Search result for

mistake

(99 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mistake-, *mistake*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mistake[N] ความผิดพลาด, See also: ข้อผิดพลาด, Syn. fault, error, Ant. accuracy
mistake[N] ความเข้าใจผิด, See also: ความสำคัญผิด, ความนึกคิดที่ผิด, Syn. misunderstanding, misconception, Ant. understanding
mistake[VT] ทำให้เข้าใจผิด, See also: ทำให้หลงผิด, ทำให้สำคัญผิด, Syn. misunderstand, Ant. understanding, perceive, apprehend
mistake[VI] ทำผิด, See also: ทำพลาด, Syn. slip
mistaken[ADJ] ซึ่งเข้าใจผิด, See also: ผิดพลาด, คิดผิด, Syn. wrong, misinformed, inaccurate, Ant. correct, perfect
mistaken[ADJ] ไม่เหมาะสม, See also: ไม่บังควร
mistakenly[ADV] อย่างไม่เหมาะสม
mistake for[PHRV] เข้าใจผิดว่าเป็น, Syn. confuse with, take for
mistake about[PHRV] คิดผิดเกี่ยวกับ, See also: ทำผิด, จำผิด, Syn. misconceive of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
mistaken(มิสเท'เคิน) adj. ผิดพลาด,ซึ่งกระทำผิด., See also: mistakenly adv. mistakenness n., Syn. incorrect,false

English-Thai: Nontri Dictionary
mistake(n) ความผิด,การสำคัญผิด,ข้อผิดพลาด,การเข้าใจผิด
mistake(vt) ทำผิด,สำคัญผิด,เข้าใจผิด,ผิดพลาด,หลงผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mistakeความสำคัญผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of factความสำคัญผิดในข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake of lawความสำคัญผิดในข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake, commonความสำคัญผิดร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mistake, mutualความสำคัญผิดซึ่งกันและกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mistake (Criminal law)ความสำคัญผิด (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Mistake (Law)ความสำคัญผิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I don't want my children repeating my mistake.พ่อไม่อยากให้ลูกเดินตามสิ่งที่พ่อเคยทำพลาด The Serena Also Rises (2008)
And if your career had taken off then you wouldn't consider them mistakes.แล้วถ้างานของพ่อมันถูกคนอื่นเอาไปล่ะคะ พ่อคงไม่คิดว่ามันเป็นความผิดพลาดสินะคะ The Serena Also Rises (2008)
It was a mistake.แค่บังเอิญหนะ Chuck in Real Life (2008)
Don't tell me you took my purse by mistake.อย่าบอกนะว่าเธอหยิบกระเป๋าชั้นผิดไป Chuck in Real Life (2008)
What if she's about to make a huge, life-altering mistake,แล้วถ้าเธอทำความผิดใหญ่หลวงขึ้นมา There Might be Blood (2008)
Who's about to make a huge mistake?ใครจะทำอะไรผิดงั้นเหรอ There Might be Blood (2008)
I am saving you from making a terrible mistake.ฉันกำลังช่วยคุณจากการทำความผิดพลาดครั้งร้ายแรงนะ There Might be Blood (2008)
I swear, if you're this afraid of pretend commitment, what's gonna happen when some poor girl makes the mistake of actually falling for you?คุณไม่รู้อะไรหรอก. ไม่บอกก็รู้ว่า, ถ้านายยังทำตัวไร้ความรับผิดชอบ, จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงผู้โชคร้าย Committed (2008)
I think the church may have been mistaken. Sir, I just lost telemetry on 10 crew members.เราคิดว่าโบสถ์ทำพลาดแล้วล่ะ ท่านค่ะ สัญญาณหายไปอีกสิบคนค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
You'll have to excuse Dr. House, he mistakes immaturity for edginess.คุณจะได้รับการยกโทษ หมอเฮาส์ เขาไม่ค่อยเหมือนคนปกตินัก\ สำหรับความหลักแหลม Lucky Thirteen (2008)
She made some mistakes.เธอทำบางอย่างที่ผิด Lucky Thirteen (2008)
What they don't confess to is almost always more interesting. This is a mistake.อะไรที่พวกเขา\ ไม่ยอมรับเกือบตลอดเวลา\ จะน่าสนใจกว่า Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mistakeA careful reader would have noticed the mistake.
mistakeA careless man often makes mistakes.
mistakeA careless person is apt to make mistakes.
mistakeA combination of several mistakes led to the accident.
mistakeAdmitting what you say, I still think you are mistaken.
mistakeA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
mistakeA few minor mistakes apart, your writing is good.
mistakeAhh ... well I was young but what a stupid mistake.
mistakeA humorous mistake.
mistakeAlthough I trusted the map, it was mistaken.
mistakeAn innocent man was arrested by mistake.
mistakeAnother mistake, and he will be fired.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ผิด[N] mistaken person, See also: a person in error, Syn. คนผิด, Ant. คนถูก, ผู้ถูก, Example: ปัจจุบันนี้ตำรวจจับตัวผู้ผิดได้ยากขึ้น เพราะมีการใช้แผนการที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมาก, Count unit: คน, Thai definition: คนที่กระทำไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้
เข้าใจผิด[V] misunderstand, See also: mistake, Syn. รู้ผิด, หลงผิด, Ant. เข้าใจถูก, Example: การกระทำเช่นนี้อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด, Thai definition: รู้ความหมายของเรื่องนั้นยังไม่ถูกต้อง
ความหลง[N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด, Example: เขาอธิบายอย่างชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ฟังมีความหลงในประเด็นที่กำลังพูด
ความหลงผิด[N] mistake, See also: misunderstanding, Syn. การเข้าใจผิด, Example: ความปรารถนาดิ้นรน ความมุ่งร้ายหมายขวัญ และความหลงผิดเป็นต้นเหตุของความเกิดทุกข์, Thai definition: การสำนึกว่าไม่ถูกต้อง, การรู้สึกตัวว่าไม่ถูกต้อง
ฝาด[V] be deceptive, See also: mistake one for another, Example: ถ้าตาฉันไม่ฝาด คนเมื่อสักครู่นี้เหมือนเพื่อนเก่าของฉันเลย, Thai definition: รับรู้ผิดไปจากปกติ เช่น หูฝาด ตาฝาด
มิจฉาทิฐิ[N] mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
มิจฉาทิฐิ[N] mistaken notion, See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept, Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ, Ant. สัมมาทิฐิ, Example: มนุษย์ส่วนใหญ่มักมีมิจฉาทิฐิอยู่ภายในตน, Notes: (บาลี)
ตู่ตัว[V] mistake, See also: drop words, misread, Syn. เพี้ยนตัว, Example: เพราะคงจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใคร จึงตู่ตัวตู่ตนสับสนกันไปหมด, Thai definition: อ่านหนังสือไม่ตรงตัว เพี้ยนตัว
กินตา[V] deceive the eyes, See also: mistaken one for another, be difficult to see, be difficult to notice, Syn. ลวงตา, หลอกตา, เลือนตา, ตาฝาด, Example: รูปภาพรูปนี้กินตาผม, Thai definition: ลวงตาให้เห็นขนาดผิดไป
กินรูป[V] look smaller than reality, See also: mistake a small size for a large size, Syn. ซ่อนรูป, Example: หุ่นของเธอกินรูปจึงดูไม่ค่อยอ้วน, Thai definition: มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง ใหญ่ดูเป็นเล็ก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng khwāmphit) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults   
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai thōt) EN: redeem a mistake   
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another   
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā takep) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes   FR: chercher des poux à qqn
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[xp] (hen kongjak pen døkbūa) EN: mistake wrong for right   
จ้องจับผิด[v. exp.] (jøng japphit) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog   FR: surveiller attentivement
การเข้าใจผิด[n. exp.] (kān khaojai phit) EN: mistake   
การกระทำผิด[n. exp.] (kān kratham phit) EN: making a mistake   
การทำผิด[n.] (kān tham phit) EN: making a mistake ; infringement ; making an error   

CMU English Pronouncing Dictionary
MISTAKE    M IH2 S T EY1 K
MISTAKEN    M IH2 S T EY1 K AH0 N
MISTAKES    M IH2 S T EY1 K S
MISTAKENLY    M IH2 S T EY1 K AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mistake    (v) (m i1 s t ei1 k)
mistaken    (v) (m i1 s t ei1 k n)
mistakes    (v) (m i1 s t ei1 k s)
mistakenly    (a) (m i1 s t ei1 k n l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsirrtum {m}mistake in law [Add to Longdo]
Schreibfehler {m}mistake in writing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake [Add to Longdo]
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.) [Add to Longdo]
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P) [Add to Longdo]
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
イージーミス[, i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss) [Add to Longdo]
カテゴリーミステーク[, kategori-misute-ku] (n) category mistake [Add to Longdo]
ケアレスミス[, kearesumisu] (n) (abbr) careless mistake [Add to Longdo]
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, / ] mistake; error; blunder; fault; cross; uneven; wrong, #942 [Add to Longdo]
[wù, ˋ, / ] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect, #4,698 [Add to Longdo]
[nǐng, ㄋㄧㄥˇ, / ] mistake; to twist, #8,167 [Add to Longdo]
过错[guò cuò, ㄍㄨㄛˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] mistake, #10,531 [Add to Longdo]
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, ] mistaken; erroneous; contradictory, #38,163 [Add to Longdo]
误杀[wù shā, ˋ ㄕㄚ, / ] mistakenly kill; manslaughter, #44,035 [Add to Longdo]
差误[chā wù, ㄔㄚ ˋ, / ] mistake, #149,018 [Add to Longdo]
差失[chā shī, ㄔㄚ ㄕ, ] mistake; slip-up [Add to Longdo]
搞错[gǎo cuò, ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ, / ] mistake; to make a mistake; to blunder; mistaken [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] mistake [Add to Longdo]
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistake \Mis*take"\, v. i.
   To err in knowledge, perception, opinion, or judgment; to
   commit an unintentional error.
   [1913 Webster]
 
      Servants mistake, and sometimes occasion
      misunderstanding among friends.     --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistake \Mis*take"\ (m[i^]s*t[=a]k"), n.
   1. An apprehending wrongly; a misconception; a
    misunderstanding; a fault in opinion or judgment; an
    unintentional error of conduct.
    [1913 Webster]
 
       Infallibility is an absolute security of the
       understanding from all possibility of mistake.
                          --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Misconception, error, which when non-negligent may
    be ground for rescinding a contract, or for refusing to
    perform it.
    [1913 Webster]
 
   {No mistake}, surely; without fail; as, it will happen at the
    appointed time, and no mistake. [Low]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Blunder; error; bull. See {Blunder}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistake \Mis*take"\ (m[i^]s*t[=a]k"), v. t. [imp. & obs. p. p.
   {Mistook} (m[i^]s*t[oo^]k"); p. p. {Mistaken}
   (m[i^]s*t[=a]k"'n); p. pr. & vb. n. {Mistaking}.] [Pref. mis-
   + take: cf. Icel. mistaka.]
   1. To take or choose wrongly. [Obs. or R.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To take in a wrong sense; to misunderstand misapprehend,
    or misconceive; as, to mistake a remark; to mistake one's
    meaning. --Locke.
    [1913 Webster]
 
       My father's purposes have been mistook. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To substitute in thought or perception; as, to mistake one
    person for another.
    [1913 Webster]
 
       A man may mistake the love of virtue for the
       practice of it.            --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   4. To have a wrong idea of in respect of character,
    qualities, etc.; to misjudge.
    [1913 Webster]
 
       Mistake me not so much,
       To think my poverty is treacherous.  --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mistake
   n 1: a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or
      inattention; "he made a bad mistake"; "she was quick to
      point out my errors"; "I could understand his English in
      spite of his grammatical faults" [syn: {mistake}, {error},
      {fault}]
   2: an understanding of something that is not correct; "he wasn't
     going to admit his mistake"; "make no mistake about his
     intentions"; "there must be some misunderstanding--I don't
     have a sister" [syn: {mistake}, {misunderstanding},
     {misapprehension}]
   3: part of a statement that is not correct; "the book was full
     of errors" [syn: {error}, {mistake}]
   v 1: identify incorrectly; "Don't mistake her for her twin
      sister" [syn: {mistake}, {misidentify}]
   2: to make a mistake or be incorrect [syn: {err}, {mistake},
     {slip}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top