Search result for

mystic

(57 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mystic-, *mystic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mystic[ADJ] ลึกลับ, See also: ลี้ลับ, ซึ่งเข้าใจได้ยาก, เกี่ยวกับอำนาจจิต, Syn. mystical, spiritual
mystic[ADJ] น่าเลื่อมใส, See also: น่าศรัทธา
mystic[N] ผู้มีเวทย์มนต์
mystic[N] ผู้เลื่อมใส, See also: ผู้มีความศรัทธา, ผู้ศรัทธาพระเจ้า
mystical[ADJ] เกี่ยวกับเวทย์มนต์, See also: เกี่ยวกับอาคมขลัง
mysticism[N] การมีเวทย์มนต์, See also: การร่ายเวทย์มนต์, Syn. ontologism, orphism, spiritualism
mysticize[VT] ทำให้เกิดเวทย์มนต์, See also: ร่ายมนต์
Mystic Meg[SL] ขา, Syn. Mystic Megs
mystically[ADV] อย่างมีเวทย์มนต์, Syn. spiritually
Mystic Megs[SL] ขา, Syn. Mystic Meg

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mystic(มิส'ทิค) adj. เป็นสัญลักษณ์แห่งผีสางเวทมนตร์,ลึกลับ n. ผู้เข้าฌาน,ผู้มีอาคมขลัง,ผู้ลึกลับ., See also: mysticity n., Syn. secret,esoteric
mystical(มิส'ทิเคิล) adj. ลึกลับ,เกี่ยวกับผีสางเวทมนตร์,เกี่ยวกับอาคม, Syn. intuitive,inexplicable
mysticism(มิส'ทิซิสซึม) n. ลัทธิผีสางเวทมนตร์,ความคิดที่ลึกลับ,เรื่องประหลาดมหัศจรรย์

English-Thai: Nontri Dictionary
mystic(adj) ลึกลับ,เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา,เกี่ยวกับอาคม,เกี่ยวกับเวทมนตร์
mystical(adj) ลึกลับ,เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา,เกี่ยวกับอาคม,เกี่ยวกับเวทมนตร์
mysticism(n) ความเชื่อทางศาสนา,ความเชื่อทางไสยศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mysticรหัสยิก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mysticalเชิงรหัสยะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mysticismรหัสยลัทธิ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Unicorns are rare and mystical creatures.ยูนิคอนค่ะ มันเป็นสัตว์หายากและเป็นสิ่งสร้างสรรค์เวทย์มนต์ The Labyrinth of Gedref (2008)
A mystical companion to protect her a magical creature...ซึ่งเป็นเพื่อนผู้มีเวทมนตร์ ที่คอยปกป้องเธอ เวทมนตร์ที่มีชีวิต The Secret of Moonacre (2008)
I know you're trying to be all mystical and kung fuey but could you at least tell me where we're going?ข้ารู้ ท่านพยายามทำลับ ๆ ให้เหมือนแบบกังฟู แต่อย่างน้อยบอกข้าได้มั๊ยว่า เรากำลังจะไปไหนกัน Kung Fu Panda (2008)
A thousand years ago, a clan of weavers discovered a mystical language hidden in the fabric.เมื่อหลายพันปีก่อน ชนชาวทอผ้ากลุ่มนึง ได้ค้นพบภาษาลึกลับ ซ่อนไว้ในใยผ้า Wanted (2008)
/The Emperor's mystics taught him /mastery over the five elements,ราชครูทูลฮ่องเต้ให้ใช้อำนาจแห่งธาตุทั้งห้า The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
/a collection of all the mystical secrets /of the ancient world.แหล่งเก็บรวบรวมความลับลึกล้ำทั้งปวงแห่งโลกบรรพกาล The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Seven mysticuszen fought together intruders.เจ็ดผู้เยี่ยมยุทธผนึกกำลังกัน เพื่อต่อสู้ผู้รุกราน Dragonball: Evolution (2009)
I almost feel as if Julia and I are communicating over space and time on a deep, spiritual, mystical level.มันเหมือนกับจูเลียกับฉันกำลังสื่อสารกันผ่านช่วงเวลา ในระดับที่ลึกล้ำ ผ่านสิ่งเร้นลับ Julie & Julia (2009)
Coyote. Does it have mystical significance?หมาป่า มีความหมายเกี่ยวกับเวทมนต์ไหม Some Must Watch While Some Must Sleep (2009)
I don't think there are any ducklings on the mystical island of Voya Nui.ผมว่าไม่มีลูกเป็ดในเกาะเวทมนต์แห่งโวยา นุย To the Lighthouse (2009)
What about the mystics of every religion?แล้วตำนานของศาสนาต่างๆ ล่ะ? I Will Rise Up (2009)
Drug-infused mystical awakenings, guided by your father, aren't exactly something you can forget.การถูกให้ยา ทำให้ตื่นตัว อย่างแปลกประหลาด แนะนำมาโดยพ่อของคุณ ไม่ใช่บางสิ่งตรงๆ ที่คุณจะลืมมันได้ Momentum Deferred (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาถรรพ์[ADJ] mysterious, See also: mystical, Syn. อาถรรพณ์, อาถรรพณะ
ยันต์[N] mystic symbol, See also: magic design, magic letter, Example: แผ่นทองเหลืองเล็กๆ ถูกดึงออกจากปากกลองเป็นยันต์, Thai definition: รูปต่างๆ เขียนลงบนแผ่นโลหะหรือผ้า เป็นต้น และลงอักขระหรือเลข เสกเป่าด้วยคาถาอาคม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred   FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ลึกลับซับซ้อน[adj.] (leuklap sapsøn) EN: mysterious ; secret ; hidden ; concealed ; mystic ; occult   FR: mystérieux ; secret ; occulte

CMU English Pronouncing Dictionary
MYSTIC    M IH1 S T IH0 K
MYSTICS    M IH1 S T IH0 K S
MYSTICAL    M IH1 S T IH0 K AH0 L
MYSTICISM    M IH1 S T AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mystic    (n) (m i1 s t i k)
mystics    (n) (m i1 s t i k s)
mystical    (j) (m i1 s t i k l)
mysticism    (n) (m i1 s t i s i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギースポット[, enerugi-supotto] (n) (See パワースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei [Add to Longdo]
カバラ[, kabara] (n) kabbalah (qabalah, cabala) (Jewish mystic tradition) [Add to Longdo]
パワースポット[, pawa-supotto] (n) (See エネルギースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei [Add to Longdo]
ミスティシズム[, misuteishizumu] (n) mysticism [Add to Longdo]
ミスティック[, misuteikku] (adj-no) mystic [Add to Longdo]
金剛杵[こんごうしょ, kongousho] (n) vajra (mystical weapon in Hinduism and Buddhism) [Add to Longdo]
[ぬし, nushi] (n) (1) head (of a household, etc.); leader; master; (2) owner; proprietor; proprietress; (3) subject (of a rumour, etc.); doer (of a deed); (4) guardian spirit (e.g. long-resident beast, usu. with mystical powers); long-time resident (or employee, etc.); (5) husband; (pn) (6) (fam) (See おぬし) you; (P) [Add to Longdo]
呪力[じゅりょく, juryoku] (n) magical power; mystical force [Add to Longdo]
神呪[しんじゅ;じんじゅ, shinju ; jinju] (n) mystic spell; dharani [Add to Longdo]
神秘主義[しんぴしゅぎ, shinpishugi] (n,adj-no) mysticism [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
神秘主义[shén mì zhǔ yì, ㄕㄣˊ ㄇㄧˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] mysticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mystic \Mys"tic\, Mystical \Mys"tic*al\, a. [L. mysticus, Gr. ?
   belonging to secret rites, from ? one initiated: cf. F.
   mystique. See 1st {Mystery}, {Misty}.]
   1. Remote from or beyond human comprehension; baffling human
    understanding; unknowable; obscure; mysterious.
    [1913 Webster]
 
       Heaven's numerous hierarchy span
       The mystic gulf from God to man.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
       God hath revealed a way mystical and supernatural.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   2. Importing or implying mysticism; involving some secret
    meaning; allegorical; emblematical; as, a mystic dance;
    mystic Babylon.
    [1913 Webster]
 
       Thus, then, did the spirit of unity and meekness
       inspire every joint and sinew of the mystical body.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. employing mysticism; as, mystical intuition; mystical
    explanations; -- contrasted to {logical}, {rational},
    {analytical}.
    [WordNet 1.5] -- {Mys"tic*al*ly}, adv. --
    {Mys"tic*al*ness}, n.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mystic \Mys"tic\, n.
   One given to mysticism; one who holds mystical views,
   interpretations, etc.; especially, in ecclesiastical history,
   one who professed mysticism. See {Mysticism}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mystic
   adj 1: having an import not apparent to the senses nor obvious
       to the intelligence; beyond ordinary understanding;
       "mysterious symbols"; "the mystical style of Blake";
       "occult lore"; "the secret learning of the ancients"
       [syn: {mysterious}, {mystic}, {mystical}, {occult},
       {secret}, {orphic}]
   2: relating to or resembling mysticism; "mystical intuition";
     "mystical theories about the securities market" [syn:
     {mystic}, {mystical}]
   3: relating to or characteristic of mysticism; "mystical
     religion" [syn: {mystic}, {mystical}]
   n 1: someone who believes in the existence of realities beyond
      human comprehension [syn: {mystic}, {religious mystic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top