Search result for

moustache

(45 entries)
(0.9661 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moustache-, *moustache*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moustache[N] หนวด, Syn. mustache
moustached[ADJ] ซึ่งไว้หนวด, See also: ซึ่งมีหนวด, Syn. mustached

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moustache(มัสทาช',มัส'ทาช,มัสแทช',มัส'แทช) adj. หนวด.

English-Thai: Nontri Dictionary
moustache(n) หนวด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tall, thin, jolly, with a nice moustache like me.สูง, ผอม, ร่าเริง, แล้วก็หนวดงามเหมือนฉันเลยเนี่ย. Cinema Paradiso (1988)
Moustache.หนวด Léon: The Professional (1994)
You see? Your moustache scares all the girls.เห็นไหมล่ะ นายน่ะชอบทำให้ผู้หญิงกลัว Howl's Moving Castle (2004)
You should grow a moustache.นายน่าจะไว้หนวด Juno (2007)
As his young ward dived again and again to the depths of the lake... in search of the enchanted chalice, Sir Romulus twirled his luxuriant moustache.ดังทหารอารักขาของเขาดำดิ่ง ไปสู่เบื้องลึกใจกลางทะเลสาป เพื่อค้นหาถ้วยอัญมณีล้ำค่า เซอร์ โรมูลัส ม้วนหนวดงามของเขา Atonement (2007)
- What moustache?- หนวดอะไร Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
- Is my moustache showing?- หนวดขึ้นอีกแล้วเหรอเนี่ย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Yeah,I don't see no "fruity moustache," and where's his "ugly-ass vest," brad?ใช่ ฉันไม่เห็น "หนวดเหมือนขนเงาะ" แล้ว"ก้นอย่างกับแจกัน" ไปอยู่ที่ไหนล่ะ แบรด? Dirt Nap (2008)
And the moustache guy was the brotherแล้วจิ๊กโก๋ที่มีหนวดคนนั้นก็เป็นพี่ของ Comparative Religion (2009)
- That guy wasn't gay. He had a moustache.นั่นไม่ใช่เกย์ ไอ้หมอนั่นมีหนวดนะ Comparative Religion (2009)
Little moustache.คุณรวมลูกสาวของคุณด้วยหรือ ? การตายของเธอเป็นอุบัติเหตุ Edge of Darkness (2010)
I mean, the moustaches alone...แค่ไว้แต่หนวดนี่นะ... The Song Remains the Same (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทาฐิกะ[N] beard, See also: moustache, whisker, Syn. ทาฒิกะ, เครา, หนวด, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขริบหนวด[v. exp.] (khrip nūat) EN: trim one's moustache   
เล็มหนวดเครา[v. exp.] (lem nūat khrao) EN: trim one's moustache   
นกแขกเต้า[n. exp.] (nok khaek tāo) EN: Red-breasted Parakeet   FR: Perruche à moustaches [f] ; Perruche à poitrine rose [f]
นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก[n. exp.] (nok khakkhū yīo lek) EN: Moustached Hawk Cuckoo   FR: Coucou à moustaches [m]
นกเขียวก้านตองเล็ก[n. exp.] (nok khīo kāntøng lek) EN: Lesser Green Leafbird   FR: Verdin barbe-bleue [m] ; Verdin à moustaches bleues [m] ; Verdin mineur [m]
นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kin malaēng hūa sī nāmtān) EN: Moustached Babbler   FR: Akalat moustachu [m] ; Timalie barbue [f]
นกกระจิ๊ดปากหนา [n. exp.] (nok krajit pāk nā) EN: Radde's Warbler   FR: Pouillot de Schwarz [m] ; Pouillot à moustaches [m] ; Fauvette de Schwarz [f]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp khrao khāo) EN: Whiskered Tern   FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ[n. exp.] (nok phōradok khø sī fā khrao dam) EN: Moustached Barbet   FR: Barbu de Hume [m] ; Barbu à moustaches [m]
นกโพระดกเคราเหลือง [n. exp.] (nok phōradok khrao leūang) EN: Gold-whiskered Barbet   FR: Barbu à joues jaunes [m] ; Barbu à moustaches jaunes [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOUSTACHE    M AH1 S T AE2 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moustache    (n) (m @1 s t aa1 sh)
moustached    (n) (m @ s t a1 sh d)
moustaches    (n) (m @1 s t aa1 sh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鎌髭[かまひげ, kamahige] (n) (arch) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period) [Add to Longdo]
胡麻紋殻[ごまもんがら;ゴマモンガラ, gomamongara ; gomamongara] (n) (uk) titan triggerfish (Balistoides viridescens); giant triggerfish; moustache triggerfish [Add to Longdo]
口髭;口ひげ;口髯;口鬚[くちひげ, kuchihige] (n) moustache; mustache [Add to Longdo]
口髭猿[くちひげざる;クチヒゲザル, kuchihigezaru ; kuchihigezaru] (n) (uk) mustached monkey (Cercopithecus cephus); moustached guenon [Add to Longdo]
大髭;大鬚[おおひげ, oohige] (n) long and abundant moustache [Add to Longdo]
天神髭[てんじんひげ, tenjinhige] (n) goatee; drooping moustache [Add to Longdo]
奴髭[やっこひげ, yakkohige] (n) (arch) (See 鎌髭) sickle-shaped moustache (often worn by servants in the Edo period) [Add to Longdo]
白髭;白ひげ;白鬚[しろひげ, shirohige] (n,adj-no) (1) grey moustache; (2) white beard [Add to Longdo]
八字髭[はちじひげ, hachijihige] (n) finely-trimmed moustache [Add to Longdo]
鼻髭;鼻ひげ[はなひげ, hanahige] (n) (col) (See 口髭) moustache; mustache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moustache \Mous`tache"\, n. [F.]
   Mustache.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mustache \Mus*tache"\ (m[u^]s*t[.a]sh"; 277), n.; pl.
   {Mustaches}. [Written also {moustache}.] [F. moustache, It.
   mostaccio visage, mostacchio mustache, fr. Gr. my`stax upper
   lip and the beard upon it; cf. ma`stax mouth: cf. Sp.
   mostacho.]
   1. That part of the beard which grows on the upper lip; hair
    left growing above the mouth.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A West African monkey ({Cercopithecus cephus}). It
    has yellow whiskers, and a triangular blue mark on the
    nose.
    [1913 Webster]
 
   3. (Zool.) Any conspicuous stripe of color on the side of the
    head, beneath the eye of a bird.
    [1913 Webster]
 
   4. A stain or discoloration on the upper lip of a person; as,
    wearing a milk mustache. [informal]
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moustache
   n 1: an unshaved growth of hair on the upper lip; "he looked
      younger after he shaved off his mustache" [syn: {mustache},
      {moustache}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 moustache [mustaʃ]
   moustache
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top