แต่... One Day (2011)
You know, we even have a nacho platter named after you.รู้มั้ยว่าเรากระทั่งตั้งชื่ออาหารตามชื่อคุณเลยนะ Farewell Letter (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค้าง[v.] (khāng) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone   FR: être inachevé ; être interrompu
คาราคาซัง[adj.] (khārākhāsang) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete   FR: inachévé ; en suspens ; pendant
คล้อง[v.] (khløng) EN: rope ; harness ; hitch up   FR: encorder ; harnacher
หลายอย่าง[adj.] (lāi yāng) EN: varied ; numerous ; many   FR: varié ; divers ; panaché ; différents ; plusieurs
ไม่สำเร็จ[adj.] (mai samret) FR: sans résultat ; inabouti ; pas réussi ; inachévé
ไม่เสร็จ[adj.] (mai set) FR: inachevé ; pas prêt
เงาะถอดรูป [n. exp.] (ngǿ thøtrūp) EN: Tampala ; Chinese spinach ; Joseph's coat   
ปฏิทิน[n.] (patithin) EN: calendar   FR: calendrier [m] ; almanach [m]
ปฏิทินประจำปี[n. exp.] (patithin prajampī) EN: almanac   FR: almanach [m] ; annuaire [m]
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory   FR: liseron d'eau [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NACHO    N AE1 CH OW0
NACHO    N AA1 CH OW0
NACHOS    N AA1 CH OW0 Z
NACHOS    N AE1 CH OW0 Z
NACHBAR    N AE1 K B ER0
NACHMAN    N AE1 K M AH0 N
NACHMANY    N AE1 K M AH0 N IY0
NACHTIGAL    N AE1 CH T IH0 G AH0 L
NACHREINER    N AE1 K R AY0 N ER0

German-Thai: Longdo Dictionary
nachไปยัง
nach(prep) |+D เสมอ ตามด้วยคน, สถานการณ์| หลังจาก (บ่งเวลา) เช่น Nach dem Essen sollst du ruhen. หลังอาหารเธอควรพักหน่อยนะ, Ich komme nach dir. ฉันตามเธอไปนะ
nachdemหลังจาก (+ ประโยค)
nachdem(Konj.) |กริยาอยู่ท้ายประโยค| หลังจาก เช่น Nachdem ich mit dir telefoniert habe, arbeite ich weiter. หลังจากที่ฉันโทรศัพท์กับเธอ ฉันทำงานต่อ
nachdenken(vi) |dachte nach, hat nachgedacht| (über etw.) คิดพิจารณา, See also: überlegen
nachdenken(vi) |denkt nach, dachte nach, hat nachgedacht, über + jmdn./etw.(A)| คิดใคร่ครวญ เช่น Ich habe damals viel über die Abenteuer des Gebirges nachgedacht. ตอนนั้นฉันคิดเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยตามเทือกเขาซะมากมาย
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
nachgeben(vt) |gibt nach, gab nach, hat nachgegeben| ยอมทำตาม, ยินยอมให้
Nachhallzeit(n) |die| ระยะเวลาที่ระดับความเข้มเสียงลดลง 60 เดซิเบล ในแต่ละความถี่
Nachhilfe(n) |die, pl. Nachhilfen| การเรียนพิเศษ เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nach verbreiteter Ansichtaccording to popular apprehension [Add to Longdo]
nach Aufwand (verrechnen)(to invoice) at cost [Add to Longdo]
nach Ihrer Aussageaccording to what you said [Add to Longdo]
nach Bauernartcountry-style [Add to Longdo]
nach Beliebenat discretion [Add to Longdo]
nach Beliebenat will [Add to Longdo]
Nachtstück {n}nocturne [Add to Longdo]
nach Feierabendafter work [Add to Longdo]
nach Gärtnerinartà la jardinière [Add to Longdo]
nach meinem Geschmackafter my fancy [Add to Longdo]
nach besten Kräftento the best of one's ability [Add to Longdo]
nach Maß machento make to order [Add to Longdo]
nach Maßgabein accordance with [Add to Longdo]
Nachabbildung {f}after image [Add to Longdo]
Nachäffer {m}a; Trittbrettfahrer {m}copycat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart) [Add to Longdo]
アナクロ[, anakuro] (n) (abbr) (See アナクロニズム) anachronism [Add to Longdo]
アナクロニズム[, anakuronizumu] (n) anachronism [Add to Longdo]
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre [Add to Longdo]
シグナチャー[, shigunacha-] (n) signature; (P) [Add to Longdo]
シナチベット語族;支那チベット語族[シナチベットごぞく(シナチベット語族);しなチベットごぞく(支那チベット語族), shinachibetto gozoku ( shinachibetto gozoku ); shina chibetto gozoku ( shina chibet] (n) Sino-Tibetan (family of languages) [Add to Longdo]
シナチベット諸語;支那チベット諸語[シナチベットしょご(シナチベット諸語);しなチベットしょご(支那チベット諸語), shinachibetto shogo ( shinachibetto shogo ); shina chibetto shogo ( shina chibetto ] (n) Sino-Tibetan languages [Add to Longdo]
ソナチネ[, sonachine] (n) sonatina (ita [Add to Longdo]
チンゲン菜;青梗菜[チンゲンさい(チンゲン菜);ちんげんさい(青梗菜);チンゲンサイ, chingen sai ( chingen na ); chingensai ( ao kyou na ); chingensai] (n) qinggengcai (spinach-like green vegetable originating in China); pak choi; bok choi; bok choy [Add to Longdo]
ナチ(P);ナチス[, nachi (P); nachisu] (n) (abbr) Nazi (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
上京[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
仰ぐ[あおぐ, aogu] nach_oben_sehen, emporblicken, achten, verehren, bitten [Add to Longdo]
仰視[ぎょうし, gyoushi] nach_oben_blicken, aufblicken [Add to Longdo]
余波[よは, yoha] Nachwirkung, -Folge [Add to Longdo]
便り[たより, tayori] Nachricht, Brief [Add to Longdo]
倣う[ならう, narau] nachahmen, -folgen, sich_richten_nach [Add to Longdo]
[にせ, nise] Nachahmung, Imitation, Faelschung [Add to Longdo]
偽物[にせもの, nisemono] Nachahmung, Faelschung [Add to Longdo]
午後[ごご, gogo] Nachmittag [Add to Longdo]
参考書[さんこうしょ, sankousho] Nachschlagewerk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nach [naːx]
     according to; after; emulatesbildet; for; on; to; towards
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  nach) [naːx]
     eager (after; for); on); to look (at
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top