Search result for

mirage

(34 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mirage-, *mirage*
Possible hiragana form: みらげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mirage[N] ภาพลวงตา, See also: สิ่งลวงตา, Syn. illusion, delusion
mirage[N] ความฝันที่เป็นไปไม่ได้, See also: ความหวังลมๆ แล้งๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mirage(มิราจฺ') n. สิ่งลวงตา,ภาพลวงตา, Syn. delusion,

English-Thai: Nontri Dictionary
mirage(n) ภาพลวงตา,ความฝัน,เงา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mirageมิราจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
mirageมิราจ, ภาพลวงตา, ปรากฏการณ์ซึ่งเกิดจากแสงหักเห เนื่องจากชั้นของอากาศซึ่งแสงเคลื่อนที่ผ่านมีอุณหภูมิต่างกัน เช่น การเห็นภาพเสมือนมีน้ำบนถนนในระยะไกลในตอนกลางวันที่มีแสงแดดจัด เป็นเพราะอากาศใกล้พื้นถนนร้อนกว่าอากาศที่อยู่เหนือขึ้นไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
How long can this mirage continue to prosper?ภาพลวงตานี้ จะอยู่ได้นานแค่ไหน? Home (2009)
I know it was a mirage,ผมรู้ มันเป็นภาพลวงตา Air: Part 3 (2009)
This is the best mirage that I've ever had.คุณคือภาพลวงตาที่งดงามที่สุดของผม Sex and the City 2 (2010)
OMG, Jefferson, is it a mirage?พระเจ้าช่วย เจฟเฟอร์สัน นี่มันภาพลวงตาใช่ไหม? Chuck Versus the Tooth (2010)
It's just a mirage!มันเป็นภาพลวงตา! The Adventures of Tintin (2011)
At a night club in Portland, the, uh, Mirage Room.ที่ไนท์คลับในพอร์ตแลนด์ ที่ เอ่อ มิราดจ์รูม Heathridge Manor (2012)
- Her office, her life, it's all a mirage.- ออฟฟิศของหล่อน ชีวิตของหล่อน ทุกอย่างล้วนลวงตา Firewall (2012)
I can't just be a mere mirage of Minaj, no.ฉันจะไม่ได้เป็นแค่ภาพลวงตาของ Minaj ,ไม่เลย Feud (2013)
I held my bachelor party at the Mirage in Las Vegas.ฉันจัดงานปาร์ตี้สละโสดของฉัน ที่ มีราจ ในลาสเวกัส The Wolf of Wall Street (2013)
That Sun behind me is a mirage.ดวงอาทิตย์ที่อยู่ข้าง หลังผมเป็นภาพลวงตา ไม่มีจริงกว่าภาพส่องแสง A Sky Full of Ghosts (2014)
By running so fast, you create multiple afterimages of yourself, you create a speed mirage.โดยนายต้องวิ่งให้เร็วขึ้น เพื่อสร้างภาพลวงตา ของตัวนายเองนายสร้างภาพลวงตาขึ้นมาเองได้ The Darkness and the Light (2015)
It's a mirage.มันเป็นภาพลวงตา Mine (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mirageA mirage is said to be an illusion.
mirageA mirage sometimes shows up in Toyama Bay.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพลวงตา[N] mirage, Example: ฉันมองไปหน้ารถไกลๆ เห็นพยับแดดยิบๆ เหมือนมีน้ำท่วมถนนอยู่, Thai definition: ภาพผิดปกติของวัตถุในระยะไกลซึ่งเกิดจากการหักเหหรือสะท้อนของแสง เป็นภาพที่ปรากฏให้เห็นผิดไปจากความเป็นจริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera   FR: mirage [m] ; illusion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIRAGE    M ER0 AA1 ZH
MIRAGES    M ER0 AA1 ZH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mirage    (n) (m i1 r aa zh)
mirages    (n) (m i1 r aa zh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftspiegelung {f} | Luftspiegelungen {pl}mirage | mirages [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミラージュ[, mira-ju] (n) mirage; (P) [Add to Longdo]
逃げ水[にげみず, nigemizu] (n) mirage [Add to Longdo]
蜃気楼[しんきろう, shinkirou] (n) mirage [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海市蜃楼[hǎi shì shèn lóu, ㄏㄞˇ ㄕˋ ㄕㄣˋ ㄌㄡˊ, / ] mirage [Add to Longdo]
蜃景[shèn jǐng, ㄕㄣˋ ㄐㄧㄥˇ, ] mirage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mirage \Mi`rage"\, n. [F., fr. mirer to look at carefully, to
   aim, se mirer to look at one's self in a glass, to reflect,
   to be reflected, LL. mirare to look at. See {Mirror}.]
   An optical effect, sometimes seen on the ocean, but more
   frequently in deserts, due to total reflection of light at
   the surface common to two strata of air differently heated.
   The reflected image is seen, commonly in an inverted
   position, while the real object may or may not be in sight.
   When the surface is horizontal, and below the eye, the
   appearance is that of a sheet of water in which the object is
   seen reflected; when the reflecting surface is above the eye,
   the image is seen projected against the sky. The {fata
   Morgana} and {looming} are species of mirage.
   [1913 Webster]
 
      By the mirage uplifted the land floats vague in the
      ether,
      Ships and the shadows of ships hang in the motionless
      air.                   --Longfellow.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mirage
   n 1: an optical illusion in which atmospheric refraction by a
      layer of hot air distorts or inverts reflections of distant
      objects
   2: something illusory and unattainable

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top