Search result for

mortar

(70 entries)
(0.0113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mortar-, *mortar*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mortar[N] ครก, See also: โกร่ง
mortar[N] ส่วนผสมของปูนขาวหรือซีเมนต์กับทรายและน้ำ
mortar[VT] โบกปูน, See also: ฉาบปูน
mortarboard[N] หมวกสวมใส่วันรับปริญญา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mortar(มอร์'ทาร์) n. โกร่ง,ครก,ปืนครก,เครื่องยิงดอกไม้ไฟ,ปูนขาวหรือปูนซีเมนต์หรือส่วนผสมของมัน,ทราย,น้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
mortar(n) ปืนครก,ปูนขาว,เครื่องยิงดอกไม้เพลิง,โกร่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mortarโกร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mortar structureโครงสร้างลูกหินบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mortarมอร์ต้า [TU Subject Heading]
mortarmortar, ปูนสอ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mortarsครก [TU Subject Heading]
Mortarsโกร่ง [การแพทย์]
Mortars Pestlesโกร่งบดยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sixteen mortar teams supported by 20 forward observers.หน่วยปืนครก16ทีม คอยสนับสนุน โดย 20 หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน 24: Redemption (2008)
15 million rounds of ammunition, 150,000 rockets, mortars.15 ล้านรอบของยุทธภัณฑ์ จรวด 150,000 ลูก แล้วรถถัง Frost/Nixon (2008)
You must have a mortar and pestle.คุณจะต้องมีครกและสาก Julie & Julia (2009)
There's her famous mortar and pestle.นั่นครกแล้วก็สากอันขึ้นชื่อของเธอน่ะ Julie & Julia (2009)
How you used to mortar and pestle all those hopeful young spirits?ที่เธอใช้ครกบดน่ะเหรอ วันเวลาแห่งความหวังหนุ่มสาว Dan de Fleurette (2009)
Oh, and don't think that because you're machine guns and mortars, you're gonna get to skip these patrols.อ้อ แล้วพวกคุณที่เป็นพลปืนกล กับ ปืนครก.. ยังไงก็ต้องออกลาดตระเวนด้วยกันนะ.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
- It's as big as a mortar.- ตัวใหญ่เท่าปืนครกเลย Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
Besides that, well, he's a mortar man,นอกจากนั้นนะครับ.. Peleliu Airfield (2010)
Japs hate mortars and bazookasพวกยุ่นมันเกลียด.. Peleliu Airfield (2010)
You're gonna give him the mortar sight?เฮ้ย ให้ที่เล็งปืนครกเลยเหรอวะ? Peleliu Airfield (2010)
Mortars, bomb center sector and adjust!ปืนครก! เป้าหมายตรงกลาง! Peleliu Airfield (2010)
- Gunny, get someone from mortars.- กันนี่.. Peleliu Airfield (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูนสอ[N] mortar, Example: ปูนสอใช้ทำปืนครก, Thai definition: ปูนขาวที่ผสมกับทรายและน้ำกาวหนัง หรือน้ำอ้อยเป็นต้น เพื่อเชื่อมอิฐหรือหิน
ปูน[N] lime, See also: mortar, calcium oxide, quicklime, cement, Syn. ปูนซีเมนต์, Example: ปูนเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้าง
ปืนครก[N] mortar, Example: ผู้ก่อการร้ายยิงปืนครกเข้ามาในค่ายทหาร, Count unit: กระบอก, Thai definition: ปืนใหญ่ใช้ในการรบ สำหรับยิงให้วิถีกระสุนโค้งมาก
ถือปูน[V] mortar, See also: be bound with cement, do cement work, plaster, Syn. โบกปูน, Example: เมื่อติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วจึงถือปูนผนังและปูพื้นไม้เข้าลิ้น, Thai definition: เอาปูนโบกอิฐหรือสิ่งที่ก่อขึ้น
กระเดื่อง[N] mortar, Syn. ครกกระเดื่อง, Example: พี่คำกองเป็นคนเหยียบที่หางครกกระเดื่อง ส่วนแม่ยืนโก้งโค้งอยู่ที่ปากครก, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องตำข้าวชนิดหนึ่ง ใช้เท้าเหยียบปลายกระเดื่องแล้วถีบให้กระดก
ครก[N] mortar, Example: เราตำน้ำพริกกินกันเอง ใช้พริกเผา หอมเผา กระเทียมเผา โขลกลงในครก แล้วใส่เนื้อปลาปรุงอีกหน่อยก็ใช้ได้, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้ที่มีลักษณะอย่างหลุมสำหรับตำหรือโขลกด้วยสาก
ครกกระเบือ[N] mortar, Syn. ครก, Count unit: ใบ, ลูก
โกร่ง[N] mortar, See also: apothecary's mortar, Syn. ครกบดยา, Example: เขาค่อยๆ เทยาเม็ดรีสีน้ำตาลมีทองเปลวปิดวางลงบนโกร่งบดยา, Count unit: ใบ, Thai definition: เครื่องบดยารูปคล้ายครกหรือถ้วย มีสากสำหรับบดให้ละเอียด, ลักษณนามว่า ใบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครก[n.] (khrok) EN: mortar   FR: mortier [m]
ครกบดยา[n. exp.] (khrok bot yā) EN: mortar   FR: mortier [m]
ครกกระเบือ[n.] (khrokkrabeūa) EN: mortar   
ครกกระเดื่อง[n.] (khrokkradeūang) EN: mortar   
กระเดื่อง[n.] (kradeūang) EN: mortar   
ปืนครก[n. exp.] (peūn khrok) EN: mortar   
ปูน[n.] (pūn) EN: cement ; lime ; mortar ; calcium oxide ; quicklime ; plaster ; Portland cement   FR: ciment [m] ; mortier [m] ; plâtre [m] ; chaux [f]
ปูนสอ[n.] (pūnsø) EN: mortar   FR: mortier [m]
ตำข้าว[v. exp.] (tam khāo) EN: pound half-milled rice ; pound rice (with a pestle in a mortar)   FR: piler le riz

CMU English Pronouncing Dictionary
MORTAR    M AO1 R T ER0
MORTARA    M AO0 R T AA1 R AH0
MORTARS    M AO1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mortar    (v) (m oo1 t @ r)
mortars    (v) (m oo1 t @ z)
mortared    (v) (m oo1 t @ d)
mortaring    (v) (m oo1 t @ r i ng)
mortarboard    (n) (m oo1 t @ b oo d)
mortarboards    (n) (m oo1 t @ b oo d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mörtel {m} | keramischer Mörtel | keramisch erhärtender Mörtelmortar | ceramic mortar | heat-setting mortar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
セメントモルタル[, sementomorutaru] (n) cement mortar [Add to Longdo]
モルタル[, morutaru] (n) mortar; (P) [Add to Longdo]
臼;碓;舂[うす, usu] (n) mill-stone; mortar [Add to Longdo]
臼砲[きゅうほう, kyuuhou] (n) mortar [Add to Longdo]
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students [Add to Longdo]
砂ずり;砂摺り;砂摩り[すなずり, sunazuri] (n) (1) fat underbelly of a fish; (2) sand polishing; (3) sand finish (e.g. finishing a wall with sand mortar); (4) (col) {food} (See 砂嚢・2) chicken gizzard [Add to Longdo]
漆食;漆喰[しっくい(gikun), shikkui (gikun)] (n) mortar; plaster; stucco [Add to Longdo]
石臼;石うす[いしうす, ishiusu] (n) stone mortar; millstone; quern [Add to Longdo]
茶臼[ちゃうす, chausu] (n) tea grinding mortar (hand mill) [Add to Longdo]
塗り壁;塗壁[ぬりかべ, nurikabe] (n) plaster or mortar-covered wall [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, ] mortar, #22,066 [Add to Longdo]
迫击炮[pǎi jī pào, ㄆㄞˇ ㄐㄧ ㄆㄠˋ, / ] mortar (weapon), #25,932 [Add to Longdo]
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, / ] mortar (bowl for grinding with pestle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortar \Mor"tar\, v. t.
   To plaster or make fast with mortar.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortar \Mor"tar\, n. [F. mortier. See {Mortar} a vessel.]
   A chamber lamp or light. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster] mortarboard

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortar \Mor"tar\, n. [OE. morter, AS. mort[=e]re, L. mortarium:
   cf. F. mortier mortar. Cf. sense 2 (below), also 2d {Mortar},
   {Martel}, {Morter}.]
   1. A strong vessel, commonly in form of an inverted bell, in
    which substances are pounded or rubbed with a pestle.
    [1913 Webster]
 
   2. [F. mortier, fr. L. mortarium mortar (for trituarating).]
    (Mil.) A short piece of ordnance, used for throwing bombs,
    carcasses, shells, etc., at high angles of elevation, as
    45[deg], and even higher; -- so named from its resemblance
    in shape to the utensil above described.
    [1913 Webster]
 
   {Mortar bed} (Mil.), a framework of wood and iron, suitably
    hollowed out to receive the breech and trunnions of a
    mortar.
 
   {Mortar boat} or {Mortar vessel} (Naut.), a boat strongly
    built and adapted to carrying a mortar or mortars for
    bombarding; a bomb ketch.
 
   {Mortar piece}, a mortar. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mortar \Mor"tar\, n. [OE. mortier, F. mortier, L. mortarium
   mortar, a large basin or trough in which mortar is made, a
   mortar (in sense 1, above). See 1st {Mortar}.] (Arch.)
   A building material made by mixing lime, cement, or plaster
   of Paris, with sand, water, and sometimes other materials; --
   used in masonry for joining stones, bricks, etc., also for
   plastering, and in other ways.
   [1913 Webster]
 
   {Mortar bed}, a shallow box or receptacle in which mortar is
    mixed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mortar
   n 1: a muzzle-loading high-angle gun with a short barrel that
      fires shells at high elevations for a short range [syn:
      {mortar}, {howitzer}, {trench mortar}]
   2: used as a bond in masonry or for covering a wall
   3: a bowl-shaped vessel in which substances can be ground and
     mixed with a pestle
   v 1: plaster with mortar; "mortar the wall"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top