Search result for

mystical

(29 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mystical-, *mystical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mystical[ADJ] เกี่ยวกับเวทย์มนต์, See also: เกี่ยวกับอาคมขลัง
mystically[ADV] อย่างมีเวทย์มนต์, Syn. spiritually
mysticalness[N] การมีเวทย์มนต์, See also: การร่ายเวทย์มนต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mystical(มิส'ทิเคิล) adj. ลึกลับ,เกี่ยวกับผีสางเวทมนตร์,เกี่ยวกับอาคม, Syn. intuitive,inexplicable

English-Thai: Nontri Dictionary
mystical(adj) ลึกลับ,เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา,เกี่ยวกับอาคม,เกี่ยวกับเวทมนตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mysticalเชิงรหัสยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unicorns are rare and mystical creatures.ยูนิคอนค่ะ มันเป็นสัตว์หายากและเป็นสิ่งสร้างสรรค์เวทย์มนต์ The Labyrinth of Gedref (2008)
A mystical companion to protect her a magical creature...ซึ่งเป็นเพื่อนผู้มีเวทมนตร์ ที่คอยปกป้องเธอ เวทมนตร์ที่มีชีวิต The Secret of Moonacre (2008)
I know you're trying to be all mystical and kung fuey but could you at least tell me where we're going?ข้ารู้ ท่านพยายามทำลับ ๆ ให้เหมือนแบบกังฟู แต่อย่างน้อยบอกข้าได้มั๊ยว่า เรากำลังจะไปไหนกัน Kung Fu Panda (2008)
A thousand years ago, a clan of weavers discovered a mystical language hidden in the fabric.เมื่อหลายพันปีก่อน ชนชาวทอผ้ากลุ่มนึง ได้ค้นพบภาษาลึกลับ ซ่อนไว้ในใยผ้า Wanted (2008)
/a collection of all the mystical secrets /of the ancient world.แหล่งเก็บรวบรวมความลับลึกล้ำทั้งปวงแห่งโลกบรรพกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
I almost feel as if Julia and I are communicating over space and time on a deep, spiritual, mystical level.มันเหมือนกับจูเลียกับฉันกำลังสื่อสารกันผ่านช่วงเวลา ในระดับที่ลึกล้ำ ผ่านสิ่งเร้นลับ Julie & Julia (2009)
Coyote. Does it have mystical significance?หมาป่า มีความหมายเกี่ยวกับเวทมนต์ไหม Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
I don't think there are any ducklings on the mystical island of Voya Nui.ผมว่าไม่มีลูกเป็ดในเกาะเวทมนต์แห่งโวยา นุย To the Lighthouse (2009)
Drug-infused mystical awakenings, guided by your father, aren't exactly something you can forget.การถูกให้ยา ทำให้ตื่นตัว อย่างแปลกประหลาด แนะนำมาโดยพ่อของคุณ ไม่ใช่บางสิ่งตรงๆ ที่คุณจะลืมมันได้ Momentum Deferred (2009)
She's been trapped in a mystical holding cell for the last century and a half.เธอถูกฝังตรึงอยู่ใน ซอกหลืบลึกลับนั่น เมื่อสัก 150 ปีก่อน History Repeating (2009)
Blackwood's method is based on a ritualistic mystical system that's been employed by the Temple of the Four Order for centuries.วิธีของแบล็ควู๊ดตั้งอยู่บน ระบบของพิธีกรรมลึกลับ ถูกใช้มาในอารามแห่ง สี่นิกายมาหลายร้อยปี Sherlock Holmes (2009)
Are you the mystical time-travel guide-guy or not?Are you the mystical time-travel guide-guy or not? Hot Tub Time Machine (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาถรรพ์[ADJ] mysterious, See also: mystical, Syn. อาถรรพณ์, อาถรรพณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique

CMU English Pronouncing Dictionary
MYSTICAL    M IH1 S T IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mystical    (j) (m i1 s t i k l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギースポット[, enerugi-supotto] (n) (See パワースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei [Add to Longdo]
パワースポット[, pawa-supotto] (n) (See エネルギースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei [Add to Longdo]
金剛杵[こんごうしょ, kongousho] (n) vajra (mystical weapon in Hinduism and Buddhism) [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) [Add to Longdo]
呪力[じゅりょく, juryoku] (n) magical power; mystical force [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mystic \Mys"tic\, Mystical \Mys"tic*al\, a. [L. mysticus, Gr. ?
   belonging to secret rites, from ? one initiated: cf. F.
   mystique. See 1st {Mystery}, {Misty}.]
   1. Remote from or beyond human comprehension; baffling human
    understanding; unknowable; obscure; mysterious.
    [1913 Webster]
 
       Heaven's numerous hierarchy span
       The mystic gulf from God to man.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
       God hath revealed a way mystical and supernatural.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Importing or implying mysticism; involving some secret
    meaning; allegorical; emblematical; as, a mystic dance;
    mystic Babylon.
    [1913 Webster]
 
       Thus, then, did the spirit of unity and meekness
       inspire every joint and sinew of the mystical body.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. employing mysticism; as, mystical intuition; mystical
    explanations; -- contrasted to {logical}, {rational},
    {analytical}.
    [WordNet 1.5] -- {Mys"tic*al*ly}, adv. --
    {Mys"tic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mystical
   adj 1: relating to or characteristic of mysticism; "mystical
       religion" [syn: {mystic}, {mystical}]
   2: relating to or resembling mysticism; "mystical intuition";
     "mystical theories about the securities market" [syn:
     {mystic}, {mystical}]
   3: having an import not apparent to the senses nor obvious to
     the intelligence; beyond ordinary understanding; "mysterious
     symbols"; "the mystical style of Blake"; "occult lore"; "the
     secret learning of the ancients" [syn: {mysterious},
     {mystic}, {mystical}, {occult}, {secret}, {orphic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top