หรือคุณหมายถึง mistineß?
Search result for

mistiness

(5 entries)
(1.3095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mistiness-, *mistiness*, mistines
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mistiness[N] ความมืดมัว, See also: ความคลุมเครือ

English-Thai: Nontri Dictionary
mistiness(n) ความคลุมเครือ,ความพร่ามัว,การมีหมอก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mistiness    (n) (m i1 s t i n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistiness \Mist"i*ness\, n.
   State of being misty.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mistiness
   n 1: cloudiness resulting from haze or mist or vapor [syn:
      {haziness}, {mistiness}, {steaminess}, {vaporousness},
      {vapourousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top