Search result for

moved

(52 entries)
(0.0159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moved-, *moved*, mov, move
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unmoved(อันมูฟวดฺ') adj. ไม่สะทกสะท้าน,ไม่มีเคลื่อนไหว,ไม่เกิดอารมณ์,เฉย,ไม่สงสาร,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which is why you haven't been to the loft since he moved in.แล้วทำไมไม่ไปเยี่ยมเค้าบ้าง ตอนเค้าย้ายมา There Might be Blood (2008)
I have moved on.เริ่มเดินทางได้ Birthmarks (2008)
When she picked up that magnet, it moved one of the pins deeper into the sympathetic nervous center of her brain.เมื่อเธอยกแม่เหล็ก มันทำให้เข็มทิ่มเข้าไปลึกเข้าไป\ ยังเส้นประสาทส่วนกลางสมองเธอ Birthmarks (2008)
It started acting up again when I moved into my new place.มันมีิอาการขึ้นอีกแล้ว ตอนฉันย้ายบ้านใหม่ Lucky Thirteen (2008)
You moved?คุณย้ายบ้าน Lucky Thirteen (2008)
And six months from now, when you've moved on from Amber toและหกเดือนนับจากนี้\ เมื่อนายเปลี่ยนใจจากแอมเบอร์ไปเป็น Dying Changes Everything (2008)
I got a new job and I moved.ฉันหางานใหม่ แล้วก็ย้ายบ้าน Dying Changes Everything (2008)
The location for Guidance has been moved to the gymnasium.เค้าย้ายไปเรียนที่โรงยิมหนะ Akai ito (2008)
I went to see A-kun the day he moved.ฉัน.. ก่อนวันที่เค้าจะย้าย Akai ito (2008)
Many of those men can't be moved at all.คนเหล่านั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในขณะนี้ Shadow of Malevolence (2008)
Guide the patients that can be moved onto transports as quickly as you can.นำผู้บาดเจ็บที่พอไปไหว ไปที่ยาน เร็วเท่าที่จะทำได้ Shadow of Malevolence (2008)
As we moved the 3rd floor stack out, this space is empty.เราต้องย้ายของไปชั้น3 ที่ตรงนี้เต็มแล้ว Heartbreak Library (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
movedA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
movedAll the people present were moved by his speech.
movedAll the people were moved by his speech.
movedA long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.
movedAn old lady moved to place next door.
movedA shadow moved across her face.
movedAs she sang with all her heart, the audience was deeply moved.
movedAs the river become broader, the current moved slowly.
movedA tiny object moved in the dark.
movedBy the time we reach his town, he will have moved to his new house.
movedDeeply moved, he tried to express his thanks.
movedEven the hard-hearted can be moved to tears.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะเทือนใจ[ADJ] moved, See also: touched, affected, Example: เรื่องนี้เป็นเรื่องสะเทือนใจเมื่อมันเป็นข่าวขึ้นมา, Thai definition: เกี่ยวกับการมีจิตใจหวั่นไหวอย่างแรงและรวดเร็วในเมื่อมีสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจมากระทบ (มักใช้เป็นสามัญในทางที่ไม่พอใจ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
กระเทือนใจ[v.] (kratheūoenjai) EN: be affected ; be touched ; be moved ; strike one's mind ; be hurt   
กระทบกระเทือนใจ[v.] (krathopkratheūoenjai) EN: hurt one's feelings ; be mentally moved ; be touched ; be stirred ; stir up one's feeling ; be hurt   FR: être affecté ; être touché
สะเทือนใจ[v.] (satheūoenjai) EN: be touched ; be deeply moved ; be deeply affected ; be hurt   FR: être ému ; être touché
ตื่นตัน[adj.] (teūntan) EN: overwhelmed ; moved ; touched (by) ; choked up ; speechless   FR: accablé
ยนต์ = ยนตร์[adj.] (yon) EN: moved by power ; motorized   FR: motorisé ; mécanisé

CMU English Pronouncing Dictionary
MOVED    M UW1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moved    (v) (m uu1 v d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingezogenmoved into [Add to Longdo]
fortbewegtemoved on [Add to Longdo]
vorgerücktmoved forward [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
の余り[のあまり, noamari] (exp) so much (something) as to (e.g. so moved as to cry); overwhelmed; carried away; because of too much [Add to Longdo]
ほろり[, horori] (adv-to) (on-mim) (also ほろりとする) being moved (to tears); being touched by; becoming sentimental [Add to Longdo]
むき身;剥き身;剥身[むきみ, mukimi] (n) shellfish removed from the shell [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction) [Add to Longdo]
ジーンと来る[ジーンとくる, ji-n tokuru] (exp,vk) to be moved to the point of tears; to be touched [Add to Longdo]
ハッピーマンデー[, happi-mande-] (n) (See 成人の日) national holiday that has been moved to a Monday (e.g. Coming-of-Age Day) (wasei [Add to Longdo]
引かされる[ひかされる, hikasareru] (v1) to be moved; to be drawn [Add to Longdo]
引っ張り気味[ひっぱりぎみ, hipparigimi] (n) taut (condition); taken up slack; removed slack [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感奋[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, / ] moved and inspired; fired with enthusiasm [Add to Longdo]
感愤[gǎn fèn, ㄍㄢˇ ㄈㄣˋ, / ] moved to anger; indignant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Move \Move\ (m[=oo]v), v. t. [imp. & p. p. {Moved} (m[=oo]vd);
   p. pr. & vb. n. {Moving}.] [OE. moven, OF. moveir, F.
   mouvoir, L. movere; cf. Gr. 'amei`bein to change, exchange,
   go in or out, quit, Skr. m[imac]v, p. p. m[=u]ta, to move,
   push. Cf. {Emotion}, {Mew} to molt, {Mob}, {Mutable},
   {Mutiny}.]
   1. To cause to change place or posture in any manner; to set
    in motion; to carry, convey, draw, or push from one place
    to another; to impel; to stir; as, the wind moves a
    vessel; the horse moves a carriage.
    [1913 Webster]
 
   2. (Chess, Checkers, etc.) To transfer (a piece or man) from
    one space or position to another on a playing board,
    according to the rules of the game; as, to move a king.
    [1913 Webster]
 
   3. To excite to action by the presentation of motives; to
    rouse by representation, persuasion, or appeal; to
    influence.
    [1913 Webster]
 
       Minds desirous of revenge were not moved with gold.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]
 
       No female arts his mind could move.  --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. To arouse the feelings or passions of; especially, to
    excite to tenderness or compassion; to touch pathetically;
    to excite, as an emotion. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       When he saw the multitudes, he was moved with
       compassion on them.          --Matt. ix.
                          36.
    [1913 Webster]
 
       [The use of images] in orations and poetry is to
       move pity or terror.         --Felton.
    [1913 Webster]
 
   5. To propose; to recommend; specifically, to propose
    formally for consideration and determination, in a
    deliberative assembly; to submit, as a resolution to be
    adopted; as, to move to adjourn.
    [1913 Webster]
 
       Let me but move one question to your daughter.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       They are to be blamed alike who move and who decline
       war upon particular respects.     --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   6. To apply to, as for aid. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To stir; agitate; trouble; affect; persuade; influence;
     actuate; impel; rouse; prompt; instigate; incite;
     induce; incline; propose; offer.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 moved \moved\ pred. adj.
   affected emotionally. Opposite of {unmoved}. Also See
   {affected}, {emotional}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moved
   adj 1: being excited or provoked to the expression of an
       emotion; "too moved to speak"; "very touched by the
       stranger's kindness" [syn: {moved(p)}, {affected},
       {stirred}, {touched}] [ant: {unaffected}, {unmoved(p)},
       {untouched}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top