Search result for

molest

(54 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molest-, *molest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molest[VT] รบกวน, See also: เข้าไปยุ่ง, ทำให้รำคาญ, สร้างความยุ่งยากแก่, Syn. harass, provoke, annoy, bother
molest[VT] ปลุกปล้ำ, See also: ลวนลาม, ย่ำยี, Syn. harm, abuse, victimize
molester[N] ผู้รุกราน, See also: ผู้รบกวน, Syn. attacker
molestation[N] การรบกวน, See also: การรุกราน, Syn. abuse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molest(มะเลสทฺ') vt. รบกวน,เข้ายุ่ง,รุกรานทางเพศ., See also: molestation n. molester n.

English-Thai: Nontri Dictionary
molest(vt) แกล้ง,รบกวน,ทำร้าย,ข่มเหง,รุกราน
molestation(n) การแกล้ง,การรบกวน,การทำร้าย,การข่มเหง,การรุกราน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
molestationการรบกวน, การทำร้าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
molest (vt ) ลวนลาม, ปลุกปล้ำ
molestation (n ) การลวนลามทางเพศ (โดยเฉพาะกับเด็ก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not gonna molest you.I'm not gonna molest you. I Love You, Beth Cooper (2009)
I just got molested by casper the pervy ghost!หนูเพิ่งจะถูกผีลวนลาม Family Remains (2009)
That son of a bitch Harris, he molested three women.เป็นสารเลวแฮร์ริส, เขาเคยปล้ำผู้หญิงมาสามคน Bound (2009)
Well, one's where your family molests you, the other's like a roach or bugs.ถ้าคนในครอบครัวข่มขืนเธอ มันก็ไม่ต่างจากแมลงหรอก Precious (2009)
Polyester Molester...โพลิเอสเตอร์ โมเลสเตอร์... Frankie & Alice (2010)
Mom also tells me to be careful as you might be a sexual molesterแม่ก็บอกให้หนูระวังตัว เพราะคุณอาจจะทำมิดีมิร้ายกับหนู The Man from Nowhere (2010)
Because that's what serial molesters do. They give gifts.เพราะว่านั่นคือสิ่งที่พวก ชอบลวนลามทำ พวกเขาให้ของขวัญ The Uncanny Valley (2010)
How is your wife being molested funny?คุณหัวเราะเมียคุณที่โดนลวนลามได้ยังไง The Chase (2010)
One day, I bring my nephew to work, and he molest my nephew, and my nephew-- he only 14, and he cry, and then, he shoot himself in the face.เกิด-เกิดอะไรขึ้น วันหนึ่ง ฉันพาหลานชายไปทำงานด้วย และเขาลวนลามหลานชายฉัน และหลานชายฉัน... And Then There Were Fewer (2010)
Oh, yeah, every straight guy's nightmare that all of us gays are secretly out to molest and convert you.เอ้อใช่ ฝันร้ายของพวกผู้ชายทั้งหมด ที่กลัวว่าความเป็นเกย์จะเปิดเผย Never Been Kissed (2010)
Do you have a brain tumor? Were you molested by a Care Bear?สมองบวมหรือผีพระเอกเข้าสิงเนี่ย Love & Other Drugs (2010)
Sadly, I think he molested my brother.น่าเศร้า ข้าคิดว่าเขาเคยลวนลามพี่ชายข้า Your Highness (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
molestA molester is truly the enemy of women. I'll never let them get away with it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียดเบียน[V] exploit, See also: molest, Syn. เอารัด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: พวกโจรสลัดเริ่มเบียดเบียนคนชาติเดียวกันเอง, Thai definition: ทำให้เดือดร้อน
ล่วงเกิน[V] molest, See also: assault, Syn. ลวนลาม, Example: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร, Thai definition: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี
ลวนลาม[V] molest, See also: assault, Syn. ล่วงเกิน, Example: ร้อยเวรได้รับแจ้งจากประชาชนว่า มีเด็กนักเรียนช่างกลลวนลามนักเรียนหญิง 2 คน บนรถเมล์สาย 134, Thai definition: ล่วงเกินในลักษณะเช่นแสดงกิริยามารยาทแก่ผู้อื่นเกินสมควรจนขาดความสุภาพ
กินเศษกินเลย[V] molest, See also: harass, trouble, tease, annoy, Syn. หาเศษหาเลย, Example: เจ้านายบ้านนี้ชอบกินเศษกินเลยเด็กรับใช้สาวๆ, Thai definition: ล่วงเกินทางเพศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียดเบียน[v.] (bīetbīen) EN: exploit ; molest   
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ข่มเหง[v.] (khomhēng) EN: bully ; annoy ; persecute ; hector ; abuse   FR: harceler ; tyranniser ; persécuter ; malmener ; brutaliser ; molester ; maltraiter
ลวนลาม[v.] (lūanlām) EN: take liberties with ; molest ; assault   FR: être impertinent ; être insolent ; prendre des libertés avec qqn.
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarāi) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm   FR: blesser ; faire du mal à
ทำร้ายร่างกาย[v. exp.] (thamrāi rāngkāi) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLEST    M AH0 L EH1 S T
MOLESTS    M AH0 L EH1 S T S
MOLESTS    M AH0 L EH1 S S
MOLESTS    M AH0 L EH1 S
MOLESTED    M AH0 L EH1 S T AH0 D
MOLESTER    M AH0 L EH1 S T ER0
MOLESTERS    M AH0 L EH1 S T ER0 Z
MOLESTING    M AH0 L EH1 S T IH0 NG
MOLESTATION    M OW2 L EH0 S T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molest    (v) (m @1 l e1 s t)
molests    (v) (m @1 l e1 s t s)
molested    (v) (m @1 l e1 s t i d)
molesting    (v) (m @1 l e1 s t i ng)
molestation    (n) (m ou2 l @ s t ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
地下家蚊[ちかいえか;チカイエカ, chikaieka ; chikaieka] (n) (uk) (See 赤家蚊) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito) [Add to Longdo]
痴漢[ちかん, chikan] (n) masher; molester; pervert; (P) [Add to Longdo]
痴漢行為[ちかんこうい, chikankoui] (n) groping; molestation [Add to Longdo]
悩ます[なやます, nayamasu] (v5s,vt) to afflict; to torment; to harass; to molest; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molest \Mo*lest"\, v. t. [imp. & p. p. {Molested}; p. pr. & vb.
   n. {Molesting}.] [F. molester, L. molestare, fr. molestus
   troublesome, fr. moles a heavy mass, load, burden. See 3d
   {Mole}.]
   To trouble; to disturb; to render uneasy; to interfere with;
   to vex.
   [1913 Webster]
 
      They have molested the church with needless opposition.
                          --Hooker.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To trouble; disturb; incommode; inconvenience; annoy;
     vex; tease.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molest \Mo*lest"\, n.
   Molestation. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 molest
   v 1: harass or assault sexually; make indecent advances to
   2: annoy continually or chronically; "He is known to harry his
     staff when he is overworked"; "This man harasses his female
     co-workers" [syn: {harass}, {hassle}, {harry}, {chivy},
     {chivvy}, {chevy}, {chevvy}, {beset}, {plague}, {molest},
     {provoke}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top