Search result for

mitigat

(49 entries)
(1.1906 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitigat-, *mitigat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigate[VT] ทำให้ลดน้อยลง, See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา, Syn. alleviate, lessen, moderate
mitigate[VI] บรรเทา, See also: ลดลง, อ่อนลง, Syn. relieve
mitigate[VI] ทำให้อ่อนโยนขึ้น, Syn. extenuate, palliate, Ant. exacerbate
mitigating[ADJ] ซึ่งช่วยลดหย่อน, See also: ซึ่งช่วยบรรเทา, Syn. circumstances, factors
mitigation[N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. alleviation, moderation, reduction
mitigate against[PHRV] ทำให้ยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
mitigation(n) การบรรเทา,การแบ่งเบา,อาการทุเลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mitigating circumstancesเหตุบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigationการบรรเทา, การลด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of damagesการบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mitigation of punishmentการบรรเทาโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, based on mitigating evidence in Chloe O'Brian's testimony, we're confident that Jack was framed for those murders.ถ้าดูจากหลักฐานหักล้างในคำให้การของโคลอี้ โอไบรอัน เรามั่นใจว่าแจ็คถูกใส่ความให้เป็นฆาตกร Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
There's mitigating evidence to suggest thatมีหลักฐานบ่งชี้ว่าบาวเออร์อาจถูกใส่ความครับท่านปธน. Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Thankfully, my shock was somewhat mitigated by the fact that I haven't had intercourse with him in eight years.ยังดีที่อาการช็อคของฉันสู้ความจริง ที่ไม่ได้มีอะไรกับเขามา 8 ปีแล้วไม่ได้ The Maternal Congruence (2009)
- attenuate and mitigate.เพื่อให้เขาอ่อนโยนลง Harmony (2010)
All I care about is mitigating the damage, which means we track down Jerry Tyson like the animal he is and we haul him into custody.ฉันสนใจแค่การควบคุมความเสียหาย หมายถึงว่าเราต้องตามล่าเจอรี่ ไทสัน ให้เพื่อนล่าสัตว์ Kick the Ballistics (2011)
I will not be mitigated.เอามานี่เลย พวกคุณจะมาหยามผมไม่ได้ Documentary Filmmaking: Redux (2011)
to look into the mitigating circumstances.ช่วยลดหย่อนโทษให้เธอ Heartbreak Hotel (2011)
I had no idea how to make her happy, no idea how to mitigate my losses.ข้าไม่รู้ต้องทำอย่างไร นางจึงจะมีความสุข ไม่รู้จะทำอย่างไร ความเสียหายจึงจะลดลง The Night Lands (2012)
I wouldn't say he succeeded in making her happy but my losses were definitely mitigated.ข้าจะไม่บอกว่าเขาทำให้ นางมีความสุขได้สำเร็จ แต่ความเสียหายของข้า ลดลงแน่ๆ The Night Lands (2012)
We keep the P.R. machine running overtime to mitigate the damage they've already caused.เราให้พวกประชาสัมพันธ์ทำงาน ลดความเสียหายที่เกิดขึ้น Grief (2012)
This is a killer that left a distinct signature and then attempted to hide or mitigate it.นี่เป็นฆาตกรที่ทิ้งลายเซ็นต์เอาไว้ แล้วจากนั้นก็พยายามปิดบัง หรือกลบเกลื่อนมัน Ha'alele (2012)
But I've got a plan that should help mitigate the sting. Mm.แต่ฉันหาแผนการณ์มาที่ควร ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด Revelations (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดโทษ[V] mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อน[n.] (kān lotyǿn) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment   
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchūa) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage   FR: aller mieux ; se remettre
ลดโทษ[v. exp.] (lot thōt) EN: mitigate   
ผ่อนหนักเป็นเบา[v.] (phǿnnakpenbao) EN: mitigate a sentence   
ทุเลา[v.] (thulao) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate   
ทุเลา[v.] (thulao) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit   

CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATE    M IH1 T AH0 G EY2 T
MITIGATED    M IH1 T AH0 G EY2 T AH0 D
MITIGATES    M IH1 T AH0 G EY2 T S
MITIGATING    M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 NG
MITIGATION    M IH2 T IH0 G EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigate    (v) (m i1 t i g ei t)
mitigated    (v) (m i1 t i g ei t i d)
mitigates    (v) (m i1 t i g ei t s)
mitigating    (v) (m i1 t i g ei t i ng)
mitigation    (n) (m i2 t i g ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミティゲーション[, miteige-shon] (n) mitigation [Add to Longdo]
影響緩和[えいきょうかんわ, eikyoukanwa] (n) impact mitigation [Add to Longdo]
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) [Add to Longdo]
軽減措置[けいげんそち, keigensochi] (n) relief measure; mitigation measure [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
低減[ていげん, teigen] (n,vs) decrease; reduction; fall; depreciation; mitigation; (P) [Add to Longdo]
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top