Search result for

muslim

(59 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muslim-, *muslim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Muslim[N] มุสลิม, Syn. Arab, Moslem
Muslim[N] ชาวมุสลิม, Syn. Arab, Moslem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
muslim(มัซ'ลิม,มูซ'ลิม) n. ชาวมุสลิม pl. Muslims,Muslim

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Muslim childrenเด็กมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim converts from Christianityผู้เปลี่ยนเป็นศาสนาอิสลามจากศาสนาคริสต์ [TU Subject Heading]
Muslim familiesครอบครัวมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim pilgrims and pilgrimagesผู้จาริกและการจาริกแสวงบุญของชาวมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim studentsนักเรียนมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim studentsนักศึกษามุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim teachersโต๊ะครู [TU Subject Heading]
Muslim womenสตรีมุสลิม [TU Subject Heading]
Muslim World League (Rabita)สันนิบาตมุสลิมโลก " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนอิสลามที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและเผยแพร่ศาสนา อิสลาม และปกป้อง สิทธิประโยชน์ของชาวมุสลิมทั่วโลก " [การทูต]
Muslim youthเยาวชนชาวมุสลิม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're not even Muslim, you moron... and even if we were, that doesn't make us terrorists.เราไม่ใช่มุสลิม คุณมันปัญญาอ่อน... และถึงแม้เราเป็น นั่นก็ไม่ได้ทำให้เราเป็นผู้ก่อการร้าย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"We will avenge the America wars on the Muslim world.เราจะแก้แค้นอเมริกา ที่ทำกับพวกมุสลิม Body of Lies (2008)
Whether you're a Christian or a Buddhist or Muslim or Rastafarian...ชาร์ลี 2012 (2009)
Muslim Buffy with a dick?มึงอยากเป็นบัฟฟี่แบบมีเจี๊ยวเหรอ? Keep This Party Going (2009)
- isn't abed's dad a hardcore muslim?พ่ออาเบดนี่เป็นพวกมุสลิมหัวแข็งรึเปล่า? Introduction to Film (2009)
As a Muslim,ในฐานะมุสลิม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
No, no, no, no, you can't just walk in here-- Arastoo Vaziri, our Muslim intern-- he's been faking his accent.ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ ไม่ คุณไม่ควร เดินเข้ามาในนี่ ฮาราทู วาซิริ เด็กฝึกงานมุสลิมของเรา แสร้งทำสำเนียงเสียงพูด The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Muslim.มุสลิม The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Pit the all-time greatest Christians against the all-time greatest Muslims.ปล่อยให้คริสเตียนเต็มเวลา ปะทะกับมุสลิมเต็มเวลา The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
- I'm muslim.- ผมเป็นมุสลิม Comparative Religion (2009)
- So you're like a muslim. Salaam alaikum.งั้นนายก็คล้ายมุสลิม Salaam Alaikum Comparative Religion (2009)
- It's a traditional muslim dish.อาหารพื้นเพของชาวมุสลิม Comparative Religion (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muslimAmong our friends, there are Serbs and Croats and Muslims.
muslimAnd among the good there are Serbs and Croats and Muslims, just as there are among the bad.
muslimI'm not a Muslim and so I have no obligation to observe the fast but as long as I'm living in the same apartment having consideration for such a custom is important.
muslimI think this politics means Serbs, Croats, and Muslims.
muslimSoviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.
muslimWe're a mixed group and I never knew who was a Serb, a Croat or a Muslim.
muslimWhy do Muslims place such importance on burial?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศาสนามุสลิม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนาอิสลาม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนามุสลิมมีข้อห้ามไม่ให้ดื่มสุรา
ศาสนาอิสลาม[N] Mohammedanism, See also: Muslimism, Islam, Islamism, Moslemism, Syn. ศาสนามุสลิม, มุสลิม, อิสลาม, Example: ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาใหญ่อีกศาสนาหนึ่ง ที่มีผู้นิยมเลื่อมใสและนับถือมาก, Thai definition: ศาสนาที่สำคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมุฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระอัลเลาะห์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช
ชาวมุสลิม[N] Muslim, See also: Moslem, Islam, Syn. ชาวอิสลาม, คนมุสลิม, Example: ชาวมุสลิมมักนิยมแต่งงานกันเองในหมู่มุสลิมกันเอง, Count unit: คน
มุสลิม[N] Muslim, See also: Moslem, Syn. ชาวมุสลิม, Example: สุเหร่าแห่งนี้เป็นสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์ของมุสลิมในอินเดียที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16, Count unit: คน, Thai definition: ผู้นับถือศาสนาอิสลาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุฬาราชมนตรี[n.] (julārātchmontrī) EN: chief of the Muslim in Thailand   FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
มัสมั่น[n.] (matsaman) EN: spicy Muslim curry   
มุสลิม[n.] (Mutsalim) EN: Muslim ; Moslem   FR: musulman [m]
ศาสนาอิสลาม[n. exp.] (sātsanā Itsalām) EN: Islam ; islamism ; Mohammedanism ; Muslimism ; Moslemism   FR: islam [m] ; islamisme [m]
ศาสนามุสลิม[n. exp.] (sātsanā Mutsalim) EN: Mohammedanism ; Muslimism ; Islam ; Islamism ; Moslemism   FR: islamisme [m] ; mahométisme [m] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSLIM    M AH1 Z L AH0 M
MUSLIMS    M AH1 Z L AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Muslim    (n) (m u1 z l i m)
Muslims    (n) (m u1 z l i m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イード[, i-do] (n) Eid (Muslim festival) (ara [Add to Longdo]
イスラム教徒[イスラムきょうと, isuramu kyouto] (n) Muslim [Add to Longdo]
ウラマー[, urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924) [Add to Longdo]
タリバン[, tariban] (n) Taliban (Afghani fundamentalist Muslim group); Taleban [Add to Longdo]
ヘジャブ;ヒジャーブ[, hejabu ; hija-bu] (n) hijab (Muslim head covering for women) (ara [Add to Longdo]
ムスリム[, musurimu] (n,adj-no) Muslim [Add to Longdo]
モスレム[, mosuremu] (n) (See ムスリム) Moslem; Muslim [Add to Longdo]
ラマダン[, ramadan] (n) Ramadan (9th month of Muslim calendar); fasting month [Add to Longdo]
ワクフ[, wakufu] (n) waqf (Muslim endowment) (ara [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穆斯林[Mù sī lín, ㄇㄨˋ ㄙ ㄌㄧㄣˊ, ] Muslim, #12,225 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moslem \Mos"lem\ (m[o^]z"l[e^]m), n.; pl. {Moslems}
   (m[o^]z"l[e^]mz), or collectively {Moslem}. [Ar. muslim a
   true believer in the Mohammedan faith, fr. salama to submit
   to God, to resign one's self to the divine will. Cf. {Islam},
   {Mussulman}.]
   An adherent of Islam; a Mussulman; an orthodox Mohammedan.
   [Written also {muslim}.] "Heaps of slaughtered Moslem."
   --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
      They piled the ground with Moslem slain. --Halleck.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muslim \Mus"lim\, n. & a.
   See {Moslem}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Muslim
   adj 1: of or relating to or supporting Islamism; "Islamic art"
       [syn: {Muslim}, {Moslem}, {Islamic}]
   n 1: a believer in or follower of Islam [syn: {Muslim},
      {Moslem}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top