Search result for

mullahs

(59 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mullahs-, *mullahs*, mullah
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mullahs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mullahs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mullah[N] ผู้สอนศาสนาอิสลาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
First we overthrew the local mullah, instituted a new regime, then we built the hospital.ตอนแรกเราต้องล้มล้างอำนาจ ของพวกหมอศาสนาในพื้นที่ สร้างระบบสังคมใหม่ จากนั้นค่อยสร้างโรงพยาบาล Ilsa Pucci (2010)
If she's going to immortalise her bangers on celluloid, she might as well get some mullah doing it, her words not mine, before you start labelling me "sexist."ถ้าเธออยากเก็บหน่มน้มตัวเอง ไว้บนฟิล์ม เธอก็ควรจะได้เงินสักนิด คำพูดเธอเองนะ ไม่ใช่ของฉัน ก่อนที่นายจะว่าฉันเป็นพวกเหยียดเพศ Close Encounters (2017)
- If you want to settle with someone, then do so with Mullah Sharif Ali.- Wenn du mit jemandem abrechnen willst, so tu es mit Mullah Sharif Ali. Teil 4 (1984)
Mullah Sharif Ali.Mullah Sharif Ali. Teil 4 (1984)
Mullah Sharif, these threats toward a friend?Mullah Sharif, diese Drohungen einem Freund? Teil 4 (1984)
The mullah's daughter?Die Tochter des MullahRobin Hood: Prince of Thieves (1991)
And get shot by mullahs?- Mich von Mullahs abknallen lassen, alles inklusive? Life is All You Get (1997)
What's wrong, Mullah Sahib?Was gibt's denn, Mullah Sahib? Osama (2003)
Drink some milk, Mullah Sahib.Etwas Milch, Mullah Sahib. Osama (2003)
They arrested and wedded me... to this Mullah.Sie haben mich verhaftet und diesem Mullah zur Frau gegeben. Osama (2003)
Then they gave me to this Mullah.Dann gaben sie mich diesem MullahOsama (2003)
Protected by Rome herself.Ausgebildet von Mönchen und Mullahs von Tibet bis Istanbul. Beschützt von Rom höchst selbst! Van Helsing (2004)
There goes a caravan across the shifting sand And mullah NasredinEs zieht eine Karawane über die wandernde Sanddüne und Mullah Nasredin Seven Invisible Men (2005)
"Where is mullah omar?"Wo ist Mullah Omar? Immigrant (2005)
The mullahs at school say drinking is a sin.Die Mullahs in der Schule sagen, Trinken ist Sünde. The Kite Runner (2007)
You mean the mullahs?Du meinst die Mullahs? The Kite Runner (2007)
The mullahs want to rule our souls and the Communists tell us we don't have any.Die Mullahs wollen unsere Seelen kontrollieren und die Kommunisten sagen, wir haben keine. The Kite Runner (2007)
You weren't here when the Communists shot our mullahs and pissed in our mosques.Die Kommunisten haben unsere Mullahs erschossen. The Kite Runner (2007)
The mullahs will say that you have been corrupted by the West.Die Mullahs werden sagen, dass du durch den Westen verdorben wurdest. Day 8: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2010)
- What's this? A little mullah?Was ist das da... ein kleiner MullahArmadillo (2010)
First we overthrew the local mullah, instituted a new regime, then we built the hospital.Das ist eine ziemlich riskante Gegend. Wir haben erst den örtlichen Mullah gestürzt, ein neues Regime eingesetzt,... - dann haben wir das Krankenhaus gebaut. Ilsa Pucci (2010)
Fuck the mothers of all the mullahs who shit all over this country.Fick die Mütter dieser Mullahs, die auf dieses Land scheißen. Circumstance (2011)
The mullah said that after two weeks, you would talk and hear.Der Mullah hat gesagt, nach 14 Tagen könntest du wieder reden und hören. The Patience Stone (2012)
I must talk to the mullah about it.Ich muss mit dem Mullah sprechen. The Patience Stone (2012)
The mullah won't come tonight.Der Mullah kommt heute Abend nicht. The Patience Stone (2012)
It's me, the mullah.Ich bin's. Der MullahThe Patience Stone (2012)
The mullah came back.Der Mullah war wieder da. The Patience Stone (2012)
This idiot is giving me the whole Mullah Krekar routine here.Der Typ macht einen auf Mullah Krekar. The Flamingo (2012)
Yesterday I saw Giovanni receive some packages by some Mullah dudes.Ich habe gestern gesehen, wie ein paar Mullahs Giovanni Pakete gegeben haben. The Flamingo (2012)
Tolerance towards other religions, his support for science and the arts... all deadly sins in the eyes of the mullahs.Die Toleranz gegenüber anderen Religionen und seine Unterstützung für Wissenschaft und Kunst... Alles Todsünden in den Augen der Mullahs. The Physician (2013)
The Imam and his mullahs... have been praying for God's vengeance to punish my extravagance.Der Imam und seine Mullahs... Haben für Gottes Rache gebetet um meine Extravaganz zu bestrafen. The Physician (2013)
The mullahs have taken to the streets.Die Mullahs Haben die Macht übernommen. The Physician (2013)
Hurry, the mullahs are gone.Schnell, die Mullahs sind weg. The Physician (2013)
A high-profile arrest would've sent a clear message to the mullahs:Eine hochkarätige Verhaftung hätte eine klare Botschaft an die Mullahs geschickt: A Red Wheelbarrow (2013)
While mullahs, ayatollahs, they get rich.- Die Mullahs und Ayatollahs werden reich. Dying of the Light (2014)
- My brother Mulla he's up there in the trees laughing at me the bastard.Mein Bruder Mullah da oben in den Bäumen lacht über mich, der Bastard. Barry! Wyrmwood: Road of the Dead (2014)
I need to find out why the mullah fell out with Rana.Das mache ich. Finde raus, warum der Mullah Streit mit Rana hatte. City of Tiny Lights (2016)
Apparently, the mullah knew that Rana was involved in drugs.Der Mullah wusste offenbar, dass Rana mit Drogen zu tun hatte. City of Tiny Lights (2016)
I'm standing outside Kensal Rise Station following a number of arrests across London, for which the mullah is the most high-profiled.Ich stehe vor der Kensal Rise Station und verfolge Festnahmen in London. Der Mullah... - Ja, ja. City of Tiny Lights (2016)
Hey, Lovely!Lasst den Mullah frei! City of Tiny Lights (2016)
- You sure?Der Mullah fand raus, was Rana zustieß. City of Tiny Lights (2016)
The mullah's got a hold of it from someone. Meet me outside the youth center after evening prayers.Der Mullah hat es irgendwo besorgt. City of Tiny Lights (2016)
This is war, bruv.Und nun verhaften sie den Mullah. Das ist Krieg, Bruder. City of Tiny Lights (2016)
They just couldn't believe the mullah only wanted to get the drugs off the street.Sie glaubten nicht, dass der Mullah nur gegen Drogen war. City of Tiny Lights (2016)
That's exactly what I told the mullah, so...Genau das sagte ich dem Mullah, also... Whiskey Tango Foxtrot (2016)
Mullah Ahmed.Mullah Ahmed. Episode #1.8 (2016)
He's met him before, even though it wasn't a complete success.Er hatte sich schon mal mit ihm getroffen. Erfolglos, aber der Mullah tauchte auf. Episode #1.8 (2016)
Mullah Ahmed is here.Mullah Ahmed befindet sich im Hotel. Episode #1.8 (2016)
What the hell is Mullah Ahmed doing at the hotel?Was zum Teufel macht Mullah Ahmed im Hotel? Episode #1.8 (2016)
We've been in talks with Mullah Ahmed for a long time. Like us, he doesn't want the oil in the North Province to be sold.Mullah Ahmed wünscht genau wie wir, dass der Ölreichtum der Nord-Provinz nicht ausverkauft wird. Episode #1.8 (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
MULLAH    M AH1 L AH0
MULLAHS    M AH1 L AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mullah    (n) (m uh1 l @)
mullahs    (n) (m uh1 l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mullah {m} [relig.]Mullah [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毛拉[máo lā, ㄇㄠˊ ㄌㄚ, ] Mullah (religious leader in Islam) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top