Search result for

molar

(57 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molar-, *molar*
English-Thai: Longdo Dictionary
premolar(n) ฟันกรามน้อย, ฟันซี่ที่อยู่ระหว่างฟันเขี้ยวกับฟันกราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molar[N] ฟันกราม
molar[ADJ] เกี่ยวกับฟันกราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molar(โม'ลาร์) n.,adj. ฟันกราม, เกี่ยวกับสสารทั้งก้อน,เกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลาย (solute) หนึ่งmoleต่อสารละลาย (solution) หนึ่งลิตร, Syn. molar tooth
molarity(โมแล'ริที) n. จำนวน mole ของตัวละลายต่อสารละลายหนึ่งลิตร

English-Thai: Nontri Dictionary
molar(adj) สำหรับบด,เกี่ยวกับกราม
molar(n) กราม,ฟันกราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
molar๑. ฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ tooth, molar]๒. โมลาร์ (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molar pregnancy; pregnancy, hydatidการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molar toothฟันกราม [มีความหมายเหมือนกับ molar ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
molar tooth; molarฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
molar; molar toothฟันกราม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Molarฟันกราม [TU Subject Heading]
Molarฟันกรามบด, โมล่าร์, โมลาร์, ฟันกราม [การแพทย์]
Molarความเข้มข้นของสารที่เข้าทำปฏิกิริยา, การละลาย [การแพทย์]
Molar Absorption Coefficientสัมประสิทธิ์โมลาร์การดูดแสง [การแพทย์]
Molar Absorptivityความสามารถในการดูดกลืนแสง, ค่าโมลาร์แอบซอพติวิตี [การแพทย์]
Molar Boneกระดูกโหนกแก้ม [การแพทย์]
Molar Concentrationความเข้มข้นโมลาร์ [การแพทย์]
Molar Extinction Coefficientสัมประสิทธิ์การดูดแสงโมลาร์ [การแพทย์]
Molar Rationsอัตราส่วนของโมลาร์ [การแพทย์]
Molar Solutionsสารละลายโมล่าร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is that a molar?นั่นฟันกรามใช่มั้ย Sympathy for the Devil (2009)
Do I have a molar in my hair?ฉันมีฟันกรามอยู่ในผมของฉันหรอ Sympathy for the Devil (2009)
Eruption of the third molar indicates adolescent.การขึ้นของฟันกรามซี่ที่สาม บอกว่าอยู่ในวัยรุ่น The Parts in the Sum of the Whole (2010)
It's my molar.มันฟันกรามของฉัน Kill Jill (2010)
Bite down on your molars.หุบปากของคุณให้แน่นๆ Episode #1.3 (2010)
I'm sorry, but please shut your mouth and bite down on your molars. I'm going to punch out your jaw.ฉันเสียใจที่พูดอย่างนี้ แต่คุณควรหุบปากแล้วก็เลิกจ้อง คางคุณยื่นออกมาแล้ว Episode #1.7 (2010)
I was just about to pull out a couple of your molars.ฉันเกือบจะถอนฟันกรามคู่ของเธออยู่แล้ว Prom Queen (2011)
- It's not a molar pregnancy, is it?-ไม่ใช่ครรภ์ไข่ปลาอุก ใช่ไหม? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
Well, what if it is a molar pregnancy or... or a fetal demise or an infection?ถ้าเกิดมันเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกล่ะ หรือ หรืออะไรอันตราย หรือ ติดเชื้อ? Don't Deceive Me (Please Don't Go) (2011)
MY CYANIDE CAPSULE IN MY BACK LEFT MOLAR.เจ้าแคปซูลไซยาไนด์ ที่ซ่อนไว้หลังฟันไงละ Skyfall (2012)
Look at that crown on the third molar in the fourth quadrant of the mandibular arch.ลองดูฟันปลอมตรงฟันกรามซี่ที่3ส่วนใน ของขอบขากรรไกรล่าง The Tiger in the Tale (2012)
The lingual surface to the first molar is fractured down to the dentin.พื้นผิวของฟันกรามซี่แรก มีรอยแตก The Tiger in the Tale (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟันกราม[N] molar, See also: molar tooth, Example: เด็กยังไม่มีฟันกรามสำหรับเคี้ยวอาหารให้ละเอียดได้, Count unit: ซี่, Thai definition: ฟันซี่ในที่ใช้บดเคี้ยวอาหาร
กราม[N] molar, See also: molar tooth, Syn. ฟันกราม, Example: ฉลามสามารถกัดคนหรือสัตว์ขาดสองท่อนเพราะมีกรามที่แข็งแรงมาก, Count unit: ซี่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟันกราม[n.] (fan krām) EN: molar ; molar tooth   FR: molaire [f]
กราม[n.] (krām) EN: molar ; molar tooth ; grinders   FR: molaire [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molar    (n) (m ou1 l @ r)
molars    (n) (m ou1 l @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モル質量[モルしつりょう, moru shitsuryou] (n) molar mass [Add to Longdo]
モル体積[モルたいせき, moru taiseki] (n) molar volume [Add to Longdo]
モル熱[モルねつ, moru netsu] (n) molar heat [Add to Longdo]
モル沸点上昇[モルふってんじょうしょう, moru futtenjoushou] (n) molar elevation [Add to Longdo]
モル分率[モルぶんりつ, moru bunritsu] (n) molar fraction [Add to Longdo]
臼歯[きゅうし;うすば, kyuushi ; usuba] (n) molar [Add to Longdo]
奥歯[おくば, okuba] (n) molars; back teeth [Add to Longdo]
後臼歯[こうきゅうし, koukyuushi] (n) (See 大臼歯) molar [Add to Longdo]
小臼歯[しょうきゅうし, shoukyuushi] (n) premolar (tooth) [Add to Longdo]
前臼歯[ぜんきゅうし, zenkyuushi] (n) (See 小臼歯) premolar [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
磨齿[mó chǐ, ㄇㄛˊ ㄔˇ, 齿 / ] molar tooth [Add to Longdo]
臼齿[jiù chǐ, ㄐㄧㄡˋ ㄔˇ, 齿 / ] molar tooth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molar \Mo"lar\, a. [L. molaris, fr. mola mill, fr. molere to
   grind in a mill. See {Mill} the machine.]
   Having power to grind; grinding; as, the molar teeth; also,
   of or pertaining to the molar teeth. --Bacon.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Molar \Mo"lar\, n. (Anat.)
   Any one of the teeth back of the incisors and canines. The
   molars which replace the deciduous or milk teeth are
   designated as {premolars}, and those which are not preceded
   by deciduous teeth are sometimes called {true molars}. See
   {Tooth}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 molar \mo"lar\ (m[=o]"l[~e]r), a. [L. moles mass.] (Mech.)
   Of or pertaining to a mass of matter; -- said of the
   properties or motions of masses, as distinguished from those
   of molecules or atoms.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 molar \mo"lar\ (m[=o]"l[~e]r or m[=o]"l[aum]r), a. [L. moles
   mass.] (Chem.)
   Being at a concentration having the designated number of
   moles (of solute) per liter of solvent; as, an 0.2 molar
   solution of sodium chloride in water is close to isotonic.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 molar
   adj 1: of or pertaining to the grinding teeth in the back of a
       mammal's mouth; "molar teeth"
   2: designating a solution containing one mole of solute per
     liter of solution
   3: containing one mole of a substance; "molar weight"
   4: pertaining to large units of behavior; "such molar problems
     of personality as the ego functions"--R.R. Hunt [ant:
     {molecular(a)}]
   n 1: grinding tooth with a broad crown; located behind the
      premolars [syn: {molar}, {grinder}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top