Search result for

mit ausnahme von

(52 entries)
(1.4677 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mit ausnahme von-, *mit ausnahme von*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา mit ausnahme von มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *mit ausnahme von*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The meeting is adjourned, gentlemen, with the exception of Mr Rufus.Meine Herren, die Besprechung wird vertagt, mit Ausnahme von Mr. Rufus. Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
- Everyone but Jim Regan.Mit Ausnahme von Jim Regan. The Gunfight at Dodge City (1959)
We hit portsmouth here. We maintain radio silence unless anything vital crops up.Weiter Funkstille, mit Ausnahme von Zwischenfällen höchster Gefahrenstufe. Two Way Stretch (1960)
HE PUT ME IN CHARGE-- IN SOLE CHARGE, MRS. GROSE.Ab morgen früh wünsche ich keinen mehr hier zu sehen. Mit Ausnahme von Miles. The Innocents (1961)
Remove the prisoners, with the exception of Benjamin Tyreen.Bringen Sie die Gefangenen weg, mit Ausnahme von Benjamin Tyreen. Major Dundee (1965)
Well, with the possible exception of Li'I Abner.Tja, also möglicherweise mit Ausnahme von Lil' Abner. - Wie heißt du? Yes, Galen, There Is a Herman (1965)
With the exception of Riley and Captain Kirk, every other eyewitness is dead.Mit Ausnahme von Riley und Captain Kirk sind alle anderen Augenzeugen tot. The Conscience of the King (1966)
Everybody's here, take my word for it. Everybody except LeBeau.Alle Gefangenen sind vollständig vorhanden, mit Ausnahme von LeBeau. Reverend Kommandant Klink (1967)
It covers, in all circumstances and countries except China, all risks of natural or accidental death... but doesn't cover suicide, which is excluded...Punkt 6 garantiert "das Risiko für Tod aus natürlicher Ursache oder Unfalltod... unter allen nur denkbaren Umständen in allen Ländern mit Ausnahme von China", das ist klar. Aber eins ist hierbei nicht berücksichtigt, nämlich Selbstmord. Der kommt zwar nicht infrage, aber... Fantomas vs. Scotland Yard (1967)
Yet I felt her presence close by, in stark contrast to the mass of other girls whom I'd certainly have rejected that night.Sie hob sich von allen anderen Mädchen ab, die ich mit Ausnahme von ihr an dem Tag alle abgewiesen hätte. La Collectionneuse (1967)
Every man was confined to quarters last night with the exception of Barracks Two.Alle Männer waren in ihren Quartieren eingesperrt. mit Ausnahme von Baracke 2. To the Gestapo with Love (1968)
Apart of the shock and the surperficial burning,Mit Ausnahme von dem Schock und der oberflächlichen Verbrennungen, Journey to the Far Side of the Sun (1969)
- Except you, I imagine.Mit Ausnahme von Ihnen, nehme ich an. Avanti! (1972)
The nose and the mouth are essentially unremarkable, the exception of cavities in the upper right incisor and the lower right molar.Nase und Mund weisen keine besonderen Merkmale auf, mit Ausnahme von Löchern im oberen rechten Schneidezahn und unterem rechten Backenzahn. A Wrongful Death (1973)
The mission, the ship, the crew, except for myself, remain the same.Mission, Schiff und Besatzung sind gleich, mit Ausnahme von mir. Yesteryear (1973)
Besides Pierre, of course.Mit Ausnahme von Pierre natürlich. The Story of O (1975)
Except for Timothy Leary, dearieMit Ausnahme von Timothy Leary, Schatz Hair (1979)
Devon, you don't go to supermarkets.Mit Ausnahme von Suzanne Weston. -Sie wurde mal verhaftet. Custom K.I.T.T. (1983)
Jess, the girls' after-school activities for the next two weeks are in blue except for D.J.'s dental appointment, which is in green.Was die Mädels in den 2 Wochen nach der Schule machen, steht in blau da, mit Ausnahme von D.J.s Zahnarzttermin. Der ist grün. Joey's Place (1987)
Except for papers and journals, he reads the Bible.Mit Ausnahme von Zeitungen und Magazinen liest er nur die Bibel. Echoes From a Somber Empire (1990)
Well, except for your friend Data.Sicher. Mit Ausnahme von Data. Tin Man (1990)
The entire opening statement,... ..with the exception of "thank you", will be stricken from the record.Die Eroffnung ist,... ..mit Ausnahme von "danke", aus dem Protokoll zu streichen. My Cousin Vinny (1992)
If I don't personally score on you I will dance totally nude at the sports bar in front of everybody except Thad and the wife.Wenn ich nicht persönlich gegen dich gewinne... dann tanze ich total nackt vor allen in der Sportkneipe. Mit Ausnahme von Thad und meiner Frau. Dud Bowl (1994)
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.Während sich das ganze Dorf, mit Ausnahme von Davies der Schule, bei dieser heldenhaften Aktion abmüht, schuften Sie dafür, um... um... Profit zu machen und Sie verbreiten das Übel Alkohol weiter. The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We also receive regular cybernetic maintenance from them. Apart from you and the chief, the whole section comes with a warranty.Mit Ausnahme von dir und dem Chef wird Saito und so gut wie jeder von der Einheit 9 dort gewartet. Ghost in the Shell (1995)
Except you and me.Mit Ausnahme von uns. Persistence of Vision (1995)
Mr Blork, however, not only intuits specific details, but, to better comprehend a particular pathology, hes willing to submit himself to that very madness.Mit Ausnahme von Mr. Blork, der bestimmte Dinge nicht nur intuitiv weiß, sondern der sich zum Verständnis der Symptomatik eben jenen Verrücktheiten aussetzt, die es zu analysieren gilt. Jose Chung's 'Doomsday Defense' (1997)
Four of the five women, the married women, not including Amanda Nelligan,... _.are on record as receiving insemination therapy as a means of conception.Vier der fünf Frauen, mit Ausnahme von Amanda Nelligan,... ..haben künstliche Befruchtung versucht. Small Potatoes (1997)
No one is to enter this area except Mr. Garak and myself.Mit Ausnahme von Mr Garak und mir darf niemand diesen Bereich betreten. In the Pale Moonlight (1998)
"They're stronger and faster than any one of us, except for Worf "and our genetically enhanced doctor."Sie sind stärker und schneller als wir alle, mit Ausnahme von Worf und unserem genetisch verbesserten Doktor." Take Me Out to the Holosuite (1998)
With the exception of Mister Janeway here.Mit Ausnahme von Mr Janeway. 11:59 (1999)
With the exception of Danielle, Manchester Prep's a virtual whorehouse.Na ja, mit Ausnahme von Danielle... sind auf der Manchester nur Huren. Cruel Intentions 2 (2000)
Except Lawrence Selden, who's gone to London.Mit Ausnahme von Lawrence Selden, der ist nach London. The House of Mirth (2000)
Everyone's avoiding me, except Nick Marshall.'Alle weichen mir aus. Mit Ausnahme von Nick Marshall. What Women Want (2000)
Except for those, what you call 'em, donations?Mit Ausnahme von diesen... wie nannten Sie es gleich? Spenden? The Gift (2000)
Except for two who can't lie:Mit Ausnahme von den beiden, die nicht lügen können: The Seagull's Laughter (2001)
Except for Dr. Stromm, our staff certifies the product ready for human testing.Mit Ausnahme von Dr. Stromm erachten wir das Präparat... - Als reif für Tests an Menschen. Spider-Man (2002)
The whole world is wrong, except you, Okwe?Die ganze Welt ist falsch, mit Ausnahme von dir? Dirty Pretty Things (2002)
You, shut down all com systems and computer terminals... with the exception of Engineering and the Bridge.Sie, schalten Sie alle Kommunikations- und Computersysteme aus, mit Ausnahme von Maschinenraum und Brücke. Shockwave, Part II (2002)
Looking good, except...Sieht gut aus, mit Ausnahme von... The Matrix Revolutions (2003)
With the exception of Clark's migraine... I thought the evening was mercifully uneventful.Mit Ausnahme von Clarks Migräne war der Abend geradezu barmherzig ereignislos. Calling (2003)
Except for this.Mit Ausnahme von dem hier. Homeland Security (2004)
And aside from all the demon-fighting, it's not that much different than it used to be.Mit Ausnahme von den Kämpfen gegen Dämonen, ist es gar nicht so anders als vorher. Malice in Wonderland (2005)
With the exception of Shakespeare, of course.Mit Ausnahme von Shakespeare, natürlich. In a Mirror, Darkly, Part II (2005)
What am I talking --gayle, with the exception of a hooker inside my hotel lobby, you're the first woman to talk to me after being in prison for six years, a'ight?Was ich sage ist ... Gayle, mit Ausnahme von einer Nutte in meiner Hotellobby, warst Du die erste Frau die mit mir geredet hat nach sechs Jahren im Gefängnis, in Ordnung? Intramural (2005)
And I know there's 87 mutants in here, none above a class three. Other than you two.Und dass keiner der 87 Mutanten hier die Klasse drei übersteigt - mit Ausnahme von Ihnen beiden. X-Men: The Last Stand (2006)
None of those girls were good for you anyway. Except for Mole-butt.Es war sowieso keine der Mädchen gut für dich, mit Ausnahme von Maulwurf-Hintern. My Own Worst Enemy (2007)
Except that!Mit Ausnahme von dem! Tomorrow's So Far Away (2007)
Other than telekinesis, we're drawing a blank.Mit Ausnahme von Telekinese, alles Nieten. Chapter Twelve 'Godsend' (2007)
Well, except for the phone booth.Nun ja, mit Ausnahme von der Telefonzelle. Stuff (2007)

German-Thai: Longdo Dictionary
mit Ausnahme vonยกเว้นสำหรับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top