Search result for

monumental

(38 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monumental-, *monumental*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monumental[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก, Syn. massive
monumental[ADJ] ซึ่งเป็นอนุสรณ์, See also: ซึ่งเป็นเครื่องเตือนความทรงจำ, Syn. commemorative, memorial, honorary
monumentally[ADV] อย่างมีความหมายมาก, See also: อย่างมากมาย
monumentality[N] การเป็นอนุสาวรีย์, See also: การมีความหมายทางประวัติศาสตร์

English-Thai: Nontri Dictionary
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monumentalเชิงอนุสาวรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a monumental task, changing oneself.ในภารกิจอันยิ่งใหญ่ เปลี่ยนตัวตน New York Sucks (2009)
I asked you a pretty monumental question this morning.ผมถามคำถามที่มีความหมายยิ่งกับคุณเมื่อเช้านี้ Pilot (2009)
What started as a mere experiment has brought me to the threshold of monumental discoveryสิ่งที่ดูเหมือนเป็น การทดลองเล็กๆ ผมได้ค้นพบจุดเริ่มต้น กลางความยิ่งใหญ่ Sherlock Holmes (2009)
We have a monumental opportunity here, david, To not only......โอกาสที่ยิ่งใหญ่อยู่ในมือเราแล้ว เดวิดมันไม่เพียงแต่... You Don't Know Jack (2010)
And then, in just two years, monumental things can happen."ลงทะเบียนเจ้าสาว" เบิร์กดอร์ฟ กู้ดแมน แล้วเพียงแค่ 2 ปี เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้น Sex and the City 2 (2010)
Your first time- Tat's-That's monumental.ครั้งแรกของเธอ มันต้องมีความหมายมาก The Sixteen Year Old Virgin (2010)
Well, at 10:00 tonight, I'm supposed to be on the verge of cracking something monumental.ในคืนนี้ตอน 4 ทุ่ม ผมคาดว่าผมคงจวนเจียน จะแกะบางอย่าง ที่มีความหมายมากได้ Countdown (2010)
Well... deciding to change genders is a monumental decision in and of itself, so why don't we take the weekend to reflect on that, and then we'll figure out what the next steps will be, sound good?การตัดสินใจ ที่จะเปลี่ยนเพศของคุณ เป็นการตัดสินใจแบบชั่วครู่ จู่ๆ ก็คิดไปเอง ทำไมคุณไม่คิด ใช้เวลาสุดสัปดาห์นี้ The Body and the Bounty (2010)
You... you seriously expect me to make this monumental decision with colored pencils and graph paper?เอาจริงกันเหรอ ที่เอาพี่ไปวาดเป็นแผนภาพนั่น แถมยังลงสี แล้วกระดาษกราฟนี่อีก? The Witches of Bushwick (2010)
For being such a monumental disappointment.สำหรับการอยู่ในช่วงเวลา ที่ชวนให้ฉันผิดหวัง Isobel (2010)
UNTANGLING ALL THOSE RIPPLES IN THE ECHO OF THE BIG BANG IS A MONUMENTAL TASK OF DATA ANALYSIS.คุณสามารถคิดเกี่ยวกับจักรวาล ต้นจำนวนมากเช่นทะเลสาบแห่งนี้ Beyond the Darkness (2010)
He's made a request for our presence, without the slightest regard for the monumental inconvenience it causes us -- primarily, me.เขาขอให้เราไปปรากฏตัว โดยไม่ต้องคำนึงถึง สำหรับความยุ่งยากที่มีต่อเรา On Guard (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monumentalThe moon landing was a monumental achievement.

CMU English Pronouncing Dictionary
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L
MONUMENTALLY    M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monumental    (j) (m o2 n y u m e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
monumental {adv}monumentally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モニュメンタル[, monyumentaru] (adj-f) monumental [Add to Longdo]
金字塔[きんじとう, kinjitou] (n) pyramid; monumental work [Add to Longdo]
大建築[だいけんちく, daikenchiku] (n) edifice; monumental architecture; huge building [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巨著[jù zhù, ㄐㄩˋ ㄓㄨˋ, ] monumental (literary) work [Add to Longdo]
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] monumental [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monumental \Mon`u*men"tal\, a. [L. monumentalis: cf. F.
   monumental.]
   1. Of, pertaining to, or suitable for, a monument; as, a
    monumental inscription.
    [1913 Webster]
 
   2. Serving as a monument; memorial; preserving memory. "Of
    pine, or monumental oak." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       A work outlasting monumental brass.  --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Of lasting significance; as, a monumental work of
    literature; a monumental accomplishment.
    [PJC]
 
   4. Exceptionally large in quantity, quality, or degree; as, a
    monumental amount of work to be done
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monumental
   adj 1: relating or belonging to or serving as a monument; "the
       use of the arch in monumental architecture"; "monumental
       sculptures"
   2: of outstanding significance; "Einstein's monumental
     contributions to physics"
   3: imposing in size or bulk or solidity; "massive oak doors";
     "Moore's massive sculptures"; "the monolithic proportions of
     Stalinist architecture"; "a monumental scale" [syn:
     {massive}, {monolithic}, {monumental}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 monumental
   monumental
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 monumental [moːnuːmɛntaːl]
   monumentally
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 monumental
   monumental
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top