Search result for

monument

(81 entries)
(0.0122 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monument-, *monument*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monument[N] อนุสาวรีย์, See also: อนุสรณ์, ปูชนียสถาน, สิ่งเตือนความทรงจำ, Syn. memorial, shrine, token, headstone
monument[N] บุคคลตัวอย่าง, See also: สิ่งที่เป็นตัวอย่าง
monumental[ADJ] ยิ่งใหญ่, See also: ใหญ่โต, สำคัญมาก, Syn. massive
monumental[ADJ] ซึ่งเป็นอนุสรณ์, See also: ซึ่งเป็นเครื่องเตือนความทรงจำ, Syn. commemorative, memorial, honorary
monumentally[ADV] อย่างมีความหมายมาก, See also: อย่างมากมาย
monumentality[N] การเป็นอนุสาวรีย์, See also: การมีความหมายทางประวัติศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monument(มอน'นิวเมินทฺ) n. อนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นอนุสาวรีย์,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,คำสรรเสริญสำหรับบุคคล, Syn. memorial

English-Thai: Nontri Dictionary
monument(n) อนุสาวรีย์
monumental(adj) เป็นอนุสาวรีย์,ถาวร,อย่างมหันต์,กล้าหาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monumentอนุสรณ์สถาน, อนุสาวรีย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monument, ancientโบราณสถาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monumentalเชิงอนุสาวรีย์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monumentsอนุสาวรีย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Chose a monument.เลือกอนุสาวรีย์ The Russia House (1990)
It's so unfair what you've done. This is t- - Monumentally unfair.สิ่งที่คุณทำมันไม่ยุติธรรม ไม่ยุติธรรมอย่างมากเลย Junior (1994)
An epidemic of monumental proportions... of senseless, seemingly unmotivated acts of violence.การแพร่ระบาด ที่มีทั้งความรุนแรงและบ้าคลั่งของประชาชน ที่ไม่ใช้ความรู้สึกและความคิดในการตัดสินใจ In the Mouth of Madness (1994)
Mem, this is play to commemorate monumental occasion and we make fools of selves because of insufficient practice.Mem, this is play to commemorate monumental occasion and we make fools of selves because of insufficient practice. Anna and the King (1999)
Somebody becomes a human being sooner or later, they do something monumentally stupid.พอมีใครกลายเป็นมนุษย์ ไม่ช้าก็เร็ว เขาต้องทำผิดอย่างมหันต์ Bicentennial Man (1999)
A triumph equaled only by its monumental failure.หารู้ไม่ว่านั่นแหละคือความล้มเหลวโดยสิ้นเชิง The Matrix Reloaded (2003)
There are no monuments dedicated to me.ไม่มีใครสร้างอนุเสาวรีย์ /ให้ใครต่อใครรำลึกถึงฉัน The Notebook (2004)
Ben, for God's sakes, it's like stealing a national monument.เบน เพื่อเห็นแก่พระเจ้า, มันเหมือนการขโมยสมบัติของชาติ. เข้าใจไม๊? National Treasure (2004)
, honoring the memory of antonio bay's founding fathers, so get on down to the town hall and check out the monument, ...to those four brave men, one of whom was my great-great-grandfather,เพื่อเป็นเกียรติและการรำลึก ของเหล่าผู้ที่ค้นพบอ่าวแอนโตนิโอ ฉะนั้นถ้าหากมีเวลาเชิญคุณแวะที่ ศาลากลางเมืองและเยี่ยมชมอนุสาวรีย์ ของ 4 วีรชน The Fog (2005)
Shah Jahan built the Taj Majal as a monument to his undying love for his wife.ชาห์ จาฮาน สร้าง ทัช มาฮาล เป็นอนุสรน์สถานแสดงความรักที่มีต่อภรรยา Pilot (2005)
For he did not wish tribute or song nor monuments, nor poems of war and valor.เพียงระลึกถึงพวกเรา ท่านกล่าวกับข้า ท่านหวังเท่านั้น 300 (2006)
We are monumentally screwed here... and the last thing I need is you two bickering' like a couple of little girls.แค่นี้เราก็แย่มากพอแล้ว... สิ่งสุดท้ายที่ชั้นเห็น คือนาย 2 คน เถียงกันเหมือนกับผู้หญิง The Marine (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monumentA fund was launched to set up a monument in memory of the dead man.
monumentA monument has been erected to the memory of the deceased.
monumentAn immense monument was erected in honor of the eminent philosopher.
monumentAn immense monument was erected in honor of the noble patriot.
monumentSadako's friends wanted to build a monument to her and all children who were killed by the atomic bomb.
monumentThe city dedicated a monument in honor of the general.
monumentThe monument was erected in honor of the eminent philosopher.
monumentThe monument was set up in the park.
monumentThe moon landing was a monumental achievement.
monumentThe soldiers have erected a peace monument.
monumentThe time spent to see the monument is short.
monumentThis monument is dedicated to the soldiers who gave their lives to their country.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุสาวรีย์[N] monument, Example: ในแต่ละปีจะมีผู้คนมาที่อนุสาวรีย์เพื่อระลึกถึงวีรชนผู้ล่วงลับ, Count unit: แห่ง, Thai definition: สิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์สำคัญ
อนุสรณ์สถาน[N] monument, Example: ท่านเป็นผู้ที่จัดสร้างอนุสรณ์สถานวีรชนเดือนตุลา, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ที่เป็นการแสดงความระลึกถึง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุสาวรีย์[n.] (anusāwarī) EN: monument ; memorial tower   FR: monument [m] ; mémorial [m]
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ[n. prop.] (Anusāwarī Chai Samøraphum) EN: Victory Monument   
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย[n. prop.] (Anusāwarī Prachāthippatai) EN: Democracy Monument   
อนุสรณ์สถาน[n.] (anusønsathān) EN: monument   FR: monument [m]
พระบรมรูปทรงม้า [n. prop.] (Phraborom Rūpsong Mā) EN: King Chulalongkorn Monument ; King Rama V Monument ; Equestrian Statue of King Chulalongkorn   
ตั้งอนุสาวรีย์[v. exp.] (tang anusāwarī) EN: erect a monument   FR: ériger un monument

CMU English Pronouncing Dictionary
MONUMENT    M AA1 N Y UW0 M AH0 N T
MONUMENT    M AA1 N Y AH0 M AH0 N T
MONUMENTS    M AA1 N Y AH0 M AH0 N T S
MONUMENTS    M AA1 N Y UW0 M AH0 N T S
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTAL    M AA2 N Y AH0 M EH1 N T AH0 L
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N T AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y AH0 M EH1 N AH0 L IY0
MONUMENTALLY    M AA2 N Y UW0 M EH1 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monument    (n) (m o1 n y u m @ n t)
monuments    (n) (m o1 n y u m @ n t s)
monumental    (j) (m o2 n y u m e1 n t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkmal {m} | Denkmäler {pl}monument | monuments [Add to Longdo]
Kunstdenkmal {n}monument of art [Add to Longdo]
monumental {adv}monumentally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モニュメンタル[, monyumentaru] (adj-f) monumental [Add to Longdo]
モニュメント[, monyumento] (n) monument; (P) [Add to Longdo]
華表[かひょう, kahyou] (n) monument at cemetery entrance [Add to Longdo]
記念碑[きねんひ, kinenhi] (n) monument; (P) [Add to Longdo]
金字塔[きんじとう, kinjitou] (n) pyramid; monumental work [Add to Longdo]
金石文[きんせきぶん, kinsekibun] (n) epigraph on a stone monument; ancient inscriptions on monuments [Add to Longdo]
建碑[けんぴ, kenpi] (n,vs) erection of a monument [Add to Longdo]
建立[こんりゅう(P);けんりつ, konryuu (P); kenritsu] (n,vs) (act of) building (temple, monument, etc.); erection; (P) [Add to Longdo]
史跡名勝天然記念物[しせきめいしょうてんねんきねんぶつ, shisekimeishoutennenkinenbutsu] (n) historic sites, places of scenic beauty and natural monuments [Add to Longdo]
詩碑[しひ, shihi] (n) poem inscribed on monument [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纪念碑[jì niàn bēi, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] monument, #15,736 [Add to Longdo]
巨著[jù zhù, ㄐㄩˋ ㄓㄨˋ, ] monumental (literary) work, #43,079 [Add to Longdo]
人民英雄纪念碑[rén mín yīng xióng jì niàn bēi, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄒㄩㄥˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄅㄟ, / ] Monument to the People's Heroes, at Tiananmen Square [Add to Longdo]
极为庞大[jí wéi páng dà, ㄐㄧˊ ㄨㄟˊ ㄆㄤˊ ㄉㄚˋ, / ] monumental [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monument \Mon"u*ment\, n. [F., fr. L. monumentum, fr. monere to
   remind, admonish. See {Monition}, and cf. {Moniment}.]
   1. Something which stands, or remains, to keep in remembrance
    what is past; a memorial.
    [1913 Webster]
 
       Of ancient British art
       A pleasing monument.         --Philips.
    [1913 Webster]
 
       Our bruised arms hung up for monuments. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A building, pillar, stone, or the like, erected to
    preserve the remembrance of a person, event, action, etc.;
    as, the Washington monument; the Bunker Hill monument.
    Also, a tomb, with memorial inscriptions.
    [1913 Webster]
 
       On your family's old monument
       Hang mournful epitaphs, and do all rites
       That appertain unto a burial.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A stone or other permanent object, serving to indicate a
    limit or to mark a boundary.
    [1913 Webster]
 
   4. A saying, deed, or example, worthy of record.
    [1913 Webster]
 
       Acts and Monuments of these latter and perilous
       days.                 --Foxe.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Memorial; remembrance; tomb; cenotaph.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monument
   n 1: a structure erected to commemorate persons or events [syn:
      {memorial}, {monument}]
   2: an important site that is marked and preserved as public
     property
   3: a burial vault (usually for some famous person) [syn:
     {repository}, {monument}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 monument [monymɛnt]
   monument
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 monument
   monument
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 monument
   monument
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 monument [monym]
   monument
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top