Search result for

misbehave

(38 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misbehave-, *misbehave*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misbehave[VT] ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, See also: ประพฤติผิด, ทำตัวไม่ดี, สร้างปัญหา, Syn. fail, misdo, disobey, Ant. behave
misbehaver[N] ผู้ประพฤติตัวไม่เหมาะสม, Syn. transgression, misconduct

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misbehave(มิส'บิเฮฟว) vi.,vt. ประพฤติไม่ดี,ประพฤติไม่เหมาะสม., See also: misbehaver n.

English-Thai: Nontri Dictionary
misbehave(vi) ซุกซน,ประพฤติผิด,ประพฤติเลว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And I'm just a husband. You gonna get rid of me when I misbehave?และผมก็แค่เป็นสามี คุณจะกำจัดผมเวลาผมทำผิดไม๊ล่ะ? Marley & Me (2008)
We'd misbehave.เราจะแหกกฎ Chuck Versus the First Kill (2009)
Unless the keymaster misbehaves.นอกเสียจากว่า ผู้ถือกุญแจ จะทำผิดกฏ The Undergraduates (2010)
You used to do this to me when I was younger- pretending you knew I'd misbehaved just to see if I'd confess anything.แม่เคยทำแบบนี้กับผม ตอนที่ผมยังเด็ก... ทำเหมือนแม่รู้ว่าผมทำตัวเกเร แค่อยากเห็นว่าผมสารภาพ Your World to Take (2010)
I make my way in the world, I misbehave.กว่าจะมาถึงจุดนี้ ฉันสร้างศัตรูไว้เยอะ A Scandal in Belgravia (2012)
I told you I misbehave.-อย่างที่บอกไป ฉันค่อนข้างจะเกเร A Scandal in Belgravia (2012)
Neal misbehaves, but because he's Neal, he doesn't face the consequences, and he gets a gold star for it.นีลประพฤติตัวแย่ แต่เพราะเขาคือนีล เขาไม่มองไปที่ผลที่ตามมา และเขาก็ได้ดาวทองมาเพื่อมัน Upper West Side Story (2012)
I didn't get much of a chance to misbehave.ผมไม่มีโอกาสออกนอกลู่ออกทางมากนัก The Smile (2012)
No, he misbehaved. They took him to solitary.ไม่ เขาทำตัวไม่ดี เลยโดนขังเดี่ยว Welcome to Briarcliff (2012)
I only misbehaved so she'd send me here to talk to you.หนูเพียงแค่ทำให้ทุกอย่างเรียบร้อย ดังนั้นครูก็เลยส่งมาให้หนูได้คุยกับคุณ Lights Out (2013)
- Are you about to misbehave?- คุณทำอะไรไม่สมควรล่ะ Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
It's not because somebody misbehaved and is being punished.และจะถูกลงโทษ มันเกิดจากการที่กองกำลังสุ่ม The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misbehaveYou must not misbehave so.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพฤติมิชอบ[V] misbehave, See also: behave badly, Ant. ประพฤติชอบ, Example: ข่าวนักบวชประพฤติมิชอบทำให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใสในพระสงฆ์ของประชาชนเสื่อมลง, Thai definition: ประพฤติไม่ดี, กระทำตัวไม่ดี
ประพฤติผิด[V] misbehave, See also: behave badly, Syn. ทำผิด, กระทำผิด, Ant. ประพฤติถูก, ทำถูก, Example: เพราะเขาประพฤติผิด เขาจึงได้รับการตำหนิติเตียน, Thai definition: ปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ดี
เกเร[V] misbehave, See also: be disobedient, be roguish, be delinquent, Syn. เกกมะเหรก, เกกมะเหรกเกเร, เกเรเกตุง, Example: หัวหน้างานแต่ละคนล้วนมีปัญหาว่าคนงานในฝ่ายของตนเกเร ขาดระเบียบวินัย จึงต้องมาประชุมถกเถียงกันเพื่อหาทางแก้ไข, Thai definition: มีนิสัยเป็นพาล ชอบแกล้ง ชอบรังแกและเอาเปรียบ
เสียมารยาท[V] misbehave, See also: misconduct, Example: ฉันถือว่าคุณเสียมารยาทมากในการทวงหนี้ยามค่ำคืน, Thai definition: แสดงมารยาทไม่ดี
โกกเกก[V] misbehave, See also: be unruly, be delinquent, Syn. เกะกะระราน, เกกมะเหรก, Example: เด็กกลุ่มนี้โกกเกกไม่เรียนหนังสือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกะกะ[v.] (keka) EN: be pugnacious ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; misbehave ; make trouble ; be rowdy   
เกกมะเหรก[v.] (kēkmarēk) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable   FR: être un bon à rien
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous   FR: se conduire mal
ผิดจารีต[v. exp.] (phit jārīt) EN: commit a transgression ; misbehave   
ประพฤติมิชอบ[v. exp.] (praphreut michøp) EN: misbehave   
ประพฤติผิด[v. exp.] (praphreut phit) EN: misbehave   
เสียมารยาท[v. exp.] (sīa mārayāt) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners   

CMU English Pronouncing Dictionary
MISBEHAVE    M IH2 S B AH0 HH EY1 V
MISBEHAVE    M IH2 S B IY0 HH EY1 V
MISBEHAVED    M IH2 S B AH0 HH EY1 V D
MISBEHAVED    M IH2 S B IY0 HH EY1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misbehave    (v) (m i2 s b i h ei1 v)
misbehaved    (v) (m i2 s b i h ei1 v d)
misbehaves    (v) (m i2 s b i h ei1 v z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Misbehave \Mis`be*have"\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Misbehaved};
   p. pr. & vb. n. {Misbehaving}.]
   To behave ill; to conduct one's self improperly; -- often
   used with a reciprocal pronoun.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 misbehave
   v 1: behave badly; "The children misbehaved all morning" [syn:
      {misbehave}, {misconduct}, {misdemean}] [ant: {behave},
      {comport}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top