Search result for

mit anderen worten

(57 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mit anderen worten-, *mit anderen worten*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mit anderen worten มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mit anderen worten*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your childhood friend?Mit anderen Worten, ihr kennt euch von Jugend an. Ming jian (1980)
I'll take the first watch.Mit anderen Worten: Ich fange an. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
In other words, you're looking at more than 10% .Mit anderen Worten: Der will mehr als nur zehn Prozent. The Phenom (1981)
Words were a little different but the feeling was the same.Mit anderen Worten, aber das Gefühl war das gleiche. The Lumberjack (1981)
In other words, where is she?Mit anderen WortenPossession (1981)
But in different words.Nur mit anderen Worten, in anderen Körpern. Possession (1981)
Can you rephrase that?-Mit anderen WortenInside Out (1982)
Yes, total anesthesia.- Mit anderen Worten: Vollnarkose! The Party 2 (1982)
In other words, your interests.Mit anderen Worten, Ihre Interessen. Missing (1982)
In other words, any two of the three people could put their elements together and have the formula.Mit anderen Worten, 2 der 3 Leute könnten ihre Teile zusammentun und haben die Formel. Goliath: Part 1 (1983)
In other words, a superior weapon in every respect.Mit anderen Worten: eine in jeder Hinsicht überlegene Waffe. Hearts of Stone (1983)
- In other words, slang.Mit anderen Worten: Slang. Knight Moves (1983)
In other words, General, your forces have occupied our city.Mit anderen Worten: Ihre Truppen haben unsere Stadt besetzt. The Scarlet and the Black (1983)
In other words, the report was inaccurate.Mit anderen Worten, der Bericht war ungenau. The Scarlet and the Black (1983)
- In other words, the rib!- Mit anderen Worten, aus der Rippe! Yentl (1983)
In other words, there's no treasure.Mit anderen Worten, kein Schatz. A Knight in Shining Armor (1984)
So this is just personal? This isn't business?Mit anderen Worten, kein Interesse, kein professionelles, sozusagen. Year of the Jellyfish (1984)
It was a draw.Mit anderen Worten: Gleichstand. Year of the Jellyfish (1984)
I'm late for class.Science Fiction mit anderen WortenThe Initiation (1984)
In other words, the unorthodox tendencies towards ownlife, which threaten the natural erosion of the family unit, will no longer have the biological support of the organism.Mit anderen Worten, die unorthodoxen Tendenzen zum Selbstleben, die die natürliche Erosion der Familieneinheit bedrohen, werden nicht länger durch den Organismus biologisch unterstützt. 1984 (1984)
In other words, Yankee go home.Mit anderen Worten: Yankee, go home! Water (1985)
- So in the last few weeks, there hasn't been anything?Mit anderen Worten, keine ungewöhnlichen Vorkommnisse? Cobra (1986)
You, professor, are none other than a foul, stenchus rodentus, commonly known as a...Sie, Professor, sind nichts weiter als ein ekliger alter Stinkus Rattus oder mit anderen Worten The Great Mouse Detective (1986)
In other words, you've got a tax problem.Mit anderen Worten, Sie kriegen Ärger mit der Steuer. ALF's Special Christmas: Part 1 (1987)
we've never had any problems with brian.Mit anderen Worten, du wirst lügen. Weird Science (1987)
In other words, W-A-Y-G:Mit anderen Worten, W-B-D-N-H: Joey's Place (1987)
That means from now on, you can sit and talk to your kids.Mit anderen Worten, ihr könnt nun mit euren Kindern zusammensitzen. Why Punish the Children? (1987)
In other words it's a huge shit sandwich and we all have to take a bite.Mit anderen Worten: Ein riesiges Scheiß-Sandwich, von dem wir alle abbeißen müssen. Full Metal Jacket (1987)
In other words, every time you meet a woman with a little charm and style and legs... you're gonna turn around and run the other direction.Mit anderen Worten, wenn Sie einer Frau... mit Charme und Stil und schönen Beinen begegnen... drehen Sie sich um und laufen davon. Roxanne (1987)
This morning it was a sweet potato pieMit anderen Worten, ich soll gehen. - Nun... Turkey in the Straw: Part 1 (1988)
In other words, you're being a bum.Mit anderen Worten, du bist ein Penner. Mystic Pizza (1988)
In other words, if I'll spy on my customers my chef won't be deported for drunk driving?Mit anderen Worten, wenn ich meine Gäste bespitzle wird mein Koch nicht wegen Trunkenheit am Steuer abgeschoben. Tequila Sunrise (1988)
What you mean to say is there was more money in cotton than in being a hero.Mit anderen Worten, Baumwolle brachte mehr Geld ein, als den Helden zu spielen. Two Moon Junction (1988)
Are you asking me if I'm telling you the truth?Also, mit anderen Worten: Du meinst, dass ich lüge. The Source (1989)
In other words, certain basic information had to be sacrificed.Mit anderen Worten, gewisse Grundinformationen wurden geopfert. Life's a Beach (1989)
So, in other words, dead or alive, we still starve.Mit anderen Worten, tot oder lebendig, wir verhungern. Requiem for a Dead Barber (1989)
Oh, no, hey. Hey, you got it all wrong.Mit anderen WortenMiami Squeeze (1989)
So in other words, what you're saying is except for having eight stomachs, you're really not special in any way.Mit anderen Worten, du sagst, außer dass du 8 Mägen hast, bist du nichts Besonderes. The First Time Ever I Saw Your Face (1989)
- Yes!- Genau. - Mit anderen WortenErik the Viking (1989)
In other words, the son of Obrou died in mysterious circumstances in the clinic...Mit anderen Worten: Der Sohn von Obrou starb auf eine mysteriöse Weise in einer Klinik... Echoes From a Somber Empire (1990)
Yes, with different words.Ja, mit anderen WortenGood News, Bad News (1990)
In other words, Robert, I respect your rebellious nature.Mit anderen Worten, Robert, ich respektiere deine rebellische Natur. Episode #1.2 (1990)
That means he wasn't any good.Mit anderen Worten, er war eine Niete. JFK (1991)
The vacuum cleaner from hell.Mit anderen WortenLook Who's Not Talking (1991)
In other words, someone mighty stupid.Mit anderen Worten jemanden ziemlich Dummen. Weenie Tot Lovers & Other Strangers (1991)
That would be me.Mit anderen Worten mich. Aladdin (1992)
In other words, there is no evidence whatsoever to support that this fantastical conversation you describe ever took place. lsn't that true?Mit anderen Worten, es gibt keinerlei Beweise, die belegen, dass dieses wundersame Gespräch jemals stattgefunden hat. Hoffa (1992)
So in other words, we're both liars.Mit anderen Worten, beide Lügner. HouseSitter (1992)
-"Goons" for short.- "Hampelmänner" mit anderen WortenThunderheart (1992)
We carry all experiments on human being:Mit anderen WortenMaruta 2: Laboratory of the Devil (1992)

German-Thai: Longdo Dictionary
mit anderen Worten(phrase) อีกนัยหนึ่ง(ที่พูดได้เข้าใจง่ายกว่านั้นอีก), See also: S. anders gesagt

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wort {n} | Worte {pl}; Wörter {pl} | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
umschreiben; mit anderen Worten ausdrücken | umschreibend; mit anderen Worten ausdrückend | umschriebento paraphrase | paraphrasing | paraphrased [Add to Longdo]
mit anderen WortenIOW : in other words [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  mit anderen Worten [mitandərənvɔrtən]
     in other words
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top