Search result for

mind

(153 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mind-, *mind*, min
English-Thai: Longdo Dictionary
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
make up one's mind(vt ) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mind[N] จิตใจ, See also: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด, Syn. soul, spirit, intellect, thought
mind[N] ความจำ, See also: ความทรงจำ, Syn. subconcious, remembrance
mind[N] คนฉลาด
mind[N] ความตั้งใจ, See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, Syn. intention, determination
mind[N] สติปัญญา, See also: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา, Syn. IQ, brainpower, wit, Ant. ignorance, stupidity
mind[VT] สังเกต, See also: เข้าใจ
mind[VI] รังเกียจ, See also: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง, Syn. dislike, disfavor, Ant. like, favor, esteem
mind[VT] ระวัง, See also: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล, Syn. attend, foster, Ant. neglect, ignore
minded[ADJ] ซึ่งมีใจโน้มเอียง, Syn. inclined, liking, intending
minder[N] ผู้ดูแล, Syn. nurse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mind(ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one's mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one's mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้
mind's eyeมโนภาพ,การนึกไปเอง
mind-set(ไมด`เชท) n. ความตั้งใจ ความโน้มเอียง
mindanao(มิน'ดาเนา) n. เกาะที่ใหญ่ที่สองของฟิลิปปินส์
mindblowing(ไมด'โบลอิง) adj. ประหลาดใจ,ท่วมท้น,ทำให้เกิดผลเหมือนยาหลอนประสาท.
minded(ไม'ดิด) adj. ใส่ใจ,โน้มเอียง,มีใจเอนเอียง, Syn. inclined,
mindful(ไมดฺ'ฟูล) adj. สนใจ,ใส่ใจ., See also: mindfully adv. mindfulness n., Syn. careful
mindless(ไมดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระวัง,โง่., See also: mindlessly adv. mindlessness n., Syn. stupid
absent-minded(แอบ' เซนไม' เดด) adj. สติลอย -absent-mindedness n.
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
mind(n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ
mind(vt) ระวัง,เอาใจใส่,สนใจ,สังเกต,ตั้งใจฟัง,รังเกียจ
minded(adj) กระเดียด,โน้มเอียง,โอนเอียง,ใส่ใจ
mindful(adj) เอาใจใส่,ระวัง,ตั้งใจ,สนใจ
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
BROAD-broad-minded(adj) ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อ,มีน้ำใจ
feebleminded(adj) โง่,ทึ่ม,ปัญญาอ่อน
LIGHT-light-minded(adj) ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า
NARROW-narrow-minded(adj) ใจแคบ,ใจดำ,ขี้เหนียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mindจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mind and memoryสติสัมปชัญญะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mind, absoluteจิตสัมบูรณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
mind, state ofสภาพจิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mind-body relationความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mindจิต, จิตใจ [การแพทย์]
Mind and bodyจิตใจและร่างกาย [TU Subject Heading]
mind mapแผนที่ความคิด, ผังที่แสดงการเชื่อมโยงของความคิดที่หลากหลาย โดยการแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเรื่อย ๆ จากหัวข้อหลักและเขียนคำสำคัญ (key word) บนเส้นแต่ละเส้นเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของแนวคิด มีการใช้สีและภาพวาดเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยให้สมองจดจำได้ดีขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mind, Abnormality ofความผิดปกติทางจิต [การแพทย์]
Mind-body and relaxation fechniqueจิตใจและร่างกายกับเทคนิคการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]
Mindanao Island (Philippines)เกาะมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) [TU Subject Heading]
MindManager (Computer file)มายด์เมเนเจอร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Mind Governanceจิตตาภิบาล
mind set (n ) รูปแบบความคิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey. Um, would you mind putting this in the back for me?เฮ้ เอ่อขอโทษนะคะ ช่วยเก็บชุดนนี้ไว้ข้างหลังให้ฉันที The Serena Also Rises (2008)
N-n-never mind. This is going to be sensational.มะ ไม่เป็นไรหรอกค่ะ นี่จะเป็นข่าวใหญ่แน่ๆ The Serena Also Rises (2008)
Get in before I change my mind.เข้าไปซะ ก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจ The Serena Also Rises (2008)
Uh, hey, Amanda, would you mind getting some gelato?เอ่อ อแมนด้า ช่วยไปซื้อกีลาโต้หน่อย The Ex-Files (2008)
Now I hope you don't mind, but I sat the girls from school in the second row.อ่าแม่คะ หนูเชื่อว่าแม่จะไม่ว่าอะไรหนู ถ้าหนูจะให้เพื่อนๆของหนูนั่งแถวที่สอง The Serena Also Rises (2008)
- Blair, do you mind?- แบลร์ ขอเถอะ The Ex-Files (2008)
Do you guys mind?ได้มั้ยค่ะ? The Dark Night (2008)
She'll just be one more minute, if you don't mind.เธอคงต้องใช้เวลาซักนาที ถ้านายไม่ว่าอะไรนะ Never Been Marcused (2008)
Shut up, or I'll change my mind.เงียบเถอะน่า หรือจะให้ฉันเปลี่ยนใจ Never Been Marcused (2008)
And when Blair sets her mind on something...และเมื่อแบลร์ตั้งใจทำอะไรซักอย่างละก็... Never Been Marcused (2008)
- Do you mind if I join you? - I do, yes. Uh, I'm dining with Blair.เป็นไรไหมผมจะร่วมโต๊ะกับคุณ\เป็นละ อ่า ผมกำลังกินข้าวกับแบร์ Never Been Marcused (2008)
If, however, you're asking if I don't mind sticking around while you're away, it's not exactly brain surgery.ถ้า ไงก็ตามแต่ คุณกำลังจะถามว่าฉันคงไม่เป็นไรใช่ไหมถ้าจะให้ฉันอยู่แถวๆนี้ตอนที่คุณไม่อยู่น่ะ คือถึงมันไม่ใช่การผ่าตัดสมองก็ตามแต่ Never Been Marcused (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mindA balance of mind and body.
mindA contented mind is a perpetual feast.
mindActivity keeps the mind from rusting.
mindA drama where you can enjoy the delicate workings of a woman's mind.
mindA fearful thought entered my mind.
mindA foolish idea came into my mind.
mindA good idea came across her mind at the last moment.
mindA good idea came across his mind at the last moment.
mindA good idea came across my mind.
mindA good idea came into my mind.
mindA good idea crossed his mind.
mindA good idea entered my mind.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้วงนึก[N] mind, See also: imagination, Syn. ห้วงความคิด, ห้วงสำนึก, Example: เขาหยุดยืนมองไปรอบๆ บริเวณอยู่ครู่หนึ่ง เพื่อเก็บซับเอาความงามประทับใจจากธรรมชาติไว้ในห้วงนึก
พระทัย[N] mind, See also: heart, Syn. ใจ, Example: ท่านจันทร์ทรงประทับที่ระเบียงหน้ากระท่อมติดแอร์ปล่อยพระทัยให้เพลินไปกับธรรมชาติ, Count unit: ดวง, Notes: (ราชา)
ถือสา[V] mind, See also: care about, take something to heart, take offence, Syn. เอาเรื่องเอาราว, เอาเรื่อง, Example: ในชนบท เวลาของเขาไม่ตายตัวยืดหยุ่นได้มาก ไม่ค่อยถือสาเรื่องผิดเวลา, Thai definition: ยึดเอาเป็นเรื่องเป็นราว, ถือเอาเป็นโทษ
เจต[N] mind, See also: thought, Syn. ใจ, Thai definition: สิ่งที่คิด, Notes: (บาลี)
ใจ[N] mind, See also: spirit, heart, disposition, Syn. จิต, จิตใจ, Example: ผู้ที่หน้าตาสดใสย่อมเป็นผลมาจากใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง, Thai definition: ความรู้สึกนึกคิด
ใจคอ[N] mind, See also: heart, disposition, Syn. จิตใจ, ใจ, อัธยาศัย, Example: ผู้หญิงและผู้ชายมีรูปร่างและใจคอแตกต่างกัน
ใจจดใจจ่อ[ADV] attentively, See also: mindfully, Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ, Example: คนเข้าร่วมชุมนุมฟังอย่างใจจดใจจ่อกับเรื่องที่เกิดขึ้น, Thai definition: มุ่งมั่น หรือกำลังมีสมาธิอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
นำพา[V] mind, See also: pay attention to, heed, regard, care, Syn. เอาใจใส่, เอาธุระ, Ant. ปล่อยปละละเลย, ไม่เอาใจใส่, Example: เขาไม่นำพาต่อความปรารถนาของเธอ
มนัส[N] mind, See also: heart, Syn. มโน, ใจ, จิต, Notes: (สันสกฤต)
มโน[N] heart, See also: mind, Syn. ใจ, มนัส, จิต, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านใจ[v.] (ānjai) EN: read one's mind   
อ่านใจเขาออก[v. exp.] (ānjai khao øk) EN: read sb's mind ; get an insight into sb's mind   FR: lire dans les pensées de qqn
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament   FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[v.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind   FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ทางใจ[n. exp.] (ārom thāng jai) EN: mind   
บ้า[v.] (bā) EN: lose one's mind   FR: perdre la raison ; perdre la tête
ใบเตือน[n. exp.] (bai teūoen) EN: reminder   
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
บุคคลวิกลจริต[n. exp.] (bukkhon wikonjarit) EN: mentally disturbed person ; person of unsound mind   

CMU English Pronouncing Dictionary
MIND    M AY1 N D
MINDA    M IH1 N D AH0
MINDS    M AY1 N D Z
MINDY    M IH1 N D IY0
MINDEL    M IH1 N D AH0 L
MINDED    M AY1 N D AH0 D
MINDER    M AY1 N D ER0
MIND'S    M AY1 N D Z
MINDEN    M AY1 N D AH0 N
MINDLIN    M IH1 N D L IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mind    (v) (m ai1 n d)
minds    (v) (m ai1 n d z)
minded    (v) (m ai1 n d i d)
minder    (n) (m ai1 n d @ r)
minders    (n) (m ai1 n d @ z)
mindful    (j) (m ai1 n d f @ l)
minding    (v) (m ai1 n d i ng)
mindless    (j) (m ai1 n d l i s)
mindfully    (a) (m ai1 n d f @ l ii)
mindlessly    (a) (m ai1 n d l i s l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
Minderheit(n) |die, pl. Minderheiten| ส่วนน้อย
Minderheit(n) |die, pl. Minderheiten| เสียงส่วนน้อย, See also: A. die Mehrheit,
mindestensอย่างน้อยที่สุด
zumindestอย่างน้อย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedankenleser {m}mind reader [Add to Longdo]
Minderheit {f} | Minderheiten {pl}minority | minorities [Add to Longdo]
Minderheitsbeteiligung {f}minority stake [Add to Longdo]
Minderheitsregierung {f}minority government [Add to Longdo]
Minderjährige {m,f}; Minderjährigerminor; infant [Add to Longdo]
Minderjährigkeit {f}nonage [Add to Longdo]
Minderkosten {pl}cost reduction; reduced cost [Add to Longdo]
Minderwertigkeit {f} | Minderwertigkeiten {pl}inferiority | inferiorities [Add to Longdo]
Minderwertigkeitsgefühl {n} | Minderwertigkeitsgefühle haben | mit Minderwertigkeitsgefühlen erfülleninferiority feeling | to feel inferior | to frustrate [Add to Longdo]
Minderwertigkeitskomplex {m} | Minderwertigkeitskomplexe {pl}inferiority complex | inferiority complexes [Add to Longdo]
Minderwertigste {m,f}; Minderwertigstermost inferior [Add to Longdo]
Mindestabnahmemenge {f}minimum purchasing quantity [Add to Longdo]
Mindestalter {n}minimum age [Add to Longdo]
Mindestaußenluftanteil {m}minimum make-up air quota [Add to Longdo]
Mindestbestellmenge {f}minimum order quantity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
ご心配なく;御心配なく[ごしんぱいなく, goshinpainaku] (exp) don't worry; never mind [Add to Longdo]
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly [Add to Longdo]
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.) [Add to Longdo]
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (n) what one has a mind to do; what one feels like (doing); being so minded; (with) that in mind [Add to Longdo]
その気になる[そのきになる, sonokininaru] (exp,v5r) to feel like it; to get to think that way; to become so minded [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心神[xīn shén, ㄒㄧㄣ ㄕㄣˊ, ] mind; state of mind; attention; (Chinese medicine) psychic constitution, #15,202 [Add to Longdo]
神魂[shén hún, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ, ] mind; state of mind (often abnormal), #51,666 [Add to Longdo]
少管闲事[shǎo guǎn xián shì, ㄕㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Mind your own business!; Don't interfere!, #63,098 [Add to Longdo]
棉兰老岛[Mián lán lǎo dǎo, ㄇㄧㄢˊ ㄌㄢˊ ㄌㄠˇ ㄉㄠˇ, / ] Mindanao (island in the Philippines), #95,666 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンピューターマインド[こんぴゅーたーまいんど, konpyu-ta-maindo] computer mind [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
劣性[れっせい, ressei] minderwertig, rezessiv (Erblichkeit) [Add to Longdo]
劣悪[れつあく, retsuaku] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等[れっとう, rettou] Minderwertigkeit [Add to Longdo]
劣等感[れっとうかん, rettoukan] Minderwertigkeitskomplex [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mind \Mind\ (m[imac]nd), n. [AS. mynd, gemynd; akin to OHG.
   minna memory, love, G. minne love, Dan. minde mind, memory,
   remembrance, consent, vote, Sw. minne memory, Icel. minni,
   Goth. gamunds, L. mens, mentis, mind, Gr. me`nos, Skr. manas
   mind, man to think. [root]104, 278. Cf. {Comment}, {Man},
   {Mean}, v., 3d {Mental}, {Mignonette}, {Minion}, {Mnemonic},
   {Money}.]
   [1913 Webster]
   1. The intellectual or rational faculty in man; the
    understanding; the intellect; the power that conceives,
    judges, or reasons; also, the entire spiritual nature; the
    soul; -- often in distinction from the {body}.
    [1913 Webster]
 
       By the mind of man we understand that in him which
       thinks, remembers, reasons, wills.  --Reid.
    [1913 Webster]
 
       What we mean by mind is simply that which perceives,
       thinks, feels, wills, and desires.  --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
       Let every man be fully persuaded in his own mind.
                          --Rom. xiv. 5.
    [1913 Webster]
 
       The mind shall banquet, though the body pine.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The state, at any given time, of the faculties of
    thinking, willing, choosing, and the like; psychical
    activity or state; as:
    (a) Opinion; judgment; belief.
      [1913 Webster]
 
         A fool uttereth all his mind.   --Prov. xxix.
                          11.
      [1913 Webster]
 
         Being so hard to me that brought your mind, I
         fear she'll prove as hard to you in telling her
         mind.               --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) Choice; inclination; liking; intent; will.
      [1913 Webster]
 
         If it be your minds, then let none go forth. --2
                          Kings ix. 15.
      [1913 Webster]
    (c) Courage; spirit. --Chapman.
      [1913 Webster]
 
   3. Memory; remembrance; recollection; as, to have or keep in
    mind, to call to mind, to put in mind, etc.
    [1913 Webster]
 
   {To have a mind} or {To have a great mind}, to be inclined or
    strongly inclined in purpose; -- used with an infinitive.
    "Sir Roger de Coverly . . . told me that he had a great
    mind to see the new tragedy with me." --Addison.
 
   {To lose one's mind}, to become insane, or imbecile.
 
   {To make up one's mind}, to come to an opinion or decision;
    to determine.
 
   {To put in mind}, to remind. "Regard us simply as putting you
    in mind of what you already know to be good policy."
    --Jowett (Thucyd. ).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mind \Mind\, v. i.
   To give attention or heed; to obey; as, the dog minds well.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mind \Mind\ (m[imac]nd), v. t. [imp. & p. p. {Minded}; p. pr. &
   vb. n. {Minding}.] [AS. myndian, gemynd[imac]an to remember.
   See {Mind}, n.]
   1. To fix the mind or thoughts on; to regard with attention;
    to treat as of consequence; to consider; to heed; to mark;
    to note. "Mind not high things, but condescend to men of
    low estate." --Rom. xii. 16.
    [1913 Webster]
 
       My lord, you nod: you do not mind the play. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To occupy one's self with; to employ one's self about; to
    attend to; as, to mind one's business.
    [1913 Webster]
 
       Bidding him be a good child, and mind his book.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To obey; as, to mind parents; the dog minds his master.
    [1913 Webster]
 
   4. To have in mind; to purpose. --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
       I mind to tell him plainly what I think. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To put in mind; to remind. [Archaic] --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
       He minded them of the mutability of all earthly
       things.                --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       I do thee wrong to mind thee of it.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Never mind}, do not regard it; it is of no consequence; no
    matter.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To notice; mark; regard; obey. See {Attend}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mind
   n 1: that which is responsible for one's thoughts and feelings;
      the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I
      couldn't get his words out of my head" [syn: {mind},
      {head}, {brain}, {psyche}, {nous}]
   2: recall or remembrance; "it came to mind"
   3: an opinion formed by judging something; "he was reluctant to
     make his judgment known"; "she changed her mind" [syn:
     {judgment}, {judgement}, {mind}]
   4: an important intellectual; "the great minds of the 17th
     century" [syn: {thinker}, {creative thinker}, {mind}]
   5: attention; "don't pay him any mind"
   6: your intention; what you intend to do; "he had in mind to see
     his old teacher"; "the idea of the game is to capture all the
     pieces" [syn: {mind}, {idea}]
   7: knowledge and intellectual ability; "he reads to improve his
     mind"; "he has a keen intellect" [syn: {mind}, {intellect}]
   v 1: be offended or bothered by; take offense with, be bothered
      by; "I don't mind your behavior"
   2: be concerned with or about something or somebody
   3: be in charge of or deal with; "She takes care of all the
     necessary arrangements" [syn: {take care}, {mind}]
   4: pay close attention to; give heed to; "Heed the advice of the
     old men" [syn: {heed}, {mind}, {listen}]
   5: be on one's guard; be cautious or wary about; be alert to;
     "Beware of telephone salesmen" [syn: {beware}, {mind}]
   6: keep in mind [syn: {mind}, {bear in mind}] [ant: {forget}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top