Search result for

minor

(119 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minor-, *minor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minor[ADJ] เล็กน้อย, See also: ไม่สำคัญ, เป็นรอง, Syn. insignificant
minor[ADJ] รุนแรงน้อย, See also: อันตรายน้อย
minor[ADJ] ที่มีช่วงระหว่างโน้ตหลักกับโน้ตตัวที่สามห่างกันน้อยกว่าในเมเจอร์สเกลอยู่ครึ่งเสียง (ทางดนตรี), See also: ลำดับเสียงต่ำ (ในเครื่องดนตรี)
minor[ADJ] ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ, See also: ซึ่งยังไม่เป็นผู้ใหญ่
minor[ADJ] ซึ่งเป็นวิชารอง, Syn. secondary
minor[N] ผู้เยาว์, See also: เด็ก, เยาวชน, ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ, Syn. boy, girl, child, lad
minor[N] วิชารอง (เสริมหรือรองจากวิชาเอก)
minority[N] คนกลุ่มน้อย, See also: ชนกลุ่มน้อย, เสียงข้างน้อย, ส่วนน้อย, Syn. small quantity, Ant. majority
minority[N] ความเป็นผู้เยาว์ (ทางกฎหมาย), Syn. childhood, immaturity
minority government[N] เสียงข้างน้อยในรัฐสภา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minor(ไม'เนอะ) adj. น้อย,เกี่ยวกับผู้เยาว์,เกี่ยวกับชนหมู่น้อย. n. ผู้เยาว์,ผู้มีการศึกษาน้อย,ชนชาวหมู่น้อย,วิชารอง vi. เลือกวิชารอง, Syn. subordinate
minority(ไมนอ'ริที,มินอ'ริที) n. ชนหมู่น้อย,กลุ่มที่น้อยกว่า,กลุ่มสมาชิกรัฐสภาที่มีเสียงข้างน้อย,ความเป็นผู้เยาว์, Syn. childhood,infancy
asia minorคาบสมุทรในเอเชียตะวันตกระหว่างทะเลดำกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
labia minoraแคมเล็ก
ursa minor(เออ'ซะ ไม'เนอะ) n. กลุ่มดาวหมีเล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
minor(adj) เล็กกว่า,น้อย,รอง,เยาว์
minor(n) เด็ก,เยาวชน,ผู้เยาว์,วิชารอง
minority(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,ชนกลุ่มน้อย,ความเป็นผู้เยาว์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
minorผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor arcส่วนโค้งน้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minor artจุลศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor axisแกนโท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minor calixกิ่งน้อย (กรวยไต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
minor connectorส่วนโยงย่อย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor disputeข้อพิพาทแรงงานในข้อตกลงร่วม (เกี่ยวกับสภาพการจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor factข้อเท็จจริงแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
minor of a determinantไมเนอร์ของตัวกำหนด, ไมเนอร์ของดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
minor offenceความผิดลหุโทษ [ดู contravention ความหมายที่ ๒ และ petty offence] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Minorเล็กกว่า, กลุ่มเล็ก [การแพทย์]
Minor Degreeขั้นปานกลาง [การแพทย์]
minor lossesminor losses, การสูญเสียรอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Minoritiesชนกลุ่มน้อย [TU Subject Heading]
Minority Groupชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]
Minority Groupsชนกลุ่มน้อย [การแพทย์]
Minorsผู้เยาว์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Minor injury[けいしょう] (n ) บาดเจ็บเล็กน้อย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, unfortunately, we've still got a minor problem out there.โชคไม่ดี เราจะเอาปัญหาเล็กน้อยออกจากที่นั้น Odyssey (2008)
And the charges were just so minor...เพราะผมไม่ได้อาศัยในรัฐนี้ Birthmarks (2008)
I meant she's a minor and daddy has a conflict, so we're gonna need Cuddy's signoff.ฉันหมายถึงเธอเป็็นผู้เยาว์และพ่อของเธอ ก็ติดกฎการขัดกันของผลประโยชน์ ดังนั้นเราต้องให้คัดดี้เซ็นต์อนุมัติ Joy (2008)
She's an emancipated minor.เธอมีอิสระเล็กน้อย Emancipation (2008)
You're a minor.คุณเป็็นผู้เยาว์ Emancipation (2008)
It could be something minor.มันอาจเป็นโรคอะไรก็ได้ Last Resort (2008)
All with one minor side effect --ทั้งหมดนี้มีผลข้างเคียงเพียงแค่เล็กน้อย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Why do you suppose these people would be interested in the robbery of a minor neighbourhood bank, Michael?ทำไมคุณถึงคิดว่าคนพวกนี้จะสนใจ ในการปล้นธนาคารท้องที่เล็ก ๆ นี้ล่ะ ไมเคิล The Bank Job (2008)
Sir, Matthew Perry over here thinks that I have illegal narcotics on me... because I'm a minority.คุณครับ แมทธิว เพอร์รี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ คิดว่าผมมียาเสพติดในครอบครอง เพราะว่าผมเป็นเชื้อชาติกลุ่มน้อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
...that you did to a minority this week. Yeah....ที่พวกนายทำกัน เป็นอย่างน้อยในสัปดาห์นี้ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I have a warrant for a minor named Sanford clark;ฉันมีหมายจับ แซนฟอร์ด คลาร์ค Changeling (2008)
Involuntary manslaughter, that's not exactly a minor offense, you know?มันไม่ใช่การทำความผิดเล็กน้อยซะทีเดียว นายรู้ใช่มั้ย The Echo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
minorA couple of flights were delayed on account of a minor accident.
minorA few minor mistakes apart, your writing is good.
minorAlthough they pay lip service to the idea of affirmative action, in reality very few minorities get hired.
minorA minor character in the play.
minorApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
minorEthnic minorities struggle against prejudice and poverty.
minorEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
minorEthnic minorities struggle prejudice, poverty, and oppression.
minorFork-users have historically been in the minority.
minorHe always troubles himself about minor things.
minorHe always worries about minor points.
minorHe is nothing but a minor artist.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนน้อย[N] minority, See also: lesser part, Ant. ส่วนมาก
คะแนนเสียงข้างน้อย[N] minority vote, Syn. เสียงส่วนน้อย, Ant. คะแนนเสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่, Count unit: คะแนน, Thai definition: คะแนนเสียงที่มีน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง
ประดับยนต์[N] car accessory, See also: minor fitting, of a car, car attachment, Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์, Example: พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หาซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์, Thai definition: เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ร้านประดับยนต์
ข้างน้อย[ADJ] minority, Ant. ข้างมาก, Example: แม้รัฐบาลของเธอจะมีเสียงข้างน้อยในรัฐสภา แต่เธอก็ไม่หวาดหวั่นประการใด
ย่อย[ADJ] minor, See also: small, subordinate, Syn. เล็ก, Example: กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานพากันชุมนุมประท้วงรัฐบาลที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Thai definition: เรียกส่วนน้อยแยกจากส่วนใหญ่
รายย่อย[ADJ] minor, See also: less important, Example: ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งมาตรการเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย, Thai definition: เกี่ยวกับรายที่มีความสำคัญน้อย
รายย่อย[N] minor item, See also: small group, small batch, Example: ผู้ผลิตรายใหญ่ต้องสูญเสียลูกค้าให้กับรายย่อย, Count unit: ราย, Thai definition: รายที่มีความสำคัญน้อย
ส่วนน้อย[N] minority, Syn. ฝ่ายข้างน้อย, Ant. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, Example: การปกครองระบอบประชาธิปไตยเราต้องการฟังเสียงส่วนใหญ่ แต่ก็ต้องรับฟังเสียงส่วนน้อยด้วย
เสียงข้างน้อย[N] minority, Ant. เสียงข้างมาก, Example: พรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างน้อยในสภา, Thai definition: สมาชิกจำนวนน้อยของพรรค
ทางสายรอง[N] minor road, Syn. ทางโท, Ant. ทางสายหลัก, ถนนสายใหญ่, ถนนสายเอก, Example: รัฐบาลมีเห็นชอบให้มีการก่อสร้างถนนสายรองขึ้นตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ, Thai definition: เส้นทางที่ไม่ใช่ถนนสายใหญ่หรือถนนสายหลัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุ-[pref.] (anu-) EN: sub- , minor-, micro-, junior- (pref.)   FR: sous- , micro- , hypo-
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet   FR: astéroïde [m]
ดาวเคราะห์ย่อย[n. exp.] (dāokhrǿ yøi) EN: minor planet   
จำนวนน้อย[n. exp.] (jamnūan nøi) EN: the minority ; few people   FR: une minorité de ; un petit nombre de ; peu de personnes
จุลศักราช[n.] (junlasakkarāt) EN: Thai minor era   
การผ่าตัดเล็ก[n. exp.] (kān phātat lek) EN: minor surgery   FR: intervention chirurgicale légère [f] ; opération chirurgicale mineure [f]
ขจร[n.] (khajøn) EN: Telosma minor   
คะแนนเสียงข้างน้อย[n. exp.] (khanaēnsīeng khāng nøi) EN: minority vote   
ข้างน้อย[n.] (khāngnøi) EN: minority   FR: minorité [f]
คนกลุ่มน้อย[n. exp.] (khon klum nøi) EN: minority   

CMU English Pronouncing Dictionary
MINOR    M AY1 N ER0
MINORU    M IH2 N AO1 R UW0
MINORS    M AY1 N ER0 Z
MINORCA    M AH0 N AO1 R K AH0
MINORCO    M IH2 N AO1 R K OW0
MINORED    M AY1 N ER0 D
MINORITY    M AY0 N AO1 R AH0 T IY0
MINORITE    M IH1 N ER0 AY2 T
MINORING    M AY1 N ER0 IH0 NG
MINORITY    M AH0 N AO1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minor    (n) (m ai1 n @ r)
minors    (n) (m ai1 n @ z)
minority    (n) (m ai1 n o1 r i t ii)
minorities    (n) (m ai1 n o1 r i t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Minor {m} [math.]minor [Add to Longdo]
Moll {n} (Tongeschlecht) [mus.] | a-Mollminor | A minor [Add to Longdo]
Mollakkord {m}minor chord [Add to Longdo]
Molldreiklang {m}minor triad [Add to Longdo]
Nebensache {f}minor matter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor) [Add to Longdo]
イ短調[イたんちょう, i tanchou] (n) A minor [Add to Longdo]
エスニックマイノリティー[, esunikkumainoritei-] (n) ethnic minority [Add to Longdo]
キビレボウズハギ[, kibirebouzuhagi] (n) slender unicorn (Naso minor, species of Indo-West Pacific tang found from Mozambique to the Philippines); blackspine unicornfish; little unicorn [Add to Longdo]
ギリヤーク[, giriya-ku] (n) (obs) (See ニブヒ) Gilyak (old name for the Nivkh ethnic minority group of Russia) [Add to Longdo]
サブキャラクター[, sabukyarakuta-] (n) minor characters (wasei [Add to Longdo]
ターミノロジー[, ta-minoroji-] (n) terminology [Add to Longdo]
チワン族;壮族[チワンぞく, chiwan zoku] (n) Zhuang (Chinese ethnic minority group); Chuang [Add to Longdo]
ト短調[トたんちょう, to tanchou] (n) G minor [Add to Longdo]
ニブヒ;ニヴフ;ニブフ;ニヴヒ[, nibuhi ; nivufu ; nibufu ; nivuhi] (n) Nivkh (ethnic minority group of Russia, living near the Amur river and on Sakhalin) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] minor official [Add to Longdo]
未冠[wèi guān, ㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, ] minor (old usage, person under 20) [Add to Longdo]
未成[wèi chéng, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ, ] minor (i.e. person under 18); incomplete; unachieved; failed; abortive [Add to Longdo]
未成冠[wèi chéng guān, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, ] minor (old usage, person under 20) [Add to Longdo]
未成年人[wèi chéng nián rén, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄖㄣˊ, ] minor (i.e. person under 18) [Add to Longdo]
未成年者[wèi chéng nián zhě, ㄨㄟˋ ㄔㄥˊ ㄋㄧㄢˊ ㄓㄜˇ, ] minor (not an adult) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
実る[みのる, minoru] Fruechte_tragen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 minor \mi"nor\ (m[imac]"n[~e]r), a. [L., a comparative with no
   positive; akin to AS. min small, G. minder less, OHG.
   minniro, a., min, adv., Icel. minni, a., minnr, adv., Goth.
   minniza, a., mins, adv., Ir. & Gael. min small, tender, L.
   minuere to lessen, Gr. miny`qein, Skr. mi to damage. Cf.
   {Minish}, {Minister}, {Minus}, {Minute}.]
   [1913 Webster]
   1. Inferior in bulk, degree, importance, etc.; less; smaller;
    of little account; as, minor divisions of a body.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) Less by a semitone in interval or difference of
    pitch; as, a minor third.
    [1913 Webster]
 
   {Asia Minor} (Geog.), the Lesser Asia; that part of Asia
    which lies between the Euxine, or Black Sea, on the north,
    and the Mediterranean on the south.
 
   {Minor mode} (Mus.), that mode, or scale, in which the third
    and sixth are minor, -- much used for mournful and solemn
    subjects.
 
   {Minor orders} (Eccl.), the rank of persons employed in
    ecclesiastical offices who are not in holy orders, as
    doorkeepers, acolytes, etc.
 
   {Minor scale} (Mus.) The form of the minor scale is various.
    The strictly correct form has the third and sixth minor,
    with a semitone between the seventh and eighth, which
    involves an augmented second interval, or three semitones,
    between the sixth and seventh, as, 6/F, 7/G[sharp], 8/A.
    But, for melodic purposes, both the sixth and the seventh
    are sometimes made major in the ascending, and minor in
    the descending, scale, thus: 
    [1913 Webster]
    [1913 Webster] See {Major}.
 
   {Minor term of a syllogism} (Logic), the subject of the
    conclusion.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minor \Mi"nor\, n.
   1. A person of either sex who has not attained the age at
    which full civil rights are accorded; an infant; in
    England and the United States, one under twenty-one years
    of age.
    [1913 Webster]
 
   Note: In hereditary monarchies, the minority of a sovereign
      ends at an earlier age than of a subject. The minority
      of a sovereign of Great Britain ends upon the
      completion of the eighteenth year of his age.
      [1913 Webster]
 
   2. (Logic) The minor term, that is, the subject of the
    conclusion; also, the minor premise, that is, that premise
    which contains the minor term; in hypothetical syllogisms,
    the categorical premise. It is the second proposition of a
    regular syllogism, as in the following: Every act of
    injustice partakes of meanness; to take money from another
    by gaming is an act of injustice; therefore, the taking of
    money from another by gaming partakes of meanness.
    [1913 Webster]
 
   3. A Minorite; a Franciscan friar.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minor
   adj 1: of lesser importance or stature or rank; "a minor poet";
       "had a minor part in the play"; "a minor official"; "many
       of these hardy adventurers were minor noblemen"; "minor
       back roads" [ant: {major}]
   2: lesser in scope or effect; "had minor differences"; "a minor
     disturbance" [ant: {major}]
   3: inferior in number or size or amount; "a minor share of the
     profits"; "Ursa Minor" [ant: {major}]
   4: of a scale or mode; "the minor keys"; "in B flat minor" [ant:
     {major}]
   5: not of legal age; "minor children" [syn: {minor}, {nonaged},
     {underage}] [ant: {major}]
   6: of lesser seriousness or danger; "suffered only minor
     injuries"; "some minor flooding"; "a minor tropical
     disturbance" [ant: {major}]
   7: of your secondary field of academic concentration or
     specialization [ant: {major}]
   8: of the younger of two boys with the same family name; "Jones
     minor"
   9: warranting only temporal punishment; "venial sin" [syn:
     {minor}, {venial}]
   10: limited in size or scope; "a small business"; "a newspaper
     with a modest circulation"; "small-scale plans"; "a pocket-
     size country" [syn: {minor}, {modest}, {small}, {small-
     scale}, {pocket-size}, {pocket-sized}]
   n 1: a young person of either sex; "she writes books for
      children"; "they're just kids"; "`tiddler' is a British
      term for youngster" [syn: {child}, {kid}, {youngster},
      {minor}, {shaver}, {nipper}, {small fry}, {tiddler},
      {tike}, {tyke}, {fry}, {nestling}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top