Search result for

movie

(99 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -movie-, *movie*
Possible hiragana form: もう゛ぃえ
English-Thai: Longdo Dictionary
moviegoer(n) ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์, คอหนัง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
movie[N] ภาพยนตร์, See also: หนัง, Syn. motion picture
moviedom[N] อุตสาหกรรมภาพยนตร์, Syn. filmdom
moviegoer[N] ผู้ที่ชอบชมภาพยนตร์, See also: คนชมภาพยนตร์เป็นประจำ
movie star[N] ดาราภาพยนตร์, Syn. film star
moviegoing[N] การไปชมภาพยนตร์
moviegoing[ADJ] ซึ่งชอบชมภาพยนตร์
moviemaker[N] ผู้สร้างภาพยนตร์, Syn. filmmaker
movie theater[N] โรงภาพยนตร์, Syn. theater

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
movie(มู'วี) n. ภาพยนต์,หนัง,โรงภาพยนต์.
movies(มู'วีซ) n.,pl. ภาพยนต์,การฉายภาพยนต์

English-Thai: Nontri Dictionary
movie(n) ภาพยนตร์,หนัง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moviesภาพยนต์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
movie score (n ) เพลงประกอบภาพยนตร์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-A movie.-หนัง. Julie & Julia (2009)
Chill out, watch a movie, you know? Yeah, that sounds good.สบายๆ ดูหนังกัน เข้าใจใช่ไหม ใช่ ฟังดูดีนะ Chuck in Real Life (2008)
Chuck and blair going to the movies.ชัคกับแบลร์ไปดูหนัง Pret-a-Poor-J (2008)
Went to go see a movie. Yeah, that's nate avoiding me once again.- ใช่ แล้วเนทก็กำลังเตือนฉันอีกครั้ง There Might be Blood (2008)
I-i can't concentrate on a movie right now.- ฉันไม่มีสมาธิดูหนังแล้วล่ะ ตอนนี้ There Might be Blood (2008)
Uh, no, blair will take her to a movie.-ไม่ -แบลร์จะพาเธอไปดูหนัง ฉัน There Might be Blood (2008)
Yes, would like to take you to a movie.- ใช่ เธออยากจะพาลูกออกไปดูหนังน่ะ There Might be Blood (2008)
So what kind of movies do you like?- แล้วเธอยากดูหนังแนวไหนล่ะ ? There Might be Blood (2008)
You expect me to believe you went to the movies in that?เธอคงคาดหวังให้ฉันเชื่อว่าคุณไปดูหนังในนั้นหรอ? There Might be Blood (2008)
But you should watch the movie all the way through.แต่คุณได้ดูหนังตลอด Last Resort (2008)
Hey, Amy, what's your favourite Disney movie?เดี๋ยวก่อน Amy, สิ่งที่คุณชื่นชอบ Disney หนัง? Gas Pills (2008)
I believe this is one of your old movies, Dave.ฉันคิดว่านี่น่าจะเป็น หนังเรื่องเก่าของนายนะ เดฟ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
movieA certain movie was novelized - rather it was a scenario written for a movie was expanded as a novel and localized to Japanese.
movieAdults and children alike would like to see the movie.
movieAfter dinner, a movie announcement is made.
movieAfter the movie they fall asleep.
movieAll of a sudden a fire broke out in the movie theater.
movieAlthough it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.
movieAnd they will continue to influence the world through the excitement of their literature, movies and music.
movieAre there any movie theaters near here?
movieAre there movies on the plane?
movieBecause of some technical problem, a movie was shown in place of the announced program.
movieBoth of us want to see the movie.
movieCan you go to the movie now?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอหนัง[N] movie fan, Example: หนังเรื่องนี้ใครที่เป็นคอหนังไม่ควรพลาด, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชอบดูภาพยนตร์, Notes: (ปาก)
ตั๋วหนัง[N] cinema ticket, See also: movie theater ticket
บทภาพยนตร์[N] films cript, See also: movie script, shooting script
โรงหนัง[N] theatre, See also: movie house, cinema, movie theater, Syn. โรงภาพยนต์, Count unit: โรง, แห่ง
โรงภาพยนตร์[N] movie theatre, See also: cinema, theatre, movie house, Syn. โรงหนัง, Example: ใครที่เดินทางผ่านโรงภาพยนตร์ชั้นสอง มักจะได้เห็นชื่อภาพยนตร ์หรือคำโฆษณาภาพยนตร์ที่ทำให้วัยรุ่นเสียคน, Thai definition: สถานที่เฉพาะสำหรับฉายภาพยนตร์
โรงหนัง[N] movie theater, See also: cinema, theater, movie house, Syn. โรงภาพยนตร์, Example: แฮนด์บิล คือ ใบปิดหนังขนาดเล็กที่ย่อส่วนมาจากโปสเตอร์หนังที่ติดตามโรงหนังทั่วไป, Thai definition: สถานที่เฉพาะสำหรับฉายภาพยนตร์
หนัง[N] movie, See also: film, Syn. ภาพยนตร์, Example: คนสองคนไปดูหนังเรื่องเดียวกัน ออกมามีทัศนะที่ไม่เหมือนกัน, Count unit: เรื่อง, Thai definition: ภาพฉายด้วยเครื่องทำให้เห็นเป็นเคลื่อนไหวได้, Notes: (ปาก)
การถ่ายทำ[N] making a film, See also: movie producing, making a movie, Example: ในการถ่ายชุดบิกินี่ การถ่ายทำนิยมถ่ายภาพกลางแจ้งใช้แสงธรรมชาติเสียเป็นส่วนมาก
จอภาพยนตร์[N] silver screen, See also: movie screen, cinema, Syn. จอเงิน, Example: ยุคของละครเวทีเริ่มซาสงบลงเมื่อความเคลื่อนไหวบนจอภาพยนตร์เข้ามาแทนที่, Count unit: จอ
ดารา[N] film star, See also: movie star, celebrity, actor, actress, star, Syn. ศิลปิน, คนเด่น, คนที่มีชื่อเสียง, คนดัง, ผู้แสดง, Example: ดาราท่านนี้มีความสามารถมากทีเดียว, Count unit: คน, Thai definition: เรียกบุคคลที่แสดงนำหรือมีชื่อเสียงในศิลปะการแสดงในทางใดทางหนึ่ง เช่น ดาราภาพยนตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[n. exp.] (baipit phāpphayon) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทภาพยนตร์[n.] (botphāpphayon) EN: screenplay ; scenario ; film script ; movie script ; shooting script   FR: scénario [m] ; script [m]
ดารา[n.] (dārā) EN: star ; celebrity ; film star ; movie star   FR: star [f] ; célébrité [f] ; vedette [f] ; étoile [f]
ดาราจอเงิน[n. exp.] (dārā jø ngoen) EN: movie star   
นักแสดง[n. exp.] (dārā naksadaēng) EN: film star ; movie star   FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราหนัง[n. exp.] (dārā nang) EN: film star ; movie star   FR: vedette de cinéma [f] ; étoile de cinéma [f]
ดาราภาพยนตร์[n. exp.] (dārā phāpphayon) EN: movie star ; film star ; film celebrity   FR: vedette de cinéma [f] ; star (de cinéma) [f] ; étoile (du cinéma) [f]
ดูภาพยนตร์[v. exp.] (dū phāpphayon) EN: seeing a movie   FR: regarder un film

CMU English Pronouncing Dictionary
MOVIE    M UW1 V IY0
MOVIES    M UW1 V IY0 Z
MOVIE'S    M UW1 V IY0 Z
MOVIELAB    M UW1 V IY0 L AE2 B
MOVIEGOER    M UW1 V IY2 G OW2 ER0
MOVIETIME    M UW1 V IY0 T AY2 M
MOVIEGOING    M UW1 V IY2 G OW2 IH0 NG
MOVIEGOERS    M UW1 V IY2 G OW2 ER0 Z
MOVIEMAKER    M UW1 V IY2 M EY2 K ER0
MOVIEMAKERS    M UW1 V IY2 M EY2 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
movie    (n) (m uu1 v ii)
movies    (n) (m uu1 v i z)
Movieline    (n) (m uu1 v ii l ai n)
moviegoer    (n) (m uu1 v i g ou @ r)
moviegoers    (n) (m uu1 v i g ou @ r z)
moviemakers    (n) (m uu1 v i m ei1 k @ r z)
moviemaking    (n) (m uu1 v i m ei1 k i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
promovieren(vi) |promovierte, hat promoviert| ศึกษาหรือเรียนระดับปริญญาเอก เช่น Meine Schwester promovierte im Jahr 1991 an der Mahidol Universität. น้องสาวของผมเรียนจบระดับปริญญาเอกจากที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 1991, See also: S. eine Doktorarbeit machen,

Japanese-English: EDICT Dictionary
3D映画[さんディーえいが, san dei-eiga] (n) 3D movie [Add to Longdo]
NG[エヌジー;エヌジ, enuji-; enuji] (n,adj-na) (1) NG; no good; (2) gaffe or "blooper" in TV or movies [Add to Longdo]
お蔵;お倉;御蔵;御倉[おくら;オクラ, okura ; okura] (n) (1) (See 蔵・くら) shelving (a play, movie, etc.); closing down; cancelling; canceling; the shelf; (2) rice storehouse of the Edo shogunate [Add to Longdo]
ちゃんばら映画[ちゃんばらえいが, chanbaraeiga] (n) samurai movie [Add to Longdo]
アクション映画[アクションえいが, akushon eiga] (n) action movie [Add to Longdo]
アメリカ映画[アメリカえいが, amerika eiga] (n) American film; American movie [Add to Longdo]
エンドロール[, endoro-ru] (n) credits roll (at the end of a show or movie) (wasei [Add to Longdo]
カルト映画[カルトえいが, karuto eiga] (n) cult film; cult movie [Add to Longdo]
スプラッタームービー;スプラッタムービー[, supuratta-mu-bi-; supurattamu-bi-] (n) splatter movie [Add to Longdo]
スプラッタ映画;スプラッター映画[スプラッタえいが(スプラッタ映画);スプラッターえいが(スプラッター映画), supuratta eiga ( supuratta eiga ); supuratta-eiga ( supuratta-eiga )] (n) splatter movie [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
影坛[yǐng tán, ˇ ㄊㄢˊ, / ] moviedom; the world of movies; film circles [Add to Longdo]
影视[yǐng shì, ˇ ㄕˋ, / ] movies and television [Add to Longdo]
档期[dàng qī, ㄉㄤˋ ㄑㄧ, / ] movie theater schedule [Add to Longdo]
片名[piān míng, ㄆㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, ] movie title [Add to Longdo]
制片[zhì piàn, ㄓˋ ㄆㄧㄢˋ, / ] moviemaking [Add to Longdo]
制片人[zhì piàn rén, ㄓˋ ㄆㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] moviemaking [Add to Longdo]
银坛[yín tán, ˊ ㄊㄢˊ, / ] moviedom; the world of movies; film circles [Add to Longdo]
银幕[yín mù, ˊ ㄇㄨˋ, / ] movie screen [Add to Longdo]
银海[yín hǎi, ˊ ㄏㄞˇ, / ] moviedom; the world of movies; film circles [Add to Longdo]
电影[diàn yǐng, ㄉㄧㄢˋ ˇ, / ] movie; film [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
内容評価制度[ないようひょうかせいど, naiyouhyoukaseido] content rating system (for TV, movies) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Movie \Mov"ie\, n.
   1. A motion picture.
 
   Syn: film, picture, moving picture, motion picture, picture
     show, flick.
     [PJC]
 
   2. A motion picture show; the event of showing a motion
    picture. In the pl., the event of showing a motion picture
    at a movie theater; as, to go to the movies; to spend an
    evening at the movies.
    [PJC]
 
   3. pl. The motion picture industry or medium, generally.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 movie
   n 1: a form of entertainment that enacts a story by sound and a
      sequence of images giving the illusion of continuous
      movement; "they went to a movie every Saturday night"; "the
      film was shot on location" [syn: {movie}, {film},
      {picture}, {moving picture}, {moving-picture show}, {motion
      picture}, {motion-picture show}, {picture show}, {pic},
      {flick}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top