Search result for

morals

(46 entries)
(0.6219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morals-, *morals*, moral
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morals[N] หลักความประพฤติ, See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม, Syn. standards, dogmas

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moralsหลักจริยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
moralsหลักจริยธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
morals, goodศีลธรรมอันดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
morals, goodศีลธรรมอันดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moralsธรรมจริยา, ศีลธรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You can shove your uptight morals up your ass.จะพูดเรื่องศีลธรรมก็ดูตัวเองก่อนเถอะ Swimming Pool (2003)
I say, where are the morals and ethics in that?ฉันว่ามันช่างไม่เป็นการให้เกียรติ หรือให้ความเคารพกันเลยนะ Crazy First Love (2003)
And somebody with no morals.และใครก็ได้ ที่ไม่สนใจเรื่องศีลธรรม Just Like Heaven (2005)
He's at the peak of morals.เค้าเป็นคนที่มีคุณธรรม Episode #1.1 (2006)
Hey, look, I know you have morals and scruples, And that's fine... sort of.เฮ้ ฟังนะ ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณ และศีลธรรม ไม่เป็นไร ทำนองนั้น No Such Thing as Vampires (2007)
I know you have morals and scruples, and that's fine... 22 years ago a took a case that changed my life forever.ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณและศีลธรรม,และนั้นไม่เป็นไร เมื่อ22ปีที่แล้ว คดีนั้นได้เปลี่ยนผมไปตลอดกาล Out of the Past (2007)
And its morals aren't worth what a pig could spit...ที่แห่งนั้น Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
It was always the view of my parents that hot weather encouraged loose morals.พ่อแม่ฉันมักจะคิดเสมอว่า อากาศร้อนจะชักจูงให้ทำผิดศีลธรรม Atonement (2007)
You wont admit to yourself [? ] and you want to criticize my morals?คุณไม่ยอมรับว่าคุณเป็นใคร แล้วยังมาวิจารณ์ฉันอีกเหรอ? Spider Lilies (2007)
Somebody with a real job. Somebody with strong morals.คนที่มีงานดีๆ ทำ คนที่มีศีลธรรมอันดี I Had a Dream (2008)
His morals are questionable at best.ท่าทางของเขาน่าสงสัยที่สุด There Might be Blood (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moralsDo you all place great importance on morals?
moralsIn present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.
moralsIt is contrary to the morals.
moralsPublic morals have been corrupted in this town.
moralsThe morals of our politicians have been corrupted.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศีลธรรม[N] morals, See also: moral standard, morality, Syn. คุณธรรม, จริยธรรม, Example: ชาวพุทธจะต้องปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรมประจำใจ, Thai definition: ความประพฤติที่ดีที่ชอบ, ธรรมในระดับศีล
จรรยา[N] ethics, See also: morals, conduct, morality, Syn. ความประพฤติ, Example: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์, Thai definition: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จริยา[n.] (jariyā) EN: conduct ; behaviour = behavior (am.) ; morals ; morality   FR: conduite [f] ; comportement [m] ; moralité [f]
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
ศีลธรรม[n.] (sīnlatham = sīntham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]
ศีลธรรม[n.] (sīntham = sīnlatham) EN: moral standard ; morality ; morals ; ethics   FR: morale [f] ; moralité [f] ; principe moral [m] ; éthique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MORALS    M AO1 R AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morals    (n) (m o1 r @ l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Moral {f}; moralische Werte; Moralvorstellungen {pl}; Sittlichkeit {f} | gute Sittenmorals | good morals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P) [Add to Longdo]
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals) [Add to Longdo]
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot [Add to Longdo]
矯風[きょうふう, kyoufuu] (n) reform of morals [Add to Longdo]
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim [Add to Longdo]
公衆道徳[こうしゅうどうとく, koushuudoutoku] (n) public morals [Add to Longdo]
公序良俗[こうじょりょうぞく, koujoryouzoku] (n) public order and morals [Add to Longdo]
綱常[こうじょう, koujou] (n) code of morals; moral principles [Add to Longdo]
修身[しゅうしん, shuushin] (n) morals; ethics; moral training [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 morals \morals\ n.
   motivation based on ideas of right and wrong.
 
   Syn: ethical motive, ethics, morality.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 morals
   n 1: motivation based on ideas of right and wrong [syn: {ethical
      motive}, {ethics}, {morals}, {morality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top