Search result for

moan

(67 entries)
(0.004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moan-, *moan*
Possible hiragana form: もあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moan[VI] คราง, See also: ร้องครวญคราง, ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวด, Syn. groan, wail, cry
moan[VI] บ่น, See also: บ่นพึมพำ, Syn. complain, mutter
moan[N] เสียงคราง, See also: เสียงร้อง, เสียงครวญอย่างเจ็บปวด, Syn. groan, whine
moan[N] การบ่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: การบ่นพึมพำ, Syn. complaint
moaner[N] เสียงคร่ำครวญ, See also: เสียงโหยหวน
moan about[PHRV] คร่ำครวญถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moan(โมน) n. การครวญคราง,เสียงครวญคราง,เสียงลมที่คล้ายเสียงครวญคราง,การโทมนัส vt. ครวญคราง,คราง, Syn. groan,bemoan
bemoan(บิโมน') {bemoaned,bemoaning,bemoans} v. คร่ำครวญ,ร้องไห้สะอึกสะอื้น แสดงความสงสารต่อ, Syn. weep ###A. rejoice,

English-Thai: Nontri Dictionary
moan(n) การร้องคร่ำครวญ,การคราง
moan(vi) ร้องคร่ำครวญ,คราง
bemoan(vt) ร้องคร่ำครวญ,ร้องครวญคราง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moaningคราง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All you do is moan!นึกว่า ทำได้แต่บ่นพึมพำ Labyrinth (1986)
So what are you pissing and moaning about, Verno?แล้วนายกำลังพล่ามเรื่องอะไร ฮึ เวอร์โน? Stand by Me (1986)
You so much grief bagged and tagged that your people moan all their lives.แบบนี้น่ะบุญโขแล้ว ไม่ทำให้คนอยู่ข้างหลัง ต้องเสียน้ำตาให้ Casualties of War (1989)
With a wave of my hand and a well-placed moanเมื่อเวลาที่ฉันโบกมือ / กับทำเสียงครวญคราง The Nightmare Before Christmas (1993)
- Girl - [ Moans ]- สาว - [ครวญคราง] Pulp Fiction (1994)
[ Moaning Softly ][ครางเบา ๆ ] Pulp Fiction (1994)
[ Moaning, Laughing ][ครางหัวเราะ] Pulp Fiction (1994)
[ Moaning ][คราง] Pulp Fiction (1994)
[ Moans ][ครวญคราง] Pulp Fiction (1994)
- [ Moans ]- [ครวญคราง] Pulp Fiction (1994)
[ Moaning ][คราง] Pulp Fiction (1994)
[ Moans ][ครวญคราง] Pulp Fiction (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moanShe keeps moaning that she has no time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหยหวน[V] moan, See also: groan, lament, bemoan, bewail, deplore, Syn. คร่ำครวญ, โหยไห้, Example: แมวดำโหยหวนอย่างน่ารำคาญ, Thai definition: ร้องคร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
พิลาป[V] moan, See also: bewail, weep for, sob, lament, cry, Syn. ร่ำไรรำพัน, คร่ำครวญ, พิลาปรำพัน, Example: เธอจะไปพิลาปบ่นหาเขาอีกทำไม ผู้ชายอย่างเขาลืมๆ ไปได้ยิ่งดี, Thai definition: รำพันถึงด้วยความอาลัยรัก
โอดโอย[V] groan, See also: moan, Example: ชายหนุ่มบิดตัวร้องโอดโอยอยู่ลั่นๆ, Thai definition: ร้อง เพราะความเจ็บปวด
คราง[V] groan, See also: moan, Syn. ครวญ, ร้อง, ครวญคราง, Example: คนไข้ครางด้วยความเจ็บปวดเมื่อพยาบาลทำแผล, Thai definition: ร้องเบาๆ เรื่อยๆ ด้วยความเจ็บปวด หรือร้องลากยาวๆ
คร่ำครวญ[V] lament, See also: moan and groan, grieve, Syn. ครวญ, ร่ำไห้, โหยไห้, รำพัน, Ant. ร่าเริง, ยินดี, ครึกครื้น, Example: เมื่อสามีของเธอตายนั้นเธอคร่ำครวญอย่างหนัก, Thai definition: ร้องร่ำรำพัน
เทวศ[N] groan, See also: moan, cry, bemoan, lament, bewail, deplore, grumble, complain, murmur, Syn. เทวษ, Thai definition: การคร่ำครวญ
เทวษ[N] moan, See also: groan, cry, bemoan, lament, Syn. การคร่ำครวญ, Example: นางวันทองมีความอาดูรพูนเทวษเมื่อต้องพรากจากขุนแผน, Notes: (สันสกฤต)
เสียงสวด[N] complaint, See also: moan, moaning, complaining, Syn. เสียงด่า, Example: เขาไม่ค่อยอยากกลับบ้านเพราะรู้ว่าต้องกลับไปฟังเสียงสวดของแม่อีกหลายชั่วโมง
โหย[V] moan, See also: bemoan, deplore, lament, bewail, wail, Syn. ครวญถึง, โหยหา, คร่ำครวญ, Example: เธอโหยไห้ถึงบุตรที่ตายไปแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of   
คร่ำครวญ[v.] (khramkhrūan) EN: lament ; moan and groan ; grieve   FR: gémir ; se lamenter
คราง[v.] (khrāng) EN: groan ; moan   FR: se plaindre ; gémir
ครวญ[v.] (khrūan) EN: groan ; lament ; mourn ; bemoan ; cry over ; complain   FR: s'épancher ; s'abandonner
โอด[v.] (ōt) EN: cry ; lament ; bemoan ; complain ; wail ; weep   FR: pleurer ; se lamenter
โอดครวญ[v.] (ōtkhrūan) EN: complain ; grumble ; moan ; cry ; lament ; bemoan ; wail   FR: gémir ; se lamenter
โศกา[v.] (sōkā) EN: wail ; cry ; weep ; moan ; bemoan ; bewail   FR: pleurer
ยม[v.] (yom) EN: cry ; weep ; snivel ; blubber ; bewail ; moan ; sob   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOAN    M OW1 N
MOANS    M OW1 N Z
MOANED    M OW1 N D
MOANING    M OW1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moan    (v) (m ou1 n)
moans    (v) (m ou1 n z)
moaned    (v) (m ou1 n d)
moaning    (v) (m ou1 n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うなり声;唸り声[うなりごえ, unarigoe] (n) (1) roar; growl; (2) groan; moan [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
阿部沙魚[あべはぜ;アベハゼ, abehaze ; abehaze] (n) (uk) Samoan mullet goby (Mugilogobius abei) [Add to Longdo]
哀号[あいごう, aigou] (n,vs) moan; wailing [Add to Longdo]
嘆き悲しむ[なげきかなしむ, nagekikanashimu] (v5m) to grieve and moan [Add to Longdo]
亡羊の嘆[ぼうようのたん, bouyounotan] (n) bemoaning the frustration of reaching truth (for surplus of academic paths); being at a loss [Add to Longdo]
呻き[うめき, umeki] (n) a moan [Add to Longdo]
呻き声;うめき声[うめきごえ, umekigoe] (n) groan; moan; moaning [Add to Longdo]
呻く[うめく, umeku] (v5k,vi) (uk) to moan; to groan [Add to Longdo]
呻吟[しんぎん, shingin] (n,vs) moaning; groaning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冒纳罗亚[Mào nà luó yà, ㄇㄠˋ ㄋㄚˋ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ, / ] Moanalua, Hawaiian volcano [Add to Longdo]
[yín, ˊ, ] moan; to hum [Add to Longdo]
[tōng, ㄊㄨㄥ, ] moaning in pain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moan \Moan\, v. t.
   1. To bewail audibly; to lament.
    [1913 Webster]
 
       Ye floods, ye woods, ye echoes, moan
       My dear Columbo, dead and gone.    --Prior.
    [1913 Webster]
 
   2. To afflict; to distress. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Which infinitely moans me.      --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moan \Moan\ (m[=o]n), v. i. [imp. & p. p. {Moaned} (m[=o]nd); p.
   pr. & vb. n. {Moaning}.] [AS. m[=ae]nan to moan, also, to
   mean; but in the latter sense perh. a different word. Cf.
   {Mean} to intend.]
   1. To make a low prolonged sound of grief or pain, whether
    articulate or not; to groan softly and continuously.
    [1913 Webster]
 
       Unpitied and unheard, where misery moans. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
       Let there bechance him pitiful mischances,
       To make him moan.           --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To emit a sound like moan; -- said of things inanimate;
    as, the wind moans.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moan \Moan\, n. [OE. mone. See {Moan}, v. i.]
   1. A low prolonged sound, articulate or not, indicative of
    pain or of grief; a low groan.
    [1913 Webster]
 
       Sullen moans, hollow groans.     --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. A low mournful or murmuring sound; -- of things.
    [1913 Webster]
 
       Rippling waters made a pleasant moan. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moan
   n 1: an utterance expressing pain or disapproval [syn: {groan},
      {moan}]
   v 1: indicate pain, discomfort, or displeasure; "The students
      groaned when the professor got out the exam booklets"; "The
      ancient door soughed when opened" [syn: {groan}, {moan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top