Search result for

mislead

(48 entries)
(0.0873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mislead-, *mislead*, mislea
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mislead    [VT] ชักนำไปในทางที่ผิด, See also: นำทางผิด, Syn. deceive, beguile
mislead    [VT] ทำให้เข้าใจผิด, See also: ทำให้หลงผิด, หลอกลวง, Syn. diceive, falsify
misleading    [ADJ] หลอกลวง, Syn. fallacious
misleading    [ADJ] ซึ่งแนะนำไปในทางที่ผิด, See also: ซึ่งทำให้เข้าใจผิด, Syn. misteaching

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misleading๑. การทำให้เขว, การทำให้หลงผิด๒. ที่ทำให้เขว, ที่ทำให้หลงผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mislead(มิสลีด') {misled,misleading,misleads} vt. นำผิด,ทำให้เข้าใจผิด, See also: misleader n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mislead(vt) ชักนำไปในทางที่ผิด,นำผิดทาง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When I said I was Mr. Boddy's butler, this was both true and misleading.ตอนที่ผมบอกว่าผมเป็นพ่อบ้านของคุณบ๊อดดี้ เป็นความจริงและอาจทำให้เข้าใจผิด Clue (1985)
-That's misleading. He has no convictions.ชั้นคือหัวหน้าทีมคนใหม่ ร้อยโท จูแจอิน Hero (1992)
I don't care about the pri-- Misleading? -ls he violent?ชั้นได้ยินมาว่า มันเดย์โซล ล้มละลาย Hero (1992)
First impressions can often be misleading.ความประทับใจแรกเกือบทำให้ฉันหลงผิดไปหลายครั้ง Anna and the King (1999)
- Books can be misleading.- หนังสืออาจทำให้เข้าใจผิด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
You're firing us because we refused to put on the air something that we knew and demonstrated to be false and misleading.พวกคุณไล่เราออกเพราะเราไม่ยอมเอาสารคดีออกอากาศ ในสิ่งที่เรารู้และมีหลักฐานพิสูจน์ว่า มันเป็นเท็จและบิดเบือน The Corporation (2003)
You're misleading these children.คุณเป็นผู้ทำลายล้าง I Heart Huckabees (2004)
Don't let the charming accent and my impeccable syntax mislead you.ไม่ต้องพูดหวานๆ และผมไม่อยากให้คุณเข้าใจผิด. Transporter 2 (2005)
Mislead her, go.อย่าให้เขามองเธอ เร็วเข้า Memoirs of a Geisha (2005)
I never meant to mislead you.ฉันไม่เคยทำให้คุณเข้าใจผิด Memoirs of a Geisha (2005)
We bought this car because that idiot was mislead.ฉันซื้อรถคันนี้มา เพราะ ไอ้หน้าโง่นั่น มันถูกโกง Initial D (2005)
People will try to mislead you, they will, but you must trust me.คนอื่นจะชักนำคุณผิดๆ แต่คุณต้องเชื่อใจฉัน The Wicker Man (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misleadDon't mislead me.
misleadIn either case, the division is real and useful; but it can also be misleading.
misleadIt is not that Johnson's claim is groundless but that it is misleading.
misleadThough it is true that every normal human being is able to use language, it is misleading to compare this with his ability to eat, sleep, or walk.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล่อลวง    [V] deceive, See also: mislead, hoodwink, trick, con, delude, swindle, Syn. ลวงล่อ, Example: มิจฉาชีพล่อลวงสาวชนบทไปขาย, Thai definition: ใช้อุบายทุจริตให้หลงเชื่อในสิ่งที่เป็นเท็จ
หลอกตา    [ADJ] deceptive, See also: misleading, delusive, Syn. ลวงตา, Example: กระจกในร้านเสื้อผ้าโดยส่วนใหญ่ เมื่อส่องแล้วจะดูหลอกตา เพื่อให้เห็นว่ารูปร่างพอเหมาะกับเสื้อผ้า, Thai definition: เห็นผิดไปจากความจริง
ความเข้าใจผิด    [N] misunderstanding, See also: misleading, misinterpretation, Syn. ความเข้าใจพลาด, Example: มีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ในเรื่องของการเงินที่ใช้จ่ายภายในบ้าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล่อลวง[v.] (lølūang) EN: deceive ; mislead ; hoodwink ; trick ; con ; delude ; swindle   FR: séduire ; enjôler
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble   FR: camoufler ; déguiser
ทำให้เข้าใจผิด[v. exp.] (thamhai khaojai phit) EN: cause a misunderstanding ; mislead   
ตบตา[v.] (toptā) EN: deceive ; fool ; bluff ; trick ; beguile ; mislead ; delude ; put the wool over s.o.'s eyes   FR: bluffer ; duper ; tromper

CMU English Pronouncing Dictionary
MISLEAD    M IH2 S L IY1 D
MISLEADS    M IH2 S L IY1 D Z
MISLEADING    M IH2 S L IY1 D IH0 NG
MISLEADINGLY    M IH2 S L IY1 D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mislead    (v) (m i2 s l ii1 d)
misleads    (v) (m i2 s l ii1 d z)
misleading    (v) (m i2 s l ii1 d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミスリード[, misuri-do] (n) mislead [Add to Longdo]
誇大広告[こだいこうこく, kodaikoukoku] (n) deceptive advertising; misleading advertisement (presenting one's product as being better or cheaper than it really is) [Add to Longdo]
誤る(P);謬る[あやまる, ayamaru] (v5r,vi) (1) to make a mistake; to err; (2) to mislead; to misguide; (P) [Add to Longdo]
人を誤る[ひとをあやまる, hitowoayamaru] (exp,v5r) to mislead a person [Add to Longdo]
紛らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
紛らわしい名前[まぎらわしいなまえ, magirawashiinamae] (n) confusing (misleading) name [Add to Longdo]
迷わす[まよわす, mayowasu] (v5s,vt) to puzzle; perplex; bewilder; delude; mislead; fascinate [Add to Longdo]
惑わす[まどわす, madowasu] (v5s,vt) (1) to bewilder; to perplex; to puzzle; to delude; to mislead; to deceive; (2) to tempt; to seduce; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuāng, ㄎㄨㄤ, / ] mislead; to swindle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mislead \Mis*lead"\ (m[i^]s*l[=e]d"), v. t. [imp. & p. p.
   {Misled} (m[i^]s*l[e^]d"); p. pr. & vb. n. {Misleading}.]
   [AS. misl[=ae]dan. See {Mis-}, and {Lead} to conduct.]
   To lead into a wrong way or path; to lead astray; to guide
   into error; to cause to mistake; to deceive.
   [1913 Webster]
 
      Trust not servants who mislead or misinform you.
                          --Bacon.
   [1913 Webster]
 
      To give due light
      To the mislead and lonely traveler.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To delude; deceive. See {Deceive}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mislead
   v 1: lead someone in the wrong direction or give someone wrong
      directions; "The pedestrian misdirected the out-of-town
      driver" [syn: {mislead}, {misdirect}, {misguide}, {lead
      astray}]
   2: give false or misleading information to [syn: {misinform},
     {mislead}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top