Search result for

mobility

(38 entries)
(0.082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mobility-, *mobility*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mobility    [N] การเคลื่อนที่ได้ง่าย, See also: การเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว, Syn. changeability, mutability, Ant. immobility

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mobilityการโยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobility, labourการเคลื่อนที่ของแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobility, socialการเปลี่ยนสถานภาพทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mobility การย้าย
ดู Residential Mobility (Residential Mobility หมายถึง การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น,
ดู Spatial Mobility (Spatial Mobility หมายถึง การเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ การย้ายของบุคคลในพื้นที่หนึ่งๆ )
[สิ่งแวดล้อม]
Mobilityการเคลื่อนไหว, การเคลื่อนที่, การโยก [การแพทย์]
Mobility and Locomotionการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Mobility, Spontaneousการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเอง [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mobility(โมบิล'ลิที) n. ความสามารถในการเคลื่อนไหว,การเคลื่อนไหวไปมา,การเคลื่อนย้าย
immobility(อิโมบิล'ลิที) n. การไม่สามารถเคลื่อนไหวได้,ภาวะที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

English-Thai: Nontri Dictionary
mobility(n) การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนย้าย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Indications are that these beings... could function over a period of years... in cases of early revival, 10 to 12 years before decay would threaten mobility.บ่งชี้ว่า สิ่งมีชีวิตนี้ อาจอยู่ได้เป็นปีๆ อย่างน้อย 10-20 ปี ก่อนที่ร่างกายจะเน่าเปื่อย Day of the Dead (1985)
More upward mobility at Copy Cabana, I guess, right?เป็นเด็กถ่ายเอกสาร ก้าวหน้ากว่ากันเยอะเลย ใช่มั๊ย? Eagle Eye (2008)
We need to find some way of limiting their mobility and drawing them into a trap.ไปเอาเขาลงมา The Moment of Truth (2008)
It gives him power, mobility.มันให้ทั้งอำนาจ และการเคลื่อนไหว Roadkill (2009)
I think something's affected his mobility.ผมคิดว่ามีบางอย่างส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเขา Into the Woods (2010)
More mobility, easier to lateral.เปลี่ยนแปลงได้เยอะ ง่ายในการเปลี่ยนเส้นทาง The Next Seduction (2011)
Actually, the rotator cuff has an amazing range of mobility.ที่จริงแล้วเบ้าแขน เคลื่อนไหว ได้อย่้างน่าทึ่ง Ka Hakaka Maika'i (2011)
Leaner lines. I still have mobility.ยังคิ้วได้ไม่เสียรูปทรง American Reunion (2012)
Yes, and there is even a range of off-road mobility scooters so that people with disabilities can get out into the countryside and do rambling.ใช่ แล้วเรายังมีแม้กระทั่งรถเข็นสกูตเตอร์ออฟโรด เพื่อให้คนด้อยความสามารถ สามารถลุยตามชานเมืองได้ Episode #18.4 (2012)
Could we build an off-road mobility scooter that does not cost a fortune?เราจะสร้างรถเข็นสกูตเตอร์ออฟโรด ที่ราคาไม่แพงได้ไหม Episode #18.4 (2012)
It said mobility scooters, off-road.มันบอกเป็นรถเข็นสกูตเตอร์ออฟโรด Episode #18.4 (2012)
Forgive me for taking it seriously but as far as I can make out mobility scooters of the people who have difficulty walking.ขอโทษทีที่จริงจังไปหน่อย ว่ามันไม่ได้มีแค่รถเข็นสกูตเตอร์ สำหรับคนเดินไม่สะดวก Episode #18.4 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักษณะจร[n. exp.] (laksana jøn) EN: mobility ; fluidity ; liquidity   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOBILITY    M OW0 B IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mobility    (n) (m ou1 b i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モビリティー;モビリティ[, mobiritei-; mobiritei] (n) mobility [Add to Longdo]
易動度[いどうど, idoudo] (n) mobility [Add to Longdo]
運動性[うんどうせい, undousei] (n,adj-no) motility; mobility; maneuverability [Add to Longdo]
可動性[かどうせい, kadousei] (n) mobility [Add to Longdo]
快速[かいそく, kaisoku] (adj-na,n,adj-no) high speed; celerity; mobility; express (train that bypasses many stations); (P) [Add to Longdo]
機動性[きどうせい, kidousei] (n) cavalry; mobility; maneuverability [Add to Longdo]
機動力[きどうりょく, kidouryoku] (n) mobility [Add to Longdo]
交通弱者[こうつうじゃくしゃ, koutsuujakusha] (n) (1) vulnerable road users; (2) mobility impaired people; (3) people with out public transport access [Add to Longdo]
出世コース[しゅっせコース, shusse ko-su] (n) career track; promotional track; fast track; upward mobility [Add to Longdo]
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mobility \Mo*bil"i*ty\ (m[-o]*b[i^]l"[i^]*t[y^]), n. [L.
   mobilitas: cf. F. mobilit['e].]
   1. The quality or state of being mobile; as, the mobility of
    a liquid, of an army, of the populace, of features, of a
    muscle. --Sir T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. The mob; the lower classes. [Humorous] --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mobility
   n 1: the quality of moving freely [ant: {immobility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top