Search result for

mose

(66 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mose-, *mose*
Possible hiragana form: もせ
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
moseyto walk or go slowly, usually without a special purpose

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Moses[N] ผู้ปลดปล่อยในคัมภีร์ฮิบรู
mosey[VI] รีบจากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
albumose(แอล' บูโมส) n. lารประกอบที่ได้จากโปรตีนโดยฤทธิ์ของเอ็นไซม์ (derived from proteins)
anastomose(อะแนส' ทะโมส) vt., vi. เชื่อมต่อ, ทำให้เชื่อมต่อกัน (connect by anastomosis)
homosexauladj. รักร่วมเพศ. n. คนรักร่วมเพศ
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน
marmoset(มาร์'มะเซท) n. ลิงขนาดเล็กชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
marmoset(n) ลิงเล็ก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mosegorโมเซกอร์ [การแพทย์]
Mosettigโมเซตติก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
moseyเดินทอดน่อง, เดินเรื่อยเปื่อย, เดินช้าๆ โดยไม่มีจุดหมายเฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You press it, and you talk into that if you've got something to say to the folks because my shift has now ended, and I am going to mosey on home.อยากจะพูดอะไรก็กดปุ่ม แล้วก็พูดใส่ไมค์ เพราะตอนนี้ฉันจะกลับบ้าน Day of the Dead (2008)
The report caused problems for Alexi's career the way Moses caused problems for the Pharaoh.รายงานนั่นทำให้หน้าที่การงานของ อเล็กไซ มีปัญหา ...เหมือนที่โมเสสสร้างปัญหาให้กับฟาโรห์ อย่างมาก. Ninja Assassin (2009)
I'm pretty sure that was Moses.ฉันไม่ใช่โมเสสนะเว้ย Keep This Party Going (2009)
Moses parted the Red Sea.โมเสส แยกทะเลแดงโว้ย Keep This Party Going (2009)
Laura Moser was his informant.ลอร่า โมสเตอร์ คือสายส่งข่าวของเขา Living the Dream (2009)
- there were others? - laura moser, my mother.ที่เฝ้ามองแม่ตาย The Getaway (2009)
- the ice truck killer. brian moser. - that was her name!ลอร์ร่า โมเซอร์ เธอมีลูกชาย 2 คน The Getaway (2009)
- "brian and... dexter moser"?เด็กเตอร์ โมเซอร์ เด๊กเตอร์ มอร์แกน The Getaway (2009)
- my father's c.i., laura moser, was murdered in that shipping container.ถูกฆ่า ในตู้นั่น เธอมีลูกชายสองคน The Getaway (2009)
a woman named laura moser.ชื่อนั้น มันคุ้นๆ หูพี่มั่งมั้ย The Getaway (2009)
laura moser is your biological mother.อย่าพูดเรื่องทีเหลือ ได้โปรด อย่ารู้เลย ส่วนอีกคน พี่ชายของพี่ The Getaway (2009)
brian moser.ฆาตกร รถน้ำแข็ง เธอรู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันแล้ว ทุกอย่าง จบสิ้นแล้ว The Getaway (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moseJust as Moses lifts up the snake in the desert...
moseFor the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมเสส[N] Moses, Example: โมเสสเป็นผู้รับบัญญัติ 10 ประการจากพระเจ้า, Thai definition: ชื่อศาสดาแห่งศาสนายิวหรือยูดาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงเบนทางเพศ[adj.] (bīengbēn thāng phēt) EN: homosexual   FR: homosexuel
ฟอร์โมซา[n. prop.] (Fømōsā) EN: Fomosa ; Taiwan   FR: Formose ; Taïwan
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches   FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
เกย์[n.] (kē) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [m]
คุณนายตื่นสาย [n. exp.] (khunnāi teūn sāi) EN: Purslane ; Pussley ; Rose mose ; Sun plant ; Eleven-o'clock   
ลักเพศ[n.] (lakkaphēt) EN: homosexual ; gay   FR: travesti [m] ; androgyne [m] ; gay [m] ; travelo [m] (inj.)
เล่นสวาท[v.] (lensawāt) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy   FR: sodomiser
มูซา [n. prop.] (Mūsā) EN: Moses   FR: Moïse
นกกะลิงเขียดสีเทา[n. exp.] (nok kaling kīet sī thao) EN: Grey Treepie   FR: Témia de Swinhoe [f] ; Pie grise [f] ; Pie vagabonde de Taïwan [f] ; Témia de Formose [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOSE    M OW1 Z
MOSES    M OW1 Z AH0 S
MOSER    M OW1 Z ER0
MOSEY    M OW1 Z IY0
MOSEL    M OW1 S AH0 L
MOSELY    M OW1 Z L IY0
MOSELLE    M OW0 Z EH1 L
MOSEMAN    M OW1 S M AH0 N
MOSELEY    M OW1 Z L IY0
MOSELEY-BRAUN    M OW1 Z L IY0 B R AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mosey    (v) (m ou1 z ii)
moseys    (v) (m ou1 z i z)
moselle    (n) (m ou1 z e1 l)
moseyed    (v) (m ou1 z i d)
moselles    (n) (m ou1 z e1 l z)
moseying    (v) (m ou1 z i i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moselwein {m}Moselle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
まんじりともしない;まんじりともせず[, manjiritomoshinai ; manjiritomosezu] (exp) not sleeping a wink; wide awake all night [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[, yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
ガールズラブ[, ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
ノンケ;のんけ[, nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ,その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]
ピグミーマーモセット[, pigumi-ma-mosetto] (n) pygmy marmoset (Cebuella pygmaea) [Add to Longdo]
ブルーセッカス[, buru-sekkasu] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]
ブルーボーイ[, buru-bo-i] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩西[Mó xī, ㄇㄛˊ ㄒㄧ, 西] Moses, #70,035 [Add to Longdo]
梅瑟[Méi sè, ㄇㄟˊ ㄙㄜˋ, ] Moses (Catholic translation); also 摩西 (Protestant translation), #267,068 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top