หรือคุณหมายถึง motionleß?
Search result for

motionless

(29 entries)
(0.0401 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -motionless-, *motionless*, motionles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
motionless[ADJ] ซึ่งอยู่นิ่ง, See also: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, ซึ่งไม่ขยับเขยื้อน, Syn. still, stationary, unmoving, Ant. movable, changeable
motionless[ADJ] ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว, Syn. still, unmoving, stagnant
motionless[ADJ] ซึ่งไม่เคลื่อนไหว, See also: ซึ่งนิ่งสนิท, อยู่กับที่, Syn. still, unmoving, dead, stagnant
motionlessly[ADV] อย่างไร้การเคลื่อนที่, See also: อย่างสงบ, Syn. calmly
motionlessness[N] การหยุดเคลื่อนที่, See also: การไม่เคลื่อนไหว, Syn. rest

English-Thai: Nontri Dictionary
motionless(adj) ไม่ไหวติง,ไม่เคลื่อนไหว,ไม่เคลื่อนที่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would say it was at least 25 yards wide, or in diameter actually, it would be, and it was hovering over a house, and it was motionlessผมพอจะพูดได้ว่ามันกว้างประมาณ 25 หลา หรือเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนั้น และมันก็บินร่อนไปมาเหนือบ้านเรือนและมันก็หยุดนิ่ง The Fourth Kind (2009)
You ... In the past, there were times our Da Dong stayed motionless like this.เธอนะเมื่อก่อน พวกเรายังเคยขี่ม้าด้วยกันเลยนะ Episode #1.5 (2011)
She's been sitting there motionless for an hour.เธอนั่งนิ่งๆตรงนั้น โดยไม่ขยับอะไรเลยมาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะ Episode #1.9 (2011)
It was obvious that Earth was motionless and that everything in the heavens, the sun, the moon, the stars, the planets revolved around us.มันเห็นได้ชัดว่าโลกก็นิ่ง และทุกอย่างที่อยู่ใน สวรรค์ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ ดวงดาวดาวเคราะห์ Standing Up in the Milky Way (2014)
The President was lying motionless in the car.ประธานาธิบดีนอนแน่นิ่งอยู่ในรถ Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
motionlessA cat jumped onto the chair and lay motionless.
motionlessA dog jumped onto the chair and lay motionless for five minutes.
motionlessThe man lay motionless.
motionlessThese special characteristics explain its preference for still-hunting (lying motionless beside a seals' breathing hole, waiting for one to surface).

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอ้งแม้ง[ADV] motionlessly, See also: still, Example: แถวบ้านมีตัวเงินตัวทองอยู่มาก เขาเคยเห็นมันนอนแอ้งแม้งอยู่ใกล้ปากซอย เพราะโดนรถทับ, Thai definition: อาการที่นิ่งอยู่กับที่เพราะหมดกำลัง, Notes: (ปาก)
แน่นิ่ง[ADV] still, See also: motionlessly, Example: รถจอดแน่นิ่งมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai definition: ไม่เคลื่อนไหว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แน่นิ่ง[v.] (naēning) EN: be unconscious; still; be motionless   FR: être inconscient ; être inanimé
แซ่ว[adv.] (saēo) EN: wearily ; motionless   
หยุดนิ่ง[v. exp.] (yut ning) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still   FR: s'immobiliser

CMU English Pronouncing Dictionary
MOTIONLESS    M OW1 SH AH0 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
motionless    (j) (m ou1 sh @ n l @ s)
motionlessly    (a) (m ou1 sh @ n l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbeweglich {adj} | unbeweglicher | am unbeweglichstenmotionless | more motionless | most motionless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P) [Add to Longdo]
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不动[bù dòng, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] motionless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Motionless \Mo"tion*less\, a.
   Without motion; being at rest.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 motionless
   adj 1: not in physical motion; "the inertia of an object at
       rest" [syn: {inactive}, {motionless}, {static}, {still}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top