Search result for

model

(161 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -model-, *model*
English-Thai: Longdo Dictionary
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
model[N] แบบจำลอง, See also: รูปจำลอง, สิ่งจำลอง, หุ่นจำลอง, Syn. copy, imitation
model[N] นางแบบ, Syn. mannequin, poser
model[N] ต้นแบบ, See also: แบบ, แม่แบบ, แบบอย่าง, ตัวอย่าง, Syn. pattern, mold, example, ideal
model[VI] แสดงแบบ, See also: เป็นนายแบบ, เป็นนางแบบ, Syn. pose
model[VT] จำลองแบบ, See also: ทำแบบ, สร้างแบบจำลอง, Syn. form, shape, mold, Ant. deconstruct, demolish
model[ADJ] น่าถือเป็นแบบอย่าง, See also: น่าเอาอย่าง, ควรถือเป็นเยี่ยงอย่าง, Syn. prototypal, standard, Ant. nonstandard
model[VI] เป็นแบบให้ (นักวาดรูป), See also: นั่งเป็นแบบ, วางท่าเป็นแบบ, Syn. pose
modeler[N] ผู้ทำหุ่นจำลอง
modeling[N] การสร้างหุ่นจำลอง
modeling[N] การเดินแบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
model(โม'เดิล) n. แบบ,หุ่นจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,แบบโครงสร้าง adj. เป็นตัวอย่าง. v. สร้างตามแบบ,สร้างแบบ,แสดง,สร้างหุ่น., See also: modeler n. modeller n., Syn. standard
modelist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง
modellist(มอด'ดะลิสทฺ) n. ผู้สร้างหุ่นจำลอง

English-Thai: Nontri Dictionary
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
model(vt) ทำตามแบบ,สร้างแบบ
remodel(vt) สร้างใหม่,ปรับปรุง,เปลี่ยนแปลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
modelตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. แบบจำลอง๒. ตัวแบบ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
model๑. ตัวแบบ๒. แบบจำลอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
model life tableตารางชีพจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
model tableตารางแบบจำลอง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
model wax dentureฟันปลอมฐานขี้ฝึ้ง [มีความหมายเหมือนกับ trial denture] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
model yearรุ่นปี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
modeling, conceptualการจำลองแบบเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Model แบบจำลอง ตัวแบบ [คอมพิวเตอร์]
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Model แบบจำลอง, หุ่น [สิ่งแวดล้อม]
modelmodel, แบบจำลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
modelแบบจำลอง, ชิ้นงาน 3 มิติ ที่จำลองรูปทรง ขนาด สัดส่วน โครงสร้าง กลไก และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อจำลองการทำงานของชิ้นงานหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Modelการจัดรูปแบบ, ประดิษฐ์ [การแพทย์]
model agreementความตกลงแม่แบบ [การทูต]
model lawกฎหมายแม่แบบ [การทูต]
Modelingการลอกเลียนแบบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
model

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When he's dated half the models in manhattan.เขาหนะเดทกับนางแบบตั้งครึ่งในแมนฮัทตัน Chuck in Real Life (2008)
When a drunken model eats your homework.ตอนที่นางแบบ กินการบ้านเธอเข้าไป Pret-a-Poor-J (2008)
I can model them. max will do some photos.ฉันจะเป็นนางแบบให้ แล้วแม็กก็จะถ่ายรูป Pret-a-Poor-J (2008)
I can model them.- ฉันจะเป็นนางแบบให้ There Might be Blood (2008)
And--and agnes and her friends are gonna model.และ และก็ แอคเนสและเพื่อนของเขากำลังจะเป็นนางแบบที่งานนั้น There Might be Blood (2008)
Oh, I have to check on the models.ฉันต้องไปเช็ค นางแบบก่อน There Might be Blood (2008)
Jenny, come on. The models are ready, and we gotta go.เจนนี่ ไปเถอะ นางแบบพร้อมแล้ว เราต้องไปกันแล้ว There Might be Blood (2008)
Must have been an old one, I'm not modeling any more.ต้องเป็นเล่มเก่า ๆ แน่เลย ฉันไม่ได้ถ่ายอะไรมากกว่านั้นแล้ว The Bank Job (2008)
What about this model you're screwing?แล้วนางแบบที่คุณควงอยู่เกี่ยวข้องอะไรบ้าง The Bank Job (2008)
I just had a question on Hargrove's normative culture model.ผมสงสัยเรื่องตัวแบบวัฒนธรรมของฮากรูฟ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Model 7 Russian State's Armory RPGs.เครื่องยิงระเบิดรัสเซีย โมเดล7 Death Race (2008)
Of course, you're a model. You're very hot. You're a model.จริงด้วย คุณเป็นนางแบบ คุณสวยมาก ๆ คุณเป็นนางแบบ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
model1995 model of a car.
modelAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
modelA fashion model must have a good carriage.
modelA model must have an attractive body.
modelA new model isn't necessarily any better than the older one.
modelAs compared with the old model, this is far easier to handle.
model(As) Compared with the old model, this is far easier to handle.
modelAt Christmas he went out of his way to buy me a really nice model plane.
modelAt Christmas she went out of her way to buy me a really nice model plane.
modelCarl cannot have been a model student.
modelCompare your paper with the model one.
modelDan likes to make model cars.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นายแบบ[N] model, Example: นายแบบที่เดินแบบส่วนใหญ่เป็นลูกครึ่ง ไม่ค่อยมีนายแบบที่เป็นคนไทยแท้มากนัก, Count unit: คน
แม่พิมพ์[N] mold, See also: model, Syn. ต้นแบบ, แบบ, Count unit: ชิ้น, อัน
แบบจำลอง[N] model, See also: prototype, example, Example: ในต่างประเทศมีการใช้คอมพิวเตอร์ทำแบบจำลองด้านการแพทย์ต่างๆ เช่น การระบาดของโรค, Thai definition: หุ่นขนาดเล็ก ซึ่งทำเป็นตัวอย่างก่อนสร้างจริง
แผนแม่บท[N] model scheme, Example: รัฐบาลกำลังเร่งแปรรูปองค์การโทรศัพท์ฯ เป็นบริษัทโทรศัพท์ จำกัด ตามแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม, Thai definition: แผนการใหญ่ ซึ่งเป็นตัวกำหนดขอบเขตและวิธีการปฏิบัติการของแผนการอื่นทั้งหมด
แม่บท[ADJ] original, See also: model, prototypical, standard, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: เราควรปฏิบัติเพราะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแม่บทที่เราต้องทำตาม, Thai definition: ที่เป็นตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แบบฉบับ[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แบบอย่าง, แม่แบบ, ต้นแบบ, Example: เด็กยึดพ่อแม่เป็นแบบฉบับในการดำเนินชีวิต, Thai definition: หลักปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐาน, สิ่งที่ถือเป็นแบบได้
แบบอย่าง[N] model, See also: pattern, example, archetype, ideal, paradigm, standard, prototype, paragon, Syn. แม่แบบ, ต้นแบบ, ตัวอย่าง, Example: สำนักนายกฯ ได้จัดรางวัลพิเศษเพื่อสนับสนุนนักแสดงประพฤติดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน, Thai definition: ตัวอย่างที่จะอ้างเป็นบรรทัดฐานได้
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม
ตัวอย่าง[N] example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง
ตัวอย่าง[N] example, See also: model, Syn. แบบอย่าง, ต้นแบบ, แบบ, แม่แบบ, Example: เด็กเหล่านี้เป็นเด็กดีเพราะมีตัวอย่างที่ดี, Count unit: ตัวอย่าง, Thai definition: ที่แสดงแบบอย่างหรือคุณภาพเป็นต้นแทนส่วนทั้งหมดของสิ่งนั้นๆ เช่น ของตัวอย่าง, ที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ครูตัวอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะตอมของบอห์ร[n. exp.] (atǿm khøng Bø) EN: Bohr model   FR: atome de Bohr [m]
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind   FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f]
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบจำลอง[n.] (baēpjamløng) EN: model ; scale model ; simulator ; mock-up   FR: modèle [m] ; modèle réduit [m] ; simulateur [m] ; dispositif de simulation [m]
แบบใหม่[n. exp.] (baēp mai) EN: new model   FR: nouveau modèle [m] ; nouvelle édition [f]
แบบใหม่ที่สุด[n. exp.] (baēp mai thīsut) FR: dernier modèle [m] ; tout dernier modèle [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate   FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ช่างปั้น[n.] (chang pan) EN: sculptor ; potter ; modeler ; modeller   FR: sculpteur [m] ; potier [m] ; modeleur [m]
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MODEL    M AA1 D AH0 L
MODELL    M OW0 D EY1 L
MODELO    M OW0 D EH1 L OW0
MODELS    M AA1 D AH0 L Z
MODEL'S    M AA1 D AH0 L Z
MODELED    M AA1 D AH0 L D
MODELS'    M AA1 D AH0 L Z
MODELING    M AA1 D AH0 L IH0 NG
MODELING    M AA1 D L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
model    (v) (m o1 d l)
models    (v) (m o1 d l z)
modeler    (n) (m o1 d l @ r)
modelers    (n) (m o1 d l @ z)
modelled    (v) (m o1 d l d)
modeller    (n) (m o1 d l @ r)
modellers    (n) (m o1 d l @ z)
modelling    (v) (m o1 d @ l i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[かた, kata] Thai: แบบอย่าง English: model

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungsgenehmigung {f}model approval [Add to Longdo]
Modell {n} | Modelle {pl} | mathematisches Modell | verzerrtes Modellmodel | models | mathematical model | distorted model [Add to Longdo]
Modell {n} (im Atelier)sitter [Add to Longdo]
Modell {n} (in Originalgröße) | Modelle {pl}mock-up | mock-ups [Add to Longdo]
Modell- und Papierbereich {m}model and paper space [Add to Longdo]
Modellbauer {m}; Modellbauerin {f}model-maker [Add to Longdo]
Modellbildung {f}modelling [Add to Longdo]
Modellcharakter habento act as a model [Add to Longdo]
Modelleichung {f}model calibration [Add to Longdo]
Modelleisenbahn {f}model railway [Add to Longdo]
Modelleur {m}modeller [Add to Longdo]
Modellfall {m}model; perfect example [Add to Longdo]
Modellflugzeug {n}model aircraft [Add to Longdo]
Modellform {f}; Pressform {f}die [Add to Longdo]
Modellierarbeitsplatz {m}modelling work place [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model [Add to Longdo]
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
アクティビティモデルステップ[, akuteibiteimoderusuteppu] (n) {comp} activity model step [Add to Longdo]
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
エントリーモデル[, entori-moderu] (n) {comp} entry model [Add to Longdo]
エントリモデル[, entorimoderu] (n) {comp} entry model [Add to Longdo]
オーバレイモデル[, o-bareimoderu] (n) {comp} overlay model [Add to Longdo]
オブジェクトモデリングツール[, obujiekutomoderingutsu-ru] (n) {comp} object modeling tool [Add to Longdo]
オブジェクトモデルダイアグラム[, obujiekutomoderudaiaguramu] (n) {comp} object model diagram [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典範[diǎn fàn, ㄉㄧㄢˇ ㄈㄢˋ, ] model; example [Add to Longdo]
劳模[láo mó, ㄌㄠˊ ㄇㄛˊ, / ] model worker [Add to Longdo]
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, ] model; type (e.g. blood type) [Add to Longdo]
型号[xíng hào, ㄒㄧㄥˊ ㄏㄠˋ, / ] model number [Add to Longdo]
模型[mó xíng, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] model; mould; matrix; pattern [Add to Longdo]
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, / ] model; fine example [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, ] model [Add to Longdo]
航模[háng mó, ㄏㄤˊ ㄇㄛˊ, ] model plane or ship [Add to Longdo]
造型[zào xíng, ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˊ, ] modeling; to mold [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
オーバレイモデル[おーばれいもでる, o-bareimoderu] overlay model [Add to Longdo]
サーバクライアント型[サーバクライアントがた, sa-bakuraianto gata] client-server model [Add to Longdo]
サーフィスモデル[さーふぃすもでる, sa-fisumoderu] surface model [Add to Longdo]
ソリッドモデル[そりっどもでる, soriddomoderu] solid model [Add to Longdo]
データモデリング[でーたもでりんぐ, de-tamoderingu] data modeling [Add to Longdo]
ファイルモデル[ふぁいるもでる, fairumoderu] file model [Add to Longdo]
マルコフモデル[まるこふもでる, marukofumoderu] Markov model [Add to Longdo]
モデラ[もでら, modera] modeller [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かた, kata] Modell, -Form [Add to Longdo]
[そ, so] MODELLIEREN [Add to Longdo]
模型[もけい, mokei] Modell, Schablone, Gussform [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, n. [F. mod[`e]le, It. modello, fr. (assumed) L.
   modellus, fr. modulus a small measure, dim. of modus. See
   {Mode}, and cf. {Module}.]
   1. A miniature representation of a thing, with the several
    parts in due proportion; sometimes, a facsimile of the
    same size; as, a [frac1x100] scale model of the B-52
    bomber.
    [1913 Webster]
 
       In charts, in maps, and eke in models made.
                          --Gascoigne.
    [1913 Webster]
 
       I had my father's signet in my purse,
       Which was the model of that Danish seal. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       You have the models of several ancient temples,
       though the temples and the gods are perished.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Something intended to serve, or that may serve, as a
    pattern of something to be made; a material representation
    or embodiment of an ideal; sometimes, a drawing; a plan;
    as, the clay model of a sculpture; the inventor's model of
    a machine.
    [1913 Webster]
 
       [The application for a patent] must be accompanied
       by a full description of the invention, with
       drawings and a model where the case admits of it.
                          --Am. Cyc.
    [1913 Webster]
 
       When we mean to build
       We first survey the plot, then draw the model.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything which serves, or may serve, as an example for
    imitation; as, a government formed on the model of the
    American constitution; a model of eloquence, virtue, or
    behavior.
    [1913 Webster]
 
   4. That by which a thing is to be measured; standard.
    [1913 Webster]
 
       He that despairs measures Providence by his own
       little, contracted model.       --South.
    [1913 Webster]
 
   5. Any copy, or resemblance, more or less exact.
    [1913 Webster]
 
       Thou seest thy wretched brother die,
       Who was the model of thy father's life. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. A person who poses as a pattern for an artist; as, the
    artist used his daughter as a model for an Indian maiden.
    [1913 Webster +PJC]
 
   7. A person who is employed to wear clothing for the purpose
    of advertising or display, or who poses with a product for
    the same purpose; a mannequin[1]; as, a fashion model.
 
   Syn: mannequin[1].
     [PJC]
 
        A professional model.        --H. James.
     [1913 Webster]
 
   8. A particular version or design of an object that is made
    in multiple versions; as, the 1993 model of the Honda
    Accord; the latest model of the HP laserjet printer. For
    many manufactured products, the model name is encoded as
    part of the
 
   {model number}.
 
   Syn: modification[2].
     [PJC]
 
   9. An abstract and often simplified conceptual representation
    of the workings of a system of objects in the real world,
    which often includes mathematical or logical objects and
    relations representing the objects and relations in the
    real-world system, and constructed for the purpose of
    explaining the workings of the system or predicting its
    behavior under hypothetical conditions; as, the
    administration's model of the United States economy
    predicts budget surpluses for the next fifteen years;
    different models of the universe assume different values
    for the cosmological constant; models of proton structure
    have grown progressively more complex in the past century.
    [PJC]
 
   {Working model}, a model of a machine which can do on a small
    scale the work which the machine itself does, or is
    expected to do.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, a.
   Suitable to be taken as a model or pattern; as, a model
   house; a model husband.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, v. t. [imp. & p. p. {Modeled}or {Modelled}; p.
   pr. & vb. n. {Modeling} or {Modelling}.] [Cf. F. modeler, It.
   modellare.]
   To plan or form after a pattern; to form in model; to form a
   model or pattern for; to shape; to mold; to fashion; as, to
   model a house or a government; to model an edifice according
   to the plan delineated.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Model \Mod"el\, v. i. (Fine Arts)
   To make a copy or a pattern; to design or imitate forms; as,
   to model in wax.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 model
   adj 1: worthy of imitation; "exemplary behavior"; "model
       citizens" [syn: {exemplary}, {model(a)}]
   n 1: a hypothetical description of a complex entity or process;
      "the computer program was based on a model of the
      circulatory and respiratory systems" [syn: {model},
      {theoretical account}, {framework}]
   2: a type of product; "his car was an old model"
   3: a person who poses for a photographer or painter or sculptor;
     "the president didn't have time to be a model so the artist
     worked from photos" [syn: {model}, {poser}]
   4: representation of something (sometimes on a smaller scale)
     [syn: {model}, {simulation}]
   5: something to be imitated; "an exemplar of success"; "a model
     of clarity"; "he is the very model of a modern major general"
     [syn: {exemplar}, {example}, {model}, {good example}]
   6: someone worthy of imitation; "every child needs a role model"
     [syn: {model}, {role model}]
   7: a representative form or pattern; "I profited from his
     example" [syn: {model}, {example}]
   8: a woman who wears clothes to display fashions; "she was too
     fat to be a mannequin" [syn: {mannequin}, {manikin},
     {mannikin}, {manakin}, {fashion model}, {model}]
   9: the act of representing something (usually on a smaller
     scale) [syn: {model}, {modelling}, {modeling}]
   v 1: plan or create according to a model or models [syn:
      {model}, {pattern}]
   2: form in clay, wax, etc; "model a head with clay" [syn:
     {model}, {mold}, {mould}]
   3: assume a posture as for artistic purposes; "We don't know the
     woman who posed for Leonardo so often" [syn: {model}, {pose},
     {sit}, {posture}]
   4: display (clothes) as a mannequin; "model the latest fashion"
   5: create a representation or model of; "The pilots are trained
     in conditions simulating high-altitude flights" [syn:
     {model}, {simulate}]
   6: construct a model of; "model an airplane" [syn: {model},
     {mock up}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 model
   model
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 model [modɛl]
   model
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 design
 
 1. plan, taslak, proje
 2. gaye, amaç, maksat, hedef
 3. fikir
 4. entrika, desise
 5. (güz) (san) resim taslağı, kompozisyon, model, motif. have de(sig.)ns on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 model
 
 1. örnek, model, numune
 2. kalıp, şekil
 3. resim, plan
 4. örnek tutulacak kimse
 5. manken
 6. numune veya model olan
 7. örnek tutulmaya lâyık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 pattern
 
 1. örnek, numune, model, misal
 2. kalıpla basılarak çıkarılan veya kalıp şeklinde olan model
 3. şekillerin düzeni
 4. şablon
 5. (A.B.D.) bir elbiselik kumaş
 6. kurşun saçmasının hedef üzerinde bıraktığı izler
 7. bir örneği kopya etmek, modeline göre yapmak
 8. şekillerle süslemek.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sample
 
 1. örnek, numune, model, mostra
 2. örnek olarak denemek. sampler el işi örneği
 3. örnekleri tecrübe eden kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 specimen
 
 1. örnek, numune, model, misal
 2. (k. dili) antika kimse, alışılmamış huyları veya özellikleri olan kimse.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 template , templet
 
 1. kalıp, şablon, mastar, model
 2. silme kalıbı, kemer kalıbı
 3. (den.) ana kalıp
 4. takoz
 5. gabari.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Model [moːdəl] (n) , s.(n )
   model
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top