Search result for

misfortune

(70 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misfortune-, *misfortune*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misfortune[N] โชคร้าย, See also: ความอาภัพ, เคราะห์ร้าย, Syn. unluckiness, trouble, Ant. good luck, good fortune

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity

English-Thai: Nontri Dictionary
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misfortuneเคราะห์ร้าย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You alone are responsible for the misfortune that has befallen Camelot.เจ้าต้องรับผิดชอบ นั้นเป็นโชคร้ายของคาเมรอตที่เกิดจากเจ้า The Labyrinth of Gedref (2008)
You said there's a legend that misfortune comes to anyone who slays a unicorn.ลุงพูดว่ามีตำนาน ที่เป็นโชคร้ายสำหรับใครก็ตามที่ฆ่ายูนิคอนนิ The Labyrinth of Gedref (2008)
Revenge on those whose cruelty was the cause of all this misfortune."แก้แค้นผู้คนเลวทรามที่เป็นต้นเหตุ ของความเลวร้ายทั้งหมดนี้ Inkheart (2008)
It's not that I wanted to compete with Jessica or benefit from her misfortune, but I had a little extra money for once.มันไม่ใช่ว่า ผมต้องการแข่งขันกับเจสสิก้า หรือผลประโยชน์ กับความตกอับของเธอ แต่ผมมี\ เงินเพิ่มขึ่นมาอีกนิดหน่อย Do It, Monkey (2009)
She even used our misfortunes to become a politician.เธอเพียงแต่.. .. ใช้ความโชคร้ายของพวกเรา เพื่อให้กลายเป็นนักการเมือง Episode #1.6 (2009)
Now, you already have one strike against you because of the Brooklyn misfortune.งานนี้จัดขึ้นครั้งเดียว แล้วตอนนี้มันก็มาถึงแล้ว They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
I hope you don't think I've taken advantage of your misfortunes.หวังว่าคุณจะไม่คิดว่าผม ฉวยผลประโยชน์จากคราวเคราะห์ของคุณ Alice in Wonderland (2010)
Not quite the environment you want to raise a kid in, the son you had the misfortune of crossing paths with in Monaco.ไม่ใช่ที่ที่เหมาะจะเลี้ยงลูก ลูกชายเขา.. คนที่นายซวยไปจ๊ะเอ๋เข้าที่โมนาโก Iron Man 2 (2010)
We have seen misfortune.เราได้พบกับโชคร้าย Delicate Things (2010)
Let us pluck blessing from misfortune.ขอให้เราภาวนาให้สิ่งร้ายๆนี้ผ่านไป Great and Unfortunate Things (2010)
I had the misfortune to have the name 'Sadako' stick to me.ฉันโชคไม่ค่อยดี ถูกเพื่อนล้อและเรียกฉันว่า ซาดาโกะ (แปลว่า ผี) From Me to You (2010)
Then laugh at your very well-deserved misfortune?แล้วจากนั้นผมก็จะได้หัวเราะสมน้ำหน้าคุณ Pascal's Triangle Revisited (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misfortuneA misfortune befell him.
misfortuneGood luck alternates with misfortune.
misfortuneHe brooded over his misfortunes.
misfortuneHe had the misfortune to lose his son.
misfortuneHe is misfortune.
misfortuneHe liked to blame most of his faults and misfortunes of his life on a tyrannical father.
misfortuneHe ruminated over his misfortunes.
misfortuneHe wept over his misfortunes.
misfortuneHis misfortune gained him sympathy.
misfortuneI bear in mind that misfortunes never come singly.
misfortuneI have had a series of misfortunes since then.
misfortuneI hear he met with some kind of misfortune while he was in Europe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คราวเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวซวย, คราวร้าย, Ant. คราวดี, Example: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นเป็นคราวเคราะห์ของผู้ประสบซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
คราวร้าย[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity, Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย, Ant. คราวดี, Thai definition: คราวที่โชคร้าย
ความอาภัพ[N] misfortune, See also: haplessness, unluckiness, Syn. ความเคราะห์ร้าย, การอับโชค, การตกอับ, Example: พระเอกของเรื่องสร้างความประทับใจให้แก่เราได้ด้วยความอาภัพของเขา, Thai definition: การที่มีวาสนาน้อย
เคราะห์ร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance, Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: หมอดูทายฉันว่าจะมีเคราะห์ร้ายเร็วๆ นี้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
เคราะห์หามยามร้าย[N] misfortune, See also: unfortunate, bad luck, misadventure, mischance, Syn. เคราะห์ร้าย, ซวย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล, Example: คนเราใช่ว่าจะมีเคราะห์เสมอไปในท่ามกลางเคราะห์หามยามร้ายนั้นก็อาจจะมีโชคเกิดขั้นได้, Thai definition: โชคไม่ดี, ชะตาไม่ดี
ตาร้าย[N] misfortune, See also: ill-omen, time of calamity, time of misfortune, disaster, Syn. ชะตาร้าย, คราวร้าย, Ant. ตาดี, เคราะห์ดี, Example: หากเข้าตาร้ายทัพเราอาจพ่ายแพ้ให้แก่ศัตรู, Thai definition: ถึงคราวที่เดือดร้อน, โชคไม่ดี
บาปเคราะห์[N] misfortune, See also: bad luck, adversity, Syn. โชคร้าย, เคราะห์, เคราะห์กรรม, เคราะห์ร้าย, Ant. โชคดี, เคราะห์ดี, Example: นึกไม่ถึงว่าบ้านเมืองจะถึงคราวที่ต้องประสบบาปเคราะห์ร้ายแรงเช่นนี้, Thai definition: สิ่งร้ายที่นำผลมาให้โดยมิได้คาดหมาย
กาลกิณี[N] misfortune, See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate, Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล, Ant. โชคดี, Example: ปีนี้วันศุกร์ถือว่าเป็นกาลกิณีกับวันเสาร์, Thai definition: ลักษณะที่เป็นอัปมงคล
อวมงคล[N] misfortune, See also: unluckiness, Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย, Ant. มงคล, โชคดี, Example: การเวียนขวาเป็นมงคล แต่การเวียนซ้ายเป็นอวมงคล, Thai definition: ความไม่เป็นมงคล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาปเคราะห์[n.] (bāpkhrǿ) EN: misfortune ; bad luck ; adversity   FR: malchance [f]
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
โชคร้าย[n.] (chōkrāi) EN: bad luck ; misfortune   FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune   
กาลกิณี[n.] (kālakinī) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate   FR: heures sombres [fpl]
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune   FR: mauvaise action [f]
กรรมเวร[n. exp.] (kamwēn) EN: karmic misfortune   
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; adversity ; bad luck ; misadventure ; mischance   FR: malheur [m] ; malchance [f]
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster   FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering   FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISFORTUNE    M IH2 S F AO1 R CH AH0 N
MISFORTUNES    M IH2 S F AO1 R CH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misfortune    (n) (m i2 s f oo1 ch uu n)
misfortunes    (n) (m i2 s f oo1 ch uu n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Missgeschick {n} | Missgeschicke {pl}misfortune | misfortunes [Add to Longdo]
Unfall {m} | Unfälle {pl}misfortune | misfortunes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハードラック[, ha-dorakku] (n) hard luck; misfortune [Add to Longdo]
ミスフォーチュン[, misufo-chun] (n) misfortune [Add to Longdo]
禍源[かげん, kagen] (n) source of misfortune [Add to Longdo]
禍言;禍事[まがごと;まがこと, magagoto ; magakoto] (n) (1) (esp. 禍言) ominous word; ill-omened word; (2) (esp. 禍事) misfortune [Add to Longdo]
泣き面に蜂;泣きっ面に蜂[なきつらにはち(泣き面に蜂);なきっつらにはち(泣きっ面に蜂), nakitsuranihachi ( naki men ni hachi ); nakittsuranihachi ( naki tsu men ni hachi )] (exp,n) misfortunes seldom come alone; it rains, but it pours [Add to Longdo]
凶事[きょうじ, kyouji] (n) calamity; misfortune [Add to Longdo]
苦厄[くやく, kuyaku] (n) {Buddh} hardship and misfortune [Add to Longdo]
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen! [Add to Longdo]
御難;ご難[ごなん, gonan] (adj-na,n) misfortune; calamity [Add to Longdo]
災害[さいがい, saigai] (n) calamity; disaster; misfortune; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease), #2,035 [Add to Longdo]
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately, #4,269 [Add to Longdo]
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours, #50,886 [Add to Longdo]
蹇运[jiǎn yùn, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄣˋ, / ] misfortune; bad luck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misfortune \Mis*for"tune\, n.
   Bad fortune or luck; calamity; an evil accident; disaster;
   mishap; mischance.
   [1913 Webster]
 
      Consider why the change was wrought,
      You 'll find his misfortune, not his fault. --Addison.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Calamity; mishap; mischance; misadventure; ill; harm;
     disaster. See {Calamity}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misfortune \Mis*for"tune\, v. i.
   To happen unluckily or unfortunately; to miscarry; to fail.
   [Obs.] --Stow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misfortune
   n 1: unnecessary and unforeseen trouble resulting from an
      unfortunate event [syn: {misfortune}, {bad luck}]
   2: an unfortunate state resulting from unfavorable outcomes
     [syn: {misfortune}, {bad luck}, {tough luck}, {ill luck}]
     [ant: {good fortune}, {good luck}, {luckiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top