Search result for

mince

(72 entries)
(0.0039 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mince-, *mince*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mince[VT] สับ, See also: บด, Syn. dice, hash, divide
mince[VT] พูดอ้อมค้อม, See also: พูดให้เบาบางลง, พูดอ้อมแอ้ม, Syn. alleviate, lessen
mince[VI] เดินกระย่องกระแย่ง, See also: เดินกะเผลก
mince pie[N] พายไส้เนื้อสับ
mincemeat[N] เนื้อสับ
mince pies[SL] ตา, See also: นัยน์ตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mince(มินซฺ) vt. สับละเอียด,ตัดออกเป็นชิ้น ๆ ที่เล็กมาก,ลดเสียง,พูดเสียงอ่อนลง vi. เดินด้วยก้าวสั้น ๆ อย่างนุ่มนวล,พูดหรือประพฤติอย่างมีมารยาท n. สิ่งที่สับละเอียด,ขนมสับ,เนื้อสับ., See also: mincer n.
mince pien. ขนมpieไส้เนื้อสับ

English-Thai: Nontri Dictionary
mince(vi) วางท่า,ก้าวอย่างนุ่มนวล
mince(vt) สับ,บด
mincemeat(n) ไส้ขนม,เนื้อสับ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Have you ever had a mince pie?คุณเคยมีสับพาย? เลขที่ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
I'll make mincemeat of you!ฉันจะเอาพวกแกไปสับเป็นชิ้นๆ ! Cinema Paradiso (1988)
I'll make mincemeat of you!ฉันจะสับพวกแกเป็นชิ้นๆ ! Cinema Paradiso (1988)
I'll mince you first!แย่สิ One Piece: Wan pîsu (1999)
It's the recipe for my special mincemeat pie.นี่เป็นสูตรของพายเสื้อสับสุดพิเศษของฉันเอง Smiles of a Summer Night (2007)
After all, i just gave you the recipe for my mincemeat pie.หลังจากที่ฉันเอาสูตรพายเนื้อสับให้เธอ Smiles of a Summer Night (2007)
- The words I will not mince - Word!- # เป็นคำที่อยากอ้อมค้อม High School Musical 2 (2007)
What happened? Don't mince words.เกิดอะไรขึ้น แล้วก็อย่าอ้อมค้อม Ghosts (2008)
Well, yours calls for minced curly leaf parsley.นั่นละ ของเธอชื่อ "เนื้อสับใส่ผักชีฝรั่งใบเล็ก" You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Mine calls for minced flat leaf.ส่วนของฉันใช้ชื่อ "เนื้อสับใส่ผักชีฝรั่งใบใหญ่" You're Gonna Love Tomorrow (2008)
It's minced!มันคือเนื้อสับ ! You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Clearly he was not a man who minced words, nor should he have been.ว่าจะไม่เรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง The Dark Knight (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
minceHe doesn't mince words.
minceMickey Conners made mincemeat of his opponent in the ring.
minceNot to mince matters, I don't want you to come to our party.
minceThe salesman demonstrated how to use the mincer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลาบ[N] minced meat (with vegetable and chilli), See also: spicy minced meat salad, Example: ลาบเป็ดเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี, Thai definition: อาหารชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อสัตว์สับให้ละเอียดผสมด้วยเครื่องปรุง
หมูแนม[N] minced and pounded roasted pork, Example: สำรับคาวสำหรับงานมงคลเช่น แกงเผ็ดไก่หรือเนื้อ แกงหองหรือแกงบวน สำรับเครื่องเคียง มี ไส้กรอก หมูแนม ยำยวนหรุ่ม พริกสด เป็นต้น, Count unit: ห่อ, จาน, Thai definition: ของกินใช้เนื้อหมูประสมกับข้าวคั่วป่น
ซอย[V] slice, See also: mince, divide, Example: แม่ซอยหัวหอมใส่ในยำวุ้นเส้น, Thai definition: ผ่าหรือตัดให้เป็นส่วนเล็กๆ
หมูสับ[N] minced pork, Syn. หมูบด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
เอวบาง [adj.] (ēo bāng) EN: slender-waisted   FR: mince ; svelte
หั่นละเอียด[v. exp.] (han la-īet) EN: chop finely ; mince   FR: hacher finement ; émincer
ขนมจีบ[n. exp.] (khanom jīp) EN: Chinese snacks ; rice or wheat dough enclosing minced meat and steamed   FR: bouchée de porc à la vapeur [f]
ลาบ[n.] (lāp) EN: spicy minced meat salad (with green vegetables and chillies) ; spicy minced meat with vegetable   FR: salade de viande hachée pimentée [f]
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเนื้อ[n. exp.] (lāp neūa) EN: spicy minced beef salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies)   
ลาบปลาช่อน[n. exp.] (lāp plā chǿn) EN: spicy minced snakehead salad   
ลาบปลาดุก[n. exp.] (lāp plāduk) EN: spicy minced catfish salad   

CMU English Pronouncing Dictionary
MINCE    M IH1 N S
MINCED    M IH1 N S T
MINCER    M IH1 N S ER0
MINCEY    M IH1 N S IY0
MINCEMEAT    M IH1 N S M IY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mince    (v) (m i1 n s)
minced    (v) (m i1 n s t)
mincer    (n) (m i1 n s @ r)
minces    (v) (m i1 n s i z)
mincers    (n) (m i1 n s @ z)
mince-pie    (n) - (m i1 n s - p ai1)
mincemeat    (n) (m i1 n s m ii t)
mince-pies    (n) - (m i1 n s - p ai1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
すり身;擂り身[すりみ, surimi] (n) surimi; minced fish (or meat) mashed into a paste [Add to Longdo]
そぼろ[, soboro] (n) minced meat or fish with soy sauce, etc. (served on rice) [Add to Longdo]
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
アンダンスー;あんだんすー[, andansu-; andansu-] (n) (from アンダ + ミスー) fried mixture of minced pork, miso, mirin, etc. (Okinawan dish) [Add to Longdo]
ミンスパイ[, minsupai] (n) mince-pie [Add to Longdo]
ミンスミート[, minsumi-to] (n) mince-meat [Add to Longdo]
ミンチ(P);メンチ[, minchi (P); menchi] (n) minced beef; ground beef; hamburger steak; (P) [Add to Longdo]
ミンチパイ[, minchipai] (n) mince pie [Add to Longdo]
ミンチボール[, minchibo-ru] (n) mince ball [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剁碎[duò suì, ㄉㄨㄛˋ ㄙㄨㄟˋ, ] mince [Add to Longdo]
羊肉馅[yáng ròu xiàn, ㄧㄤˊ ㄖㄡˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] minced mutton [Add to Longdo]
[hǎi, ㄏㄞˇ, ] minced meat; pickled meat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mince \Mince\, v. i.
   1. To walk with short steps; to walk in a prim, affected
    manner.
    [1913 Webster]
 
       The daughters of Zion are haughty, and walk with
       stretched forth necks and wanton eyes, . . . mincing
       as they go.              --Is. iii. 16.
    [1913 Webster]
 
       I 'll . . . turn two mincing steps
       Into a manly stride.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To act or talk with affected nicety; to affect delicacy in
    manner.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mince \Mince\ (m[i^]ns), v. t. [imp. & p. p. {Minced}
   (m[i^]nst); p. pr. & vb. n. {Minging} (m[i^]n"s[i^]ng).] [AS.
   minsian to grow less, dwindle, fr. min small; akin to G.
   minder less, Goth. minniza less, mins less, adv., L. minor,
   adj. (cf. {Minor}); or more likely fr. F. mincer to mince,
   prob. from (assumed) LL. minutiare. [root]101. See {Minish}.]
   [1913 Webster]
   1. To cut into very small pieces; to chop fine; to hash; as,
    to mince meat. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. To suppress or weaken the force of; to extenuate; to
    palliate; to tell by degrees, instead of directly and
    frankly; to clip, as words or expressions; to utter half
    and keep back half of; as, he doesn't mince words.
    [1913 Webster]
 
       I know no ways to mince it in love, but directly to
       say -- "I love you."         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Siren, now mince the sin,
       And mollify damnation with a phrase. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       If, to mince his meaning, I had either omitted some
       part of what he said, or taken from the strength of
       his expression, I certainly had wronged him.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To affect; to make a parade of. [R.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mince \Mince\, n.
   A short, precise step; an affected manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mince
   n 1: food chopped into small bits; "a mince of mushrooms"
   v 1: make less severe or harsh; "He moderated his tone when the
      students burst out in tears" [syn: {mince}, {soften},
      {moderate}]
   2: walk daintily; "She minced down the street"
   3: cut into small pieces; "mince the garlic"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 mince [mɛ̃s]
   gaunt; lean; slender; thin
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top