Search result for

moralizes

(63 entries)
(0.025 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moralizes-, *moralizes*, moralize
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา moralizes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *moralizes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moralize[VT] สั่งสอนศีลธรรม, Syn. moralise
demoralize[VT] ทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten, cowardize
demoralize[VT] ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม
demoralizing[ADJ] ซึ่งเสื่อมเสียศีลธรรม, See also: ชวนให้เสื่อมเสียศีลธรรม
demoralization[N] การทำให้ลดความมั่นใจ ความหวัง หรือความกล้า, Syn. dishearten
demoralization[N] การทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม, See also: การทำให้หมดศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
moralize(มอ'ระไลซ) vi.,vt. ทำให้มีศีลธรรมจรรยา, See also: moralisation,moralization n. moraliser,moralizer n. moralisingly,moralizingly adv., Syn. sermonize

English-Thai: Nontri Dictionary
demoralization(n) การทำให้ศีลธรรมเสื่อม,การทำลาย,การทำให้เสื่อมเสีย
demoralize(vt) ทำให้ศีลธรรมเสื่อม,ทำให้เสื่อมกำลัง,ทำให้หมดกำลังใจ
moralize(vt) สอนศีลธรรม,เทศนา,อบรมศีลธรรม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...he didn't try to retaliate, he moralized.เขาไม่ได้พยายามแก้เผ็ด เขามีศีลธรรม Lucky Thirteen (2008)
He always moralized.เขามีศีลธรรมเสมอ Lucky Thirteen (2008)
And he always moralized and got even.เขามีศีลธรรมเสมอ และดังนั้น Lucky Thirteen (2008)
How is it that his subjects are so corrupt and demoralized?บรรดาข้าแผ่นดินทั้งหลาย จะหมองมัวและเสียขวัญขนาดไหน Portrait of a Beauty (2008)
But our troops would also be demoralizedจะทำให้ทหารเสียขวัญด้วย Three Kingdoms (2008)
You know how demoralizing it is to have saved the world twice and still be groveling for a job?คุณรู้ไหมว่ามันแย่ขนาดไหน ที่ผมช่วยโลกไว้2ครั้ง แต่ยังหางานทําไมได้ Transformers: Dark of the Moon (2011)
No. Government conspiracies can be very demoralizing.ไม่ การสมรู้ร่วมคิดของรัฐบาล อาจจะผิดศีลธรรม Clawback (2011)
Now I realize this room is America's number one destination for cheap, sappy moralizing, but your insensitive behavior is about to subject you to a whole new level of preachiness.ตอนนี้ครูรู้เเล้วว่าห้องนี้คือ ห้องอันดับหนึ่งของอเมริกา สำหรับการสอนศีลธรรม แบบห่วยๆ ถูกๆ แต่พฤติกรรมตายด้าน ของพวกเธอ Choke (2012)
It's moralizing psychologists like you that make society puritanical and narrow-minded.นักจิตวิทยาที่ได้การสั่งสอนคุณธรรมมาแบบคุณ ทำให้สังคมเคร่งศาสนาและจิตใจแคบ The Method in the Madness (2012)
To truly demoralize a nation requires a public spectacle on the grandest scale.การบั่นธรกำลังใจคนทั้งชาติ ต้องจัดให้มรเหตุการที่ยิ่งใหญ่ John Carter (2012)
We were maybe a little bit demoralized.บางทีพวกเราคงจะขวัญเสียนิดหน่อย Free to Play (2014)
Well, we are not demoralized.ขวัญกำลังใจเราไม่ได้ลดน้อยลงนะคะ Guernica (2016)
You pretend to be this weak, moralizing little... asshole, but, really, you're a fucking piece of work.แกมันแสร้งทำอ่อนแอ มีคุณธรรม ปนเหี้ยนิดหน่อย แต่แท้จริงแล้ว The Bicameral Mind (2016)
He'd get hurt or he'd just get demoralized.เขาจะเจ็บตัวหรือไม่งั้นก็จะจิตตก CounterPunch (2017)
Such demonstrations demoralize the country.การทำแบบนี้ ทำให้ประเทศล้าหลังนะ The Great Dictator (1940)
And your supporters, who are every man, woman and child in Savannah, are so demoralized that they can barely hold down their lunches.และผู้สนับสนุนคุณ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่... ...เสียหน้าจนแทบอาเจียน The Legend of Bagger Vance (2000)
So I doctored his goodbye drink and I moralized the dog!เลยเอายานอนหลับให้กินแล้วเพนท์ซะ Woman on Top (2000)
Xerxes' losses will be so great, his men so demoralized he will have no choice but to abandon his campaign.เราจำต้องหารือกับเทพีพยากรณ์ เชื่อในเทพเจ้าเถิด ลีโอนายเดิส 300 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moralizIt would demoralize the opposing team to give it the razz from the spectators' side.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทำลายขวัญ[V] discourage, See also: demoralize, Ant. สร้างขวัญ, Example: สงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ทำลายขวัญประชาชนไปเสียมาก, Thai definition: ทำให้เสียขวัญ
ข่มขี่[V] oppress, See also: tyrannize, demoralize, Syn. กดขี่, บังคับ, Example: ชาวบ้านเชื่อกันว่าพิธีนี้เป็นการทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อข่มขี่อำนาจฝ่ายตรงข้ามให้ยอมสยบ
ขวัญเสีย[V] afraid, See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize, Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118, Example: ทหารขวัญเสียเมื่อหัวหน้าได้รับบาดเจ็บ, Thai definition: กลัวจนไม่ได้สติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิตใจท้อแท้[adj.] (jitjai thøthaē) EN: demoralized   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: be demoralized   
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized   
ทำลายขวัญ[v. exp.] (thamlāi khwan) EN: discourage ; demoralize   FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser

CMU English Pronouncing Dictionary
MORALIZE    M AO1 R AH0 L AY2 Z
DEMORALIZE    D IH2 M AO1 R AH0 L AY2 Z
MORALIZING    M AO1 R AH0 L AY2 Z IH0 NG
DEMORALIZED    D IH2 M AO1 R AH0 L AY2 Z D
DEMORALIZING    D IH2 M AO1 R AH0 L AY2 Z IH0 NG
DEMORALIZATION    D IH2 M AO2 R AH0 L AH0 Z EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moralize    (v) (m o1 r @ l ai z)
moralized    (v) (m o1 r @ l ai z d)
moralizes    (v) (m o1 r @ l ai z i z)
demoralize    (v) (d i1 m o1 r @ l ai z)
moralizing    (v) (m o1 r @ l ai z i ng)
demoralized    (v) (d i1 m o1 r @ l ai z d)
demoralizes    (v) (d i1 m o1 r @ l ai z i z)
demoralizing    (v) (d i1 m o1 r @ l ai z i ng)
demoralization    (n) (d i1 m o2 r @ l ai z ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demoralisation {f}demoralization [Add to Longdo]
Moralismus {m}moralization [Add to Longdo]
Sittenprediger {m}moralizer [Add to Longdo]
demoralisieren | demoralisierend | demoralisiert | demoralisiert | demoralisierteto demoralize | demoralizing | demoralized | demoralizes | demoralized [Add to Longdo]
moraliseren | moralisierend | moralisiert | moralisiert | moralisierteto moralize | moralizing | moralized | moralizes | moralized [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍紀弛緩[ぐんきちかん, gunkichikan] (n) lack of (slackness in) military discipline; demoralization [Add to Longdo]
士気阻喪[しきそそう, shikisosou] (n,vs) demoralization; collapse of morale; one's morale being shaken [Add to Longdo]
説法[せっぽう, seppou] (n,vs) {Buddh} lecture; sermon; preaching; moralizing; moralising [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丧气话[sàng qì huà, ㄙㄤˋ ㄑㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] demoralizing talk [Add to Longdo]
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, / ] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top