Search result for

mobilize

(44 entries)
(0.0109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mobilize-, *mobilize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mobilize[VI] ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize
mobilize[VT] ระดมกำลัง, See also: ชุมนุมคน, รวมพล, Syn. assemble, gather, Ant. immobilize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mobilize(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
demobilize(ดิโม'บะไลซ) vt. ปล่อยทหาร,ปล่อยจากการประจำการ., See also: demobilisation n. ดูdemobilize demobilization n. ดูdemobilize, Syn. disband
immobilize(อิโม'บิไลซ) vt. ทำให้เคลื่อนที่ไม่ได้,ทำให้หยุดเคลื่อนไหว,ทำให้หยุดนิ่ง., See also: immobilisation,immobiliszation n., Syn. fix

English-Thai: Nontri Dictionary
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์,ชุมนุม,เกณฑ์,ระดมพล,เคลื่อนพล
demobilize(vi) ปลดประจำการ,ปลดพล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To cover up for your younger brother's kidnapping, they've mobilized the police.เพื่อปกปิดเรื่องการลักพาตัวของน้องชายแก, พวกมันใช้มือถือ โทรหาตำรวจ. Episode #1.5 (2008)
If RIPLEY gives us an opening, we gotta mobilize against those decon units.ถ้าริปลี่ยอมให้เราทำ เราจะส่งจรวดไปทำลาย ดีคอน WarGames: The Dead Code (2008)
All Joes mobilize and ready check for Operation Mongoose.หน่วยเคลื่อนที่ Joes ทุกหน่วย ขอให้เตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการณ์ Mongoose G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Did you already mobilize the unit?การรวมพลเป็นยังไง? Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
They're assets- weapons to be mobilized.พวกเขาเป็นสิ่งมีค่า ... อาวุธที่ถูกใช้ให้เป็นประโยชน์ Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Could you even mobilize the board on my behalf?คุณรวมผลด้านคณะกรรมการในนามของฉันได้ไหม London. Of Course (2009)
I want the International Task Force mobilized and ready to go in five minutes.ผมต้องการให้ติดต่อกองกำลังนานาชาติ และเตรียมรถให้พร้อมใน5นาที Ninja Assassin (2009)
We need to mobilize now. Get the men together.เราต้องรวมพลเดี๋ยวนี้ เรียกทหารมารวมกัน Landing at Point Rain (2009)
Czechoslovakia, Poland and East Germany have mobilized their forces.เช็กโกสโลวาเกีย, โปแลนด์ และเยอรมันตะวันออก มีคำสั่งให้รวมพลกันแล้ว Watchmen (2009)
- Captain, mobilize the army.นายทหาร, เตรียมกำลังพล. Planet 51 (2009)
And nest teams, get them mobilized.และทีมของเขา ตามด้วยรถ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
No, it's not. A wet ops team was mobilizedไม่ ยังไม่หรอก ชุดปฏิบัติการยังไม่ได้ เคลื่อนออกมา Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระดม[V] mobilize, See also: assemble, muster, gather, come in force, Example: คู่ต่อสู้มีแผนที่จะระดมคะแนนเสียงด้วยวิธีทุจริต, Thai definition: รวมพร้อมๆ กันอย่างรีบด่วน
โหม[V] mobilize, See also: concentrate, strain, exert, Syn. ระดม, Example: บริษัทเหล่านี้ได้โหมโฆษณาสร้างภาพสังคมข้อมูลขนานใหญ่
ยกกำลัง[V] mobilize, See also: assemble, prepare, gather, raise an army, Syn. รวมพล, Example: มีทหารพม่ายกกำลังมา 3 กองพลเพื่อโจมตีชนกลุ่มน้อย
ระดมกำลัง[V] mobilize (one's) forces, See also: muster (one's) strength, Syn. รวมกำลัง, Example: มีการโทรขู่ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ ใน 5 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังค้นทุกจุดแต่ไม่พบ, Thai definition: รวมกำลังพร้อมๆ กันอย่างเร่งด่วน
ระดมกำลัง[V] mobilize (one's) forces, See also: muster (one's) strength, Syn. รวมกำลัง, Example: มีการโทรขู่ลอบวางระเบิดสถานีรถไฟ ใน 5 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังค้นทุกจุดแต่ไม่พบ, Thai definition: รวมกำลังพร้อมๆ กันอย่างเร่งด่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize = mobilise (Am.) ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push   FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ระดม[v.] (radom) EN: mobilize = mobilise (Am.) ; assemble ; muster ; gather ; come in force   FR: rassembler ; mobiliser ; concentrer
ระดมกำลัง[v. exp.] (radom kamlang) EN: mobilize = mobilise (Am.) ; mobilize forces   
ตรึง[v.] (treung) EN: bind ; fasten ; fix ; tie ; tie up ; compel ; confine ; detain ; restrict ; attach ; hold down ; immobilize ; stabilize ; pin down   FR: assujettir ; attacher ; fixer ; immobiliser ; stabiliser ; maintenir

CMU English Pronouncing Dictionary
MOBILIZE    M OW1 B AH0 L AY2 Z
MOBILIZED    M OW1 B AH0 L AY2 Z D
MOBILIZER    M OW1 B AH0 L AY2 Z ER0
MOBILIZERS    M OW1 B AH0 L AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mobilize    (v) (m ou1 b i l ai z)
mobilized    (v) (m ou1 b i l ai z d)
mobilizes    (v) (m ou1 b i l ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer [Add to Longdo]
押さえ込む;押え込む;押さえこむ[おさえこむ, osaekomu] (v5m,vt) to pin down; to immobilize; to immobilise; to control; to suppress [Add to Longdo]
駆り集める;駆集める;狩り集める;狩集める[かりあつめる, kariatsumeru] (v1,vt) to round up; to gather; to muster; to mobilize; to mobilise [Add to Longdo]
決める(P);極める[きめる, kimeru] (v1,vt) (1) to decide; to choose; to determine; to make up one's mind; to resolve; to set one's heart on; to settle; to arrange; to set; to appoint; to fix; (2) to clinch (a victory); to decide (the outcome of a match); (3) to persist in doing; to go through with; (4) (as 決めている) to always do; to have made a habit of; (5) to take for granted; to assume; (6) to dress up; to dress to kill; to dress to the nines; (7) to carry out successfully (a move in sports, a pose in dance, etc.); to succeed in doing; (8) {MA} to immobilize with a double-arm lock (in sumo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动员[dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] mobilize; arouse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mobilize \Mob"i*lize\, v. t. [imp. & p. p. {Mobilized}; p. pr. &
   vb. n. {Mobilizing}.] [F. mobiliser.]
   1. To assemble and organize and make ready for use or action;
    as, to mobilize volunteers for the election campaign.
 
   Syn: mobilise, marshal.
     [WordNet 1.5]
 
   2. Specifically: To put in a state of readiness for active
    service in war, as an army corps; as, to mobilize the
    National Guard.
 
   Syn: mobilise, militarize, militarise.
     [1913 Webster] Moebius strip

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mobilize
   v 1: make ready for action or use; "marshal resources" [syn:
      {mobilize}, {mobilise}, {marshal}, {summon}]
   2: call to arms; of military personnel [syn: {call up},
     {mobilize}, {mobilise}, {rally}] [ant: {demobilise},
     {demobilize}, {inactivate}]
   3: get ready for war [syn: {mobilize}, {mobilise}] [ant:
     {demob}, {demobilise}, {demobilize}]
   4: cause to move around; "circulate a rumor" [syn: {mobilize},
     {mobilise}, {circulate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top