Search result for

miraculously

(20 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miraculously-, *miraculously*, miraculous
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miraculously[ADV] อย่างน่าอัศจรรย์, See also: อย่างน่าประหลาด, อย่างน่าพิศวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Today we're lowering escape artist Derek Harrison into the water to see if he can miraculously cheat death once more.วันนี้เราจะหย่อนเหยื่อรายนี้ ดีเรค แฮริสัน ลงไปในน้ำ มาดูกันว่าเขาจะสร้างปฏิหาริย์ โกงความตายได้อีกหนมั้ย Frost/Nixon (2008)
I played hide-and-seek today and didn't go to surgery because some 9 year old miraculously peed without blood.ฉันเล่นซ่อนแอบวันนี้ และไม่ได้ผ่าตัดเลย เพราะเด็ก 9 ขวบ บางคน เกิดปาฏิหาริย์ ฉี่ไม่มีเลือด I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Two days ago, he miraculously recovers.เมื่อสองวันก่อน เขาหายป่วยได้อย่างน่าอัศจรรย์ Grey Matters (2009)
No, I bought that my junior year at Duke right before I miraculously passed a physics final, and, um, ever since then...เปล่าเลย ผมซื้อมาตอนผม เรียนปีสองที่ม.ดุคก์ ก่อนที่ผมจะสอบวิชาฟิสิกส์ ตอนปลายภาคผ่าน อย่างปฏิหาริย์ ตั้งแต่นั่นมา- Better Angels (2010)
Fortunately, though, for you this guard, who is two-thirds to a retard... ,..has miraculously clung to life....if I think anything might happen to her... ...l'm coming back here. And l'm gonna kill both of you in your own shop. The Town (2010)
A helicopter careening out of control, headed toward certain tragedy when all of a sudden, a mystery man, a hero, saves the day incredibly diverting the helicopter from destroying innocent people and miraculously rescuing Carol Ferris.ฮ. ที่เสียการควบคุมกำลังจะพุ่งชน และทันใดนั้นชายลึกลับปรากฎตัว ฮีโร่กู้วิกฤต Green Lantern (2011)
Miraculously, within a month, he was back to normal.อย่างน่าอัศจรรย์ภายในเดือนเขาก็ กลับมาเป็นปกติ Is There Life After Death? (2011)
Brother Sam still deserves to be on my table, but miraculously,ว่าหลวงพี่แซมยังคงเป็นของผม แต่ด้วยความมหัศจรรย์ Once Upon a Time... (2011)
Brody has miraculously returned home means nothing?ตอนที่จ่าโบรดี้ได้กลับบ้าน, คุณว่ามันไม่น่าสงสัยหรอกเหรอ? Grace (2011)
So Abu Nazir's resurfacing just as Brody has miraculously returned home means nothing?ที่อาร์บู นาเซอร์ โผล่มา ขณะเดียวกับที่ โบรดี้กลับมาบ้านอย่างปาฎิหาริย์ มันไม่มีความหมายเหรอคะ Clean Skin (2011)
I said it because I really meant it. What if I miraculously get the role?ฉันชื่นชมนายจริงๆ ถ้าทำได้ยังงี้ เหมือนมีปาฏิหารย์ นายต้องผ่านการคัดตัวแน่นอน Episode #1.15 (2011)
So Abu Nazir's resurfacing just as Brody's miraculously returned home means nothing?อยู่ดีๆอาบู นาเซอร์ก็ปรากฏตัว The Smile (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miraculouslyMissing for years, the document miraculously came to light the other day.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วิจิตรพิสดาร[adv.] (wijitphitsadān) EN: exquisitely ; weirdly ; queerly ; miraculously ; strangely ; amazingly   

CMU English Pronouncing Dictionary
MIRACULOUSLY    M ER0 AE1 K Y AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miraculously    (a) (m i1 r a1 k y u l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Miraculous \Mi*rac"u*lous\, a. [F. miraculeux. See {Miracle}.]
   [1913 Webster]
   1. Of the nature of a miracle; performed by supernatural
    power; effected by the direct agency of almighty power,
    and not by natural causes.
    [1913 Webster]
 
   2. Supernatural; wonderful.
    [1913 Webster]
 
   3. Wonder-working. "The miraculous harp." --Shak.
    [1913 Webster] -- {Mi*rac"u*lous*ly}, adv. --
    {Mi*rac"u*lous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 miraculously
   adv 1: in a miraculous manner; "my hand grasped the gun that
       was, miraculously, lying on the ground beside my finger
       tips"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top