Search result for

multip

(156 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -multip-, *multip*
English-Thai: Longdo Dictionary
lowest common multiple(n) คูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), S. least common multiple, smallest common multiple, lcm

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
multiple[ADJ] หลายอย่าง, See also: มากมาย, หลายประการ, หลายเท่า, เป็นทวีคูณ, Syn. complicated, many, manifold, multiplex, Ant. simple, united
multiple[N] ผลคูณ, See also: จำนวนทวีคูณ, จำนวนที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว, Syn. duplicated
multiply[VT] คูณ
multiply[VT] เพิ่มจำนวน, See also: เพิ่มขึ้น, ทวีคูณ, ทับทวี, เพิ่มพูน, Syn. manifold
multiply[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างเพิ่มขึ้นหลายเท่า, หลายครั้ง, Syn. manifoldly
multipack[N] สินค้าหลายชนิดซึ่งรวมอยู่ในห่อเดียวกัน
multiplex[ADJ] ที่มีหลากหลายด้าน, See also: ซึ่งมีหลายแง่มุม
multiplex[ADJ] หลายเท่า, See also: เชิงซ้อน, ทวีคูณ, Syn. manifold, multiple, multiplicate
multiparty[ADJ] เกี่ยวกับพรรคการเมืองมากกว่าสองพรรค, See also: ซึ่งแบ่งเป็นหลายส่วน
multiplier[N] ตัวคูณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
multiple(มัล'ทิเพิล) adj. หลาย,หลายเท่า,มากn. ผลคูณ, Syn. manifold,many
multiplex(มัล'ทิเพลคซฺ) adj. หลายเท่า,หลากหลาย,เชิงซ้อน,ทวีคูณ vt. (ไฟฟ้า) ลัดวงจร,โดยระบบโทรเลขเชิงซ้อน (multiple telegraphy) . vi. ส่งสัญญาณพร้อมกัน. n. ระบบอิเล็กทรอนิกส์เชิงซ้อน., See also: multiplexer n., Syn. manifold
multiplexingหลายทางหมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณ การส่งข่าวสารหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะข่าว เช่น ทางโสต และทางทัศน์ ลงในช่องเดียวกันเพื่อส่งออกไปทางเดียว
multiplication(มิลทิพลิเค'เชิน) n. การคูณ,ภาวะที่ถูกคูณ,การเพิ่มทวีคูณ,การทับทวี.
multiplication tableสูตรคูณ
multiplicity(มัลทิพลิส'ซิที) n. ความมากมาย,ความหลากหลาย,ความทับทวีคูณ,ความซับซ้อน
multiplier(มัล'ทิไพลเออะ) n. ตัวคูณ,ผู้คูณ,สิ่งที่เพิ่มทวีคูณ,อุปกรณ์เพิ่มผลบางอย่าง
multiply(มัล'ทิไพล) vt. คูณ,ให้กำเนิด adv. ซึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่า
multiprogrammingการทำงานแบบหลายโปรแกรมมัลติโปรแกรมมิงหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)
multipurpose(มัลทิเพอ'เพิส) adj. เอนกประสงค์ระบบหลายตัวประมวลหมายถึง การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือตัวประมวลแบบจุลภาคหลาย ๆ แบบในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน บางทีใช้ว่า coprocessor ดู central processing unit ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
multiple(adj) หลายอย่าง,หลายเท่า,ควบ,หลายฝ่าย,ซ้อน
multiple(n) ผลคูณ
multiplication(n) การคูณ,การเพิ่มจำนวน,การทวีคูณ
multiplicity(n) จำนวนหลายอย่าง,ความมากมาย,ความซับซ้อน
multiplier(n) ตัวคูณ
multiply(vt) คูณ,ทับทวี,ทับถม,เพิ่มจำนวน,ทวีคูณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
multiparaผู้คลอดหลายครั้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multipara; multigesta; multigravida; pluriparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiparous๑. -ตั้งครรภ์หลายครั้ง๒. -คลอดแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multiparousที่คลอดหลายครั้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multipartial serum; serum, polyvalentเซรุ่มหลายฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipartiteหลายฝ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiperforate perforation plateแผ่นรูพรุน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
multipleหลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
multipleพหุคูณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
multiple admissibilityการรับเป็นพยานหลักฐานได้หลายกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multiparaแม่ที่มีบุตรยาก [การแพทย์]
Multipara, Grandeหญิงที่คลอดบุตรตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป [การแพทย์]
Multiparityมีลูกหลายคน, การตั้งครรภ์หลายครั้ง [การแพทย์]
Multiparity, Grandผู้ที่เคยคลอดมาแล้ว 4 ครั้ง หรือมากกว่า [การแพทย์]
Multiparousวางไข่มาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง [การแพทย์]
Multiplan-86มัลติแพลน-86 [TU Subject Heading]
multiple alleleมัลติเปิลแอลลีล, ยีนที่มีมากกว่า 2 ยีน ที่แสดงลักษณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
multiple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงซ้อน, แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลที่สนใจศึกษาตั้งแต่ 2 ลักษณะหรือ 2 ช่วงเวลาขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multiple birth offspringการเกิดลูกแฝด [TU Subject Heading]
Multiple Bolusการให้ยาขนาดสูงบ่อยครั้ง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
multipath[มัลติพาร์ท] (vt) ค่าที่สัญญาณดาวเทียมดวงเดียวแต่สะท้อนคลื่นมามากกว่า 1 ทิศทาง
multiple choice examination (n) ข้อสอบปรนัย
See also: R. write-up examination
multiple sclerosis (n) โรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ
See also: S. M.S.,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain, I'm getting multiple flat lines across the board. Good God, they're being slaughtered.กัปตันค่ะ สัญญาณชีวิตหายไปเป็นจำนวนมากค่ะ พระเจ้า พวกเขาถูกฆ่า Dead Space: Downfall (2008)
Multiple blood clots would tie together bowel ischemia, lungs, and the liver.เลือดติดขัด มัดทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทั้งหลอดเลือดหัวใจตีบ ปอด และ ตับ Birthmarks (2008)
Unless it's a multiple cyst, with connections to other organs...ไม่มีประโยชน์ซีสแบบผสมเกี่ยวข้องกับระบบอื่น Birthmarks (2008)
Chest CT confirmed multiple lung cysts, one of which burst during the treadmill test.เชสทำ ซี.ที.ยืนยัน ซีสจำนวนหนึ่งที่ปอด หนึ่งในนั้นแตก ระหว่างทดสอบในเครื่องปั่น Lucky Thirteen (2008)
Multiple casualties, I repeat, multiple casualties.มีคนบาดเจ็บเยอะ,ขอย้ำ มีคนบาดเจ็บเยอะ Vantage Point (2008)
Together now we multiplyพร้อมเพรียงกัน แล้วเราก็คูณกัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Smart bomb with multiple, low-yield warheads.ระเบิดฉลาด กับ จรวดหลายหัวรบ WarGames: The Dead Code (2008)
Multiplication table 10x in its totality delivered to me tomorrow morning.ตารางสูตรคุณแม่สิบทั้งหมด เอามาส่งให้ฉันตอนเช้าพรุ่งนี้ Doubt (2008)
You do business overseas through multiple shell corporations.คุณทำธุรกิจต่างชาติหลากหลายสาขา Taken (2008)
If you saved every paycheck you earn for the rest of your life and then multiply it by ten, you could probably buy my muffler.แล้วเอามาคูณด้วย 10 นายคงซื้อหัวต่อท่อไอเสียได้ จะท้าแข่งใช่ไหม? Bedtime Stories (2008)
When I think about them, you know, out there in their rooms, on the streets, utilising public transportation downloading pornography, ordering their lives out of catalogs shitting out processed foods, cashing welfare checks opining, bitching, moaning, consuming, copulating and multiplying.เวลาที่ผมคิดถึงพวกเขา คุณรู้ไหม ข้างนอกนั่นน่ะ ในห้องของเขา บนถนน บนยวดยานขนส่งสาธารณะ กำลังดาวน์โหลดหนังโป๊ สั่งชีวิตจากแคตาล็อค Pathology (2008)
We contacted agencies in multiple countriesกำลังประสานกับหลายหน่วยในหลายประเทศ Fast & Furious (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
multip3 multiplied by 5 is 15.
multipFour multiplied by two is eight.
multipIt's a troll trying for click-throughs. It's being multiposted in English-related communities all over the place.
multipThe children are learning the multiplication tables by heart.
multipThe command of communication skills in multiple languages is essential to any company providing goods and services on the world market.
multipThere was a multiple collision on the highway.
multipThis new investment will multiply our profit.
multipTo calculate the capacity, multiply the length by the width by the depth.
multipTo calculate the volume, multiply the length by the width by the depth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนูณ[V] multiply, Syn. คูณ, ทบ, Example: พ่อค้าวาณิชย์ก็คำนูณพูนเพิ่มทรัพย์, Thai definition: ทำให้มากขึ้นตามส่วน
คูณ[V] multiply, Ant. หาร, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยบวก ลบ คูณ หรือหารเลขทำให้เราคิดเลขได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องมาก, Thai definition: เพิ่มจำนวนเท่าตัวตามหน่วยที่ต้องการ
พหุคูณ[ADJ] multiple, See also: manifold, Syn. หลายเท่า, หลายทบ, Example: โปรแกรมบทเรียน CAI คงจะมีความซับซ้อนขึ้นเป็นพหุคูณ
แพร่พันธุ์[V] breed, See also: multiply, propagate, Example: เพลี้ยสามารถแพร่พันธุ์ได้ทุก 5 ชั่วโมง จึงสามารถสร้างภูมิต้านทานต่อยาฆ่าแมลงได้ภายในชั่วฤดูเดียว, Thai definition: ขยายพันธุ์ออกไป
สูตรคูณ[N] multiplication table, Example: น้องของฉันท่องสูตรคูณให้ฟังก่อนนอนทุกวัน, Count unit: แม่, Thai definition: ตารางแสดงผลคูณของจำนวนเลข
ตัวคูณ[N] multiplier, Example: เขาลืมคูณตัวคูณในหลักสิบ ผลลัพธ์จึงออกมาผิด, Thai definition: จำนวนซึ่งนำไปคูณจำนวนอื่นๆ
ตัวคูณ[N] multiplier, Example: เขาลืมคูณตัวคูณในหลักสิบ ผลลัพธ์จึงออกมาผิด, Thai definition: จำนวนซึ่งนำไปคูณจำนวนอื่นๆ
ทวีคูณ[V] multiply, See also: increase, add, Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่ม, ทวี, Example: หากลูกยิ่งดิ้นแรงมาก คุณแม่ก็ยิ่งจุกเสียดมาก ความเครียดก็ยิ่งทวีคูณ, Thai definition: เพิ่มมากขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทวี[V] multiply, See also: increase, add, Syn. เพิ่ม, มากขึ้น, เพิ่มขึ้น, เพิ่มพูน, ทวีคูณ, พอกพูน, Example: มูลค่าของที่ดินแปลงนี้ทวีขึ้นเป็นสองเท่า เมื่อมีถนนตัดผ่าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยกกำลัง[V] square, See also: multiply [a number] by itself, raise a number to the power of another number, Example: สองยกกำลังสองเป็นสี่, Thai definition: การคูณเลข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การคูณ[n.] (kānkhūn) EN: multiplication   FR: multiplication [f]
การคูณด้วย …[n. exp.] (kānkhūn dūay …) FR: multiplication par … [f]
การคูณด้วย 7[n. exp.] (kānkhūn dūay sī) FR: multiplication par 4 [f]
ค.ร.น.[n.] (khø.rø.nø.) EN: least common multiple ; lowest common multiple   FR: PPCM
คูณ[X] (khūn) EN: multiplied by ; x   FR: multiplié par ; x
คูณ[v.] (khūn) EN: multiply   FR: multiplier
คูณด้วย[v. exp.] (khūn dūay) FR: multiplié par
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
หลายทบ[adj.] (lāi thop) EN: multiple   
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)   FR: violer collectivement ; abuser tour à tour

CMU English Pronouncing Dictionary
MULTIPLY    M AH1 L T AH0 P L AY2
MULTIPLE    M AH1 L T AH0 P AH0 L
MULTIPART    M AH1 L T IY0 P AA2 R T
MULTIPLEX    M AH1 L T IY0 P L EH2 K S
MULTIPLES    M AH1 L T AH0 P AH0 L Z
MULTIPLIES    M AH1 L T AH0 P L AY2 Z
MULTIPLIER    M AH1 L T AH0 P L AY2 ER0
MULTIPARTY    M AH1 L T IY0 P AA2 R T IY0
MULTIPLIED    M AH1 L T AH0 P L AY2 D
MULTIPLEXER    M AH1 L T IY0 P L EH2 K S ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
multiple    (n) (m uh1 l t i p l)
multiply    (v) (m uh1 l t i p l ai)
multiples    (n) (m uh1 l t i p l z)
multiplex    (j) (m uh1 l t i p l e k s)
multiplied    (v) (m uh1 l t i p l ai d)
multiplies    (v) (m uh1 l t i p l ai z)
multiplying    (v) (m uh1 l t i p l ai i ng)
multiplicity    (n) (m uh2 l t i p l i1 s i t ii)
multiplication    (n) (m uh2 l t i p l i k ei1 sh @ n)
multiplications    (n) (m uh2 l t i p l i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Multipara {f}; Mehrgebärende {f}multiparous [Add to Longdo]
Multiplexer {m}multiplexor [Add to Longdo]
Multiplexkanal {m}multiplex channel [Add to Longdo]
Multiplexkino {n}multiplex [Add to Longdo]
Multiplexverbindung {f}multiplex line [Add to Longdo]
Multiplex mit Spread-Spectrum-Technik [techn.]multiplexing with spread spectrum technology [Add to Longdo]
Multiplikand {m}multiplicand [Add to Longdo]
Multiplikation {f} [math.]multiplication [Add to Longdo]
Multiplikationsfaktor {m}multiplication factor [Add to Longdo]
Multiplikationszeichen {n}multiplication sign [Add to Longdo]
Multiplikator {m} [math.]multiplier [Add to Longdo]
Multiplikator {m}; Verbreiter {m}disseminator [Add to Longdo]
Multiplikatoreffekt {m}; Multiplikatorwirkung {f}disseminator effect [Add to Longdo]
Multiprogrammbetrieb {m} [comp.]multiprogramming [Add to Longdo]
Multiprozessorbetrieb {m} [comp.]multiprocessing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME [Add to Longdo]
たり(P);だり[, tari (P); dari] (prt) (1) (as …たり…たり, after the ren'youkei forms of multiple verbs) -ing and -ing (e.g. "coming and going"); (2) (used adverbially) doing such things as...; (3) (as …たり…たり at sentence-end, after the ren'youkei forms of a repeated verb) expresses a command; (aux-v) (4) (たり only) (arch) (from とあり) (See たる) (after a noun) to be; (5) (たり only) (arch) (from 〜てあり, after the ren'youkei form of a verb) indicates completion or continuation of an action; (P) [Add to Longdo]
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
どさどさ[, dosadosa] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See ドサ) throwing down multiple objects in succession; (2) at once in great numbers [Add to Longdo]
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] (n) {comp} analog multiplier [Add to Longdo]
イデアル[, idearu] (n,adj-no) (1) ideal; (2) {math} ideal in a ring (i.e. subset of a ring closed under addition and multiplication by elements of the ambient ring) [Add to Longdo]
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour) [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[, interijientomaruchipurekusa] (n) {comp} intelligent mux; intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[キャリアけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyaria kenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] (n) {comp} carrier sense multiple access with collision avoidance network; CSMA; CA network [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘数[chéng shù, ㄔㄥˊ ㄕㄨˋ, / ] multiplier [Add to Longdo]
乘法[chéng fǎ, ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ, ] multiplication [Add to Longdo]
乘法表[chéng fǎ biǎo, ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄠˇ, ] multiplication table [Add to Longdo]
乘法逆[chéng fǎ nì, ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄋㄧˋ, ] multiplicative inverse (math.) [Add to Longdo]
乘号[chéng hào, ㄔㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] multiplication sign; times x [Add to Longdo]
九九乘法表[jiǔ jiǔ chéng fǎ biǎo, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄈㄚˇ ㄅㄧㄠˇ, ] multiplication table [Add to Longdo]
倍增器[bèi zēng qì, ㄅㄟˋ ㄗㄥ ㄑㄧˋ, ] multiplier [Add to Longdo]
倍数[bèi shù, ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ, / ] multiple [Add to Longdo]
多层复[duō céng fù, ㄉㄨㄛ ㄘㄥˊ ㄈㄨˋ, / ] multiple cover; many-sheeted cover (math.) [Add to Longdo]
多工器[duō gōng qì, ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˋ, ] multiplexer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ掛算器[アナログかけざんき, anarogu kakezanki] analog multiplier [Add to Longdo]
アナログ乗算器[アナログじょうざんき, anarogu jouzanki] analog multiplier [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]
データマルチプレクサ[でーたまるちぷれくさ, de-tamaruchipurekusa] data multiplexer [Add to Longdo]
データ多重変換装置[データたじゅうへんかんそうち, de-ta tajuuhenkansouchi] data multiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクサ[でまるちぷれくさ, demaruchipurekusa] demultiplexer [Add to Longdo]
デマルチプレクス[でまるちぷれくす, demaruchipurekusu] demultiplexing [Add to Longdo]
ポイント・ツウ・マルチポイント[ぽいんと . つう . まるちぽいんと, pointo . tsuu . maruchipointo] point to multipoint [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top