Search result for

misdemeanor

(31 entries)
(0.0076 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misdemeanor-, *misdemeanor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misdemeanor[N] ความผิดอาญาประเภทลหุโทษ (กฎหมาย), See also: ความผิดทางอาญาประเภทไม่ร้ายแรง
misdemeanor[N] การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ, Syn. misconduct, misdeed, misbehavior, Ant. virtue, morality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misdemeanor(มีสดีมี'เนอะ) n. ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำผิดอาญาประเภทเบา (น้อยกว่าประเภทfelony), Syn. offense

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misdemeanorความผิดอาญาที่ไม่ร้ายแรง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Everybody with your misdemeanor experience.ทุกคนรวมทั้งคุณมีความผิดสถานเบา Birthmarks (2008)
Misdemeanors. All for heroin possession.การทำความผิดเล็กๆ น้อยๆ มีเฮโรอินในครอบครอง Hey! Mr. Pibb! (2009)
OR EVEN A MISDEMEANOR, ESPECIALLY WHEN I DON'T HAVE ANY ACTUAL EVIDENCE.การ์เซีย ไม่เอาน่าคนดี สนใจที่ทอมมี่สิ House on Fire (2009)
Misdemeanors, crazy things I never saw in over 40 years.ทำอนาจาร บ้าๆ บอๆ ไม่เคยเจอมาก่อนในช่วง 40 ปี I Will Rise Up (2009)
Ah, misdemeanors, that's not so bad.อา อนาจาร ไม่เลวร้ายนี่คะ I Will Rise Up (2009)
A name will keep you out of jail, bump you down to a misdemeanor.บอกชื่อคุณก็ไม่ต้องข้าคุก โทษหนักกลายเป็นเบา Your Secrets Are Safe (2010)
Sheriff Bon says you've been charged with misdemeanor assault with a firearm about three times.นายอำเภอ บอน บอกว่า คุณเคยถูกจับ ในคดีอาญา ทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธ ตั้ง 3 ครั้ง The X in the File (2010)
Your misdemeanor aside, my dad is an incredibly paranoid person, and I'm sure that this isn't his real address.นอกเหนือจากความผิดอาญาเล็กๆน้อยๆ พ่อผมเป็นคนที่ระวังตัวเป็นอย่างมาก และผมมั่นใจว่า นี่ไม่ใช่ที่อยู่จริงๆของเขาหรอก. Chuck Versus the Living Dead (2010)
This is misdemeanor vandalism.นี่เป็นเรื่องการทำลายทรัพย์สินที่ไม่ร้ายแรงนัก The Science of Illusion (2010)
Most of them have misdemeanor bar fights on their record.ส่วนใหญ่มีคดีทะเลาะวิวาทเล็กน้อยในบาร์ Hanley Waters (2011)
Yeah, this is one busy guy-- assault and battery, couple of B and Es, animal cruelty, misdemeanor possession, and half a dozen weapons charges.ใช่ หมอนี่ไม่ใช่เล่น ประทุษร้ายและทำร้ายร่างกาย งัดแงะบุกรุก 2-3 ครั้ง ทารุณสัตว์ ครอบครองยาเสพติด Alaheo Pau'ole (2011)
Three priors for misdemeanor possession, served one year off a cocaine rap, released on probation last month.ถูกจับสามครั้งในคดีอาญา ติดคุกหนึ่งปี โทษฐานมีโคเคนในครอบครอง ถูกปล่อยออกจากคุกเดือนที่แล้ว อยู่ระหว่างการทำทัณฑ์บน Last Grimm Standing (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิจฉาจาร[N] misdemeanor, Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด, Example: พระท่านสอนมิให้กระทำมิจฉาจาร
มิจฉาจาร[N] misdemeanor, Syn. การประพฤติผิด, การทำผิด, Example: พระท่านสอนมิให้กระทำมิจฉาจาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
ความผิดลหุโทษ[n. exp.] (khwāmphit lahuthōt) EN: petty offence ; petty offense (Am.) ; minor offence ; minor offense (Am.) ; misdemeanor   
ลหุโทษ[n.] (lahuthōt) EN: light punishment ; light penalty ; misdemeanor   
มิจฉาจาร[n.] (mitchājān) EN: misdemeanor   FR: délit [m] ; faute [f] ; écart de conduite [m] ; mauvaise conduite [f] ; déchaînement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISDEMEANOR    M IH2 S D AH0 M IY1 N ER0
MISDEMEANORS    M IH2 S D AH0 M IY1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misdemeanor    (n) (m i s d @ m ii1 n @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergehen {n}misdemeanor [Am.]; disdemeanour [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽罪[けいざい, keizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
軽犯罪[けいはんざい, keihanzai] (n) minor offence; minor offense; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]
微罪[びざい, bizai] (n) minor offense; minor offence; misdemeanor; misdemeanour [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misdemeanor \Mis`de*mean"or\, n.
   1. Ill behavior; evil conduct; fault. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) A crime less than a felony. --Wharton.
    [1913 Webster]
 
   Note: As a rule, in the old English law, offenses capitally
      punishable were felonies; all other indictable offenses
      were misdemeanors. In common usage, the word crime is
      employed to denote the offenses of a deeper and more
      atrocious dye, while small faults and omissions of less
      consequence are comprised under the gentler name of
      misdemeanors. --Blackstone.
      The distinction, however, between felonies and
      misdemeanors is purely arbitrary, and is in most
      jurisdictions either abrogated or so far reduced as to
      be without practical value. Cf. {Felony}. --Wharton.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Misdeed; misconduct; misbehavior; fault; trespass;
     transgression.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misdemeanor
   n 1: a crime less serious than a felony [syn: {misdemeanor},
      {misdemeanour}, {infraction}, {violation}, {infringement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top