Search result for

minion

(43 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -minion-, *minion*
Possible hiragana form: みにおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
minion[N] ข้าราชการผู้น้อย, See also: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อย, ลูกน้อง
minion[N] คนรับใช้, See also: สมุนรับใช้, บริวาร, Syn. slave
minion[N] คนโปรด, See also: สุดที่รัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minion(มิน'เยิน) n. ลูกมือ,คนรับใช้,สมุนรับใช้, Syn. henchman
dominion(ดะมิน'เยิน) n. อำนาจการปกครอง,การปกครอง,การครอบงำ, Syn. authority,government

English-Thai: Nontri Dictionary
minion(n) บ่าว,คนรับใช้,คนรัก,สมุน,ข้าราชการผู้น้อย,ผู้แทน
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I really wouldn't mind getting away from my minion duties.ฉันคงไม่ได้คิดอะไรมาก เพราะยังมีภาระนี่อีก Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Guard well that bird, my minions.เฝ้านกให้ดีนะลูกสมุน Up (2009)
It's so hard finding obedient minions.มันค่อนข้างอย่างที่จะควบคุมให้พวกลูกสมุนเชื่อฟัง Gone with the Will (2009)
Your minions told me about choosing the next queen.ก็ดีใช่ไหมล่ะ ? ที่จะมีที่ดี ๆ ที่จะใช้เวลาอย่างมีความสุข The Goodbye Gossip Girl (2009)
You there. you're one of blair's new minions, aren't you?นั่น คุณเป็นสมุนแบลร์ใช่ไหม Enough About Eve (2009)
Sophie, you're minion number one.โซเฟีย เธอเป็นคนโปรดคนแรก Enough About Eve (2009)
If you go down the rabbit hole, it's going to take moreit's going to take more than Blair Waldorf and your army of minions to drag you back out.ถ้าคุณลงไปในรูกระต่าย จะต้องใช้แรงมากกว่า แบล วาลดอร์ฟ และบริวาร ดึงคุณขึ้นมา The Last Days of Disco Stick (2009)
Then I'll have my minions call off the search.ดี เธอคิดจริงๆหรอว่าเขาจะไปงานกับฉัน คือ เขาคงจะไป ถ้าฉันได้คุยกับเขาก่อน They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
And none of her minions, mentors or friends want to put Jenny together again.และไม่มีพรรคพวก ที่ปรึกษา หรือเพื่อน ต้องการจะมาต่อหน้าให้เหมือนเดิม They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Knowing how the queen controls her minions could have proven valuable.การที่รู้ว่าราชินีควบคุม บริวารได้อย่างไรนั้นมีค่ามาก Legacy of Terror (2009)
Assemble the minions!รวบรวมลูกสมุน Despicable Me (2010)
Minions, assemble!ลูกสมุน รวมตัว Despicable Me (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
minionHe is just a minion of the minister.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: realm ; domain ; dominion ; empire ; kingdom   FR: royaume [m] ; empire [m]
ประเทศราช[n.] (prathētsarāt) EN: colony ; dependency ; vassal state ; dominion ; protectorate   FR: colonie [f] ; protectorat [m] ; État vassal [m]
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling   FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINION    M IH1 N Y AH0 N
MINIONS    M IH1 N Y AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
minion    (n) (m i1 n i@ n)
minions    (n) (m i1 n i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Büttel {m}minion of the law [Add to Longdo]
Günstling {m} | Günstlinge {pl}minion | minions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドミニオン[, dominion] (n) dominion [Add to Longdo]
ミニオン[, minion] (n) minion [Add to Longdo]
自治領[じちりょう, jichiryou] (n) self-governing dominion [Add to Longdo]
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P) [Add to Longdo]
所有権[しょゆうけん, shoyuuken] (n) ownership; dominion; ownership rights; proprietorship; property rights; (P) [Add to Longdo]
属領[ぞくりょう, zokuryou] (n) possession; dependency; territory; dominion [Add to Longdo]
領地[りょうち, ryouchi] (n,adj-no) territory; dominion; grounds (e.g. school); (P) [Add to Longdo]
領土[りょうど, ryoudo] (n,adj-no) dominion; territory; possession; (P) [Add to Longdo]
領分[りょうぶん, ryoubun] (n) territory; domain; dominion; possession; sphere of action [Add to Longdo]
領有権[りょうゆうけん, ryouyuuken] (n) territorial right; dominion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minion \Min"ion\, a. [See 2d {Minion}.]
   Fine; trim; dainty. [Obs.] "Their . . . minion dancing."
   --Fryth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minion \Min"ion\, n.
   Minimum. [Obs.] --Burton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Minion \Min"ion\, n. [F. mignon, fr. OHG. minni love, G. minne;
   akin to E. mind. See {Mind}, and cf. {Mignonette}.]
   [1913 Webster]
   1. A loved one; one highly esteemed and favored; -- in a good
    sense. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       God's disciple and his dearest minion. --Sylvester.
    [1913 Webster]
 
       Is this the Athenian minion whom the world
       Voiced so regardfully?        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An obsequious or servile dependent or agent of another; a
    fawning favorite. --Sir J. Davies.
    [1913 Webster]
 
       Go, rate thy minions, proud, insulting boy! --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A small kind of type, in size between brevier and
    nonpareil.
    [1913 Webster]
 
   4. An ancient form of ordnance, the caliber of which was
    about three inches. [Obs.] --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 minion
   n 1: a servile or fawning dependant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top