Search result for

monster

(69 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monster-, *monster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monster[N] สัตว์ประหลาด, See also: อสูรกาย, Syn. beast, giant, jumbo
monster[N] คนโหดร้าย, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนป่าเถื่อน, Syn. beast, demon, devil
monster[ADJ] ใหญ่โตมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, Syn. huge, enormous, gigantic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monster(มอน'สเทอะ) n. อสุรกาย,สัตว์ประหลาด,สัตว์ประหลาดในนิยาย,สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว,สัตว์หรือพืชที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก,ผู้ทำความทารุณโหดร้ายเป็นที่น่ากลัว. adj. ใหญ่โตมาก,มโหฬาร., Syn. monstrosity
gila monsterกิ่งก่าพิษขนาดใหญ่
sea monstern. พรายทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
monster(n) สัตว์ประหลาด,อสุรกาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monster; terasทารกวิรูป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monstersสัตว์ประหลาด [TU Subject Heading]
Monstersสัตว์ประหลาด, ทารกรูปวิปริต, (ลูก)รูปวิการ, (ลูก)วิรูป [การแพทย์]
Monsters in motion picturesสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He paid for your lunch, liked monster trucks, And was your conscience.เขาจ่ายมื้อเที่ยงให้คุณ เหมือน Monster Trucks และเป็นด้านที่มีสติของคุณ Not Cancer (2008)
Word is you're into monster trucks.จะว่าไปก็... . คุณชอบ monster trucks รึปล่าว Not Cancer (2008)
There's a monster, an afanc in the water supply, that's causing the plague.มีสัตว์ประหลาดที่ชื่อ เอแฟง อยู่ในแหล่งน้ำ -นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคระบาด The Mark of Nimueh (2008)
- Attacked by a winged monster.หมู่บ้านของพวกเขาถูกโจมตีจากสัตว์ประหลาดที่มีปีก Lancelot (2008)
- That is it! That's the monster!เนี่ยแหละ ไอ้ตัวเนี้ยแหละ Lancelot (2008)
There's a bad boogie monster down there, you betcha.มีเจ้าสัตว์ประหลาดโบกี้อยู่ข้างล่างนี่ด้วย ให้ตายเถอะ Bombad Jedi (2008)
Too bad you can't take out that slug monster.แย่หน่อยที่ท่านไม่สามารถ ดึงเขาออกมาจากสัตว์ประหลาดนั่นได้ Bombad Jedi (2008)
That Jedi has summoned a monster.เจไดนั่นสั่งเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ได้ Bombad Jedi (2008)
And you're a monster!นายมันตัวปีศาจ! Bolt (2008)
- Let it go, you monster! - Bolt!ปล่อยเดี๋ยวนี่เลยนะ เจ้าสัตว์ประหลาด \ โบลท์! Bolt (2008)
I thought you were a monster.ผมคิดว่าคุณเป็นตัวประหลาด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Time to meet the monster.มาดูอสูรกายของนายกันดีกว่า Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monsterA hideous monster used to live there.
monsterA monster lay on a rock near the top of the mountain.
monsterA monster was believed to live in the cave.
monsterBelieve it or not, a monster emerged from the bush.
monsterBelieve it or not, a monster emerged from the cave.
monsterEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
monsterFighting with monsters all over the world ... I just can't wait.
monsterHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
monsterHearing the monster's footsteps, they began running in all directions.
monsterI'm about to kill the biggest monster.
monsterIt's true that he saw a monster.
monsterMother, Father, Look at your little monster.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์ประหลาด[N] monster, Syn. ตัวประหลาด, อสูรกาย, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเห็นสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาในทะเลสาบ, Count unit: ตัว, ตน, Thai definition: สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, สัตว์ที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก
ทานพ[N] monster, See also: class of demons, Syn. ทานา, Count unit: ตน, Thai definition: อสูรจำพวกหนึ่งในนิยาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภูต[n.] (phūt) EN: spirit ; demon ; monster ; goblin ; ghost ; jinn ; genie   FR: démon [m] ; monstre [m]
ปิศาจ = ปีศาจ[n.] (pisāt = pīsāt) EN: devil ; ghost ; monster ; demon ; evil spirit ; phantom   FR: esprit [m] ; démon [m] ; diable [m] ; fantôme [m]
สัตว์ประหลาด[n.] (sat pralāt) EN: monster   FR: monstre [m]
ทานพ[n.] (thānop) EN: monster ; class of demons   

CMU English Pronouncing Dictionary
MONSTER    M AA1 N S T ER0
MONSTERS    M AA1 N S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monster    (n) (m o1 n s t @ r)
monsters    (n) (m o1 n s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monster {n}monster [Add to Longdo]
Monsterfilm {m}; Mammutfilm {m}monster film [Add to Longdo]
Monsterjagd {f}monster hunt [Add to Longdo]
Ungeheuer {n}; Ungetüm {n}; Monstrum {n} | Ungeheuer {pl}; Ungetüme {pl}monster | monsters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お化け(P);御化け(P)[おばけ, obake] (n) goblin; apparition; monster; ghost; (P) [Add to Longdo]
アメリカ毒蜥蜴[アメリカどくとかげ;アメリカドクトカゲ, amerika dokutokage ; amerikadokutokage] (n) (uk) Gila monster (Heloderma suspectum) [Add to Longdo]
イッシー[, isshi-] (n) Isshi (lake monster said to be living in Kyushu's Lake Ikeda) [Add to Longdo]
オゴポゴ[, ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
ガオー[, gao-] (n) roar; sound made by monsters [Add to Longdo]
クッシー[, kusshi-] (n) Kusshi (lake monster said to be living in Hokkaido's Lake Kussharo) [Add to Longdo]
グルー[, guru-] (n) (1) (See 接着剤) glue; (2) grue (fictional monster); (P) [Add to Longdo]
デジタルモンスター[, dejitarumonsuta-] (n) digital monster (internationally popular cartoon and comic series) [Add to Longdo]
デジモン[, dejimon] (n) (abbr) (See デジタルモンスター) digital monster (internationally popular cartoon and comic series) [Add to Longdo]
ネッシー[, nesshi-] (n) Nessie (i.e. the Loch Ness monster) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妖怪[yāo guài, ㄧㄠ ㄍㄨㄞˋ, ] monster; devil [Add to Longdo]
妖物[yāo wù, ㄧㄠ ˋ, ] monster [Add to Longdo]
怪物[guài wu, ㄍㄨㄞˋ ˙, ] monster; freak; eccentric person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monster \Mon"ster\, a.
   1. Monstrous in size. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Enormous or very powerful; as, he drove a monster Harley.
    [informal]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monster \Mon"ster\ (m[o^]n*st[~e]r), n. [OE. monstre, F.
   monstre, fr. L. monstrum, orig., a divine omen, indicating
   misfortune; akin of monstrare to show, point out, indicate,
   and monere to warn. See {Monition}, and cf. {Demonstrate},
   {Muster}.]
   1. Something of unnatural size, shape, or quality; a prodigy;
    an enormity; a marvel.
    [1913 Webster]
 
       A monster or marvel.         --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, an animal or plant departing greatly from
    the usual type, as by having too many limbs.
    [1913 Webster]
 
   3. Any thing or person of unnatural or excessive ugliness,
    deformity, wickedness, or cruelty.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monster \Mon"ster\, v. t.
   To make monstrous. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monster
   n 1: an imaginary creature usually having various human and
      animal parts
   2: someone or something that is abnormally large and powerful
     [syn: {giant}, {goliath}, {behemoth}, {monster}, {colossus}]
   3: a person or animal that is markedly unusual or deformed [syn:
     {freak}, {monster}, {monstrosity}, {lusus naturae}]
   4: a cruel wicked and inhuman person [syn: {monster}, {fiend},
     {devil}, {demon}, {ogre}]
   5: (medicine) a grossly malformed and usually nonviable fetus
     [syn: {monster}, {teras}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 monster
   monster
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 monster [mɔnstər]
   monster
   sample; specimen
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Monster [mɔnstr] (n) , s.(n )
   monster
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top