Search result for

misleading

(29 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misleading-, *misleading*, mislead
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misleading[ADJ] หลอกลวง, Syn. fallacious
misleading[ADJ] ซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิด, See also: ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, Syn. misteaching

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misleading๑. การทำให้เขว, การทำให้หลงผิด๒. ที่ทำให้เขว, ที่ทำให้หลงผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That is a bit misleading ...คงมีการเข้าใจผิด Drag Me to Hell (2009)
They are designed to be misleading.มันถูกสร้างภาพมาเพื่อให้เข้าใจไปอีกแบบ My Two Young Men (2010)
It's -- there's the analogy with something being dragged through treacle, but for me, that's misleading, because this is a dissipation of energy, and it isn't like that.เพราะนี่คือการกระจาย ของพลังงาน, และมันไม่ได้เป็นเช่นนั้น นั่นคือการเปรียบเทียบที่ ไม่ดีงามสำหรับฮิกส์ What Are We Really Made Of? (2010)
The beard threw me. It's kind of misleading.เคราเยอะเชียว น่าจะเข้าใจผิดนิดหน่อย Kung Fu Panda 2 (2011)
I deeply apologize for misleading you, Sheriff.ผมต้องขอโทษที่ทำให้คุณไขว้เขว นายอำเภอ She's Not There (2011)
Sun's been misleading people with his lies, and so many are now following him.ซุนชักจูงผู้คนด้วยถ้อยคำโกหก คนจำนวนมากจึงหลงเดินตาม 1911 (2011)
And he is misleading the people. He's beyond forgiveness.ทุกคนต้องไปฆ่ามัน 1911 (2011)
That was misleading ...นั่นก็แค่ ล้อเล่นน่ะ Help Us Help You (2011)
If it's any consolation, she got me here on a very misleading text message.ถ้ามีอะไรจะช่วยปลอบใจได้ ผมก็ถูกเธอหลอกให้มาที่นี่เหมือนกัน Basic Lupine Urology (2012)
When I said I was Mr. Boddy's butler, this was both true and misleading.ตอนที่ผมบอกว่าผมเป็นพ่อบ้านของคุณบ๊อดดี้ เป็นความจริงและอาจทำให้เข้าใจผิด Clue (1985)
-That's misleading. He has no convictions.ชั้นคือหัวหน้าทีมคนใหม่ ร้อยโท จูแจอิน Hero (1992)
I don't care about the pri-- Misleading? -ls he violent?ชั้นได้ยินมาว่า มันเดย์โซล ล้มละลาย Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misleadingIn either case, the division is real and useful; but it can also be misleading.
misleadingIt is not that Johnson's claim is groundless but that it is misleading.
misleadingThough it is true that every normal human being is able to use language, it is misleading to compare this with his ability to eat, sleep, or walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอกตา[ADJ] deceptive, See also: misleading, delusive, Syn. ลวงตา, Example: กระจกในร้านเสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่ เมื่อส่องแล้วจะดูหลอกตา เพื่อให้เห็นว่ารูปร่างพอเหมาะกับเสื้อผ้า, Thai definition: เห็นผิดไปจากความจริง
ความเข้าใจผิด[N] misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน

CMU English Pronouncing Dictionary
MISLEADING    M IH2 S L IY1 D IH0 NG
MISLEADINGLY    M IH2 S L IY1 D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misleading    (v) (m i2 s l ii1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is) [Add to Longdo]
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
紛らわしい名前[まぎらわしいなまえ, magirawashiinamae] (n) confusing (misleading) name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misleading \Mis*lead"ing\, a.
   Leading astray; delusive.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mislead \Mis*lead"\ (m[i^]s*l[=e]d"), v. t. [imp. & p. p.
   {Misled} (m[i^]s*l[e^]d"); p. pr. & vb. n. {Misleading}.]
   [AS. misl[=ae]dan. See {Mis-}, and {Lead} to conduct.]
   To lead into a wrong way or path; to lead astray; to guide
   into error; to cause to mistake; to deceive.
   [1913 Webster]
 
      Trust not servants who mislead or misinform you.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      To give due light
      To the mislead and lonely traveler.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To delude; deceive. See {Deceive}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misleading
   adj 1: designed to deceive or mislead either deliberately or
       inadvertently; "the deceptive calm in the eye of the
       storm"; "deliberately deceptive packaging"; "a misleading
       similarity"; "statistics can be presented in ways that
       are misleading"; "shoddy business practices" [syn:
       {deceptive}, {misleading}, {shoddy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top